راهنمای نگارش مقاله

./files/site1/files/guide.pdf (راهنمای نگارش مقاله)
./files/site1/pages/taahod_1934.doc (فرم تعهد نامه را لطفا به صورت فایل پیش نیاز همراه مقاله ارسال نمایید)
./files/site1/files/1563360240-.docx (فرم تضاد منافع)
./files/site1/files/Iranian_Journal_of_Seed_Research.ens (الگوی نگارش مقاله به فرمت EndNote)

راهنمای تهیه مقاله برای مجله پژوهش‌های بذر ایران

مجله پژوهش‌های بذر ایران، مقاله‌های تحقیقی در زمینه‌های تخصصی شامل موضوعات مرتبط با علوم و فناوری بذر را که به زبان فارسی یا انگلیسی، تحت نظارت یک عضو هیات علمی نوشته شده باشند با رعایت نکات زیر به چاپ می‌رساند:

الف- شرایط کلی:
 
1- مقاله مستند به نتایج پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.
 
2- مقاله قبلا یا به طور همزمان (تا اعلام نظرنهایی این مجله) به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.
 
3- هر مقاله حداکثر باید در 15 صفحه (قطع A4) تنظیم شده باشد.
 
4- مقاله باید بدون به کار بردن واژه‌ها یا انگلیسی در متن تایپ شود و معادل واژه‌‌های انگلیسی در پانویس آورده شود.
 
5- به منظور بهبود کیفیّت مقاله و رفع اشکالات اساسی احتمالی، توصیه می‌شود که نویسندگان قبل از ارسال مقاله برای درج در این مجله، آن را به نظر دو نفر از همکاران مجرب خود برسانند.
 
6- مسئولیت صحت مطالب ارائه شده درمقالات به عهده نویسندگان است و باید فرم تعهدنامه مقاله به امضاء تمامی نویسندگان (مبنی بر اطلاع از وضعیت مقاله برای چاپ در مجله)، رسیده باشد.
./files/site1/pages/taahod_1934.doc (فرم تعهد نامه را لطفا به صورت فایل پیش نیاز همراه مقاله ارسال نمایید).
 
7- هیئت تحریریه حق قبول، رد و یا ویرایش ادبی مقالات را دارد.
 
8- نویسنده مسئول مقاله باید نام ونام خانوادگی و اطلاعات تماس 3 نفر داور را غیر از سایت مجله در انتهای فرم تعهد نامه نیز پیشنهاد و فایل آن را به همراه فایل مقاله به ایمیل مجله ارسال نماید.
 
9- فرمت و قلم‌های مورد استفاده درمقالات مطابق صفحه پیوست تنظیم گردد.
 
برای ارسال مقاله به صورت الکترونیکی، مراحل زیر لازم است :
 
  1- پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
  2- ورود به صفحه شخصی (در بالای صفحه)
  3- پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط
  4- بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط
  5- تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن
 
 
ب- مشخصات بخش‌های مختلف مقالات:
 
1- برگ شناسه: شامل نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده (نویسندگان) باشد که به فارسی و انگلیسی در صفحه‌ای جداگانه نوشته شده و در جای دیگری از مقاله آورده نشود. آدرس پست الکترونیکی نویسنده عهده دار مکاتبات، در ذیل نام ایشان ارائه شود.
 
2- عنوان مقاله: حداکثر در 15 یا 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.
 
3- چکیده فارسی: نویسندگان باید چکیده‌ای به صورت مبسوط شامل تمامی اجزاء مقاله [مقدمه (با ذکر هدف)، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه گیری و واژه‌های کلیدی]  (حداقل 350 و حداکثر 450 کلمه با فاصله خطوط یک). چکیده مبسوط فارسی باید به روشنی ارائه‌گر محتویات مقاله، بدون استفاده از علائم اختصاری، شکل یا جدول، بوده و به تفکیک دارای ساختار زیر باشد:
                            
مقدمه (و هدف): (B Nazanin, font size 10)   
مواد و روش‌ها: (B Nazanin, font size 10)  
یافته‌ها: (B Nazanin, font size 10)            
نتیجه گیری: (B Nazanin, font size 10)      
واژه های کلیدی: (B Nazanin, font size 10)
 
4- واژه‌های کلیدی: واژه‌های مهم فارسی مقاله، که در عنوان تکرار نشده باشد، در ابتدای مقاله و پس از چکیده حداکثر در 7 کلمه به ترتیب حروف الفبا آورده شوند. معادل انگلیسی آنها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله به ترتیب حروف الفبا ذکر گردد.

5- جنبه‌های نوآوری: نویسندگان باید حدقل 2-3 مورد از جنبه‌های نوآوری مقاله
(Highlightsرا بعد از واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی با شماره ذکر نمایند.
 
