جلد 4، شماره 2 - ( (پاییز و زمستان) 1396 )                   سال1396، جلد4 شماره 2 صفحات 110-93 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Taghizadeh N, Ranjbar G, Nematzadeh G, Ramzanimoghdam M. Evaluation of Salinity Tolerance in allotetraploid Cotton (Gossypium sp.) Genotypes, Using Multivariate Statistical Methods and Stress Tolerance Indices at Germination Stage. Iranian J. Seed Res.. 2018; 4 (2) :93-110
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-296-fa.html
تقی زاده نفیسه، رنجبر غلامعلی، نعمت زاده قربانعلی، رمضانی مقدم محمدرضا. بررسی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های آلوتتراپلوئید پنبه (Gossypium sp.) به کمک روش‌های آماری چند متغیره و شاخص‌های تحمل به تنش در مرحله جوانه زنی. پژوهشهای بذر ایران. 1396; 4 (2) :110-93

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-296-fa.html


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، a.ranjbar@sanru.ac.ir
چکیده:   (13688 مشاهده)
شوری یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده کشاورزی است. پنبه به‌عنوان یک گیاه روغنی-الیافی از جمله گیاهان مهم صنعتی به شمار می‌رود. مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای از حساس‌ترین مراحل رشد پنبه به شوری هستند. در این تحقیق، 14 رقم آلوتتراپلوئید تجاری و محلی پنبه از نظر تحمل به شوری بررسی شدند. ابتدا این رقم‌ها در آزمایش‌های فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به روش ساندویچی و در شرایط آزمایشگاهی مورد آزمون جوانه‌زنی در سطوح شوری 0، 8 و 16 دسی‌زیمنس بر متر قرار گرفتند. سپس صفات طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن‌تر و خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه، درصد جوانه‌زنی، ضریب آلومتری، درصد آب گیاهچه و شاخص بنیه بذر اندازه‌گیری و شاخص‌های تحمل به تنش بر اساس عملکرد زیستی (وزن خشک گیاهچه) در محیط تنش و غیر تنش محاسبه شدند و بر طبق این شاخص‌ها رقم‌ها در دو سطح 8 و 16 دسی‌زیمنس بر متر تجزیه به مؤلفه‌های اصلی شده و نمودار بای پلات رسم شد و در نهایت دندروگرام دسته‌بندی رقم‌ها بر اساس شاخص‌های STI (شاخص تحمل به تنش)، SSI (شاخص حساسیت به تنش)، عملکرد در محیط تنش و غیر تنش رسم شد. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس اثر رقم، شوری و برهم‌کنش شوری و رقم نشان داد، صفات وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، وزن‌تر ریشه، طول ساقه، شاخص بنیه گیاهچه، درصد آب گیاهچه، ضریب آلومتریک، وزن خشک گیاهچه، طول گیاهچه در سطح یک درصد و در صفات وزن‌تر ساقه، طول ریشه در سطح پنج درصد معنی‌دار بودند. دسته‌بندی و بای‌پلات رقم‌ها بر اساس شاخص‌های STI و SSI در سطح شوری 8 و 16 دسی‌زیمنس بر متر نشان داد که رقم‌های سپید و گیزا در هر دو سطح در دسته متحمل‌ها و رقم کاشمر در هر دو سطح در گروه حساس‌ها در مرحله جوانه‌زنی بودند.
 
جنبه‌های نوآوری:
  1. واکنش ارقام پنبه مورد مطالعه در برابر تنش شوری متفاوت بود.
  2. افزایش تنش شوری سبب کاهش معنی‌داری در خصوصیات جوانه‌زنی ارقام پنبه مورد مطالعه شد.
  3. ​​تجزیه بای پلات و خوشه‌بندی بر اساس شاخص‌های تنش STI و SSI روشی مناسب برای دسته‌بندی ارقام پنبه بود.
