جلد 9، شماره 2 - ( (پاییز و زمستان) 1401 )                   سال1401، جلد9 شماره 2 صفحات 150-133 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Paravar A, Maleki Farahani S, Rezazadeh A. (2023). Effect of nutrient and soil moisture of maternal environment on quality and biochemical characteristics of Dragon’s head (Lallemantia iberica) seed. Iranian J. Seed Res.. 9(2), : 9 doi:10.61186/yujs.9.2.133
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-553-fa.html
پراور آرزو، ملکی فراهانی سعیده، رضازاده علیرضا. اثر تغذیه و رطوبت خاک گیاه مادری بر کیفیت و خصوصیات بیوشیمیایی بذر بالنگو شهری (Lallemantia iberica) پژوهشهای بذر ایران 1401; 9 (2) :150-133 10.61186/yujs.9.2.133

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-553-fa.html


دانشگاه شاهد ، paravararezoo@yahoo.com
چکیده:   (865 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه: بالنگو شهری گیاهی یکساله، متعلق به خانواده نعناعیان است. امروزه بذر آن به دلیل دارا بودن موسیلاژ و روغن زیاد در صنایع غذایی و دارویی کاربرد فراوان دارد. رطوبت خاک، تغذیه، نور و دما محیط مادری در رشد گیاهان نقش مهمی دارند، اما در زمان رشد و نمو بذر، اثر رطوبت خاک بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر بیشتر است. اثرات مثبت تغذیه گیاه مادری با کود مایکوریزا می­تواند بر بهبود کیفیت بذر نمو یافته در شرایط کم آبی مؤثر باشد. علت بهبود کیفیت بذرهای نمو یافته در شرایط تلقیح مایکوریزا، تعادل آبی آن­ها در شرایط کم آبی و در نتیجه جذب بیشتر آب و عناصر غذایی گزارش شده است. جذب عناصر غذایی توسط گیاه مادری می­تواند نقش به سزایی در بهبود جوانه­زنی و خصوصیات کیفی بذرهای نمو یافته در شرایط تنش خشکی داشته باشد.   
مواد و روش‌ها: آزمایش مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار طی سال­های 98-1397 و 99-1398 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل رژیم آبیاری (30، 60 و 90 درصد تخلیه آب قابل استفاده خاک) و کود مایکوریزا (عدم تلقیح و تلقیح) بود.
یافته­ ها: نتایج نشان داد با کاهش محتوای رطوبتی خاک محیط مادری سبب کاهش جوانه­ زنی بذر و شاخص کیفیت بذر تولیدی شد. میزان درصد جوانه­ زنی (20/51%) و سرعت جوانه­ زنی (7%)، شاخص بنیه بذر (70/27%)، طول گیاهچه (3/28%)، وزن خشک گیاهچه (80/34%)، موسیلاژ بذر (40/75%)، فسفر (5/45%) و نیتروژن بذر (30/27%)، روغن بذر (60/14%)، فعالیت آنزیم کاتالاز (25/35%) و آسکوربات پراکسیداز (70/25%) بذرهای نمو یافته در رژیم آبیاری 60 درصد تخلیه آب قابل استفاده خاک و کود مایکوریزا نسبت به شاهد (رژیم آبیاری 30 درصد تخلیه آب قابل استفاده خاک و بدون کود مایکوریزا) افزایش یافت. در مقایسه با رژیم آبیاری 30 درصد تخلیه آب قابل استفاده خاک و بدون کود مایکوریزا، متوسط زمان جوانه­زنی (17%) و پراکسیداسیون لیپید (10/41%) رژیم آبیاری 90 درصد تخلیه آب قابل استفاده خاک و بدون کود مایکوریزا افزایش یافت.
نتیجه­گیری: براساس نتایج این مطالعه، کاهش رطوبت خاک بیشتر از 60 درصد تخلیه آب قابل استفاده خاک گیاه مادری منجر به کاهش کیفیت بذر شد، اما تغذیه گیاه مادری با تلقیح مایکوریزا به دلیل جذب آب و عناصر غذایی، نقش مؤثری بر بهبود و افزایش کیفیت بذرهای نمو یافته در شرایط کم آبی داشت.

جنبه­ های نوآوری:
  1. شاخص­های جوانه­زنی و رشد گیاهچه، خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی بذرهای نمو یافته بالنگو شهری در شرایط مختلف آبیاری بررسی گردید.
  2. تاثیر مایکوریزا بر میزان جذب عناصر غذایی و محتوای روغن، فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان بذرهای نمو یافته تحت رژیم­های مختلف آبیاری بررسی شد.
  3. میزان آسیب وارد به ساختار لیپید سلولی در بذرهای نمو یافته در رژیم­های متفاوت آبیاری و کود مایکوریزا بررسی شد.