6- متن مقاله: متن مقاله (به استثنای  چکیده ها و منابع) دو ستونه نوشته شود.
 
7- مقدمه: شامل تعریف مسئله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و در پاراگراف انتهای مقدمه هدف تحقیق می‌باشد.
 
8- مواد و روش‌ها: شامل شرح کامل مواد، روش‌ها، وسایل و طرح آزمایشی به کارگرفته شده باشد. اگر این موارد از منابع دیگر اقتباس شده باشند، ذکر اصول کلی و ماخذ آنها کافی است.
 
9- نتایج و بحث: حاوی نتایج، توضیحات علت و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصله و بحث‌های لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده باشد. همچنین نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه شده باشد. از تکرار نتایج به صورت چند گانه (شکل ،جدول و غیره..) خودداری گردد. برای ارجاع به تصویر، عکس و نمودار از واژه شکل استفاده شود. فایل اکسل شکلها به صورت فایل ضمیمه حتما ارسال گردد.
 
نتایج حاصل به قدر کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش و نتایج پژوهش‌های مشابه، مورد مقایسه، بحث و نتیجه گیری واقع شوند.
جداول و شکل‌ها:
جداول و شکل ها باید جامع و گویا بوده و تکرار اطلاعات ارائه شده در متن نباشند.
عنوان جدول باید در بالا و عنوان شکل در پائین آن به دو زبان فارسی و انگلیسی آورده شده و کاملا گویای نتایج ارائه شده در جدول و شکل بوده و دربرگیرنده تعاریف و اطلاعات لازم باشند، به نحوی که خواننده از ارجاع به سایر قسمتهای مقاله برای درک جدول یا شکل بی‌نیاز باشد. از نوشتن عناوین به طور خلاصه اکیدا اجتناب شود.
تمامی عناوین ستونها (سر ستون‌‎ها) و ردیفهای (سر ردیف‌ها) جداول به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، و تمامی اعداد جداول و محتوی شکلها به زبان انگلیسی نگاشته و تنظیم شوند، به نحوی که اطلاعات شکلها و جداول به سادگی جهت خوانندگان انگلیسی زبان قابل استفاده و درک باشد.
هر جدول با یک خط افقی در بالا از عنوان آن و با یک خط افقی در پایین از باقی متن جدا میشود. سر جدول (عناوین ستونها) نیز با یک خط افقی از متن جدول متمایز میشوند. در صورت لزوم می‌توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول استفاده کرد. از رسم هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود.
در مورد شکلها، از الگوهای (Pattern) سیاه و سفید استفاده شود. از قرار دادن چهارچوب (حاشیه) در اطراف شکلها اجتناب شود.
حروف مقایسه میانگین­ها در جداول به صورت بالانویس در سمت راست اعداد نوشته شود. همچنین این حروف در زیر جداول یا شکل­ها تعریف گردد.

در ادامه مثالهایی به عنوان فرمت پیشنهادی برای جداول و شکلها ارایه میشوند:

                                      

شکل2. اثر متقابل شوری و پوترسین بر متوسط طول روزنه سطح روی برگ گیاه همیشه‌بهار
Fig. 2. Interactions between salinity and putrescine on mean of length man stomatal length on abaxial side of leaf of pot marigold

شکل 3. تاثیر آب شور طبیعی به تنهایی یا همراه بور بر جوانه زنی بذر کلزا
Fig. 3. Effect of natural saline water and natural saline water + boron on canola seed germination

 10- سپاسگزاری: از تامین کنندگان بودجه، امکانات و اشخاص دیگری که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، سپاسگزاری شود (حد اکثر 4 سطر یا 40 کلمه).
 
11- منابع مورد استفاده در متن: شامل کتابها، مقاله‌ها و سایر منابع معتبر علمی که مورداستفاده نویسنده قرار گرفته‌اند باشد.
 
الف ارجاع به منابع: همه منابع باید با تاریخ میلادی باشد. ترجیحا در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شود، مانند(ریچارد، 1993) یا (کوچکی، 1999). سپس معادل انگلیسی ریچارد و کوچکی در پانویس بیاید. اگرلازم است چند منبع به دنبال هم بیاید باید به صورت (ریچارد، 1993؛ کوچکی، 2000؛ حسینی، 2012) نوشته شود. اگر لازم باشد نام افراد در شروع جمله بیاید، به صورت حسینی (2000) یا ادوارد (2008) باشد و بعد معادل انگلیسی ادوارد  و حسینی در پانویس بیاید. شماره پاورقی‌ها در هر صفحه باید از عدد یک آغاز شوند.
 
ب چنانچه منبع مورد استفاده به وسیله دو نفر نوشته شده باشد در متن مقاله نام خانوادگی هر دو آنها به ترتیب اولویت نوشته شود. در صورتی که منبع بیش از دو نویسنده داشته باشد نام نگارنده اول همراه با کلمه " و همکاران" بیاید.
 
