جلد 6، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1398 )                   سال1398، جلد6 شماره 1 صفحات 159-172 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mokhtari M, Fallah S. Effect of Gibberellin and Salicylic Acid on Tolerance of Pumpkin (Cucurbita pepo) Seedling. Iranian J. Seed Res.. 2019; 6 (1) :159-172
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-329-fa.html
مختاری مریم، فلاح سینا. تأثیر جیبرلین و اسید سالیسیلیک بر تحمل گیاهچه کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo) به تنش سرما. پژوهشهای بذر ایران. 1398; 6 (1) :159-172

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-329-fa.html


دانشگاه شهرکرد ، falah1357@yahoo.com
چکیده:   (1679 مشاهده)
DOR: 98.1000/2383-1251.1398.6.159.11.1.1578.1575

چکیده مبسوط                                                                                                                      
مقدمه: به‌منظور استفاده بیشتر از فصل رشد بهاری سازوکار‎های بهبود دهنده جوانه‏زنی گیاهان بهاره در دمای پایین­تر از دمای مناسب اهمیت زیادی دارد. از آنجا که یکی از راه‌های کاهش خسارت دمای پایین ارتقا سیستم آنتی‌اکسیدانی گیاهچه است، لذا در این آزمایش اثر اسید سالیسیلیک و جیبرلین بر جوانهزنی و سیستم آنتی‌اکسیدانی بذر گیاه کدوی پوست‌کاغذی تحت دماهای پایین مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: آزمایش به‌صورت فاکتوریل شامل چهار غلظت جیبرلین (صفر، 250، 350 و 450 میلی‏گرم در لیتر) و چهار غلظت اسید سالیسیلیک (صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی­مولار) و سه سطح دما (8، 11 و 14 درجه سانتی­گراد) در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط کنترل شده و در شش تکرار در دانشگاه شهرکرد در سال 1396 اجرا شد. بذرها پس از ضدعفونی در ظروف حاوی محلول‌های با غلظت صفر، 250، 350 و 450 میلی‏گرم در لیتر جیبرلین و محلول‌های با غلظت صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی­مولار اسید سالیسیلیک قرار گرفتند و به مدت 24 ساعت در شرایط تاریکی و در دمای 15 درجه ‌سانتی‌گراد در اتاقک رشد قرار داده شدند. سپس شستشوی بذرها انجام شده و در دماهای مورد نظر قرار داده شدند، جوانه­زنی هر 24 ساعت بر مبنای خروج ریشه­چه به اندازه 2 میلی­متر ثبت گردید. در پایان روز هشتم پس از جداسازی گیاهچه­های طبیعی و غیرطبیعی تعداد 20 گیاهچه طبیعی از هر پتری انتخاب و سپس پارامترهای سرعت و درصد جوانه­زنی، پروتئین محلول، میزان مالون دی آلدئید، فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، آنزیم گایاکول پرکسیداز و آنزیم کاتالاز اندازه‎گیری شد. برای مقایسه میانگین‎‎ها از آزمون LSD در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد در دمای 8 درجه سانتی­گراد هیچ یک از تیمارهای به کار برده شده نتوانست به جوانه­زنی گیاه کمک کند و به همین علت از آزمایش حذف شدند، در دمای 11 درجه سانتی­گراد استفاده از تیمار سالیسلیک اسید یک میلی­مولار و در دمای 14 درجه سانتی­گراد 350 میلی‏گرم در لیتر جیبرلین بیشترین افزایش سرعت و درصد جوانهزنی را نسبت به شاهد نشان داد. در دمای 11 درجه سانتی­گراد فعالیت آنزیم­های آنتی‌اکسیدانی بیشتر تحت تأثیر هورمون جیبرلین قرار گرفت به­طوری که بیشترین میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در تیمار 350 میلی‏گرم در لیتر و بیشترین میزان فعالیت آنزیم­های کاتالاز و گایاکول پراکسیداز و کمترین میزان پروتئین محلول در تیمار 250 میلی‏گرم در لیتر جیبرلین مشاهده شد. در دمای 14 درجه سانتی­گراد هورمون اسید سالیسیلیک موفق­تر بود و اسید سالیسیلیک 5/1 میلی­مولار میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز، اسید سالیسیلیک 5/0 میلی­مولار میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و اسید سالیسیلیک 1 میلی­مولار میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز را افزایش داد، همچنین این هورمون در راستای کاهش میزان پروتئین محلول نیز موفق بود.
نتیجه‎گیری: در این آزمایش تحمل گیاهچه به دماهای پایین توسط پیش‌تیمارهای جیبرلین و اسید سالیسیلیک به اثبات رسید. به‌طورکلی نتیجه‎گیری می‎شود که کاربرد جیبرلین و اسید سالیسیلیک باعث افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی‌اکسیدان و درنتیجه تحمل گیاهچه کدوی پوست کاغذی به تنش دمای پایین می­شود و بنابراین با استفاده از این ماده میتوان اثر سرماهای احتمالی در ابتدای فصل رشد این محصول را تعدیل نمود.

