جلد 4، شماره 2 - ( (پاییز و زمستان) 1396 )                   سال1396، جلد4 شماره 2 صفحات 77-57 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Noorhosseini S A, Safarzadeh M N, Sadeghi S M. Effect of Production Region and Seed Size on Germination Indices and Heterotrophic Growth Components of Peanut Seedling (Arachis hypogaea). Iranian J. Seed Res.. 2018; 4 (2) :57-77
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-155-fa.html
نورحسینی سید علی، صفرزاده محمدنقی، صادقی سید مصطفی. اثر منطقه تولید و اندازه بذر بر شاخص های جوانه زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه بادام زمینی (Arachis hypogaea). پژوهشهای بذر ایران. 1396; 4 (2) :77-57

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-155-fa.html


باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران ، noorhosseini.sa@gmail.com
چکیده:   (10059 مشاهده)

به‌منظور بررسی اثر منطقه تولید و اندازه بذر بر شاخص­های جوانه ­زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه بادام‌زمینی از آزمون­های جوانه­ زنی استاندارد، سرما و پیری تسریع شده استفاده شد. این تحقیق در سال­های 1389 تا 1391 در سه مزرعه بادام­ زمینی در شهرستان آستانه اشرفیه و آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. آزمون­ها با استفاده از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. فاکتور اول منطقه تولید بذر در سه سطح [نقره­ ده، امشل و بندر کیاشهر] و فاکتور دوم اندازه بذر در سه سطح [بزرگ، متوسط و کوچک] بودند. نتایج نشان داد که اثر منطقه تولید بر سرعت جوانه­ زنی (P<0.01) و ضریب یکنواختی جوانه ­زنی (P<0.05) معنی­داری بود که بیشترین میانگین (به ترتیب 17/6 و 11/18 بر روز) در بذرهای امشل مشاهده شد. اثرمتقابل منطقه تولید در اندازه بذر بر شاخص میانگین سرعت جوانه­زنی (P<0.05) معنی­ دار شد که بیشترین میانگین (22/282) متعلق به بذرهای بزرگ تولید شده در امشل بود. اثر منطقه تولید بر مقدار استفاده از ذخایر بذر در آزمون­های جوانه­ زنی استاندارد (P<0.01) و سرما (P<0.05) معنی­ دار بود. اثر اندازه بذر بر مقدار استفاده از ذخایر بذر و نسبت ذخایر بذر مصرف شده در هر سه آزمون جوانه­ زنی (P<0.01) معنی­ دار شد. بیشترین مقدار استفاده از ذخایر بذر در منطقه امشل (استاندارد و سرما به ترتیب 562/0 و 440/0 میلی­ گرم در هر بذر) وجود داشت. همچنین بذرهای بزرگ بیشترین مقدار استفاده از ذخایر بذر (استاندارد، سرما و پیری به ترتیب 541/0، 470/0 و 277/0 میلی­ گرم در بذر) را از خود نشان دادند. بیشترین نسبت ذخایر بذر مصرف شده در بادام زمینی (استاندارد، سرما و پیری به ترتیب 371/1، 310/1 و 664/1 متعلق به بذرهای کوچک بود.

 
جنبه‌های نوآوری:

  1. آزمون­های جوانه­ زنی بذر بادام زمینی بر مبنای مناطق تولید بذر و اندازه‌های مختلف بذر انجام شد.
  2.  از سه آزمون بنیه مختلف (استاندارد، پیری، سرما) برای شناسایی بذرهای با کیفیت بیشتر استفاده شد.
  3. شاخص­های جوانه­ زنی حاکی از کیفیت بالای بذرهای درشت تولید شده در شرایط محیطی مختلف بودند.
  4.  بذرهای درشت بادام زمینی دارای بیشترین مقدار ذخایر بذر و کمترین کسر ذخایر بذر در مرحله جوانه­ زنی بودند.
متن کامل [PDF 873 kb]   (2203 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1396/1/16 | پذیرش: 1396/10/3

