جلد 7، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1399 )                   سال1399، جلد7 شماره 1 صفحات 151-164 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jangjoo F, Tajbakhsh-shishvan M. Effect of Different Pre-Treatments on Germination Indices and Chromosomal Aberrations of Aged Onion Seeds (Allium cepa). Iranian J. Seed Res.. 2020; 7 (1) :151-164
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-443-fa.html
جنگ جو فائقه، تاج بخش شیشوان مهدی. اثر پیش‌تیمارهای مختلف بر شاخص‌های جوانه‌زنی و ناهنجاری‌های کروموزومی بذرهای فرسوده پیاز (Allium cepa). پژوهشهای بذر ایران. 1399; 7 (1) :151-164

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-443-fa.html


دانشگاه ارومیه ، m.tajbakhsh@urmia.ac.ir
چکیده:   (2032 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه: زوال بذر پدیده فیزیولوژیکی است که تمامی خصوصیات جوانه‌زنی، بیوشیمیایی، سیتولوژی و رشدی گیاهان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. از این رو استفاده از روش‌های تقویت بنیه بذر در رفع این مشکلات ضروری است. از جمله این روش‌ها کاربرد روش پیش‌تیمار بذر یا پرایمینگ بذر در جهت کاهش آثار زوال می‌باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر پیش‌تیمارهای مختلف بذر با استفاده از نانو روی، اسید آسکوربیک، اسید هیومیک، جیبرلین و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و ناهنجاری‌های کروموزومی بذر فرسوده پیاز اجرا گردید.
مواد و روش‌ها: این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار صدتایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه صورت گرفت. فاکتور اول شامل فرسودگی با چهار سطح (شاهد، 12، 24 و 48 ساعت) و فاکتور دوم شامل پیش تیمار بذر با شش سطح (شاهد، نانو روی 30 میلی‌گرم، اسید آسکوربیک 100 میلی‌گرم، اسید هیومیک 150 میلی‌گرم، جیبرلین 200 میلی‌گرم در لیتر و نیترات پتاسیم 1/0 درصد) بودند. با توجه به این که جوانه‌زنی در سطوح مختلف فرسودگی یکسان نبود، جوانه‌زنی بذرها در فرسودگی سطح شاهد و 12 ساعت پس از 6 روز، در فرسودگی 24 و 48 ساعت به‌ترتیب پس از 8 و 9 روز ثابت گردید، لذا صفات درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، گیاهچه طبیعی، متوسط زمان جوانه‌زنی، بنیه بذر پس از گذشت زمان‌های مذکور بررسی شد. ناهنجاری‌های کروموزومی نیز مورد آزمایش قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج این آزمایش نشان داد که برهمکنش فرسودگی و پیش‌تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی از جمله درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، گیاهچه طبیعی، متوسط زمان جوانه‌زنی و بنیه بذر در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. با افزایش دوره فرسودگی، تمام ویژگی‌های جوانه‌زنی به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. بیش‌ترین درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی در سطوح 12، 24 و 48 ساعت فرسودگی در اثر کاربرد نانو روی به ترتیب (80، 70 و 50 درصد) و (350/5، 316/3 و 525/1 بذر در روز) به دست آمد. پیش‌تیمار نانو روی و جیبرلین بیش‌ترین بنیه بذر و گیاهچه طبیعی را به خود اختصاص دادند. بنیه گیاهچه در اثر استفاده از نانو روی و جیرلین در سطوح فرسودگی 12 ساعت (1133، 9/933)، 24 ساعت (9/742، 692) و 48 ساعت (9/369، 3/323) افزایش چشمگیری داشت. ناهنجاری کروموزومی در اثر کاربرد پیش‌تیمار کاهش یافت.
نتیجه‌گیری: در این تحقیق مؤثرترین پیش‌تیمار برای بهبود خصوصیات جوانه‌زنی و کاهش ناهنجاری کروموزومی، جیبرلین 200 میلی‌گرم در لیتر و نانو روی 30 میلی‌گرم بود؛ بنابراین می‌توان بیان کرد که استفاده از نانو روی و جیبرلین به عنوان پیش‌تیمار بذر می‌تواند آثار زوال را در بذر پیاز به شدت کاهش داده و مؤثر واقع گردد.

جنبه‌های نوآوری:
1- تیمار نانو روی و جیبرلین مؤثرترین پیش‌تیمار بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد بذر پیاز فرسوده بود.
2- پیش‌تیمار درصد ناهنجاری‌های کروموزومی پیاز را کاهش داد و بیش‌ترین تأثیر با استفاده از نانو روی و جیبرلین به دست آمد.
متن کامل [PDF 1345 kb]   (226 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1398/7/17 | پذیرش: 1398/11/12

فهرست منابع
1. Abdel-Baki, A.A. and Anderson, J.D. 1970. Viability and leaching sugars from germinating barley. Crop Sciences, 10(1): 31-34. [DOI:10.2135/cropsci1970.0011183X001000010012x]
2. Abreu, L.A.S., Carvalho, M.L., Pinto, C.A.G., Kataoka, V.Y. and Silva, T.T.A. 2013. Deterioration of sunflower seeds during storage. Journal of Seed Science, 35(2): 240-247. [DOI:10.1590/S2317-15372013000200015]
3. Afzal, A., Aslam, N., Mahmood, F., Hameed, A., Irfan, S. and ahmad, G. 2004. Enhancement of germination and emergence of canola seeds by different priming techniques. Caderno de Pesquisa Biology, 16(1): 19-34.
