جلد 9، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1401 )                   سال1401، جلد9 شماره 1 صفحات 176-163 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Labbafi M, Khalaj H, Delfani M, Qavami N. (2022). Evaluation of different hormonal and temperature treatments on dormancy breaking of Lavender (Lavandula angustifolia) seed. Iranian J. Seed Res.. 9(1), 163-176. doi:10.52547/yujs.9.1.163
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-472-fa.html
لبافی محمدرضا، خلج حمیده، دلفانی مریم، قوامی نسرین. بررسی تیمارهای مختلف هورمونی و دمایی بر شکستن خواب بذر اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) پژوهشهای بذر ایران 1401; 9 (1) :176-163 10.52547/yujs.9.1.163

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-472-fa.html


مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران ، labbafi@imp.ac.ir
چکیده:   (745 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia L.) یکی از مهم‌ترین گیاهان متعلق به تیره نعنا (Lamiaceae) می‌باشد که در طب سنتی و دارویی دارای کاربرد مثبت و فراوانی است. یکی از مشکلات تولید نشاء از بذر اسطوخودوس، خواب بذر آن است که موجب افزایش مصرف بذر می‌شود. در این راستا، آزمایشی به‌منظور بررسی تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر گیاه اسطوخودوس و اندازه‌گیری شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه، انجام شد.
مواد و روش‌ها: آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه اکوفیزیولوژی پژوهشکده گیاهان دارویی کرج در سال 1397 انجام شد. آزمایش شامل 14 تیمار مؤثر بر شکستن خواب بذر شامل شاهد، تیمارهای کاربرد هورمون اسید جیبرلیک با غلظت‌های 250، 500، 750 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر، تیمار سرمادهی 7، 14 و 21 روز سرمادهی در یخچال و تیمارهای تلفیقی شامل 7 روز سرمادهی در یخچال+ اسید جیبرلیک 500 میلی‌گرم بر لیتر، 14 روز سرمادهی در یخچال+ اسید جیبرلیک 500 میلی‌گرم بر لیتر، 7 روز سرمادهی در یخچال + اسید جیبرلیک 1000 میلی‌گرم بر لیتر، 14 روز سرمادهی در یخچال + اسید جیبرلیک 1000 میلی‌گرم بر لیتر، 30 دقیقه در آب 40 درجه سلسیوس + 14 روز سرمادهی و 30 دقیقه در آب 40 درجه سلسیوس+14 روز سرمادهی +اسید جیبرلیک 500 میلی‌گرم بر لیتر بود.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمایش نشان داد، بیشترین درصد جوانه‌زنی (67/70 درصد)، شاخص جوانه‌زنی (246) با تیمار اسید جیبرلیک 750 میلی‌گرم بر لیتر و بیشترین طول گیاهچه (23/6 سانتی­متر)، طول ساقه‌چه (52/5 سانتی­متر)، وزن تر گیاهچه (57/0 گرم) با تیمار اسید جیبرلیک 500 میلی‌گرم بر لیتر بدست آمد. درحالیکه کمترین میانگین زمان جوانه‌زنی (12/4 روز) در تیمار اسید جیبرلیک 1000 میلی‌گرم بر لیتر بدست آمد. کاربرد توأم 7 روز سرمادهی در یخچال+ اسید جیبرلیک 500 میلی‌گرم بر لیتر نیز تیماری بود که اختلاف معنی‌داری با تیمارهای غلظت مختلف اسید جیبرلیک نداشت. در نتیجه غلظت پایین اسید جیبرلیک همراه با 7 روز سرمادهی همان کارآیی غلظت‌های بالاتر اسید جیبرلیک به تنهایی را دارد. هم‌چنین تیمار 14 روز سرمادهی+اسید جیبرلیک 1000 میلی‌گرم بر لیتر و تیمار 30 دقیقه در آب 40 درجه+14 روز سرمادهی+اسید جیبرلیک 500 میلی‌گرم بر لیتر، کم‌ترین طول ساقه‌چه (78/0 و 82/0 سانتی­متر)، گیاه‌چه (99/0 و 04/1 سانتی­متر) و وزن تر (013/0 و 01/0 گرم) را سبب شدند که نشان دهنده اثرات منفی افزایش مدت سرمادهی و کاربرد آب 40 درجه سلسیوس بود.
