Journal archive for Google Scholar Robot!

Zagros Forests Research

تحقیقات جنگلهای زاگرسVolume 3, Number 2 (2017-3)


Factors Affecting the Deforestation of Oak Forests in Oulad Ghobad Region, Koohdasht
عوامل مؤثر در تخریب جنگل‌های بلوط منطقه اولاد قباد کوهدشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Soil Characteristics of Wild Pistachio (Pistacia atlantica sub sp mutica) Forests in Fars Province
تحلیل ویژگی‌های خاک رویشگاه‌های بنه (Pistacia atlantica) استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Prioritizing Factors Affecting Degradation of Rangelands and Forests: The Case of Central District of Dena County
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در تخریب مراتع و جنگل‌ها: مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان دنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physiological Responses to Cold Stress in Different Provenances of Pistacia atlantica Seedlings
پاسخ‌های فیزیولوژیکی مرتبط با تنش سرما در پرونانس‌های مختلف نونهال‌های بنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Spatial Pattern of Persian Oak (Quercus brantii Var Persica) and Wild Pistachio (Pistacia atlantica) Trees with Some Site and Stand Characteristics in Manesht Forests of Ilam Province
ارتباط بین الگوی مکانی درختان بلوط ایرانی و بنه با برخی ویژگی‌های توده و رویشگاه در جنگل‌های مانشت استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Rhyzobacteria Inoculation on Improvement of Growth Characteristics of Mediterranean Cypress Seedling under Water Deficit Stress
تأثیر تلقیح ریزوباکتر روی بهبود ویژگی‌های رویشی نهال سرو شیراز تحت تنش کم‌آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2016-9)


Investigation on Important Causes of Beetle Attack to Amygdalus scoparia Trees in Central Zagros Bagh-shadi, Harat, Yazd
بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر در آفت‌زدگی درختچه‌های بادام‌کوهی در زاگرس مرکزی (مطالعه موردی جنگل باغ شادی هرات، یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Seed Source on Germination and Morphological Traits of Amygdalus elaegnifolia Saplings Undersalt Stress
اثر مبداء بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی و مورفولوژی نونهال‌های گونه ارژن تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Topographic and Edaphic Factors in Mortality of Trees in Middle Zagros Persian Oak (Quercus brantii) Forests
نقش توپوگرافی و خاک در مرگ و میر درختان جنگل‌های بلوط زاگرس میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenology of Persian Oak (Quercus brantii Lindl.) in Three Different Sites in Fars Province, Iran
بررسی فنولوژی گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در سه رویشگاه مختلف در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring and predicting changes in vegetation density using remote sensing (Case study: Venet watershed, Ilam province)
پایش و پیش‌بینی تغییرات تراکم پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ونیت، استان ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Nutrient Quality and Litter Decomposition of Lebanon Oak (Quercus libani) in Early Stages of Decomposition Process in the Northern Zagros Forests (Case Study: Hoare Khul Forests in the City of Baneh)
بررسی کیفیت عناصر غذایی و تجزیه لاشبرگ بلوط وی‌ول (Quercus libani) در مرحله اول تجزیه در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های هواره خول بانه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2016-3)


Diversity of Tree Species in Protected Forests of Ardal’s Chartagh
تنوع گونه‌های درختی در جنگل‌های حفاظتی منطقه چارطاق اردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers of Local People Participation in Forest Conservation Plans in Gilan e Gharb County
موانع مشارکت بهره‌برداران محلی در طرح‌های حفاظت از جنگل در شهرستان گیلان‌غرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leaf Morphology Variation in Brant, Oak (Quercus brantii Lindl.) in Relation to Altitude Gradient
تنوع ریختاری برگ گونه برودار (Quercus brantii Lindl.) در ارتباط با تغییرات ارتفاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Soil Treatments on Seed Emergence and Seedling Survival of Cercis griffithii in the Nursery
اثر تیمارهای مختلف خاک بر سبز شدن بذر و زنده‌مانی نهال‌های ارغوان (Cercis griffithii Boiss.) در نهالستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Cokriging Method to Map the Biometric Characteristics of Wild Pistachio (Pistacia atlantica Desf.) Woodlands in Fars Province
کارایی روش کوکریجینگ در تهیه نقشه ویژگی‌های زیست‌سنجی درختزارهای بنه (Pistacia atlantica Desf.) استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation Extent in Seedling Growth Characteristics of Persian Oak (Quercus brantii Lindl.) Populations
دامنه تنوع در ویژگی‌های رویشی نونهالی در جمعیت‌هایی از بلوط ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Storage Temperature and Hormonal Concentration on Seed Germination and Early Growth of Pinus nigra var. caramanica
اثر دمای نگه‌داری و تیمار هورمونی بر صفات جوانه‌زنی و رشد اولیه بذر کاج سیاه (Pinus nigra var. caramanica)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2015-9)


