جلد 8، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1400 )                   سال1400، جلد8 شماره 1 صفحات 71-55 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hamidi A, Karami S A, Askari V. (2021). Evaluation of Relationship of Germination, Vigor and Health of Cotton (Gossypium hirsutum) Commercial Cultivars Seed under Accelerated Ageing Conditions. Iranian J. Seed Res.. 8(1), 55-71. doi:10.52547/yujs.8.1.55
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-478-fa.html
حمیدی آیدین، کرمی صمداله، عسکری ویکتوریا. ارزیابی رابطه جوانه‌زنی، بنیه و سلامت بذر ارقام تجاری پنبه (Gossypium hirsutum) در شرایط پیری تسریع شده پژوهشهای بذر ایران 1400; 8 (1) :71-55 10.52547/yujs.8.1.55

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-478-fa.html


سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، a.hamidi@areeo.ac.ir
چکیده:   (3445 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه: پنبه مهم‌ترین محصول لیفی- روغنی است. جوانه‌زنی، بنیه و سلامت از مهم‌ترین جنبه‌های کیفیت بذر پنبه است. بذر پنبه مورد نیاز کشور سالانه حدود 4000 تن است که نیمی از آن به‌صورت کرک‌گیری شده و نیمی به‌صورت کرک‌دار تهیه می‌شود و از این‌رو امکان آلودگی بذرهای کرک‌دار به عوامل بیماری‌زای بذرزاد وجود دارد. هرساله بخشی از بذرهای پنبه تولید شده به علل مختلف ازجمله آلودگی به عوامل بیماری‌زای بذرزاد از کیفیت استاندارد برخوردار نبوده و گواهی نمی‌شوند. از این‌رو این پژوهش به‌منظور بررسی رابطه جوانه‌زنی، بنیه و سلامت بذر ارقام تجاری پنبه در شرایط پیری تسریع شده انجام شد.
مواد و روش‌ها: نمونه توده بذرهای کرکدار ارقام تجاری ساحل، ورامین، بختگان و مهر تولید شده به‌ترتیب در استان‌های گلستان، خراسان رضوی، فارس و اردبیل با قابلیت جوانه‌زنی اولیه (درصد گیاهچه‌های عادی) 80، 90 و 95 درصد تحت آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد و پیری تسریع شده قرار گرفتند. درصد جوانه‌زنی نهائی بذرها پیش و پس از پیری تسریع شده، درصد گیاهچه‌های عادی پس از پیری تسریع شده و درصد بذرهای پوسیده پیش و پس از پیری تسریع شده و متوسط زمان جوانه‌زنی، طول و وزن خشک گیاهچه و شاخص‌های طولی و وزنی گیاهچه پس از آزمون پیری تسریع شده اندازه‌گیری شده و قارچ‌های بیماری‌زاد روی بذرهای پوسیده با آزمون بلاتر شناسائی و متوسط فراوانی آنها تعیین شدند.
یافته‌ها: ارقام ساحل و بختگان و بذرهای دارای بالاترین قابلیت جوانه‌زنی اولیه دارای بیشترین درصد جوانه‌زنی نهایی پیش از پیری تسریع‌شده و بذرهای رقم ساحل دارای بالاترین قابلیت جوانه‌زنی اولیه و قابلیت جوانه‌زنی اولیه متوسط از بیشترین درصد جوانه‌زنی نهایی پس از پیری تسریع‌شده برخوردار بودند. بذرهای رقم ساحل دارای بیشترین درصد گیاهچه‌های عادی پس از پیری تسریع‌شده بوده و بیشترین درصد بذر پوسیده پیش از پیری تسریع‌شده به بذرهای ارقام مهر و ورامین و بذرهای دارای قابلیت جوانه‌زنی اولیه متوسط و پائین‌ترین قابلیت جوانه‌زنی و بیشترین درصد بذر پوسیده پس از پیری تسریع‌شده به بذرهای ارقام ورامین و مهر دارای پائین‌ترین قابلیت جوانه‌زنی اولیه تعلق داشتند. بذرهای دارای پائین‌ترین قابلیت جوانه‌زنی اولیه از بیشترین متوسط زمان جوانه‌زنی برخوردار بودند و بذرهای رقم ساحل دارای بیشترین شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه بودند. بذرهای تمام ارقام مورد بررسی به گونه‌های مختلف قارچ‌های فوزاریوم، آلترناریا، آسپرجیلوس و تریکوتشیوم روزئوم آلوده بودند. همچنین بذرهای ارقام ورامین و مهر دارای بیشترین و بذرهای رقم ساحل کمترین متوسط فراوانی قارچ روی بذرهای پوسیده بودند. درصد جوانه‌زنی نهائی پیش و پس از پیری تسریع شده و شاخص‌های طولی و وزنی بنیه گیاهچه پس از پیری تسریع شده با درصد بذرهای پوسیده پیش و پس از پیری تسریع‌شده همبستگی منفی معنی‌دار داشتند.