نتیجه­ گیری: در نهایت مشخص گردید که خواب بذر اسطوخودوس از نوع فیزیولوژیکی غیر عمیق و متوسط است و اسید جیبرلیک جایگزین مناسبی برای سرمادهی می‌باشد. بهترین تیمار جهت شکستن خواب بذر اسطوخودوس استفاده از اسید جیبرلیک با غلظت 750 میلی‌گرم بر لیتر می‌باشد.

جنبه‌های نوآوری:
  1. در شکست خواب بذر گیاه اسطوخودوس اسید جیبرلیک جایگزین مناسبی برای سرمادهی است.
  2. پیش نیاز تولید نشاء از بذر گیاه اسطوخودوس، شکستن خواب بذر این گیاه است.
شماره‌ی مقاله: 10
متن کامل [PDF 406 kb]   (242 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1398/12/14 | پذیرش: 1399/6/29

فهرست منابع
1. Al-Absi, K.M. 2010. The effects of different pre-sowing seed treatments on breaking the dormancy of Mahaleb cherries, (Prunus mahaleb L.) seeds. Seed Science and Technology, 38(2): 332-340. [DOI:10.15258/sst.2010.38.2.06]
2. Arin, L. and Kiyak, Y. 2003. The effects of pre-sowing treatments on emergence and seedling growth of tomato seed (Lycopersicon esculentum Mill.) under several stress conditions. Pakistan Journal of Biological Sciences, 6(11): 990-994. [DOI:10.3923/pjbs.2003.990.994]
3. Asaadi, A.M. and Heshmati Gh.A. 2015. The effect of different treatments on breaking seeds dormancy and inducing germination of Thymus transcaucasicus Ronn. and Zataria moltiflora Boiss. Journal of Plant Research, 28(1): 12-22. [DOI:10.33762/bagrs.2015.124591]
4. Bakrim, A., Lamhamdi, M., Sayah, F. and Chibi, F. 2007. Effects of plant hormones and 20 hydroxyecdysone on tomato (Lycopersicum esculentum) seed germination and seedlings growth. African Journal of Biotechnology, 6(24): 2792-2802. [DOI:10.5897/AJB2007.000-2446]
5. Baskin, C.C. and Baskin, J.M. 2014. Seeds: Ecology, Biogeography and Evolution of Dormancy and Germination. Second edition. San Diego: Elsevier/Academic Press. 1600p.
6. Baskin, J.M. and C.C. Baskin. 2004. A classification system for seed dormancy. Seed Science Research, 14: 1-16. [DOI:10.1079/SSR2003150]
7. Chavagnat, A. 1978. Lavender seed dormancy and germination. In Symposium on Seed Problems in Horticulture 83: 147-154. [DOI:10.17660/ActaHortic.1978.83.19]
8. Cheraghi, F. 2011. Investigation of seed breakage and priming treatments on germination and establishment of medicinal plant (Heracleum persicum Desf) M.Sc. dissertation, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Birjand University. [In Persian with English Summary].
9. Chetouani, M., Mzabri, I., Aamar, A., Boukroute, A., Kouddane, N. and Berrichi, A. 2017. Effect of gibberellic acid (AG3) on the germination of seeds of Thymus satureioides L. and Lavandula dentata. Journal of Materials and Environmental Sciences, 8(3): 942-948.
