جلد 4، شماره 2 - ( (پاییز و زمستان) 1396 )                   سال1396، جلد4 شماره 2 صفحات 35-23 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahmadvand G, Dehghan Banadaki M, Alimoradi J, Goudarzi S, Ardalani S. (2018). Reaction of Germination and Seedling Growth of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus) to Salinity and Drought Stress. Iranian J. Seed Res.. 4(2), 23-35. doi:10.29252/yujs.4.2.23
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-208-fa.html
احمدوند گودرز، دهقان بنادکی معصومه، علیمرادی جواد، گودرزی سارا، اردلانی ساسان. واکنش جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) به تنش شوری و خشکی پژوهشهای بذر ایران 1396; 4 (2) :35-23 10.29252/yujs.4.2.23

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-208-fa.html


دانشگاه بوعلی سینا ، masomeh.dehghan@yahoo.com
چکیده:   (18485 مشاهده)

تنش شوری و خشکی از عوامل محدودکننده در مراحل جوانه­ زنی و استقرار گیاهان می ­باشند. به‌منظور بررسی اثر غلظت­های مختلف کلریدسدیم و پلی ­اتیلن گلایکول در مراحل جوانه ­زنی و رشد گیاهچه علف­ هرز تاج­ خروس (Amaranthus retroflexus) آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه بیولوژی علف‌های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 1394 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف پتانسیل اسمزی در 6 سطح (صفر، 2-، 4-، 6-، 8- و 10- بار) بودند. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش شوری و خشکی به‌صورت معنی­ داری از درصد و سرعت جوانه­ زنی، طول ریشه ­چه و ساقه ­چه، طول گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه تاج­ خروس کاسته شد (P<0.05). با افزایش شدت تنش شوری و خشکی از 2- بار به 10- بار، درصد جوانه ­زنی به ترتیب 96 و 100 درصد نسبت به شاهد کاسته شد. بیشترین طول گیاهچه (71/7 سانتی‌متر) در تیمار شاهد مشاهده شد و با افزایش شدت تنش به 10- بار در تنش شوری به 52/1 سانتی متر و در تنش خشکی به صفر رسید. برازش مدل سه پارامتری، رابطه بین سطوح مختلف تنش با درصد جوانه ­زنی و سرعت جوانه­ زنی را توجیه نمود. پارامتر X50 مدل نشان داد که تنش شوری و خشکی به ترتیب در پتانسیل­ های 58/3- و 75/3- بار منجر به کاهش 50 درصدی حداکثر جوانه‌زنی شدند. کاهش 50 درصدی سرعت جوانه­ زنی در تنش شوری و خشکی به ترتیب در پتانسیل ­های 58/2- و 88/2 بار مشاهده شد که نشان‌دهنده تأثیر بیشتر تنش خشکی بر تاج­ خروس می‌باشد.


 جنبه­ های نوآوری:

  1. بررسی خصوصیات جوانه ­زنی گیاهچه علف هرز تاج­ خروس ریشه قرمز تحت تنش شوری و خشکی.
  2. تنش خشکی درصد جوانه ­زنی علف هرز تاج ­خروس ریشه قرمز را کاهش می‌دهد.
متن کامل [PDF 267 kb]   (3154 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اکولوژی بذر
دریافت: 1395/12/7 | ویرایش نهایی: 1397/4/16 | پذیرش: 1396/10/19 | انتشار الکترونیک: 1397/1/23