شماره‌ی مقاله: 9
متن کامل [PDF 430 kb]   (325 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1400/12/16 | ویرایش نهایی: 1402/12/2 | پذیرش: 1401/4/15 | انتشار الکترونیک: 1402/3/24

فهرست منابع
1. Abdollahi, M. and Maleki Farahani, S. 2019. Seed quality, water use efficiency and eco-physiological characteristics of Lallemantia (Lallemantia sp.) species as effected by soil moisture content. Acta Agriculturae Slovenica, 113(2): 307-320 [DOI:10.14720/aas.2019.113.2.12]
2. Aghighi Shahverdi, M., Omidi, H., Mosanaiey, H., Pessarakli, M., Mousavi, S.E. and Ghasemzadeh, M. 2019. Effects of light and temperature treatments on germination and physiological traits of stevia seedling (Stevia rebuadiana Bertoni). Journal of Plant Nutrition, 42(10): 1125-1132. [DOI:10.1080/01904167.2019.1567781]
3. Alexieva, V., Sergiev, I., Mapelli, S. and Karanov, E. 2001. The effect of drought and ultraviolet radiation on growth and stress markers in pea and wheat. Plant, Cell and Environment, 24(12): 1337-1344. [DOI:10.1046/j.1365-3040.2001.00778.x]
4. Alghamdi, S.A. 2019. Influence of mycorrhizal fungi on seed germination and growth in terrestrial and epiphytic orchids. Saudi Journal of Biological sciences, 26(3): 495-502. [DOI:10.1016/j.sjbs.2017.10.021] [PMID] [PMCID]
5. Amiri-Darban, N., Nourmohammadi, G., Rad, A.H.S., Mirhadi, S.M.J. and Heravan, I.M. 2020. Potassium sulfate and ammonium sulfate affect quality and quantity of camelina oil grown with different irrigation regimes. Industrial Crops and Products, 148: 112308. [DOI:10.1016/j.indcrop.2020.112308]
6. Askari, A., Ardakani, M.R., Paknejad, F. and Hosseini, Y. 2019. Effects of mycorrhizal symbiosis and seed priming on yield and water use efficiency of sesame under drought stress condition. Scientia Horticulturae, 257: 108749. [DOI:10.1016/j.scienta.2019.108749]
7. Bai, Y., Xiao, S., Zhang, Z., Zhang, Y., Sun, H., Zhang, K., Wang, X., Bai, Z., Li, C. and Liu, L. 2020. Melatonin improves the germination rate of cotton seeds under drought stress by opening pores in the seed coat. PeerJ, 8: e9450. [DOI:10.7717/peerj.9450] [PMID] [PMCID]
8. Bailly, C., Benamar, A., Corbineau, F. and Côme, D. 1998. Free radical scavenging as affected by accelerated ageing and subsequent priming in sunflower seeds. Physiologia Plantarum, 104(4): 646-652. [DOI:10.1034/j.1399-3054.1998.1040418.x]
9. Bekele, N., Tesso, B. and Fikre, A. 2019. Assessment of seed quality parameters in different seed sources of chickpea (Cicer arietinum (L.). African Journal of Agricultural Research, 14(33): 1649-1658. [DOI:10.5897/AJAR2019.14292]
10. Borzoo, S., Mohsenzadeh, S., Moradshahi, A., Kahrizi, D., Zamani, H. and Zarei, M. 2021. Characterization of physiological responses and fatty acid compositions of Camelina sativa genotypes under water deficit stress and symbiosis with micrococcus yunnanensis. Symbiosis, 83(1): 79-90. [DOI:10.1007/s13199-020-00733-5]
11. Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72(1-2): 248-254. [DOI:10.1016/0003-2697(76)90527-3]
12. Folake, A.B. and Olusola, O.A. 2020. Effect of seed size on Afzelia africana (smith) germination. International Journal of Agriculture, Forestry and Fisheries, 8(1): 1-4.
