جلد 2، شماره 2 - ( (پاییز و زمستان) 1394 )                   سال1394، جلد2 شماره 2 صفحات 147-137 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Alipoor Z, Mahmodi S. (2016). Determination of Cardinal Temperatures and Response of Securigera securidaca to Different Temperatures of Germination . Iranian J. Seed Res.. 2(2), 137-147. doi:10.29252/yujs.2.2.137
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-49-fa.html
علی پور زینب، محمودی سهراب. تعیین دماهای کاردینال و واکنش گیاهچه عدس‌ الملک (Securigera securidaca) به دماهای مختلف جوانه‌زنی پژوهشهای بذر ایران 1394; 2 (2) :147-137 10.29252/yujs.2.2.137

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-49-fa.html


اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند ، Zalipoor2014@yahoo.com
چکیده:   (32052 مشاهده)

به‌منظور تعیین دماهای کاردینال و تأثیر دما بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گیاه دارویی عدس الملک آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی‌گراد) و با چهار تکرار در سال 1392 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. جهت تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی از مدل رگرسیون خطی دوتکه‌ای بین سرعت جوانه‌زنی و دما استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که دمای پایه، بهینه و دمای حداکثر برای جوانه‌زنی در این گیاه به ترتیب 1-، 5/22 و 2/40 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. حداکثر سرعت و درصد جوانه‌زنی بذر عدس الملک، بدون اختلاف آماری معنی‌دار از محدوده دمایی 20 تا 25 درجه سانتی‌گراد به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین طول و وزن خشک ریشه‌چه از دمای 20 درجه سانتی‌گراد، بیشترین طول و وزن خشک ساقه‌چه از دامنه دمایی 10 تا 20 درجه سانتی‌گراد و بیشترین بنیه گیاهچه از محدوده دمایی 5 تا 30 درجه سانتی‌گراد به دست آمد. بیشترین و کمترین یکنواختی جوانه‌زنی، به ترتیب در دمای 25 و 5 درجه سانتی‌گراد مشاهده شد

متن کامل [PDF 312 kb]   (4541 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1393/6/18 | ویرایش نهایی: 1396/10/2 | پذیرش: 1394/2/6 | انتشار الکترونیک: 1394/12/26