10. Edzard, E. 2009. The efficacy of herbal medicine an overview. Fundam Clim Pharmacol, 19: 405- 410. [DOI:10.1111/j.1472-8206.2005.00335.x] [PMID]
11. Farahudi, R. and Mekizadeh Tafti, M. 2013. Study on seed breaking dormancy of Kelussia odoratissma seeds under the influence of gibberellic acid and cold treatments. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 3(2): 249-241. [In Persian with English Summary].
12. Faryabi, A. 2011. Evaluation of the effect of different treatments on seed breakage of two medicinal plants of Yarrow and Thyme. First National Conference on Modern Issues in Agriculture, Islamic Azad University, Saveh Branch. [In Persian with English Summary].
13. Gharehmatrossian, S., Popov, Y. and Ghorbanli, M. 2014. Seed germination, dormancy breaking techniques of Citrullus colocynthis (L.) Schrab plant. Iranian Journal of Plant Physiology, 4(4): 1167-1171. [In Persian with English Summary].
14. Ghasemi Aryan, A.R., Ghorbani, R., Nasseri pourizadi, M.T. and Mesdaghi, M. 2016. Investigation of the effect of temperature on germination properties of Dorema ammoniacum. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 29(3): 692-686. [In Persian with English Summary].
15. Gonzlez-Benito, M.E., Albert, M.J., Iriondo, J.M., Varela F. and Pérez-Garca, F. 2004. Seed germination of four thyme species after conservation at low temperatures at several moisture contents. P: 247-254. ISTA. Online - International Seed Testing Association. [DOI:10.15258/sst.2004.32.1.28]
16. Hoseini, Z. 2015. Effect of different treatments on seed breaking dormancy and increased seed germination efficiency of Echinophora platyloba, M.Sc. dissertation, Department of Seed Science and Technology, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, 94p. [In Persian with English Summary].
17. Hossienpour-Ggazviniy, A.A., Alizadeh, M.A., Jafari, A.A. and Valadabadi, A.R. 2011. Effect of scarification, cold and after-ripening treatments on seed dormancy breaking in four species of Satureja by standard germination test. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 28(1): 48-58. [In Persian with English Summary].
18. Imani, A., Rasouli, M., Tavakoli, R., Zarifi, E., Fatahi, R., Barba-Espin, G. and Martinez-Gomez, P. 2011. Optimization of seed germination in Prunus species combining hydrogen peroxide or gibberellic acid pre-treatments with stratification. Seed Science and Technology, 39(1): 204-207. [DOI:10.15258/sst.2011.39.1.18]
19. Kaneko, M., Itoh, H., Ueguchi-Tanaka, M., Ashikari M. and Matsuoka, M. 2002. The α-amylase induction in endosperm during rice seed germination is caused by gibberellin synthesized in Epithelium. Plant Physiology, 128(4): 1264-1270. [DOI:10.1104/pp.010785] [PMID] [PMCID]
20. Kermode, A. R., Xia, J.H. and Schmitz, N. 2001. Dormancy of yellow cedar seeds is terminated by gibberellic acid in combination with fluridone or with osmotic priming and moist chilling. Seed Science and Technology, 29(2): 331-346.
21. Kettenring, K.M. and Galatowitsch, S.M. 2007. Temperature requirements for dormancy break and seed germination vary greatly among 14 wetland Carex species. Aquatic Botany, 87(3): 209-220. [DOI:10.1016/j.aquabot.2007.06.003]
22. Koyuncu, F. 2005. Breaking dormancy in black mulberry (Morus nigra L.) by cold stratification and exogenous application of Gibberellic Acid. Acta Biologyca Cracoviencia Botanica, 47(2): 23-26.
23. Lotfi, M., Oveisi, M., Rahimian Mashhadi, H., Pourmorad Kaleibar , B. and Naeimi , M.H. 2020. Effect of chilling time and gibberellic acid treatments on germination thermal parameters of Eryngium caeruleum. Iranian Journal of Field Crop Science, 51(1): 91-100. [In Persian with English Summary].