نتیجه‌گیری: پوسیدگی بذرها مهم‌ترین عامل زوال و کاهش جوانه‌زنی بذرها و بنیه گیاهچه‌های ارقام بررسی شده پنبه بود. ارقام ساحل و مهر و بذرهای برخوردار از بالاترین (90 درصد) و پائین‌ترین (80 درصد) قابلیت‌جوانه‌زنی اولیه به‌ترتیب دارای بالاترین (91 درصد) و پائین‌ترین (58 درصد) درصد جوانه‌زنی نهائی و بنیه گیاهچه بودند. گونه‌های مختلف قارچ‌های آلترناریا، آسپرجیلوس روی بذرهای رقم مهر، فوزاریوم روی بذرهای رقم ورامین، و تریکوتشیوم روزئوم روی بذرهای رقم بختگان با متوسط فراوانی روی بذرهای پوسیده پس از پیری تسریع‌شده به‌ترتیب 100، 99، 70/80 و 63 درصد مهم‌ترین قارچ‌های کاهش‌دهنده درصد جوانه‌زنی بذرها و بنیه گیاهچه‌ها بودند

جنبه‌های نوآوری:
1- قارچ‌های بذرزاد توده‌های بذر ارقام تجاری پنبه و میزان آلودگی به آنها شناسائی شد.
2-رابطه درصد جوانه‌زنی بذر و بنیه گیاهچه ارقام تجاری پنبه با آلودگی به قارچ‌های بذرزاد تعیین گردید.
شماره‌ی مقاله: 4
متن کامل [PDF 592 kb]   (757 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1399/4/3 | پذیرش: 1399/11/21

فهرست منابع
1. Abd El-Rahim, M.A., El-Samawaty, Omar, M.R, El-Naggar, M.A., Yassin, M.A. and Amer, O.E. 2012. Pathological assessment of seed borne fungi involved in cotton seedlings damping-off. Journal of Plant Sciences, 7(3): 85-95. [DOI:10.3923/jps.2012.85.95]
2. Agarwal, V.K. 2006. Seed health. International Book Distribution Co. India.
3. Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Hatami, F., Abdeshah, H. and Kazemian, A. 2020. Agriculture statistics, first volume-horticultural and field crops, 2018-19 crop year. Information and Communication Technology Center of Ministry of Jihad-e-Agriculture. 97p. [In Persian].
4. Alvarenga, R.O. and Marcos-Filho, J. 2014. Vigor evaluation of stored cotton seeds, including the Seed Vigor Imaging System (SVIS®). Journal of Seed Science, 36(2): 222-230. [DOI:10.1590/2317-1545v32n2944]
5. Araújo, D.V., Machado, J.C., Pedrozo, R., Pfenning, L.H., Kawasaki, V. H., Neto, A.M. and Pizatto, J.A. 2016. Transmission and effects of Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum on cotton seeds. African Journal of Agricultural Research, 11(20): 1815-1823. [DOI:10.5897/AJAR2015.10706]
6. Barpete, S., Cağri Oğuz, M., FatihӦzcan, S., Anayol, E., Ahmed, H. A., Khawar, K.M., and Ӧzcan, S. 2015. Effect of temperature on germination, seed vigor index and seedling growth of five Turkish Cotton (Gossypium hirsutum L.) Cultivars. Fresenius Environmental Bulletin, 24(8): 2561-2566.
7. Basra, S.M.A., Ahmad, N., Khan, M.M., Iqbal, N., Cheema, M.A. 2003. Assessment of cotton seed deterioration during accelerated ageing. Seed Science and Technology, 31(3): 531-540. [DOI:10.15258/sst.2003.31.3.02]
8. Basra, S.M.A., Rehman, K. and Iqbal, S. 2000. Cotton Seed Deterioration: Assessment of some Physiological and Biochemical Aspects. International Journal of Agriculture and Biology, 2(3): 195-198.
9. Bell, A.A. 1999. Diseases of the cotton. In: Smith, C.W., Cothren, J.T. (eds.). Cotton: Origin, History, Technology, and Production. John Wiley & Sons. New York, N.Y. 553-593.
