جلد 9، شماره 2 - ( (پاییز و زمستان) 1401 )                   سال1401، جلد9 شماره 2 صفحات 190-177 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Besharati-Far M, Khajoei-Nejad G, Tohidi-Nejad E, Ghanbari J. (2023). Germination response of Dracocephalum kotschyi to sulfuric acid pretreatment, gibberellic acid, and mycorrhiza at different temperatures. Iranian J. Seed Res.. 9(2), : 12 doi:10.61186/yujs.9.2.177
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-543-fa.html
بشارتی‌فر مرضیه، خواجویی نژاد غلامرضا، توحیدی نژاد عنایت الله، قنبری جلال. پاسخ جوانه‌زنی زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi) به پیش‌تیمار بذر با اسید سولفوریک، اسید جیبرلیک و میکوریزا در دماهای مختلف پژوهشهای بذر ایران 1401; 9 (2) :190-177 10.61186/yujs.9.2.177

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-543-fa.html


دانشگاه شهید باهنر کرمان ، khajoei@uk.ac.ir
چکیده:   (1659 مشاهده)

چکیده مبسوط

مقدمه: در گیاهانی مانند زرین گیاه که دارای خواب بذر هستند، بطور عمده اعمال تیمارهای فیزیکی، شیمیایی و هورمونی مختلف منجر به بهبود جوانه‌زنی می‌شود. با این وجود، برهم‌کنش دما، پیش‌تیمار با اسید سولفوریک و تیمار با اسید ‌جیبرلیک و میکوریزا بر جوانه‌زنی زرین گیاه بررسی نشده است. بنابراین این آزمایش به منظور مطالعه اثر پیش‌تیمار بذر در بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی بذر زرین گیاه در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
مواد و روش‌ها: تیمار‌های مورد بررسی در این آزمایش شامل (1) پیش‌تیمار پوسته بذر با اسید سولفوریک‌ (97-95 درصد، به مدت 10 دقیقه) و عدم پیش‌تیمار (آب مقطر)؛ (2) تیمارهای مختلف شامل غلظت‌های صفر، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر اسید جیبرلیک یا تلقیح با سوسپانسیون میکوریزا در قالب دو آزمایش جداگانه‌؛ و (3) دو تیمار دمایی دمای اتاق و یخچال (حدود 4 درجه سلسیوس) بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد و شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: کاربرد اسید جیبرلیک در دمای اتاق منجر به افزایش معنی‌دار درصد و سرعت جوانه‌زنی شد در حالی‌که در دمای 4 درجه سلسیوس تفاوت معنی‌داری بین سطوح مختلف اسید جیبرلیک با شاهد مشاهده نشد. به همین ترتیب، کاربرد غلظت 250 میلی‌گرم در لیتر اسید جیبرلیک طول و بنیه گیاهچه را در دمای اتاق بهبود بخشید. در حالی‌که پیش‌تیمار با اسید سولفوریک در مقایسه با عدم پیش‌تیمار شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه را به طور معنی‌درای کاهش داد، تلقیح با سوسپانسیون میکوریزا در هر دو شرایط با بهبود جوانه‌زنی، کاهش ناشی از پیش‌تیمار با اسید سولفوریک را جبران نمود. به طور مشابه، در حالی‌که بیشترین طول گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه از تیمار با میکوریزا در دمای اتاق در شرایط عدم پیش‌تیمار با اسید سولفوریک حاصل شد، در دمای 4 درجه سلسیوس نیز تلقیح با میکوریزا میزان افت طول گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه ناشی از کاربرد اسید سولفوریک را به طور معنی‎‌داری کاهش داد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها، به نظر می‌رسد کاربرد غلظت 250 میلی‌گرم در لیتر اسید جیبرلیک در دمای اتاق جهت بهبود روند جوانه‌زنی زرین گیاه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین با توجه به نتایج حاصله، تیمار با میکوریزا در شرایط عدم پیش‌تیمار با اسید سولفوریک در دمای اتاق می‌تواند به‌عنوان شرایط بهینه جهت بهبود جوانه‌زنی زرین گیاه قابل توصیه باشد.