فهرست منابع
1. Albuquerque, M.D.F., and de Carvalho, N.D. 2003. Effect of the type of environmental stress on the emergence of sunflower (Helianthus annuus L.), soybean (Glycine max (L.) Merril) and maize (Zea mays L.) seeds with different levels of vigor. Seed Science and Technology (Switzerland): 31(2), 465-479. [DOI:10.15258/sst.2003.31.2.23]
2. Bell, M.J., Muchow, R.C., and Wilson, G.L. 1987. The effect of plant population on peanuts (Arachis hypogaea) in a monsoonal tropical environmental. Field Crops Research, 17(2): 91-107. [DOI:10.1016/0378-4290(87)90085-2]
3. Copeland, L.A., and McDonald, M.B. 1985. Principles of seed science and technology. 121-144.
4. El-Saidy, A.E.A., and El-Hai, K.M. 2011. Alleviation of peanut deterioration during storage using biotic and abiotic agents. Research Journal of Seed Science, 4(2): 64-81. [DOI:10.3923/rjss.2011.64.81]
5. Fernandez, E.M., Rosolem, C.A., and Oliveria, D.M.T. 2000. Peanut seed tegument is effected by liming and drying method. Seed Science and Technology, 28(1): 185-192.
6. Fu, J.R., Huang, S.Z., Li, H.J., Come, D., and Corbineau, F. 2000. Seed vigour in relation to the synthesis and degradation of storage protein in peanut (Arachis hypogaea L.) seeds. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 39(4): 80-84.
7. Gholami, H., Babayan, M., Mosavinik, S.M., Ahmadian, A. 2010. Evaluation of heterotrophic growth of rice seedling and proline and solution sugars concentrations changes under seed deterioration levels. The 5th National Conference on New Ideas in Agriculture, Islamic Azad University, Isfahan Khorasgan Branch, 5p. [In Persian].
8. ISTA. 1993. International rules for seed testing. Supplement to Seed Science and Technology, 21: 1-288.
9. ISTA. 1995. Handbook of vigour test methods. Edited by: Hampton, J.G., and TeKrony, D.M. 3rd edition. Published by: International Seed Testing Association (ISTA). Zurich, Switzerland, 117p.
10. ISTA. 2009. Handbook on seedling evaluation. Edited by: Don, R. 3rd Edition. Published by: The International Seed Testing Association (ISTA). Bassersdorf, CH- Switzerland.
11. ISTA. 2011. International rules for seed testing, the germination test. Published by: International Seed Testing Association (ISTA), Bassersdorf, Switzerland, Chapter 5: 1-57.
12. Karimi, H. 2004. Crops. Chapter 5: Oilseed crop. Section 4: Peanut. University of Tehran Press, 242-246. [In Persian].
13. Knauft, D.A., Gorbet, D.W., and Martin, F.G. 1991. Variation in seed size uniformity among peanut genotypes. Crop Science, 31(5): 1324-1327. [DOI:10.2135/cropsci1991.0011183X003100050048x]
14. Knauft, D.A., Gorbet, D.W., and Wood, H.C. 1990. The influence of seed size on agronomic performance of a small seeded spanish peanut line. In Proceedings. Soil and Crop Science Society of Florida, 49: 135-138.
15. Maiti, R., and Ebeling, P.W. 2002. The peanut (Arachis hypogaea) crop. Science Publishers. 376p.
16. Mugnisjah, W.A., and Nakamura, S. 1986. Vigour soybean seed as influenced by sowing and harvest dates and seed size. Seed Science and Technology, 7: 87-94.
17. Nautiyal, P.C. 2009. Seed and seedling vigour traits in groundnut (Arachis hypogaea L.). Seed Science and Technology, 37: 721-735. [DOI:10.15258/sst.2009.37.3.19]
18. Nautiyal, P.C., Joshi, Y.C., and Reddy, P.S. 1993. Methods to preserve seed viability in groundnut. Indian Farming, 43(8): 28-30.