24. Mehrabi, I.A. and Hajinia, S. 2019. Effect of seed pre-treatments on improving germination of Astragalus gossypinum. Iranian Journal of Seed Research, 6(1): 113-95. [In Persian with English Summary]. [DOI:10.29252/yujs.6.1.95]
25. Mekizadeh Tafti, M., Farhudi, R., Rastifar, M. and Asillan, K. 2011. Methods of seed breaking dormancy ofCapparis spinosa L. Iranian Journal of Rangeland and Desert Research, 18(4): 577-569. [In Persian with English Summary].
26. Mirzadeh Wafeghi, S.A. and Nasiri, M. 2013. Effect of physical and chemical factors on seed germination of Crataegus assadii. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 26(3): 374-366. [In Persian with English Summary].
27. Mohammadi, A.H., Jalali Honarmand, Q., Mohammad Khah, A. and Ahmadi, Gh. 2011. Seed germination. Agricultural Education and Promotion Publications, 252p. [In Persian].
28. Nabaie, M., Roshandel, P. and Mohammad Khani, A.R. 2011. Effective methods for breaking dormancy and increasing seed germination of Rheum ribes L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 27(2): 223-212. [In Persian with English Summary].
29. Nasooti, N., Arab, M., Najafi, F. and Sahar Khiz, M. J. 2009. Evaluation of the effect of different treatments on seed germination stimulation in Lavandula angustifolia. 6th Iranian Congress of Horticultural Sciences. Rasht-Iran. [In Persian with English Summary].
30. Nemati, A., Sharifi, H., Gerdakaneh, M. and Sharifi, Z. 2016. The effect of pre-chilling and gibberellic acid on breaking seed dormancy of two medicinal plants species Silybum Mrianum and Citrulus Colocynthis. Iranian Journal of Seed Research, 3(1): 169-177. [In Persian with English Summary].
31. Nickfarjam, M., Parvin, N. and Asarzadegan, N. 2010. The effect of Lavandula angustifolia in the treatment of mild to moderate depression. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 11(4): 66-73. [In Persian with English Summary].
32. Nowruzian, A., Masoumian, M., Ebrahimi M.A. and Bakhshi khaniki G.R. 2017. Effect of Breaking Dormancy Treatments on Germination of Ferula assa-foetida Seed. Iranian Journal of Seed Research; 3(2): 155-169. [In Persian with English Summary]. [DOI:10.29252/yujs.3.2.155]
33. Omidbeigi, R. 2004. Medicinal Plants Production and Processing Approaches. Astan Qods Razavi Publications of Mashhad, Volume III, Third Edition. [In Persian].
34. Paiam Noor, V. and Kordalivand, A. 2016. Effect of different seed breaking dormancy treatments on germination and yield of Betula pendula seeds. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 29(2): 318-309. [In Persian with English Summary].
35. Parvin, P., Khezri, M., Tavasolian, I. and Hosseini, H. 2015. The effect of gibberellic acid and chilling stratification on seed germination of eastern black walnut (Juglans nigra L.). Journal of Nuts, 6(1): 67-76. [In Persian with English Summary].
36. Peivandi, M., Kazemi, L. and Majd, A. 2015. The effect of different cytokines on the micro propagation of Lavandula vera. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 28(2): 263-257. [In Persian with English Summary].
37. Rajabian, T., Saboora, A., Hassani, B. and Fallah Hosseini, H. 2007. Effects of GA3 and chilling on seed germination of Ferula assa-foetida, as a medicinal plant. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 23(3): 396-403. [In Persian with English Summary].
