جلد 6، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1398 )                   سال1398، جلد6 شماره 1 صفحات 17-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nejadgharebaghi H, Fateh E, Aynehband A. (2019). Investigation of the Effect of Salinity and Drought Stress on Germination Characteristics of Strangle Wort (Cynanchum acutum) Seeds. Iranian J. Seed Res.. 6(1), 1-17. doi:10.29252/yujs.6.1.1
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-368-fa.html
نژاد قره باغی حبیب، فاتح اسفندیار، آینه بند امیر. ارزیابی اثر تنش شوری و خشکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر علف‌هرز کاتوس (Cynanchum acutum) پژوهشهای بذر ایران 1398; 6 (1) :17-1 10.29252/yujs.6.1.1

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-368-fa.html


دانشگاه شهید چمران اهواز ، e.fateh@scu.ac.ir
چکیده:   (8525 مشاهده)


چکیده مبسوط
مقدمه: کاتوس (علف خرس)، علف‌هرزی چندساله با نام علمی Cynanchum acutum L. می‌باشد. کاتوس از طریق تولید مثل زایشی و تکثیر رویشی بقای خود را حفظ می‌کند. این علف‌هرز عمل برداشت را در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله پنبه، ذرت، چغندرقند و گندم با مشکلاتی روبرو می‌کند. در سال‌های اخیر این علف‌هرز در مزارع نیشکر باعث خسارت فراوانی شده است. اهمیت شرایط محیطی و نقش آن در کنترل علف‌های هرز می‌تواند مهم باشد، لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیرات تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر این علف‌هرز می‌باشد.
مواد و روش‌ها: به‌منظور بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر بذر علف‌هرز کاتوس دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 1394 - 1393 در آزمایشگاه بخش مطالعات کاربردی کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی خوزستان انجام گرفت. این آزمایش روی بذر علف‌هرز کاتوس جهت تعیین آستانه تحمل به تنش شوری و خشکی و شناخت بهتر اکولوژی بذر علف‌هرز کاتوس اجرا گردید. تیمارهای آزمایش اول شامل سطوح مختلف تنش شوری (صفر، 5/2، 5/4، 5/6، 5/8، 5/12، 5/16 و 5/20 دسی زیمنس بر متر) و آزمایش دوم شامل 7 سطح تنش خشکی (پتانسیل اسمزی) (صفر، 1-، 3-، 6-، 9-، 12- و 15- بار) بودند.
یافته‌ها: نتایج آزمایش شوری نشان داد که با افزایش تنش شوری از صفر به 5/20 دسی زیمنس بر متر صفات درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول‌ساقه‌چه و وزن گیاهچه کاتوس به‌ترتیب 61، 80، 91 و 99 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. نتایج آزمایش خشکی نشان داد که با افزایش تنش خشکی از صفر به 15- بار کلیه صفات مورد مطالعه (درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول‌ساقه‌چه و وزن گیاهچه) کاتوس 100 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت و جوانه‌زنی مشاهده نشد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در کلیه صفات، بین سطوح شوری و خشکی مختلف اختلاف معنی‌داری در سطح خطای یک درصد وجود داشت. در این آزمایش در تنش شوری در اکثر صفات به‌خصوص طول ریشه‌چه از مقدار سطح شوری از 5/8 دسی زیمنس بر متر به بعد و در تنش خشکی از سطح خشکی 3- بار به بعد روند کاهشی سریع‌تری داشتند.
نتیجه‌گیری: در نهایت به نظر می‌رسد که شناخت کافی در خصوص این علف‌هرز در جهت اتخاذ بهترین شیوه صحیح مبارزه مدیریتی و همچنین ارزیابی تاثیر تنش‌های محیطی بخصوص پاسخ به شوری و خشکی بذر این علف‌هرز می‌تواند ما را در یافتن روش‌های کنترل جدید یاری نماید. این می‌تواند به عنوان یک رهیافت اکولوژیکی مناسب و دوست دار محیط زیست در راستای کاهش مواد شیمیایی در کشاورزی پایدار استفاده شود. همچنین با توجه به تحمل کم این علف هرز به شوری و خشکی (بخصوص خشکی)، می‌تواند در برنامه‌های مدیریت علف هرز استفاده شود. به طور کلی با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان اظهار داشت که در اکثر صفات آستانه تحمل این علف‌هرز به شوری بذر و خشکی به ترتیب 5/12 دسی زیمنس بر متر و 6- بار به دست آمد. با تبدیل واحد شوری به خشکی، می‌توان نتیجه گرفت حساسیت این علف‌هرز به شوری بیشتر از تنش خشکی است.