12- منابع مورداستفاده در فهرست منابع:
 
منابع اشاره شده در متن مقاله باید از منابعی باشند که به صورت کتاب، مجله علمی، پایان نامه بوده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشند. از منابع غیر قابل دسترس و منابع غیر علمی مانند درس نامه، جزوه، مذاکرات شخصی و غیره استفاده نشود.

 • فهرست منابع به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده برابر روش به کار رفته در این راهنما تهیه شده باشد.
   
 • تمامی منابع باید به زبان انگلیسی بوده بنابراین منابع فارسی نیز باید بر اساس چکیده انگلیسی مقالات (یا سایر منابع) به زبان انگلیسی آورده شده و سال شمسی نیز به میلادی برگردانده شود.
 • در صورتی که منبع به زبان غیرلاتین ولی دارای خلاصه انگلیسی باشد، باید عنوان منبع مطابق با چکیده انگلیسی آورده شده و در انتهای آن در پرانتز زبان اصلی قید شود، مانند: .[In Persian with English Summary] در صورت نداشتن خلاصه انگلیسی، ذکر زبان اصلی منبع کفایت می‌کنند، مانند [In Persian].
 • اسامی تمامی مجلات و ژورنالهای علمی باید به طور کامل آورده شوند. از آوردن اختصار اسامی مجلات پرهیز نمائید.
   
  الف) مجله­ های علمی:
Hamsd, I. 1994. A practical model and met population dynamics. Journal of Animal Ecology, 63: 151- 162.
 
Molan, P.C., Smith, I.M. and Reid, G.M. 1988.A comparison of the antibacterial activity of some New Zealand honeys. Journal of Apicultural Research, 27(4): 252 – 256.
Alebrahim, M.T., Janmohammadi, M., Sharifzade, F. and Tokasi, S. 2008. Evaluation of salinity and drought stress effects on germination and early growth of maize (Zea mays L.) inbred lines (short technical report). Electronic Journal of Crop Production, 1(2): 43-64. [In Persian with English Summary].

ب) کتاب: حروف اول کلمات کتاب باید به صورت حروف بزرگ تایپ شوند. در مورد کتب فارسی ذکر عبارت [In Persian] در انتهای منبع الزامی است.
Ashraf, M. and Harris, P.J.C., 2005. Abiotic Stresses: Plant Resistance through Breeding and Molecular Approaches. Haworth Press Inc., New York.
Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P. and Beheshti, A. 2001. Agroecology. Ferdowsi University of Mashhad Publication. 360p. [In Persian].
- یک فصل از کتاب تدوین شده (Edited book)
Nooden, L.D. 1988. The phenomena of senescence and aging. In: Nooden, L.D., Leopald, A.C. (eds.), Senescence and Aging in Plants. Academic Press, San Diego, CA, USA, pp. 1–50.
ج) نحوه نوشتن منابع تار نمایی ( اینترنتی ) :
Food and Drug Administration 2001. Revised Preventive Measures for blood products. Available in: http://www.Fda.gov/ohrms/dokets/ac/01/briefing/3817b1.html. (Accessed may 2007).
 د) رساله‌های تحصیلی:
Laleh, S. 2009. Effect of gamma ray on growth parameters of some safflower (Carthamous tinctorius L.) cultivars under saline and arid conditions. M.Sc. dissertation, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran. [In Persian with English Summary].
 
و) همایش‌ها:
Berrada, B. 2004. Options for water management during drought. p. 29-37. In: E.D. Martin (ed.), Proceedings of the 4th Annual Four Corners Irrigation Workshop, 8-10 Jul. 2004. Soil and Water Conservation Society, New Mexico, USA.
 
- ارجاعات به خلاصه مقالات چاپ شده در چکیده مقالات همایش‌ها و کنفرانس‌ها  و منابع بی‌نام قابل پذیرش نخواهد بود.
13-  چکیده انگلیسی مبسوط:
چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل و دقیق چکیده فارسی باشد. نویسندگان باید چکیده‌ای به صورت مبسوط (Extended Abstract) شامل تمامی اجزاء مقاله [مقدمه (با ذکر هدف)، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی]  تهیه نمایند (حداقل 350 و حداکثر 450 کلمه با فاصله خطوط یک).
چکیده مبسوط انگلیسی باید به تفکیک دارای ساختار زیر باشد:
 • Title: (Times New Roman, 14 Bold)
 • Author(s): (Times New Roman, 11 Bold)
 • Affiliation: (Times New Roman, 10 Normal)
 • Introduction: (Times New Roman, 10 Normal)
 • Materials and Methods: (Times New Roman, 10 Normal)
 • Results: (Times New Roman, 10 Normal)
 • Conclusions: (Times New Roman, 10 Normal)
 • Keywords: (Times New Roman, 10 Normal)
 • Highlights: (Times New Roman, 10 Normal, Bold/Italic)
14- نام های علمی: نام علمی تمامی موجودات در اولین باری که در متن ظاهر می شوند باید در پرانتز بعد از نام های متداول آنان به شکل ایتالیک ذکر شود.
 