جنبه‌های نوآوری:
1- برهم‌کنش پیش‌تیمار شیمیایی با تیمارهای زیستی و هورمونی بر جوانه‌زنی زرین گیاه بررسی شد.
2-کاربرد اسید جیبرلیک در دمای اتاق جوانه‌زنی را نسبت به شاهد بهبود داد در حالی‌که در 4 درجه سلسیوس اثری بر جوانه‌زنی نداشت.
3- کاربرد مایکوریزا افت جوانه‌زنی حاصل از پیش‌تیمار با اسید سولفوریک را کاهش داده و منجر به حداکثر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه شد.
شماره‌ی مقاله: 12
متن کامل [PDF 543 kb]   (564 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1400/7/19 | ویرایش نهایی: 1402/12/2 | پذیرش: 1400/11/2 | انتشار الکترونیک: 1402/3/24

فهرست منابع
1. Alghamdi, S.A. 2019. Influence of mycorrhizal fungi on seed germination and growth in terrestrial and epiphytic orchids. Saudi Journal of Biological Sciences, 26(3): 495-502.‏ ‏ [DOI:10.1016/j.sjbs.2017.10.021] [PMID] [PMCID]
2. Amirghofran, Z., Azadbakht, M. and Karimi, M.H. 2000. Evaluation of the immunomodulatory effects of five herbal plants. Journal of Ethnopharmacology, 72(1-2): 167-172.‏ ‏ [DOI:10.1016/S0378-8741(00)00234-8] [PMID]
3. Arsovski, A.A., Villota, M.M., Rowland, O., Subramaniam, R. and Western, T.L. 2009. Mum Enhancers are important for seed coat mucilage production and mucilage secretory cell differentiation in Arabidopsis thaliana. Journal of Experimental Botany, 60: 2601-2612.‏ [DOI:10.1093/jxb/erp102] [PMID] [PMCID]
4. Baskin, J.M. and Baskin, C.C. 2004. A classification system for seed dormancy. Seed Science Research, 14(1): 1-16.‏ [DOI:10.1079/SSR2003150]
5. Bhatt, A., Gairola, S. and El-Keblawy, A.A. 2016. Seed colour affects light and temperature requirements during germination in two Lotus species (Fabaceae) of the Arabian subtropical deserts. Revista de Biología Tropical, 64(2): 483-492. [DOI:10.15517/rbt.v64i2.18575] [PMID]
6. Brändel, M. 2006. Effect of temperatures on dormancy and germination in three species in the Lamiaceae occurring in northern wetlands. Wetlands Ecology and Management, 14(1): 11-28. [DOI:10.1007/s11273-005-1548-5]
7. Chakraborty, D., Bhattacharya, K., Bandyopadhyay, A. and Gupta, K. 2003. Studies on the germination behavior of Basilicum polystachyon-an ethnobotanically important medicinal plant. Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25: 58-62.‏
8. Chang, Y.D., Lee, C.H. Song, J.S. and Hwang, J.K. 2009. Several factors affecting on seed germination of Dracocephalum argunense Fischer ex Link. Korean Journal of Plant Resources, 22(3): 236-241.‏
9. Dadașoğlu, E. and Özer, H. 2014. Effects of different temperatures and gibberellic acid (GA3) doses on germination of Salvia species. Zeitschrift für Arznei-& Gewürzpflanzen, 19(1): 47-51.
10. Fattahi, M., Nazeri, V., Sefidkon, F., Zamani, Z. and Palazon. J. 2011. The effect of pre-sowing treatments and light on seed germination of Dracocephalum kotschyi Boiss: An endangered medicinal plant in Iran. Horticulture, Environment, and Biotechnology, 52: 559-566.‏ [DOI:10.1007/s13580-011-0057-0]
11. Ghadiri, H. and Bagherani, T.N. 2000. Effects of scarification and temperature on germination of licorice Glycyrrhiza glabra L. seeds.‏ Journal of Agricultural Science and Technology 2: 257-262.
12. Ghahraman, A. 2000. Colored flora of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran. ]In Persian [.