جنبه‌های نوآوری:
1-بررسی خصوصیات جوانه‌زنی علف‌هرز کاتوس تحت تنش شوری و خشکی
2-تعیین آستانه تحمل جوانه‌زنی بذر گیاه کاتوس به شوری و خشکی

شماره‌ی مقاله: 1
متن کامل [PDF 420 kb]   (1252 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اکولوژی بذر
دریافت: 1397/5/19 | پذیرش: 1397/11/26

فهرست منابع
1. Abdul-Baki, A.A., and Anderson, J.D. 1973. Vigor determination in soybean by multiple criteria. Crop Science, 10: 31-34.
2. Abin, A., and Eslami, S.V. 2009. Influence of maternal environment on salinity and drought tolerance of annual sowthistle (Sonchus oleraceus L.) at germination and emergence stage. Weed Research, 1(2): 1-12 [In Persian with English Summary].
3. Ahmadvand, G., Dehghan Banadaki, M., Alimoradi, J., Goudarzi, S. and Ardalani, S. 2018. Reaction of germination and seedling growth of redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus) to salinity and drought stress. Iranian Journal of Seed Research, 4(2): 23-35 [In Persian with English Summary]. [DOI:10.29252/yujs.4.2.23]
4. Aleebrahim, M., Sharifi, K., and Darwishi, M. 2013. Investigation of the salinity stress on germination index of Syrian mesquite (Prosopis fracta) seeds. 5th Iranian National Weed Congress, Karaj. [In Persian with English Summary].
5. Aleebrahim, M.T., Rashed mohassel, M. H., Mighani, F., and Pahlawani, M. 2013. Investigation the effect of desiccation and freezing on vegetative propagation of Acroptylon repense. Iranian Journal of Field Crops Research, 5(2): 201-209 [In Persian with English Summary].
6. Alizadeh, A. 2008. Plant Water Relations. Javid Publications. P. 17 [In Persian].
7. Amoozadekhalili, Z., Nejadgharebaghi, H., Mohammaditoodashki, M., and Mamadi, A. 2014. Investigation the response of of swallow wort (Cynanchum acutum) germination to salinity and drought stress. 13th National Congress of Agronomy and Plant Breeding [In Persian with English Summary].
8. Avesta, SH. 2010. Soil chemistry with ecological attitude. Taborg University Press. Second edition. P. 406.
9. Boyd, N., and Van Acker, R. 2004. Seed germination of common weed species as affected by oxygen concentration, light, and osmotic potential. Weed Science, 52: 589-596. [DOI:10.1614/WS-03-15R2]
10. Deylam, A. 2015. Effects of salt and water stress on some quality and quantity characteristics of three Atriplex species Ministry of Science, Research and Technology Master Thesis of Weed Science. Birjand University, GonbadKavous, Iran [In Persian with English Summary].
11. Ebrahimi, A., Mohammad Esmaeili, M., Sabouri, H. and Tahmasebi, A. 2013. Effects of salinity and drought stress on germination two spices of (Agropyron elongatum, Agropyron desertrum). Desert Ecosystem Engineering Journal, 1(1): 31-38. [In Persian with English Summary].
12. Fahad, S., and Bano, A. 2012. Effect of salicylic acid on physiological and biochemical characterization of maize grown in saline area. Pakistan Journal of Botany, 44(4):1433-1438.
13. Fouladi, S., Golandi, M., Ghorbani, R, and Kafi, M. 2016. Effect of different levels of drought, salinity and freezing on the germination traits of different seeds of Turnip weed (Rapistrum rugosum L.). Journal of Science Research, 8(1): 41-57 [In Persian with English Summary].
14. Ganjali, A.R., Ajorlo, M., and Khaksafid, A. 2016. The effect of drought and salinity stress on seed germination of (Alyssum homalocarpum). Agronomic Reproduction Research Journal, 21(9): 139-146 [In Persian with English Summary].
15. Ghorbani, A., Teimoorzadeh, A., Kavianpoor, A.M., Mohammaddoost Chamanabad, H.R., Sharifinia, Gh. G., Azimimotem, F., and Badrzadeh, M. 2015. Introducing the flore, biotic shape and geographical distribution of Invasive species in Ardabil Plain. Research in Agro Ecosystem, 2(1): 1-15 [In Persian with English Summary].
16. Golbashy, M. and Zarabi, M. 2009. A study of salinity and drought stress on germination and early growth in hisun variety of sunflower (Helianthus annuus L.). In Abstract Book the National Conference on Consumption Pattern Reforms in Agricultural and Natural Resources. 25-26 [In Persian with English Summary].