4. Afzal, I., Mukhtar, K., Qasim, M., Basra, S.M.A., Shahid, M. and Haq, Z. 2012. Magnetic stimulation of marigold seed. International Agrophysics, 26(4): 335-339. [DOI:10.2478/v10247-012-0047-1]
5. Akhter, F.N., Kabir, G., Mannan, M.A. and Shaheen, N.N. 1992. Aging effect of wheat and barley seeds upon germination mitotic index and chromosomal damage. Journal of Islamic Academy of Sciences, 5: 44-48.
6. Ansari, O. and Sharif-Zadeh, F. 2012. Osmo and hydropriming improvement germination characteristics and enzyme activity of mountain Rye (Secale montanum) seeds under drought stress. Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 8(4): 253-261.
7. Ansari, O., Chogazardi, H.R., Sharifzadeh, F. and Nazarli, H. 2012. Seed reseve utilization and seedling growth of treted seeds of mountain rye as affected by drought stress. Cercetari Agronomic in Moldova, 2(150): 43-48. [DOI:10.2478/v10298-012-0013-x]
8. Azadi, M.S., Tabatabaei, S.A., Younesi, E., Rostami, M.R. and Mombeni, M. 2013. Hormone priming improves germination characteristics and enzyme activity of sorghum seeds (Sorghum bicolor L.) under accelerated aging. Cercetări Agronomice în Moldova, 46(3): 49-56. [DOI:10.2478/v10298-012-0092-8]
9. Bailly, C., Benamar, A., Corbineau, F. and Come, D. 2000. Antioxidant systems in sunflower (Helianthus annuus L.) seeds as affected by priming. Seed Science Research, 10(1): 35-42. [DOI:10.1017/S0960258500000040]
10. Bassett, M.J. 1986. Breeding Vegetable Crops. AVI Publishing Co, USA. 584p.
11. Borowski, E. and Michałek, S. 2006. The effect of seed conditioning on the emergence and early growth of onion and carrot seedlings. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EEE Horticultura (Poland), 16: 119-129.
12. Chandrashekar, K.R. 2011. Biochemical changes during the storage of seeds of Hopea ponga (Dennst.) mabberly; An endemic species of western Ghats. Research Journal of Seed Science, 4(2): 106-116. [DOI:10.3923/rjss.2011.106.116]
13. Defigueiredo, E., Albuqurque, M.C. and Decarvalho, N.M. 2003. Effect of type of environmental stress on the emergence of sunflower (Helianthus annuus L.) soybean (Glycine max L.) and maize (Zea mays L.) seed with different levels of vigor. Seed Science and Technology, 31(2): 465-479. [DOI:10.15258/sst.2003.31.2.23]
14. Eisvand, H.R., Tavakkol-Afshari, R., Sharifzadeh, F., Maddah Arefi, H. and Hesamzadeh Hejazi, S.M. 2010. Effects of hormonal priming and drought stress on activity and isozyme profiles of antioxidant enzymes in deteriorated seed of tall wheatgrass (Agropyron elongatum Host). Seed Science and Technology, 38(2): 280-297. [DOI:10.15258/sst.2010.38.2.02]
15. Ellis, R.A. and Roberts, E.H. 1981. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Science and Technology, 9(2): 373-409.
16. Estrada-Urbina, J., Cruz-Alonso, A., Santander-Gonzalez, M., Mendez-Albores, A. and Vazquez-Duran, A. 2018. Nanoscale zinc oxide particles for improving the physiological and sanitary quality of a Mexican landrace of red maize. Nanomaterials, 8(4): 1-12. [DOI:10.3390/nano8040247] [PMID] [PMCID]
17. Farhadi, R., Rahmani, M.R., Salehi-Balashahri, M. and Sadeghi, M. 2012. The effect of artificial ageing on germination cpmponent and seedling growth of Basil (Ociumum basilicm L.) seeds. Journal of Agriculture and Food Technology, 2(4): 69-72.
18. Feda, N., Paramesh, Rafi, B. and Ahmad, A. 2018. Influence of accelerated ageing test on seed quality of onion (Allium cepa L.). International Journal of Multidisciplinary Education and Research, 3(3): 1-4.
19. Ghasemi-Golazani, K., Ghadordooz-Jeddi, A., Nasrolahzadeh, S. and Moghadam, M. 2010. Effect of hydropriming duration on seedling vigor and grain yield of pinto bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 38(1): 109-113. [DOI:10.15835/nbha3813475]
20. Goel, A. and Sheoran, I.S. 2003. Lipid peroxidation and peroxide-scavenging enzymes in cotton seeds under natural ageing. Biologia Plantarum, 46(3): 429-434. [DOI:10.1023/A:1024398724076]
21. Guerra, M. and Souza, M.J. 2002. Como observar cromossomos - Um guia detécnicas em citogenética vegetal, animal e humana. Ribeirão Preto: FUNCEP. 201.