فهرست منابع
1. باقری، م.، گلپرور، ا.ر.، شیرانی‌راد، ا.ح.، زینلی، ح.، و جعفرپور، م. 1387. بررسی اثرات تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی در شرایط اصفهان. مجله پژوهش در علوم کشاورزی، 4(1): 40-29.
2. تبریزی، ل.، نصیری محلاتی، م.، و کوچکی، ع. 1383. ارزیابی درجه حرارت‌های حداقل، بهینه و حداکثر جوانه‌زنی اسفرزه و پسیلیوم. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران، 2(2): 151-143.
3. جعفری، ن.، اصفهانی، م.، و صبوری، ع. 1390. ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت ظهور گیاهچه سه رقم کلزا نسبت به دما. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 42(4): 868-857.
4. درخشان، ا.، قرخلو، ج. و پراور، ع. 1392. برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر اویارسلام بذری (Cyperus difformis). مجله دانش علف‌های هرز، 9: 38-27.
5. رحیمی، ز.، و کافی، م. 1389. ارزیابی درجه حرارت‌های کاردینال و تأثیر سطوح مختلف دما بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.). نشریه حفاظت گیاهان، 24: 86-80.
6. رهبان، س.، رسام، ق.ع.، ترابی، ب.، و خوشنود یزدی، ا. 1393. ارزیابی مدل‌های رگرسیونی برای توصیف واکنش جوانه‌زنی عدس (Lens culinaris M. ) به دما. نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، 2(30): 242-229.
7. زینلی، ا.، سلطانی، ا.، گالشی، س.، و ساداتی، س.ج. 1389. دماهای کاردینال، واکنش به دما و دامنه بردباری دمایی جوانه زنی بذر در ارقام گندم (Triticum aestivum L.). مجله تولید گیاهان زراعی، 3(3): 42-23.
8. علیزاده، م.ع. و عیسوند، ح.ر. 1383. درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه گیاهچه دو گونه گیاه دارویی
9. (Anthemis altissima L.) و (Eruca sativa L.)تحت شرایط سردخانه و انبارداری خشک. نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 20: 307-301.
10. قنبری، ع.، رحیمیان مشهدی، ح.، نصیری محلاتی، م.، کافی، م.، و راستگو، م. 1384. جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در واکنش به دما. مجله پژوهش های زراعی ایران، 3(2): 275-263.
11. کوچکی، ع.، راشد محصل، م. ح.، نصیری محلاتی، م.، و صدرآبادی، ر. 1367. مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات آستان قدس، صفحه 80-54.
12. کوچکی، ع.، و سرمدنیا، غ. 1377. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، صفحه 150 تا 180.
13. گنجعلی، ع.، پارسا، م.، و امیری ده‌احمدی، س.ر. 1390. برآورد درجه حرارت‌های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی و سبز شدن ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.). نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران، 2(2): 108-97
14. لطیفی، ن.، سلطانی، ا.، و اسپانر، د. 1383. تأثیر دما بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی ارقام کلزا. مجله علوم کشاورزی ایران، 35(2): 321-313.
15. نجفی، ف.، کوچکی، ع.، رضوانی مقدم، پ. و راستگو، م. 1386. بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamzad). مجله پژوهش‌های زراعی ایران، 4: 392-385.
16. نصیری محلاتی، م.، کوچکی، ع.ر.، رضوانی، پ. و بهشتی، ع.ر. 1386. اگرواکولوژی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، صفحه 450-400.
17. Adam, N.R., Dierig, D.A., Coffelt, T.A., and Wintermeyer, M.J. 2007. Cardinal temperatures for germination and early growth of two Lesquerella species. Journal of Crop Protection, 25(1): 24-33. [DOI:10.1016/j.indcrop.2006.06.001]
18. Aflakpui, G.K.S., Gregory, P.J., and Froud-williams, R.J. 1998. Effect of temperature on seed germination rate of Striga hermonthica (Del.) Benth. Crop Protection, 17(2): 129-133. [DOI:10.1016/S0261-2194(97)00096-3]
19. Al-Ahmadi, M.J., and Kafi, M. 2007. Cardian temperature of Kochia scoparia (L.). Journal of Arid Environments, 68(2): 308-314. [DOI:10.1016/j.jaridenv.2006.05.006]
20. Ali, A.A., Mohamed, M.H., Kamel, M.S., Fouad, M.A. and Spring, O. 1998. Studies on Securiger securidacea (L.) Deg. et Dorfl. (Fabaceae) seeds, an antidiabetic Egyptian folk medicine. Die Pharmazie, 53(10): 510-715.
21. Alvarado, V., and Bradford, K.J. 2002. A hydrothermal time model explains the cardinal temperatures for seed germination. Plant Cell and Environment, 25(8): 1061-1069. [DOI:10.1046/j.1365-3040.2002.00894.x]
22. Amodt, O.S. 1935. Germination of Russian pigweed seeds in ice and on frozen soil. Scientific Agriculture, 15: 507-508.
23. Copeland, L.O., and Mc-Donald, M.B. 1995. Principles of Seed Science and Technology. 4th ed. Publication Chapman and Hall, USA. 409 P.
24. Fenner, M., and Thompson, K. 2005. The ecology of seeds. Combridge University Press, pp: 150-185. [DOI:10.1017/CBO9780511614101]
25. Garjani, A., Fathizad, F., and Zakheri, A. 2009. The effect of total extract of securigera securidaca (L.) seeds on serum lipid profiles, antioxidant status, and vascular function in hypercholesterolemic rats. Journal of Ethnopharmacology, 126(3): 525-532. [DOI:10.1016/j.jep.2009.09.003] [PMID]
26. Gupta, V. 2003. Seed germination and dormancy breaking techniques for indigenous medicinal and aromatic plants. Journal of Medicinal Plants, 25: 402-407.
27. Hajizadeh, M., Rajaei, Z., Ghamami, G., and Tamiz, A. 2011. The effect of Salvia Officinalis Leaf Extract on Blood Glucose in sterptozotocin-diabetic Rats. Pharmacologyonline, 1: 213-220.
28. Hardegree, S. 2006. Predicting germination response to temperature. I. Cardinal temperature models and subpopulation-specific regression. Annals of Botany, 97(6): 1115-1125. [DOI:10.1093/aob/mcl071] [PMID] [PMCID]
29. Hosseinzadeh, H., Ramezani, M., and Danaei, A. 2002. Antihyperglycaemic effect and acute toxicity of Securigera Securidaca (L.) seed extracts in mice. Phytotherapy Research, 16(8): 745-747. [DOI:10.1002/ptr.1020] [PMID]
30. Huang, B.R., Taylor, H.M., and McMichael, B.L. 1991. Growth and development of seminal and crown roots of wheat seedlings as affected by temperature. Journal of Experimental Botany, 31(4): 471-477. [DOI:10.1016/0098-8472(91)90046-Q]
31. Iannucci, A., Di Fonzo, N., and Martiniello, P. 2000. Temperature requirements for seed germination in four annual clovers grown under two irrigation treatments. Seed Science and Technology, 28(1): 59-66.
32. Maguire, J.D. 1962. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, 2(2): 176-177. [DOI:10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x]
33. Seiler, G.J. 1998. Influence of temperature on primary and lateral root growth of sunflower seedlings. Environmental and Experimental Botany, 40(2), 135-146. [DOI:10.1016/S0098-8472(98)00027-6]
34. Soltani, A., Zeinali, E., Galeshi, S., and Latifi, N. 2001. Genetic variation for and interrelationships among seed vigor traits in wheat from the Caspian Sea coast of Iran. Seed Science and Technology, 29(3): 653-662.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.