17. Golzardi, F., Vazan, S., Moosavinia, H., and Tohidloo, G. 2012. Effects of salt and drought stresses on germination and seedling growth of swallow wort (Cynanchum acutum L.). Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 4(21): 4524-4529.
18. Halima, N.B., Ben Saad, R., Ben Slima, A., Khemakhem, B., Fendri, I., and Abdelkafi, S. 2014. Effect of salt stress on stress-associated genes and growth of Avena sativa L. ISESCO Journal of Science and Technology, 10: 73-80.
19. Hamidawi, H. 2014. Investigation the effect of environmental factors on germination and emergence of cogon grass (Imperata cylindrica L.) Master Thesis of Weed Science. Birjand University, Birjand. Iran. [In Persian with English Summary].
20. Hosseini, M., Mojtaba, M., and Time, Gh.R. 2016. Investigating different levels of salinity and drought stress on germination and early growth of Hordeum spontaneum Koch. and wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Environmental Stress in Crop Sciences, 10(3): 415-423 [In Persian with English Summary].
21. Jamil, M., Lee, D.B., Jung, K.Y., Ashrafh, M., Lee, S.C., and Rha, E.S. 2006. Effect of salt (NaCl) stress on germination and early seedling growth four vegetables species. Journal of Central European Agriculture, 7(2): 273-281.
22. Kafi, M.C. 2014. Physiology of environmental stresses in plants. Third edition. Agriculture. Saveh Azad University, Iran. 502p. [In Persian].
23. Kotowski, F. 1926. Temperature relation to germination of vegetable seeds. Proceedings of the American Society for Horticultural Science, 23: 176-184.
24. Lotfifar, A., Allah Dadi, A., Zand, A., Akbari, GH., and Motaghi, S. 2015. Determination of salinity and drought stress caused by sodium chloride and polyethylene glycol on germination and seedling growth of wild mustard (Sinapis arvensis). Iranian Journal of Science and Technology, 4(1): 108-97 [In Persian with English Summary].
25. Madandoost, M., Bordbar, M., and Dezham, M. 2011. Investigation the growth characteristics and seeds vigor of (Echinochloa cruss-galli) under drought and salinity stress and different burial depth. Master Thesis of Weed Science. Iranian National Symposium on New Approach in Agriculture. Saveh Azad University, Iran. ]In Persian].
26. Majidi Ghatar, S. 2016. The Effects of salinity and drought stresses on seed germination and seedling growth of some rangeland species species Ministry of Science, Research and Technology Master Thesis of Weed Science. Birjand University, GonbadKavous, Iran [In Persian with English Summary].
27. Mehdikhani, H., Izadi-Darbandi, E., Rastgoo, M., and Kafi, M. 2014. Effect of salinity stress on germination characteristics and initial seedling growth of some weeds species. 13th National Congress of Agronomy and Plant Breeding [In Persian with English Summary].
28. Michel, B.E. and Kaufmann, M.R. 1973. The osmotic potential of polyethylene glycol 6000, Plant Physiology, 51(5): 914-916. [DOI:10.1104/pp.51.5.914] [PMID] [PMCID]
29. Mighani, F., Ghaffari, R. and Salimi, H. 2014. Germination seed ecophysiology of Syrian mesquite (Prosopis fracta L.). New Approach in Bioscience, 1(1):23-33 [In Persian with English Summary]. [DOI:10.29252/nbr.1.1.23]
30. Mojab, M., and Zamani, GH.R. 2010. Investigation the effect of salinity and drought stress based on Poly ethylene glycol (PEG6000) and different Nacl concentration on germination and growth characteristics of Cradaria draba seedlings. Plant Protection, 24(2):151-158 [In Persian with English Summary].
31. Mostafavi, K., and Golzardi, F. 2011. The effect of salt and drought stresses on seed germination and early growth of Bindweed (Convolvulus arvensis L.). Journal of Weed Ecology, 1(2): 91-102 [In Persian with English Summary].