جنبه‌های نوآوری:
1- گیاهچه کدوی پوست کاغذی توسط پیش تیمارهای جیبرلین و اسید سالیسیلیک به دماهای پایین متحمل می‎شود.
2- کاربرد جیبرلین و اسید سالیسیلیک باعث افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی‌اکسیدان می­شود.
3- با استفاده از جیبرلین و اسید سالیسیلیک میتوان اثر سرماهای احتمالی در ابتدای فصل رشد این محصول را تعدیل نمود.
متن کامل [PDF 383 kb]   (210 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اکولوژی بذر
دریافت: 1396/12/12 | پذیرش: 1397/4/29

فهرست منابع
1. Abdul, W., Mubaraka, P., Gelani, S., and Basrab, S. 2007. Pretreatment of seed with H2O2 improves salt tolerance of wheat seedlings by alleviation of oxidative damage and expression of stress proteins. Journal of Plant Physiology, 164(3): 283-294. [DOI:10.1016/j.jplph.2006.01.005] [PMID]
2. Abei, H. 1984. Catalase in vitro. Journal of Methods in Enzymology, 105: 121-126. [DOI:10.1016/S0076-6879(84)05016-3]
3. Amini, F., Shariat Zadeh, SH., and Askari, M. 2015. Effect of 24-epiburicinolide on increasing cold tolerance in eggplant seedlings. Journal of Crops Improvement, 17(3): 743-753 [In Persian with English Summary].
4. Bedi, S., and Dhingra, M. 2008. Stimulation of germination, emergence and seedling establishment in maize (Zea mays L.) at low temperature with salicylic acid. Environment and Ecology, 26(1A): 313-317.
5. Borumand, M., Gazanchian, A., and Ameri, A. 2013. Effect of seed priming on seed germination improvement and seedling growth of Alfalfa (Medicago sativa) under cold stress. Seed Research (Journal of Seed Science and Technology), 3(1): 10-22 [In Persian with English Summary].
6. Bradford, M. 1976. Arapid and sensitive method for the quantitation of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72(1-2): 248-254. [DOI:10.1006/abio.1976.9999] [PMID]
7. Caili, F., Huan, S., and Quanhong, L. 2006. A review on pharmacology activities and utilization technologies of pumpkin. Plant Foods Human Nutrition, 61(2):73-80. [DOI:10.1007/s11130-006-0016-6] [PMID]
8. Davey, M.W., Stals, E., Panis, B., Keulemans, J., and Swennen, R.I. 2005. High throughput of malondialdehyde in plant. Analytical Biochemistry, 347: 201-207. [DOI:10.1016/j.ab.2005.09.041] [PMID]
9. Erdal, S., and Dumlupinar, R. 2011. Mammalian sex hormones stimulate antioxidant system and enhance growth of chickpea plants. Acta Physiologiae Plantarum, 33(3): 1011-1017. [DOI:10.1007/s11738-010-0634-3]
10. Espanany, A., and Fallah. S. 2016. Seed germination of dill (Anethum graveolens L.) in response to salicylic acid and halo-priming under cadmium stress. Iranian Journal of Plant Physiology, 6(3): 1643-1655.
11. Farooq, M., Aziz, T., Basra, S.M.A., Cheema, M.A., and Rehman, H. 2008. Chilling tolerance in hybrid maize induce by seed priming with salicylic acid. Journal of Agronomy and Crop Science, 194(2): 161-168. [DOI:10.1111/j.1439-037X.2008.00300.x]
12. Gao, Y., Guo, Y.K., Lin, S.H., Fang, Y.Y., and Bai, J.G. 2010. Hydrogen peroxide pretreatment alters the activity of antioxidant enzymes and protects chloroplast ultrastructure in heat-stressed cucumber leaves. Scientia Horticulturae, 126(1): 20-26. [DOI:10.1016/j.scienta.2010.06.006]
13. Ghanati, F., and Rahmati, I.M. 2006. Improvement of antioxidant system and decrease of lignin by nickel treatment in tea plant. Journal of Plant Nutrition, 29: 1649-1661. [DOI:10.1080/01904160600851536]
14. Giannopolitis, C.N., and Ries, S.K. 1977. Superoxide dismutase. I. Occurrence in higher plants. Plant Physiology, 59: 309-314. [DOI:10.1104/pp.59.2.309] [PMID] [PMCID]
15. Heath, R.L., and Packer, L. 1968. Photopeoxidation in isolated chloroplasts. Archives of Briochemistry and Biophysics, 125: 189-198. [DOI:10.1016/0003-9861(68)90654-1]