10. Black. M., Bewley. J.D., and Halmer, P. 2006. The encyclopedia of Seed Science, Technology & Uses. CABI. [DOI:10.1079/9780851997230.0000]
11. Bourland, F.M. 2019. Functional characterization of seed and seedling vigor in cotton. The Journal of Cotton Science, 23: 168-176.
12. De Freitas, A.O., Santos, C.M., Melo, L. C., Penna, J.C.V. and Santos, V.L.M. 2004. Effect of chemical treatment and storage on the physiological quality of cotton seed. Revista Brasileria de Armazenamento, 29: 19-27.
13. De Freitas, R.A., Dos Santos Dias, D.C.F., Cecon, P.R. and Silva Rrise, E.M. 2000. Physiological and seed health quality of cotton seeds during storage, original Title: Qualidade Fisiologica e sanitaria de sememes de algodao durante o armazenamento. Revista Brasileira de Sementes, 22: 64-101. [DOI:10.17801/0101-3122/rbs.v22n2p94-101]
14. Don, R. and Ducournau, S. 2018. Hand book for seedling evaluation (4th.Ed.). International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, Switzerland.
15. Elias, S.G., Copeland, L.O., McDonald, M.B. and Baalbaki, R.Z. 2012. Seed Testing: Principles and Practices. Michigan State University Press.
16. El-Naghyei, M.A., Mazen, M.B. and Fzdal-Allah, E.M. 1991. Studies on the fungus flora and aflatoxin production of cotton seeds in Egypt. Journal of Islamic Academy of Sciences, 4(2): 141-145.
17. Finch-Savage, W.E. and Bassel, G.W. 2016. Seed vigour and crop establishment: extending performance beyond adaptation. Journal of Experimental Botany, 67(3): 567-591. [DOI:10.1093/jxb/erv490] [PMID]
18. Ghaharian, F., Hamidi, A., Nemati, N.A. and Sharifzadeh, F. and Asgari, V. 2014. The effect of sulfuric acid concentration and temperature on delinting, seed germination ability and vigor of Sahel and Varamin cultivars by standard germination test. Iranian Journal of Cotton Researches 1(2): 99-110. [In Persian with English Summary].
19. Gitz, D.C., Baker, J.T. and Mahan, J.R. 2015. Evaluation of a Metabolic Cotton Seedling Emergence Model. American Journal of Plant Sciences, 6: 1727-1733. [DOI:10.4236/ajps.2015.611172]
20. Goel, A., Goel, A.K. and Sheoran, I.S. 2003. Changes in oxidative stress enzymes during artificial ageing in cotton (Gossypium hirsutum L.) seeds. Journal of Plant Physiology, 160: 1093-1100. [DOI:10.1078/0176-1617-00881] [PMID]
21. Hamidi, 2017. Seed Technology Principles and Methods (Vol. 1). Iran University Press. 416p. [In Persian].
22. Hamidi, A. and Kari Haft Cheshmeh, N. 2012. Effect of seed germination ability and vigour on seedling field emergence, seed cotton yield and some related traits of commercial cotton (Gossypium hirsutum) cultivars. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 2(1): 9-23, [In Persian with English Summary].
23. Hamidi, A., Mirghasemi, S.J., Mehr Avar, M., Askari, V. and Hasani, M. 2015. Effect of production region, ginning and delinting on Sahel cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivar seed germination and seedling vigor. Iranian Journal of Cotton Researches, 3(1): 2015 49-67[In Persian with English Summary].
24. Hamidi, A., Mirghasemi, S.J., Mehr Avar, M., Askari, V. and Hasani, M. 2017. Effect of ginning and delinting on Sahel cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivar seed germination and seedling vigor. Iranian Journal of Seed Science and Research, 3(4): 67-79. [In Persian with English Summary].
25. Hamidi, A., Naderi Arefi, A., Forghani, S.H.R, Vafayi-Tabar, M., Arabsalmani, M. and Hakimi, M. 2012. Cotton Seed Production and Seed Technology. Seed and Plant Certification and Registration Institute (SPCRI), [In Persian].
26. International Seed Testing Association. 2021. International rules for seed testing. International seed testing association (ISTA), Zurich, Switzerland.
27. Iqbal, N., Basra, S.M.A. and Rehman, K. 2002. Evaluation of vigour and oil quality in cottonseed during accelerated ageing. International Journal of Agriculture and Biology, 4(3): 318-322.