38. Ranal, M.A., Santana, D.G., Ferreira, W.R. and Mendes-Rodrigues, C. 2009. Calculating germination measurements and organizing spreadsheets. Brazilian Journal of Botany, 32: 849-55. [DOI:10.1590/S0100-84042009000400022]
39. Ranal, M. and Santana, D. 2006. How and why to measure the germination process? Brazilian Journal of Botany, 29: 1-11. [DOI:10.1590/S0100-84042006000100002]
40. Sánchez-Gras, M.C. and Del Carmen Calvo, M. 1996. Micro propagation of Lavandula latifolia through nodal bud culture of mature plants. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 45: 259- 261. [DOI:10.1007/BF00043639]
41. Scott, S., Jones, R. and Williams, W. 1984. Review of data analysis methods for seed germination. Crop Science, 24: 1192-1199. [DOI:10.2135/cropsci1984.0011183X002400060043x]
42. Sekhavati, N., Hosseini, S.M., Akbarinia, M. And Rezai, A. 2011. Gibberellic and chilling for seed breaking dormancy and increased germination of Cerasus mahaleb L. Mill seed. Genetic Research and Breeding of Rangeland and Forest Plants of Iran, 19(1): 204-192.
43. Shahmoradi, Sh., Chaichi, M.R., Mozaffari, J., Mazaheri, D. and Sharifzadeh, F. 2014. Seed breaking dormancy in Hordeum spontaneum L. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 27(5): 883-872. [In Persian with English Summary].
44. Sharifi, H. 2013. Investigation of seed dormancy and germination characteristics on thirty species of medicinal plants grown in Lorestan Province. M.Sc. dissertation, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. [In Persian with English Summary].
45. Sharifi, H. and Goldani. M. 2016. Effect of seed coat color and different treatments on seeds dormancy and germination characteristics of mustard (Sinapis arvensis L.). Iranian Journal of Seed Research, 2(2): 47-57. [In Persian with English Summary].
46. Sharifi, H., Khajeh-Hosseini, M. and Rashed-Mohassel, M.H. 2015. Study of seed dormancy in seven medicinal species from apiaceae. Iranian Journal of Seed Research, 2(1): 25-36. [In Persian with English Summary].
47. Sharifi, H., Nemati, A. and Gordakane, M. 2017. Breaking the dormancy and improving germination of four medicinal plants from Umbrella under the influence of gibberellic acid and cold treatments. Iranian Seed Science and Research, 4(3): 38-27. [In Persian with English Summary].
48. Soyler, D. and Khawar, K.M. 2007. Seed germination of caper (Capparis ovata var. Herbacea) using K naphthalene acetic acid and gibberellic acid. International Journal of Agriculture and Biology, 9(1): 35-38.
49. Suraki, A.S., Husseini, Z. and Falah, S. 2019. Effect of chilling and its combination with gibberellic acid on the dormancy of echinophora platyloba seeds. Iranian Journal of Seed Research. 5(2): 92-104. [In Persian with English Summary]. [DOI:10.29252/yujs.5.2.91]
50. Tajbakhsh, M. 2006. Seeds (certification and its control). Ahraz Tabriz Publications. 182p. [In Persian].
51. Tipirdamaz, R. and Gomurgen, N. 2000. The effects of temperature and gibberellic acid on germination of Eranthis hyemalis Salisb. Turkish Journal of Botany, 24: 143-145.
52. Valizadeh Kaji, B. and Abbasifar, A.R. 2018. The effects of plant growth regulators and stratification on seed dormancy breaking and parameters of morphological, physiological and biochemical of seedlings of Persian walnut (Juglans regia L.). Journal of Herbal Medicine (Iranian Journal of Biology), 31(1): 92-103. [In Persian with English Summary].
53. Valizadeh, M. and Moghadam, M. 2015. Experimental design in agriculture. Publisher: Prior, Tehran, Iran. [In Persian].
54. Yamaguchi, S. and Kamiya, Y. 2000. Gibberellin biosynthesis: its regulation by endogenous and environmental signals. Plant Cell Physiology, 41(3): 251-257. [DOI:10.1093/pcp/41.3.251] [PMID]
55. Zengui, M. and Parsa, S. 2015.The effect of different seed breaking dormancy methods on seed germination of coma. Journal of Seed Ecophysiology, 1(1): 28-17.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.