متن کامل [PDF 854 kb]   (1967 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موضوعات
دریافت: 1396/5/9 | پذیرش: 1396/11/8

فهرست منابع
1. Abdul-Baki, A., and Anderson, J.D. 1973. Vigor determination in Soybean seed by multiple criteria. Crop Science, 13(6): 630-633. [DOI:10.2135/cropsci1973.0011183X001300060013x]
2. Abul-Naas, A.A., and Omran, M.S. 1974. Salt tolerance of seventeen cotton cultivars during germination and early seedling development. ZAcker Pflanzenbau, 140: 229-236.
3. Akbari, L., Cheghamirza, K., and Farshadfar, E. 2017. In vitro evaluation of drought tolerance in durum wheat genotypes (Triticum durum L.). Journal of plant research (Iranian Journal of Biology), 29(2): 273-285. [In Persian with English Summary].
4. Alishah, O., and Ahmadikhah, A. 2009. The effects of drought stress on improved cotton varieties in Golestan province of Iran. International Journal of Plant Production, 3(1): 1-10.
5. Basal, H. 2010. Responsive of cotton (Gossypium hirsutum L.) genotypes to salt stress. Pakistan Journal of Botany, 42(1): 505-511.
6. Basal, H., Demiral, M.A., and Canavar, O. 2006. Shoot biomass production of converted race stocks of upland cotton (Gossypium hirsutum L.) exposed to salt stress. Asian Journal of Plant Science, 5(2): 238-242. [DOI:10.3923/ajps.2006.238.242]
7. Fathi Sadabadi, M., Ranjbar, G.A., Zangi, M.R., Kazemi Tabar, S.K., and Najafi Zarini, H. 2016. 2nd national congress on the development of agricultural science and natural resources. Farhangian university-Golestan province. [In Persian].
8. Fernandez, G.C.J. 1992. Effective selection criteria for assessing stress tolerance. In: Kuo, C.G. (ed.). Proceedings of the International Symposium on Adaptation of Vegetables and Other Food Crops in Temperature and Water Stress, Publication, Tainan, Taiwan.
9. Fische, R.A., and Maurer, R. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars: I. Grain yield responses. Australian Journal Agricultural Research, 29(5): 897-912. [DOI:10.1071/AR9780897]
10. Ibrahim, M.J., Akhtar, M., Younis, M.A., Riaz, Anwar-ul-Haq, M., and Tahir, M. 2007. Selection of cotton (Gossypium hirsutum L.) genotypes against NaCl stress. Soil and Environment, 26(1): 59-63.
11. International Seed Testing Association. 1985. International rules for seed testing. Rules 1985. Seed Science and Technology, 13(2): 299-513.
12. Kamrava, S., Babaeian Jelodar, N.A., and Bagheri, N.A. 2016. Evaluation of some soybean genotypes (Glycine max) under salt stress. Journal of Crop Breeding 8(18): 57-63. [In Persian with English Summary]. [DOI:10.29252/jcb.8.18.57]
13. Khan, A.N., Qureshi, R.H., Ahmad, N., and Rashid, A. 1995. Response of cotton cultivars to salinity in various growth development stages. Sarhad Journal of Agriculture, 11: 729-731.
14. Khodarahmpour, Z. 2011. Screening maize (Zea mays L.) hybrids for salt stress tolerance at germination stage. African Journal of Biotechnology, 10(71): 15959-15965. [DOI:10.5897/AJB11.2493]
15. Kor Nejadi, A. 2002. Selection of cotton cultivars for salinity tolerance at germination and seedling stage. M.Sc. Thesis. The Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resources 106p. [In Persian].
16. Lin, H., Salus, S., and Schumaker, S. 1997. Salt sensitivity and the activity of the H+- At pass in cotton seedling, Crop Science, 37: 190-197. [DOI:10.2135/cropsci1997.0011183X003700010032x]
17. Maas, E.V., and Hoffmann, G.J. 1977. Crop salt tolerance current assessment. Journal Irrigation Drainage Divid, ASCE, 103: 115-134.