فهرست منابع
1. Abdul-Baki, A.A., and Anderson, J.D. 1973. Vigor determination in soybean by multiple criteria. Crop Science, 10: 31-34. [DOI:10.2135/cropsci1970.0011183X001000010012x]
2. Abin, A., and Eslami, S.V. 2009. Influence of maternal environment on salinity and drought tolerance of annual sowthistle (Sonchus oleranceus L.) at germination and emergence stage. Weed Research, 2: 1-12.
3. Amukali, O., Obadoni, B.O., and Mensan, J.K., 2015. Effects of different NaCl concentration on germination and seedling growth of Amaranthus hybridus and Celosia argentea. African Journal of Environmental Science and Technology, 9(4): 301-306. [DOI:10.5897/AJEST2014.1819]
4. Booroomand Zade, Z., and Koochaki, A. 2005. Germination response of Ajowan, Fennel and Dill to osmotic potential of sodium chloride and polyethylene glycol 6000 in different temperature regimes. Iranian Journal of Field Crops Research, 3(2): 207-216. [In Persian with English Summary].
5. Camberato, J., and Mc Carty, B. 1999. Irrigation water quality: Part I. Salinity. South Carolina Turfgrass Foundation New, 6(2): 6-8.
6. Chauhan, B.S., Gill, G., and Preston, C. 2006. Influence of environmental factors on seed germination and seedling emergence of Oriental mustard (Sisymbrium orientale). Weed Science, 54(6): 1025-1031. https://doi.org/10.1614/WS-06-092.1 [DOI:10.1614/WS-06-087R.1]
7. Cuartero, J.M.C., Bolarin, M.J., Asins, A., and Moreno, V. 2006. Increasing salt tolerance in tomato. Journal Experiment Botany, 57(5): 1045-1058. [DOI:10.1093/jxb/erj102] [PMID]
8. Di Tommaso, A. 2004. Germination behavior of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) population across a range of salinities. Weed Science, 52(6): 1002-1009. [DOI:10.1614/WS-04-030R1]
9. Dinari, A., Meighani, F., and Faramarzi Sepehr, M. 2013. Effects of salt and drought stress on germination and seedling growth of Avena fatua and Phalaris minor. Iranian Journal of Plant Physiology, 3: 665-671. [In Persian with English Summary].
10. Elahifard, E., Mijani, S., Kheyrandish, S., Kazerooni, E., and Tokasi, S. 2013. Investigation of dormancy and the effect of some environmental factors on germination of Junglerice (Echinocloa colona L.) seeds. Journal of Plant Protection, 27(3): 342-350. [In Persian with English Summary].
11. Fathi, GH., Hesami, E., and Ardalan, N. 2015. Investigation of salinity and moisture on the germination of weed seeds Mallow, Barnyard grass and Johnson grass terms of determination of seeds. Journal of Weed Ecology, 3(2): 63-79. [In Persian with English Summary].
12. Ghanbari, A., Afshari, M., and Mijani, S. 2012. Effect of drought and salinity on seed germination dodder (Cuscuta campesteris L.). Iranian Journal of Field Crops Research, 10(2): 311-320. [In Persian with English Summary].
13. Gholam, C., and Fares, K. 2001. Effect of salinity on seed germination and seedling growth of sugar beet (Beta vulgaris L.). Seed Science and Technology, 29(2): 357-364.
14. Halima, N.B., Ben Saad, R., Ben Slima, A., Khemakhem, B., Fendri, I., and Abdelkafi, S. 2014. Effect of salt stress on stress-associated genes and growth of Avena sativa L. Isesco Journal of Science and Technology, 10: 73-80.
15. Hoseyni, H., and Rezvani Moghadam, P. 2006. Effect of water and salinity stress in seed germination on Isabgol (Plantago ovate). Iranian Journal of Field Crops Research, 4(1): 15-22. [In Persian with English Summary].
16. Kaya, M., Okcu, D.G., Atak, M., Cikili, Y., and Kolsarici, O. 2006. Seed treatment to overcome salt and drought stress during germination in sunflower (Helianthus annuus L.). European Journal of Agronomy, 24(4): 291-295. [DOI:10.1016/j.eja.2005.08.001]
17. Khajeh-Hosseini, M., Powell, A.A., and Bingham, I.J. 2003. The interaction between salinity stress and seed vigour during germination of soybean seeds. Seed Science and Technology, 31(3): 715-725. [DOI:10.15258/sst.2003.31.3.20]