13. Gao, Y., Peng, S., Hang, Y., Xie, G., Ji, N. and Zhang, M. 2022. Mycorrhizal fungus coprinellus disseminatus influences seed germination of the terrestrial orchid Cremastra appendiculata (d. Don) makino. Scientia Horticulturae, 293: 110724. [DOI:10.1016/j.scienta.2021.110724]
14. Geshnizjani, N., Sarikhani Khorami, S., Willems, L.A., Snoek, B.L., Hilhorst, H.W. and Ligterink, W. 2019. The interaction between genotype and maternal nutritional environments affects on tomato seed and seedling quality. Journal of Experimental Botany, 70(10): 2905-2918. [DOI:10.1093/jxb/erz101] [PMID]
15. Ghanbarzadeh, Z., Mohsenzadeh, S., Rowshan, V. and Zarei, M. 2020. Mitigation of water deficit stress in Dracocephalum moldavica by symbiotic association with soil microorganisms. Scientia Horticulturae, 272: 109549. [DOI:10.1016/j.scienta.2020.109549]
16. Gholinezhad, E., Darvishzadeh, R., Moghaddam, S.S. and Popović-Djordjević, J. 2020. Effect of mycorrhizal inoculation in reducing water stress in sesame (Sesamum indicum L.): The assessment of agrobiochemical traits and enzymatic antioxidant activity. Agricultural Water Management, 238: 106234. [DOI:10.1016/j.agwat.2020.106234]
17. Heath, R.L. and Packer, L. 1968. Photoperoxidation in isolated chloroplasts: I. Kinetics and stoichiometry of fatty acid peroxidation. Archives of Biochemistry and Biophysics, 125(1): 189-198. [DOI:10.1016/0003-9861(68)90654-1] [PMID]
18. Heydari, S. and Pirzad, A. 2021. Efficiency of funneliformis mosseae and thiobacillus sp. On the secondary metabolites (essential oil, seed oil and mucilage) of Lallemantia iberica under salinity stress. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 96(2): 249-259. [DOI:10.1080/14620316.2020.1833764]
19. ISTA. 2013. International rules for seed testing: Weight determination. Int. Seed Testing Assoc., Bassersdorf, Switzerland.
20. Kendon, J.P., Yokoya, K., Zettler, L.W., Jacob, A.S., McDiarmid, F., Bidartondo, M.I. and Sarasan, V. 2020. Recovery of mycorrhizal fungi from wild collected protocorms of madagascan endemic orchid Aerangis ellisii (bs williams) schltr. And their use in seed germination in vitro. Mycorrhiza, 30(5): 567-576. [DOI:10.1007/s00572-020-00971-x] [PMID] [PMCID]
21. Keeney, D.R. 1982. Nitrogen management for maximum efficiency and minimum pollution. Nitrogen in Agricultural Soils, 22: 605-649. [DOI:10.2134/agronmonogr22.c16]
22. Khademian, R., Asghari, B., Sedaghati, B. and Yaghoubian, Y. 2019. Plant beneficial rhizospheric microorganisms (pbrms) mitigate deleterious effects of salinity in sesame (Sesamum indicum L.): Physio-biochemical properties, fatty acids composition and secondary metabolites content. Industrial Crops and Products, 136: 129-131. [DOI:10.1016/j.indcrop.2019.05.002]
23. Langeroodi, A.R.S., Mancinelli, R. and Radicetti, E. 2021. Contribution of biochar and arbuscular mycorrhizal fungi to sustainable cultivation of sunflower under semi-arid environment. Field Crops Research, 273: 108292. [DOI:10.1016/j.fcr.2021.108292]
24. Liu, J., Hasanuzzaman, M., Wen, H., Zhang, J., Peng, T., Sun, H. and Zhao, Q. 2019. High temperature and drought stress cause abscisic acid and reactive oxygen species accumulation and suppress seed germination growth in rice. Protoplasma, 256(5): 1217-1227. [DOI:10.1007/s00709-019-01354-6] [PMID]
25. Mathimaran, N., Sharma, M.P., Mohan Raju, B. and Bagyaraj, D. 2017. Arbuscular mycorrhizal symbiosis and drought tolerance in crop plants. Mycosphere, 8(3): 361-376. [DOI:10.5943/mycosphere/8/3/2]
26. Mehrabi, Y., Movahhedi Dehnavi, M., Salehi, A., Mohatashami, R. and Hamidian, M. 2020. Improving physiological traits, yield and essential oil of cumin (Cuminum cyminum L.) via application of phosphorus bio-fertilizers and supplementary irrigation under dryland condition. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 35(6): 1044-1057. [In Persian with English Summary].
27. Muhsin, M., Nawaz, M., Khan, I., Chattha, M.B., Khan, S., Aslam, M.T., Iqbal, M.M., Amin, M.Z., Ayub, M.A. and Anwar, U. 2021. Efficacy of seed size to improve field performance of wheat under late sowing conditions. Pakistan Journal of Agricultural Research, 34(1): 247-253. [DOI:10.17582/journal.pjar/2021/34.1.247.253]
28. Nakano, Y. and Asada, K. 1981. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant and Cell Physiology, 22(5): 867-880
29. Omidi, H., Shams, H., Sahandi, M.S. and Rajabian, T. 2018. Balangu (Lallemantia sp.) growth and physiology under field drought conditions affecting plant medicinal content. Plant Physiology and Biochemistry, 130: 641-646. [DOI:10.1016/j.plaphy.2018.08.014] [PMID]
30. Paravar, A., Maleki Farahani, S. and Rezazadeh, A. 2022. Lallemantia iberica and Lallemantia royleana: The effect of mycorrhizal fungal inoculation on growth and mycorrhizal dependency under sterile and non‐sterile soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 1-12. [DOI:10.1080/00103624.2022.2034844]
31. Paravar, A., Farahani, S.M. and Rezazadeh, A. 2021 a. Lallemantia species response to drought stress and arbuscular mycorrhizal fungi application. Industrial Crops and Products, 172: 114002 [DOI:10.1016/j.indcrop.2021.114002]
32. Paravar, A., Maleki Farahani, S. and Rezazadeh, A. 2021 b. The effect of mycorrhiza on catalase enzyme activity and growth and qualitative characteristics of lady's mantle (Lallemantia royleana) under deficit irrigation. Journal of Plant Process and Function, 35(10): 235-248. [In Persian with English Summary].