28. Jamie-Garcia R. and Cotty, P.J. 2006. Spatial distribution of Aspergillus flavus and its toxigenic strains on commercial cottonseed from south Texas and its relationship to aflatoxin contamination. Plant Pathology, 55: 358-366. [DOI:10.1111/j.1365-3059.2006.01358.x]
29. Kader, M.A. 2005. A Comparison of Seed Germination Calculation Formulae and the Associated Interpretation of Resulting Data. Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales, 138: 65-75.
30. Kavitha, R., Umesha, S. and Shetty, H.S. 2005. Dose dependent impact of dominant seed borne fungi on seed germination and seedling vigour of cotton seeds. Seed Research, 33(2): 187-194.
31. Khadi, B.M., Santhy V. and Yadav, M.S. 2010. Cotton: an introduction. In: Brawale Zehr, U. (ed.). Cotton, biotechnological advances. Springer, 1-14. [DOI:10.1007/978-3-642-04796-1_1]
32. Khatun, A., Shamsi, S. and Bashar, M.A. 2018. Diversity of seed borne fungi associated with fourteen varieties of storage cotton (Gossypium hirsutum L.) seeds. Journal of Biodiversity Conservation and Bio Resources Management, 4(2): 43-52. [DOI:10.3329/jbcbm.v4i2.39846]
33. Kirkpatrik, T.L. and Rotrock, C.S. 2001. Compendium of cotton disease. American Phytopathological Society (APS Press).
34. Krzyzaowsky, F.C. and Delouche, J.C. 2011. Germination of cotton seed in relation to temperature. Revista Brasileira de Sementes, 33(3): 543-548. [DOI:10.1590/S0101-31222011000300017]
35. Lauxen, L.R., da Silva Almeida, A., Deuner, C., Meneghello, G.E. and Villela, F.A. 2016. Physiological response of cotton seeds treated with thiamethoxam under heat stress. Journal of Seed Science, 38(2): 140-147. [DOI:10.1590/2317-1545v38n2159076]
36. Marcos-Filho, J., 2015. Seed vigor testing: an overview of the past, present and future perspective. Scientia Agricola, 72(4): 363-374. [DOI:10.1590/0103-9016-2015-0007]
37. Mathur S.B. and O. Kongsdal. 2003. Common laboratory seed health testing methods for detecting fungi. International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, Switzerland.
38. Mirzaee, M.R., Heydari, A., Zare, R., Naraghi, L., Sabzali, F. and Hasheminasab, M. 2013. Fungi associated with boll and lint rot of cotton in southern Khorasan province of Iran. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 46(11): 1285-1294. [DOI:10.1080/03235408.2013.765135]
39. Modarresi, R., Rucker, M., and TeKrony, D.M. 2002. Accelerating ageing test for comparing wheat seed vigour. Seed Science and Technology, 30: 683-687.
40. Nahar, N., Hosen, S. and Shamsi, S. 2019. Prevalence of fungi associated with seeds of three cotton varieties (Gossypium arboreum L.) in storage. Bioresearch Communications, 5(1): 642-648.
41. Narayanasamy, P. 2006. Postharvest Pathogens and Disease Management. Wiley-Interscience. [DOI:10.1002/0471751987] [PMCID]
42. Powell AA. 2007. Seed vigour and its assessment. Basra, A.S. (ed.). Handbook of seed science and technology, Scientific Publishers, India, 603-648.
43. Ranal, M. and De Santana, D.G. 2006. How and why to measure the germination process? Revista Brasilian Botanique, 29(1): 1-11. [DOI:10.1590/S0100-84042006000100002]
44. Silva, J.B.; Vieira, R.D. and Panobianco, M. 2006. Accelerated ageing and controlled deterioration in beetroot seeds. Seed Science and Technology, 34(2): 265-271. [DOI:10.15258/sst.2006.34.2.02]
45. Soleimani M, Hedjarude G.H. and Zad J. 1993. Survey on mycoflora of cotton seed in Iran. Iran Journal of Plant Pathology, 29: 132-139. [In Persian with English Summary].
46. Sudharani, M. and Padmasri, A. 2014. Assessment of Seed Vigour Tests for Relative Storability and Field Performance in Cotton. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 7(9): 59-62. [DOI:10.9790/2380-07915962]
47. Tomar, D.S., Shastry, P.P., Nayak, M.K., and Sikarwar, P. 2012. Effect of seed borne mycoflora on cotton seed (JK 4) and their control. Journal of Cotton Research and Development, 26(1): 105-108.
48. United States Department of Agriculture, 2020. World Agricultural Production Foreign Agricultural Service Circular Series WAP 3-20 March 2020.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.