22. Hampton, J.G. 2003. Methods of viability and vigor testing: a critical and appraisal. In: Basra, A.S. (eds.). Seed Quality, Basic Mechanisms and Agricultural Implications. CBS Publishers and Distributers, New Delhi, India, 81-118. [DOI:10.4324/9781003075226-3] [PMID]
23. Hampton, J.G. and Tekrony, D.M. 1995. Handbook of vigor Test Methods, 3rd Edition, International Seed Testing Association. 117p.
24. ISTA. 2007. International Rules for Seed Testing. Seed Science Technology, 13: 299-520.
25. Khan, H.A., Ayub, C.M., Perver, M.A., Bilal, R.M., Shahid, M.A. and Ziaf, K. 2009. Effect of seed priming with NaCl on salinity tolerance of hot pepper (Capsicum annuum L.) at seedling stage. Soil Environment, 28(1):81-87.
26. Khan, M.A, Gurchani, M.A., Hussain, M., Freed, S. and Mahmood, K. 2011. Wheat seed enhancement by vitamin and hormonal priming. Pakistan Journal of Botany, 43(3): 1495-1499.
27. Lamichaney, A., Kumar, V. and Katiyar, P.K. 2018. Effect of seed priming induced metabolic changes on germination and field emergence of chickpea. Journal of Environmental Biology, 39(4): 522-528. [DOI:10.22438/jeb/39/4/MRN-688]
28. Maguire, J.D. 1962. Speed of germination - aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, 2: 176-177. [DOI:10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x]
29. McDonald, M.B. 2000. Seed priming. In: Black, M. and Bewley, J.D. (eds.). Seed Technology and its Biological Basis. Sheffield Academic Press, Sheffield, UK, 287-325.
30. Menezes, V.O., Lopes, S.J., Tedesco, S.B., Hening, F.A., Zen, H.D. and Mertz, L.M. 2014. Cytogenetic analysis of wheat seeds submitted to artificial aging stress. Journal of Seed Science, 36(1):71-78. [DOI:10.1590/S2317-15372014000100009]
31. Ohlson, O.C., Krzyzanowski, F.C., Caieiro, J.T. and Panobianco, M. 2010. Accelerated ageing test for seed wheat evaluation. Revista Brasileira de Sementes, 32(4): 118-124. [DOI:10.1590/S0101-31222010000400013]
32. Omidi, H., Soroushzadeh, A., Salehi, A. and Ghezeli, F.D. 2005. Rapeseed germination as affected by osmopriming pre-treatment. Agricultural Sciences and Technology Journal, 19(2): 125-136.
33. Rajjou, L. and Debeaujon, I. 2008. Seed longevity: survival and maintenance of high germination ability of dry seeds. Comptes Rendus Biologies, 331(10): 796-805. [DOI:10.1016/j.crvi.2008.07.021] [PMID]
34. Salvucci, M.E. and Crafts Brandner, S.J. 2004. Inhibition of photosynthesis by heat stress: the activation state of Rubisco as a limiting factor in photosynthesis. Physiologia Plantarum, 120(2): 179-186. [DOI:10.1111/j.0031-9317.2004.0173.x] [PMID]
35. Shekari, F., Abbasi, A. and Mostafavi, S.H. 2015. Effect of gibberellic acid, salicylic acid and paclobutrazol on oxidative stress in wheat seed under accelerated ageing. Crop Research, 50 (1 to 3): 25-32.
36. Shibata, M., Coelho, C.M.M., Oliveira, L.M. and Garcia, C. 2012. Accelerated aging of ipê seeds (Handroanthus albus) under controlled conditions of storage. Revista Brasileira de Sementes, 34(2): 247-254. [DOI:10.1590/S0101-31222012000200009]
37. Siadat, A., Moosavi, S.A., Sharafi Zadeh, M., Fotouhi, F. and Zirezadeh, M. 2011. Effects of halo and phytohormone seed priming on germination and seedling growth of maize under different duration of accelerated ageing treatment. African Journal of Agricultural Research, 6(31): 6453-6462. [DOI:10.5897/AJAR11.920]
38. Slupphaug, G., Kavli, B. and H.E. 2003. The interaction pathway for prevention and repair of oxidative DNA damage. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 531: 231-251. [DOI:10.1016/j.mrfmmm.2003.06.002] [PMID]
39. Teale, W.D., Paponov, I.A. and Palme, K. 2006. Auxin in action: Signalling, transport and the control of plant growth and development Nature Reviews Molecular Cell Biology, 7(11): 847-859. [DOI:10.1038/nrm2020] [PMID]
40. Tilebeni, G.H. and Golpayegani, A. 2011. Effect of seed ageing on physiological and biochemical changes in rice seed (Oryza sativa L.). International Journal of AgriScience, 1(3): 138-143.
41. Yoti, J. and Malik, C.P. 2013. Seed deterioration: a review. International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research, India, 2(3): 374- 385.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.