33. Paravar, A., Maleki Farahani, S. and Rezazadeh, A. 2018. Effect of drought stress during seed development on seed vigour, membrane peroxidation and antioxidant activity in different species of balangu. Journal of Crops Improvement, 20(1): 145-159. [In Persian with English Summary].
34. Pawar, P.B., Khadilkar, J.P., Kulkarni, M.V. and Melo, J.S. 2018. An approach to enhance nutritive quality of groundnut (Arachis hypogaea L.) seed oil through endo mycorrhizal fertigation. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 14: 18-22. [DOI:10.1016/j.bcab.2018.01.012]
35. Pirzad, A. and Mohammadzadeh, S. 2018. Water use efficiency of three mycorrhizal lamiaceae species (Lavandula officinalis, Rosmarinus officinalis and Thymus vulgaris). Agricultural Water Management, 204: 1-10. [DOI:10.1016/j.agwat.2018.03.020]
36. Plouznikoff, K., Asins, M.J., de Boulois, H.D., Carbonell, E.A. and Declerck, S. 2019. Genetic analysis of tomato root colonization by arbuscular mycorrhizal fungi. Annals of Botany, 124(6): 933-946. [DOI:10.1093/aob/mcy240] [PMID] [PMCID]
37. Rahimzadeh, S. and Pirzad, A. 2019. Pseudomonas and mycorrhizal fungi co-inoculation alter seed quality of flax under various water supply conditions. Industrial Crops and Products, 129: 518-529. [DOI:10.1016/j.indcrop.2018.12.038]
38. Sharma, P. and Koul, A. 1986. Mucilage in seeds of Plantago ovata and its wild allies. Journal of Ethnopharmacology, 17(3): 289-295. [DOI:10.1016/0378-8741(86)90118-2] [PMID]
39. Stuffins, C. 1967. The determination of phosphate and calcium in feeding stuffs. Analyst, 92: 107-111 [DOI:10.1039/an9679200107] [PMID]
40. Tumpa, K., Vidaković, A., Drvodelić, D., Šango, M., Idžojtić, M., Perković, I. and Poljak, I. 2021. The effect of seed size on germination and seedling growth in sweet chestnut (Castanea sativa mill.). Forests, 12(7): 858. [DOI:10.3390/f12070858]
41. Visavadiya, N.P., Soni, B. and Dalwadi, N. 2009. Free radical scavenging and antiatherogenic activities of Sesamum indicum seed extracts in chemical and biological model systems. Food and Chemical Toxicology, 47(10): 2507-2515. [DOI:10.1016/j.fct.2009.07.009] [PMID]
42. Yang, W. 2018. Effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizer on growth and seed germination of Capsella bursa-pastoris L. medikus. Journal of Plant Nutrition, 41(5): 636-644. [DOI:10.1080/01904167.2017.1415350]
43. Yang, X., Wang, B., Chen, L., Li, P. and Cao, C. 2019. The different influences of drought stress at the flowering stage on rice physiological traits, grain yield, and quality. Scientific Reports, 9(1): 1-12. [DOI:10.1038/s41598-019-40161-0] [PMID] [PMCID]
44. Yi, F., Wang, Z., Baskin, C.C., Baskin, J.M., Ye, R., Sun, H., Zhang, Y., Ye, X., Liu, G. and Yang, X. 2019. Seed germination responses to seasonal temperature and drought stress are species‐specific but not related to seed size in a desert steppe: Implications for effect of climate change on community structure. Ecology and Evolution, 9(4): 2149-2159. [DOI:10.1002/ece3.4909] [PMID] [PMCID]
45. Zhao, D.K., Selosse, M.A., Wu, L., Luo, Y., Shao, S.C. and Ruan, Y.L. 2021. Orchid reintroduction based on seed germination-promoting mycorrhizal fungi derived from protocorms or seedlings. Frontiers in Plant Science, 12: 701152. [DOI:10.3389/fpls.2021.701152] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.