32. Mozaffarian, V.A. 2011. Flora Ilam Province. Contemporary Culture Publishing House. P.76. [In Persian].
33. Nabati, J., Kafi, M., Nezami, A., Rezvani Moghaddam, P., Masomi, A., and Zare Mehrjerdi, M. 2011. Effect of salinity on biomass production and activities of some key enzymatic antioxidants in kochia (Kochia scoparia). Pakistan Journal of Botany, 43(1): 539-548.
34. Najari, S., Sepehri, A., Sidi, M., and Zahedi N.M. 2011. Study of the effect of osmopriming sodium carbonate on different alfalfa cultivars under salt stress. The First National Conference on Modern Issues in Agriculture, Islamic Azad University, Saveh Branch. [In Persian with English Summary].
35. Oliveria, M.J., and Norsworthy, J.K. 2006. Pitted morningglory (Ipomoea lalacunosa) germination and emergence as affected by environmental factors and seeding depth. Weed Science, 54: 910-916. [DOI:10.1614/WS-06-068R.1.1]
36. Paryan, H. 2009. Investigatio of botanical and morphological characteristics of swallow wort (Cynanchum acutum) in DebaleKhazaii Farms. Debale Khazaii Press. 20-26 [In Persian].
37. Saeedipour S., Moradi, F., Nabipur, M., and Rahimifard, M. 2006. Salinity effect induced by NaCl on ABA and IAA concentrations and distributions in seedlings of two rice (Oryza sativa L. ) genotypes. Iranian Journal of Crop Sciences, 8(3): 215-231 [In Persian with English Summary].
38. Salehi, R., Wazan, S., Mehrazar, Sh., and Golzardi, F. 2014. Effect of salinity on germination and seedling growth of two weedy Amaranthus retroflexus larvae, 13th Iranian Conference on Plant Breeding and Third Conference on Seed Science and Technology, Iranian Association of Agronomy and Plant Breeding [In Persian with English Summary].
39. Sathiyamoorty, P., and Nukamura, S. 1995. Effect of gibberlic acid and inorganic salts on breaking dormancy and enhancing germination of true potato seed. Seed Research, 23: 5-7.
40. Scott, S.J., Jones, R.A., and Williams, W.A. 1984. Review of data analysis methods for seed germination. Crop Science, 24: 1192-1199. [DOI:10.2135/cropsci1984.0011183X002400060043x]
41. Sekmen, A.H., Turkan, I., Tanyolac, Z.O., Ozfidan, C., and Dinc, A. 2012. Different antioxidant defense responses to salt stress during germination and vegetative stages of endemic halophyte Gypsophila oblanceolata Bark. Environmental and Experimental Botany, 77: 63-76. [DOI:10.1016/j.envexpbot.2011.10.012]
42. Shamili, M., Chalalang, B., Mehrshad, F., and Tahmasebi, Z. 2014. Reducing the effects of salinity stress on morphophysiological characteristics of cane sugar (Saccharum officinarum L.) through the application of salicylic acid, 13th Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference, Karaj, Iran [In Persian].
43. Takele, A. 2000. Seedling emergence and of growth of sorghum genotypes under variable soil moisture deficit. Acta Agronomica Hungarica, 48: 95-102. [DOI:10.1556/AAgr.48.2000.1.10]
44. Tmertash, R., Shukrian, F., and Labor, M. 2009. Effect of salinity and drought stress on germination characteristics of clover seed. Scientific Journal of Rangeland, 4: 297-288 [In Persian with English Summary].
45. Yazdani bioki, B.R., Rezvani, M.P., Khazaee, H., Ghorbani, R., and Astaraie, A. 2010. Effects of salinity and drought stress on the characteristics of germination of Silybum marianum seed. Iranian Journal of Agricultural Research, 8(1): 12-19 [In Persian with English Summary].
46. Zalnezhad, F. 2016. Investigation of ecophysiology of seed germination of (Gypsophila pilosa) Hudson. M.S. Thesis of Weed Science. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran [In Persian with English Summary].
47. Zamani, G.R., Hosseini, M., and Khazaei, M. 2010. Germination response of wild barley (Hordeum spontaneum Koch.) to salt and drought stress in different concentration of sodium chloride and polyethylene glycol 6000. Environmental Stresses in Crop Sciences, 2(1): 65-72 [In Persian with English Summary].

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.