13. Gutowski, V. 2015. The effect of mycorrhizae on seed germination, development, and reproductive yield of Rapid Gro Radish. Essai, 13(1): 18.‏
14. Hatami, M., Samadi, M. and Khanizadeh, P. 2019. Effect of different treatments on breaking seed dormancy and stimulate germination in dragonhead Dracocephalum kotschyi Boiss.‏ Iranian Journal of Range and Desert Research, 26: 918-931. ]In Persian with English Summary[.
15. Jalili, A. and Jamzad, Z. 1999. Red data book of Iran; a preliminary survey of endemic, rare and endangered plant species in Iran; Research Institute of Forest and Rangelands; Ministry of Jahad-e Sazandegi. Tech, 215, 748. ]In Persian [.
16. Khajeh-Hosseini, M., Rashed-Mohassel, M., Mahmoodi, P. and Emamipoor, Y. 2018. 'The effect of gibberellic acid and potassium nitrate on seed dormancy of fourteen medicinal plant species (Lamiaceae)'. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 7(1): 233-242. ]In Persian with English Summary[
17. Mao, P.S., Wang, Y.H., Wang, X.G., Lian, J.J. and Huang, Y. 2008. Conditions and Stimulation for Germination in Glycyrrhiza uralensis Fisch Seeds. Agricultural Sciences in China, 7: 1438-1444. [DOI:10.1016/S1671-2927(08)60400-9]
18. Nadjafi, F., Bannayan, M., Tabrizi, L. and Rastgoo, M. 2006. Seed germination and dormancy breaking techniques for Ferula gummosa and Teucrium polium. Journal of Arid Environments, 64(3): 542-547. [DOI:10.1016/j.jaridenv.2005.06.009]
19. Pinker, I.M., Degischer, T., Rath, A.C. and Schenk, R. 2021. Encouraging of embryo development and seed germination in Actaea racemosa L. by gibberellic acid. European Journal of Horticultural Science, 86(1): 5-13. [DOI:10.17660/eJHS.2021/86.1.1]
20. Ryding, O. 2001. Myxocarpy in the Nepetoideae Lamiaceae with notes on myxodiaspory in general. Systematics and Geography of Plants, 71: 503-514. [DOI:10.2307/3668696]
21. Van Veldhuizen, B. and Knight, C. 2006. Dragonhead mint Dracocephalum parviflorum Nutt. as a potential agronomic crop for Alaska. Agricultural and Forestry Experiment Station, School of Agriculture and Land Resources Management, University of Alaska Fairbanks.
22. Western, T.L. 2012. The sticky tale of seed coat mucilages: production, genetics, and role in seed germination and dispersal. Seed Science Research, 22: 1-25. [DOI:10.1017/S0960258511000249]
23. Yücel, E. 2000. Effects of different salt NaCl, nitrate KNO3 and acid H2SO4 concentrations on the germination of some Salvia species seeds. Seed Science and Technology, 28: 853-860.
24. Yücel, E. and Yilmaz, G. 2009. Effects of different alkaline metal salts NaCl, KNO3, acid concentrations H2SO4 and growth regulator GA3 on the germination of Salvia cyanescens Boiss. and Bal. seeds. Gazi University Journal of Science, 22: 123-127.
25. Yücel, E., Duran, A., Cengiz, T.Ü.R.E., Böcük, H. and Özaydin, B. 2008. Effects of different salt NaCl, nitrate KNO3 and acid HCl and H2SO4 concentrations on the germination of some Hesperis species seeds. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 1: 91-104.
26. Zhang, Y., Li, Y.Y., Chen, X.M., Guo, S.X. and Lee, Y.I. 2020. Effect of different mycobionts on symbiotic germination and seedling growth of Dendrobium officinale, an important medicinal orchid. Botanical Studies, 61: 1-10. [DOI:10.1186/s40529-019-0278-6] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.