18. Maguire, J.D. 1962. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigour. Crop Science, 2(2): 176-177. [DOI:10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x]
19. Marashi, S.S., Hajilou, J., Tabatabaei, S.J., Nahandi F.Z., and Toorchi, M. 2017. Screening date palm cultivars for salinity tolerance using physiological indices. Pakistan Journal of Botany, 49(2): 413-419.
20. Mashhadi, F. 2013. Identification of quantitative and qualitative characteristics effective on cotton yield under salinity stress M.Sc. Thesis. Tehran University of College of Abouraihan 75p. [In Persian].
21. Mensuh, J.K., Akomeah, P.A., and Ikhajiagbe, B. 2006. Ekpekurede effects of salinity on germination, growth and yield of five groundnut genotypes. African Journal of Biotechnology, 5(20): 1973-1979.
22. Mohammadzadeh, M. Norozi, M. Peighambari, S.A., and Nabipoor, A. 2008. Evaluating the Response of Rice Genotypes to Salinity Stress in Germination Stage. Journal of Crop Breeding, 1(1): 10-21. [In Persian with English Summary].
23. Mohammadzadeh, M., Peighambari, S.A., Nabipoor, A.R., and Norouzi, M. 2009. Evaluation of the using of rice genotypes response to salinity stress at seedling stage in hydroponic culture. Journal of Crop Breeding, 1(2): 85-95. [In Persian with English Summary].
24. Mostafavi, K. 2011. An evaluation of safflower genotypes (Carthamus tinctorius L.), seed germination and seedling characters in salt stress conditions. African Journal of Agricultural Research, 7: 1667-1672.
25. Motamedi, M., Khodarahmpour, Z., Naseri Rad, H. 2011. Study of physiologic tolerance of safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes on salinity stress in germination stage and seedling growth. Journal of Crop Breeding, 3(8): 81-92. [In Persian with English Summary].
26. Munns, R., and Termaat, A. 1986. Whole-plant responses to salinity. Australian Journal of Plant Physiology, 13: 143-160. [DOI:10.1071/PP9860143]
27. Rehman, S., Harris, P.J.C., Bourne, W.F., and Wikin, J. 1997. The effect of sodium chloride on germination and the potassium and calcium contents of Acacia seeds. Seed Science and Technology, 25(1): 45-57.
28. Rezaee, S., Ramazani Moghaddam, M.R., and Bazrgar, A.B. 2015. Cottonseed germination as affected by salinity and priming. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5(1): 312-318.
29. Sedigh S., Zabet M., Ghaderi M.Gh., Samadzadeh A.R., 2015. Determination of the Suitable indices for drought tolerance in cotton genotypes, Iranian Journal of Cotton Researches, 3(2): 41-53. [In Persian with English Summary].
30. Sedigh, S., Zabet, M., Ghaderi, M.G. and Samadzadeh, A.R. 2016. Identification of superior varieties of Cotton (Gossypium hirsutum L.) under drought stress and normal conditions using GGEBiplot and GTBiplotmethod in Birjand. Journal of Crop Breeding, 8(19): 134-144. [In Persian with English Summary].
31. Shirazi, E., Fazeli-nasab, B., Ramshin, H.A., Fazel-Najaf-Abadi, M., and Izadi-darbandi, A. 2016. Evaluation of drought tolerance in wheat genotypes under drought stress at germination stage. Journal of Crop Breeding, 8(20): 207-219. [In Persian with English Summary].
32. Varghese, S., Patel, K.V., Gohil, M.D., Bhatt, P.H., and Patel, G. 1995. Response of OT 11 leant cotton (Gossypium herbaceum) to salinity at germination stage. Indian Journal of Agriculture Science, 65: 823-825.
33. Zangi, M.R. 2005. Correlation between drought resistance indices and cotton yield in stress and non-stress conditions. Asian Journal of Plant Sciences, 4(2): 106-108. [DOI:10.3923/ajps.2005.106.108]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.