19. Noorhosseini, S.A., Safarzadeh, M.N., and Sadeghi, S.M. 2016. Comparision the effect of hydropriming and osmopriming on germination and seedlings heterotrophic growth of peanut (Arachis hypogaea L.). Journal of Seed Ecophysiology. 1(2): 181-199. [In Persian with English Summary].
20. Perez, M.A., and Aryoello, J.A. 1995. Deterioration in peanut (Arachis hypogaea L. cv. Florman) seeds under natural and accelerated aging. Seed Science and Technology, 23: 439-445.
21. Razzaque, A.H.M., and Ali, S.N.A. 1991. Influence of cultivar sowing depth and seed size on the emergence of groundnut. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research, 36(8): 310-313.
22. Razzaque, A.H.M., Ali, S.N.A., and Hamid. M.A. 1994. Seedling emergence of groundnut as influenced by cultivar, sowing depth and seed size in a drying soil. Pakistan Journal Scientific and Industrial Research, 37(6-7): 255-257.
23. Sharma, P., Sardana, V., and Kandhola, S.S. 2013. Effect of sowing dates and harvesting dates on germination and seedling vigor of groundnut (Arachis hypogaea) cultivars. Research Journal of Seed Sciences, 6(1): 1-15. [DOI:10.3923/rjss.2013.1.15]
24. Sibuga, K.P., and Nsenga, J.V. 2003. Effect of seed size on yield of two groundnut genotypes. Tropical Science, 43(1): 22-27. [DOI:10.1002/ts.83]
25. Smartt, J. 1994. The groundnut crop. A scientific basis for improvement. Chapman and Hall Publishing, 756p. [DOI:10.1007/978-94-011-0733-4] [PMID]
26. Soltani, A. 2008. Effects of seed deterioration on seedling growth responses to environmental stress in wheat. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Master's thesis. 66p. [In Persian].
27. Soltani, A., Galeshi, S., Zeinali, E., and Latifi, N. 2001. Genetic variation for and interrelationships among seed vigor traits in wheat from the Caspian Sea coasts of Iran. Seed Science and Technology, 29(3): 653-662.
28. Soltani, A., Galeshi, S., Zeinali. E., and Latifi, N. 2002. Germination, seed reserve utilization and seedling growth of chickpea as affected by salinity and seed size. Seed Science and Technology, 30: 51-60.
29. Soltani, A., Robertson, M.J., Torabi, B., Yousefi-Daz., M., and Sarparast, R. 2006. Modeling seedling emergence in chickpea as influenced by temperature and sowing depth. Agricultural and Forest Meteorology, 138(1-4): 156-167 [DOI:10.1016/j.agrformet.2006.04.004]
30. Souhani, M.M. 2010. Seed technology. University of Guilan Press. Third Printing, 287p. [In Persian].
31. Tahmasebi, M., Galeshi, S., Soltani, A., and Sadeghipour, H. 2013. The effect of waterlogging stress on germination and heterotrophic growth components of wheat seedling in different temperatures. Electronic Journal of Crop Production, 6(3): 51-69. [In Persian with English Summary].
32. Trivedi, M.L., and Bhatt, P.H. 1994. The physiology of seed germination in groundnut (Arachis hypogea L.) cultivar GG-2 L effect of seed size. Journal of Agronomy and Crop Science, 172(4): 265-268. [DOI:10.1111/j.1439-037X.1994.tb00177.x]
33. Zeinali, E., and Soltani, A. 2001. Effect of water deficit stress on heterotrophic seedling growth of wheat. Journal of Agriculture and Natural Resources Sciences, 7: 113-122. [In Persian with English Summary].
34. Zode, N.G., Lall, S.B., and Patil, M.N. 1995. Studies on seed viability in peanut (Arachis hypogea L.) 1. Effect of soil calcium content on seed viability. Annuals of Plant Physiology, 9: 51-54.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.