16. Ikic, I., Maric evic, M., Tomasovic, S., Gunjaca, J., Atovic, Z.S., and Arcevic, H.S. 2012. The Effect of germination temperature on seed dormancy in croatian-grown winter wheats. Euphytica, 188(1): 25-34. [DOI:10.1007/s10681-012-0735-8]
17. Karlidag, H., Yildirim, E., and Turan, M. 2009. Exogenous applications of salicylic acid affect quality and yield of strawberry grown under anti frost heated greenhouse conditions. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 172(2): 270-276. [DOI:10.1002/jpln.200800058]
18. Karta, K.K., and Bekele, A. 2012. Influence of seed priming on seed germination and vigor traits of Vicia villosa sp. dasycarpa (Ten.). African Journal of Agricultural Research, 7(21): 3202-3208. [DOI:10.5897/AJAR11.1489]
19. Kazemi Shahandashti, S.S. Maali Amiri, R., and Zeynali Khangheh, H. 2011. Evaluation of some cell damage indices under cold stress in Jam chickpea. Journal of Genetics, 6(4): 70-77 [In Persian with English Summary].
20. Keshavarz, H., Modares Sanavi, S.A.M., Zarin Kamar, F., Dolat Aabadiyan, A., Panahi, M., and Kamal Sadat, A. 2012. Study of foliar application of salicylic acid on some biochemical properties of two canola cultivars (Brassica napus L.) under cold stress condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 42(4): 723-734 [In Persian with English Summary].
21. Mac Adam, J.W., Nelson, C.J., and Sharp, R.E. 1992. Peroxidase Activity in the leaf elongation zone of Tall fescue. Plant Physiology, 99: 872-878. [DOI:10.1104/pp.99.3.872] [PMID] [PMCID]
22. Mokhtari, M., Fallah, S., Abbasi Surki, A., and Roshandel, P. 2019. The effect of methyl jasmonate on antioxidant enzymes and improving the resistance of Cucurbita pepo in low temperature. Plant Process and Function, 8(29): 261-272. [In Persian with English Summary].
23. Omid Beigi, R. 2006. Production and Processing of Medicinal Plants. Astan Quds Razavi Publishing House Press. 397 P. [In Persian].
24. Pushpalatha, H.G., Sudisha, J., Geetha, N.P., Amruthesh, K.N., and Shekar Shetty, H. 2011. Thiamine seed treatment enhances LOX expression, promotes growth and induces downy mildew disease resistance in pearl millet. Biologia Plantarum, 55(3):522-527. [DOI:10.1007/s10535-011-0118-3]
25. Tao, L., Hong, F., Xin, S., Lin, D.Q., Fan, Z., Guo, L.H., and Hui, L.H. 2010. The alternative pathway in cucumber seedlings under low temperature stress was enhanced by salicylic acid. Plant Growth Regulation, 60(1): 35-42. [DOI:10.1007/s10725-009-9416-6]
26. Tissa, S., Dareen, T., Eric, B., and Kinsly, D. 2000. Acetyl salicylic (aspirin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plants. Plant Growth Regulation, 30: 157-161.
27. Vyas, D., and Kumar, S. 2005. Purification and partial characterization of a low temperature responsive Mn-SOD from tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze). Biochemical and Biophysical and Research. Communication, 329: 831-838. [DOI:10.1016/j.bbrc.2005.02.051] [PMID]
28. Yadollahi Nooshabadi, S.J., Sharifzadeh, F., and Entsari, M. 2012. The effect of gibberellic acid and salicylic acid priming on Agropyron elongatum seed germination under cold stress conditions. Seed Research (Journal of Seed Science and Technology), 1(1): 53-60 [In Persian with English Summary].
29. Zhou, G., Nimir, N., Lu, Sh., Zhai, F., and Wang, Y. 2014. Gibberellic acid and salinity affected growth and antioxidant enzyme activities in castor bean plants at early growth stage. American Society of Agronomy, 106(4): 1340-1348. [DOI:10.2134/agronj14.0044]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.