Effect of the Decline on Changes in the Statistical Distribution of Hight Breast Diameter in the Central Zagros Forests (Case Study: Lorestan-Ilam)
تأثیر آشفتگی زوال بر تغییرات توزیع‌های آماری مشخصه‌ی قطر برابر سینه در جنگل‌های زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: لرستان-ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Some Environmental Factors on Natural Regeneration of Trees and Shrubs Species in Zagros Forests (Case Study: Forest of Baye, Ilam)
تأثیر برخی عوامل محیطی بر زادآوری طبیعی گونه‌های درختی و درختچه‌ای در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه بایه، استان ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Persian Oak (Quercus brantii Lindl) in Bazoft Forests of ChaharMahal and Bakhtiari Province
بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های بازفت استان چهار محال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Quality and Quantity Trees in Shourab ECO-Park of Khorramabad
بررسی صفات کمی و کیفی درختان پارک جنگلی شوراب، خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Land Use Change of Forest Areas to Forest Parks on Species Diversity Indices, A Case Study: Chaghasabz Park in Ilam
تأثیر تغییر کاربری مناطق جنگلی بر شاخص‌های تنوع گونه‌ای علفی مطالعه موردی: پارک چقاسبز ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forest-Based Rural Households’ Perceptions Towards Forest Benefits and Explaining Demographic Variables in Chahartagh Forest Reserve of Ardal County
ادراک روستائیان جنگل نشین نسبت به منافع جنگل و متغیرهای جمعیت‌شناختی تبیین‌کننده در زیستگاه جنگلی چهارطاق اردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Woody Species Structure and Diversity in The Persian Oak (Quercus brantiiLindl) Site, Dashtak, Yasouj, Western Iran
بررسی ساختار و تنوع گونه‌های چوبی در رویشگاه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl)، مطالعه موردی: منطقه دشتک، یاسوج، غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-3)


Study on Accuracy of Assessment of the Canopy Cover Density in a Pure Persian Oak Stand, by Using the Method of Terrestrial Photography
بررسی صحت برآورد تراکم تاج‌پوشش با روش عکس‌برداری زمینی در یک توده خالص بلوط ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biodiversity of Tree Species in Different Plot Size in Zagros Forests (Case study: Baniloan Area of Javanrood)
تنوع گونه‌های درختی در اندازه پلات‌های مختلف در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه بانی‌لوان جوانرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Frequency Distribution of Tree’s Height in Uneven-Aged Stands in Dalab of Ilam
مدل‌سازی توزیع فراوانی ارتفاع درختان بلوط ایرانی در جنگل‌های ناهمسال دالاب ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Needle Leaves and Broad Leaves Afforested Stands in Makhmalkooh Forest Park
ارزیابی جنگل‌کاری گونه‌های پهن‌برگ و سوزنی‌برگ در پارک جنگلی مخمل‌کوه خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Seed Germination of Platycladus orientalis in Response to The Interaction of Temperature and Water Potential
مدل‌سازی جوانه‌زنی بذر سرو خمره‌ای Platycladus orientalis L در پاسخ به برهم‌کنش دما و پتانسیل آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Water Stress on Gas Exchange in Two Iranian Oak Species (Quercus brantii) and Vyvl (Quercus libani)
تأثیر تنش خشکی بر تبادلات گازی در دو گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) و وی‌ول (Quercus libani)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Hawthorn and Maple's Stands Structures of Zagros Forest Using Nearest Neighbors Indices
کاربرد شاخص‌های مبتنی بر نزدیک‌ترین همسایه در بررسی ساختار گونه‌های زالزالک و کیکم در جنگل‌های زاگرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2014-9)


Determination of optimal irrigation on establishment and height growth of one-year Paulownia tomentosa seedlings
تعیین میزان آبیاری بهینه بر رشد ارتفاعی و استقرار نهال‌های یک‌ساله پالونیا تومنتوزا (Paulownia tomentosa)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological assessment of watershed management projects based on vegetation composition and physicochemical soil properties (case study: Eyvan city, Ilam Province)
ارزیابی بوم‌شناختی پروژه‌های آبخیزداری بر اساس ترکیب پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک (مطالعه موردی شهرستان ایوان، استان ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Individual Populus euphratica Trees on Soil Macrofauna in River Side Forest
اثر تک‌درختان پده بر ماکروفون خاک در جنگل‌های حاشیه رودخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of some of Persian oak tree and stand characteristics on crown dieback rate in oak forests of medium Zagros
تأثیر برخی خصوصیات درخت و توده جنگلی بلوط ایرانی بر میزان خشکیدگی تاجی در جنگل‌های بلوط زاگرس میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Micropropagation of brant oak (Quercus brantii Lindl.) from apical segments of early spring expanding shoots
ریزازدیادی بلوط ایرانی با کشت قطعات رأسی شاخه‌های در حال رشد بهاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of drought resistance in hawthorn and mahaleb seedlings with emphasis on biochemical parameters
ارزیابی مقاومت به خشکی نهال‌های زالزالک و محلب با تأکید بر پارامترهای بیوشیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles