فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML بررسی پاسخ جوانه‌زنی بذرهای پیری تسریع یافته گیاه چیا (Salvia hispanica) به سطوح مختلف شوری با استفاده از سه مدل - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/5/22
امین حقیقی، یزدان ایزدی، میعاد حاجی محمودی، دکتر سید امیر موسوی*
XML خصوصیات و فعالیت آنزیم‌های جوانه‌زنی پنیرباد (Withania coagulans L.) در پاسخ به خراش‌دهی و پتاسیم نیترات - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/5/4
دکتر مجید قنبری ، دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی*، دکتر علی مختصی بیدگلی
XML برهمکنش میدان مغناطیسی و تیمارهای شکستن خواب بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تعدادی از علف‌های هرز - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/2/13
دکتر مرجان دیانت*، پویا سنبلی همدانی، دکتر فریدون قاسم خان قاجار
XML اثر بازدارندگی عصاره ریشه ی گیاه آلاله داسی (Ceratocephalus falcata) روی برخی از شاخص های جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و فعالیت آنزیمی بذر گندم - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/1/7
- رحیم تربالی، - علی اصغر علیلو*، - منوچهر فرجامی نژاد
XML اثر رژیم‌های دما و نور بر رفتار جوانه‌زنی بذرهای کلزا (Brassica napus) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/1/26
مرتضی گرزین، فرشید قادری فر*، حمیدرضا صادقی پور، ابراهیم زینلی
XML جمع‌آوری منابع ژنتیکی شبدرشیرین ایران به منظور حفاظت و بهره برداری - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/11/1
دکتر محمدرضا عباسی*، مریم حاج حسنی، عباس میرآخورلی، علی حمزه نژاد، آزیتا نخعی، غلامرضا خاکیزاده، رمضانعلی علی تبار، رسول کنعانی، مریم اسدی پور، فتح الله نادعلی، حسن مختارپور، زرقام عزیزی، علی شهریاری، مجید رخشنده رو، حسن مصطفایی، سام صفری، غلامرضا عبادوز، هما منوچهری، صاحبداد حبیبی فر، عبدالناصر مهدیپور
XML تعیین مطلوب‌ترین مدت‌زمان و غلظت‌ پیش تیمار با تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر شاخص-های جوانه‌زنی بذر پروانش (Catharanthus roseus) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/2/13
مرضیه عباباف، حشمت امیدی*، عبدالمهدی بخشنده
XML اثر پیش تیمارهای مختلف بر شاخص های جوانه زنی و ناهنجاری های کروموزومی بذرهای فرسوده پیاز (.Allium cepa L) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/11/12
فائقه جنگ جو*، مهدی تاج بخش شیشوان
XML ارزیابی توان آللوپاتیک ارقام گندم بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع (HPLC) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/3/20
حسین رضوانی*، سید فاضل فاضلی کاخکی
XML کمی سازی تغییرات رطوبت نسبی و محتوی رطوبت بذر ارقام کلزا در دماهای مختلف با استفاده از منحنی تعادل هیگروسکوپی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/9/23
محسن ملک، فرشید قادری فر*، بنیامین ترابی، حمیدرضا صادقی پور
XML تأثیر پتانسیل آب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و جوانه‌زنی بذر در توده‌های مختلف کنار (Ziziphus spina – christi L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/11/12
مهناز منصوری، دکتر علی مرادی*، دکتر حمیدرضا بلوچی، دکتر الیاس سلطانی
XML اثر پیش تیمارهای مختلف بر شکست خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/5/4
مریم بروجردنیا*، حامد حسن زاده خانکهدانی
XML خصوصیات جوانه‌زنی و فعالیت‌های آنزیمی ماش سبز (Vigna radiata (L.) Wilczek) در پاسخ به متیل جاسمونات و تیمار شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/9/15
دکتر مجید قنبری، دکتر علی مختصی بیدگلی*، مهندس کامران منصور قناعی پاشاکی، مهندس سهیل کرم نیا
XML مطالعه پتانسیل دگرآسیبی ترکیب فنلی حاصل از عصاره متانولی علف‌هرز سوروف (Echinochlea crus-galli) بر صفات جوانه‌زنی و رفتارهای سیتوژنتیک برنج - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/10/24
ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری*، امیر قربانی، حسن صبوری، میثم حبیبی
XML تاثیر اعمال تنش خشکی، میکوریزا و باکتری ریزوبیوم روی گیاه مادری بر قدرت بذر تولیدی و صفات مرتبط با آن در سویا رقم کوثر - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/7/13
اسماعیل قلی نژاد*، ناصر صمصامی، عباس ابهری
XML جوانه‌زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی پیچک‌صحرایی (Convolvulus arvensis L.) در پاسخ به تنش شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/12/12
اعظم جمشیدی زاده، معصومه فرزانه*، افراسیاب راهنما، فاطمه ناصرنخعی
XML تأثیر تیمارهای زیستی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فیزیولوژیک گیاهچه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) تحت تنش شوری - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/4/17
سید اسماعیل موسوی، حشمت امیدی*، آیت اله سعیدی زاده، مهدی عقیقی شاهوردی
XML تأثیر ضدعفونی بذر توتون رقمK326 بر جوانه‌زنی و ظهور گیاهچه و مدیریت آفات و بیماری‌ها در خزانه - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/3/3
- حامد زمانی*، - حمید رضا مبصر، - ایدین حمیدی، علیرضا دانشمند
XML شکست خواب بذر خارشتر (Alhagi maurorum) با استفاده از پیش تیمارهای مختلف و ارزیابی حدآستانه تحمل شوری در مرحله جوانه‌زنی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/8/19
دکتر هادی پیراسته انوشه*
XML تأثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان بر جوانه‌زنی بذر و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) در شرایط تنش اسمزی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/5/24
خانم رویا بهبود، دکتر علی مرادی*، دکتر هوشنگ فرجی
XML روش‌های موثر بر بهبود جوانه‌زنی یونجه یکساله تحت تاثیر تنش‌های شوری و خشکی - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/5/9
سعید شرفی*
XML تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و مدل هیدروتایم علف‌هرز خاکشیر تلخ (Sisyjmbrium irio L.) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/4/5
فاطمه خوشنود لشکریان، دکتر مرجان دیانت*، دکتر قربان نورمحمدی
XML تاثیر آبشویی بر کاهش اثر ترکیبات آللوپاتیک سویا، سیاهدانه، بادرشبو و شوید بر سبز شدن و مؤلفه‎های رشدی و فیزیولوژیکی کلزا - پذیرفته شده با تصحیحات در 1398/2/31
مرضیه رستمی، سینا فلاح*، علی عباسی سورکی، محمد رفیعی الحسینی
XML اثر پیش‌تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک نشاء گوجه‌فرنگی (Lycopersicom esculentun) - پذیرفته شده با تصحیحات در 1399/1/30
لیلا کرمی*، سمیه فرح بخش، محمد هدایت
XML اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیه شنبلیله - منتشرشده در 1393/4/14
مهندس اعظم رومانی، دکتر سید محمدرضا احتشامی*
XML واکنش ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف شوری در شرایط آزمایشگاه - منتشرشده در 1393/3/27
دکتر اسد معصومی اصل*، دکتر رضا امیری فهلیانی، دکتر حمیدرضا بلوچی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.