18. Koger, C.H., Reddy, K.N., and Poston, D.H. 2004. Factors affecting seed germination, seedling germination, and survival of Texas weed (Capernia palustris). Weed Science, 52(6): 989-995. [DOI:10.1614/WS-03-139R2]
19. Koyro, H.W., and Eisa, S.S. 2008. Effect of salinity on composition, viability and germination of seeds of Chenopodium quinoa willd. Journal of Plant and Soil, 302(1): 79-90. [DOI:10.1007/s11104-007-9457-4]
20. Loti Far, A., Alah Dadi, A., Zand, A., Akbari, Gh.A., and Motaghim S. 2015. Effects of Salinity and Drought Stresses Due to NaCl and Poly Ethylene Glycol on Germination Characteristics and Seedling Growth of Wild Mustard (Sinapis arvensis). Iranian Journal of Seed Science and Technology, 4(1): 97-108. [In Persian with English Summary].
21. Maguirw, I. D. 1962. Maguire, James D. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor1. Crop Science, 2(2): 176-177. [DOI:10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x]
22. Marenco, R.A., and Lustosa, D.C. 2000. Soil solarization for weed control in carrot. Pesquisa Agropecuaria Brasileiral, 35(10): 2025-2032. [DOI:10.1590/S0100-204X2000001000014]
23. Mc Lachlan, S.M., Tollenar, M., Swanton, C.J., and Wiise, S.F. 1993. Effect of corniced shading on dry matter accumulation, distribution and architecture of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus). Weed Science, 44: 856-870.
24. Michel, B.E. 1983. Evaluation of the water potentials of solutions of pole-Ethylene glycol 8000 both in the absence and presence of other solutes. Plant Physiology,72(1): 66-70. [DOI:10.1104/pp.72.1.66] [PMID] [PMCID]
25. Mojab, M., and Zamani, GH. R. 2010. Effects of salinity and drought caused by different concentrations of sodium chloride and PEG 6000 on seed germination and seedling growth of this hoary weed (Cardaria draba). Journal of Plant Protection, 24(2): 151-158. [In Persian with English Summary].
26. Mojab, M., Zamani, GH., Eslami, V., Hossieni, M., and Naseri, A. 2010. Effects of salinity and drought caused by different concentrations of sodium chloride and PEG 6000 on seed germination and seedling growth of this barnyardgrass (Echinocloa crus-galli Var: oryzicola). Journal of Plant Protection, 24(1): 108-114. [In Persian with English Summary].
27. Mostavavi, K., and Golzardi, F. 2011. The effect of salt and drought stresses on germination and early growth of bindweed (Convolvulus arvensis L.). Journal of Weed Ecology 1(2): 91-102. [In Persian with English Summary].
28. Muscolo, A., Sidari, M., Panuccio, M.R., Santonoceto, C., Orsini, F., and De Pascale, S. 2011. Plant responses in saline and semiarid environments: an overview. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 5: 1-11.
29. Rafael, A.M., Randall, S.C., Michael, J.H., and John, B.J. 2001. Interference of Palmer amaranth in corn. Weed Science, 49(2): 202-208. [DOI:10.1614/0043-1745(2001)049[0202:IOPAIC]2.0.CO;2]
30. Sohrabi, S., Ghanbari, A., Mohassel, Mohamad, H.R., Mahalati, M.N., and Gherekhloo, J. 2013. Effect of desiccation and salinity stress on seed germination and initial plant growth of Cucumis melo. Planta Daninha, 31(4): 833-841. [DOI:10.1590/S0100-83582013000400009]
31. Windaur, L., Altuna, A., and Benech-Arnold, R. 2007. Hydrotime analysis of Lesquerella fendleri seed germination to priming treatment. Industrial Crops and Products, 25(1): 70-74. [DOI:10.1016/j.indcrop.2006.07.004]
32. Zeinali, E., Soltani, A., and Galeshi, S. 2002. Response of germination components salinity stress in Oilseed Rape (Brassica napus L.). Iranian Journal of Agricultural Science, 33(1): 137-145. [In Persian with English Summary]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.