15- واحدها: کلیه داده ها باید بر مبنای مقیاس متریک (SI) باشند.
 
16- رابطه‌ها: در صورت ارائه روابط ریاضی، کلیه اجزاء رابطه باید دقیقا تعریف شوند. رابطه‌ها باید به دقت و در صورت امکان با ویرایشگر معادله (equation editor) تایپ شده و با شماره درون پرانتز به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.
 
17- پاورقی‌ها: یادداشت‌ها بجای پانوشت به‌صورت پی‌نوشت نوشته می‌شوند و شماره آنها در متن مشخص می‌شود. معادل انگلیسی کلمات و اسامی ارجاعات در متن باید به صورت پانوشت آورده شوند. شماره پاورقی‌ها در هر صفحه باید از عدد یک آغاز شوند.
 

آیین نگارش فارسی به طور کامل رعایت شود. شیوه نقطه‌گذاری (Punctuation) در نوشتار متن رعایت شود. برای مثال، گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.) و ویرگول (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آن‌ها، درج یک فاصله لازم است. رعایت نیم‌فاصله در کلمات ترکیبی و جمع مانند اندازه‌گیری، شده‌اند، می‌شود، می‌توان و ... ضروری است. 
 • برای سهولت و ارتقای کیفی نگارش مقاله، نویسندگان میتوانند از افزونه ویراستیار در نرم افزار word استفاده نمایند. این افزونه مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و از آدرس زیر قابل دریافت میباشد.
 • http://www.virastyar.ir
فرمت و قلم­های مورد استفاده در تهیه مقاله برای مجله‌ی پژوهش‌های بذر ایران
 • مقاله با استفاده از نرم افزار Word 2007 یا  2003و به صورت دو ستونه، اندازه کاغذ (21 29/7) سانتیمتر (قطع A4) با رعایت نکات زیر تهیه شود:
   
  الف-حاشیه­ ها:                                                                ب- فاصله ها:
  سمت راست                        3 سانتی­متر                               فاصله دو ستون               25/1  سانتی­متر
  سمت چپ                          5/2 سانتی­متر                            فاصله سطرها                 1 سانتی­متر
  بالا                                   3 سانتی­متر                                تو رفتگی برای متن         5/0 سانتی­متر
  پایین                                 5/2 سانتی­متر                          فاصله دو ستون               12/7  سانتی­متر
   
  ج- نوع و اندازه قلم­ها:

عنوان فارسی مقاله                                                   14 B نازنین پر رنگ
اسامی فارسی نویسندگان                                           11 B نازنین پر رنگ
چکیده مبسوط فارسی و واژه­های کلیدی                        10B نازنین پر رنگ
جنبه­­های نوآوری                                                     10B نازنین
عناوین فرعی متن فارسی                                           12B نازنین پر رنگ
متن فارسی                                                            12 Bنازنین
پاورقی انگلیسی                                                      10Times New Roman
مندرجات جداول و شکل­ها                                        10 B نازنین
منابع                                                                  11 Times New Roman
عنوان انگلیسی مقاله                                                 14 Times New Roman پر رنگ
اسامی انگلیسی نویسندگان                                         11 Times New Roman پر رنگ
چکیده مبسوط انگلیسی                                            10 Times New Roman
واژه­های کلیدی انگلیسی                                           10 (Bold/Italic) Times New Roman
 
 نحوه ارسال مقاله
مقاله توسط نویسنده مسئول از طریق سامانه مجله به آدرس زیر ارسال گردد:  http://yujs.yu.ac.ir/jisr
نشانی: یاسوج، دانشگاه دولتی یاسوج دانشکده کشاورزی دفتر مجله علمی پژوهش‌های بذر ایران
کدپستی:  74831-75918         تلفن مستقیم: 31006308 (074) Email: ijsryu.ac.ir

هزینه انتشار مقاله

نشریه پژوهشهای بذر ایران طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه یاسوج مورخ 1397/12/12برای جبران بخشی از هزینه‌های مربوط به داوری و انتشار مقالات مبلغ 2/000/000 ریال را از نویسندگان مسئول مقاله اخذ می‌نمایند این مبلغ بعد از پذیرش مقالات از تاریخ 1398/1/1باید توسط نویسنده مسئول مقاله به حساب 7875940264 تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه در بانک تجارت شعبه 30190 واریز و تصویر اسناد آن برای مجله از طریق رایانامه ارسال گردد.


دفعات مشاهده: 13582 بار   |   دفعات چاپ: 1914 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 10 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.