جلد 9، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1401 )                   سال1401، جلد9 شماره 1 صفحات 24-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mehrabi‌ Kooshki M, Moradi A, Balouchi H, Behboud R, Latifmanesh H. (2022). Germination and viability coefficients of Faba Bean (Vicia faba) seed under different storage conditions. Iranian J. Seed Res.. 9(1), : 1 doi:10.52547/yujs.9.1.1
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-516-fa.html
مهرابی کوشکی محمد، مرادی علی، بلوچی حمیدرضا، بهبود رویا، لطیف منش حجت اله. جوانه‌زنی و ضرایب حیات بذر باقلا (Vicia faba) در پاسخ به شرایط مختلف انبارداری پژوهشهای بذر ایران 1401; 9 (1) :24-1 10.52547/yujs.9.1.1

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-516-fa.html


گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج ، amoradi@yu.ac.ir
چکیده:   (2744 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه: حبوبات از منابع مهم غذایی سرشار از پروتئین و یکی از اجزاء اصلی در تناوب زراعی است که در سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از گزینه‌های عمده تحقیقات گیاهی به‌شمار می‌آید. قابلیت انبارداری بذر یکی از صفات مهم در اصلاح حبوبات می‌باشد. دما، محتوی رطوبت بذر و طول دوره انبارداری از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کیفیت بذر در مدت انبارداری هستند. شرایط نامساعد انبارداری منجر به زوال و کاهش کیفیت بذرها طی نگهداری می‌شود که به‌شدت تحت تأثیر شرایط محیطی انبارداری قرار می‌گیرد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش در آزمایشگاه فناوری بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال 1393 به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملاً تصادفی، با پنج تکرار 20 بذری اجرا شد. بذرها با محتوی رطوبت در 5 سطح 6، 10، 14، 18 و 22 درصد و دما در 4 سطح 15، 25، 35 و 45 درجه سلسیوس به‌مدت 9 ماه (صفر، 30، 60، 90، 120، 150، 180، 210، 240 و 270 روز) نگهداری شدند. پس از هر بار نمونه‌گیری در پایان هر ماه انبارداری، آزمون جوانه‌زنی استاندارد درون ژرمیناتور با دمای 25 درجه سلسیوس به‌مدت 10 روز و به روش کاغذ آکاردئونی انجام شد. همچنین آزمون هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذرهای خیسانده شده به‌مدت 24 ساعت در دمای 20 درجه سلسیوس درون ژرمیناتور نیز در چهار تکرار انجام گرفت. برخی صفات جوانه‌زنی و هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذر طبق روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، اثر سه‌گانه دمای انبارداری، محتوی رطوبت بذر و طول دوره انبارداری بر شاخص‌های جوانه‌زنی و هدایت الکتریکی بذر باقلا در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. روند جوانه‌زنی طی انبارداری در دمای 15 درجه سلسیوس و محتوی رطوبت بذر 6 درصد پس از 270 روز انبارداری از 94 درصد به 81 درصد کاهش یافت. به‌طوری‌که در شرایط رطوبتی مشابه با افزایش دما از 15 به 45 درجه سلسیوس پس از 270 روز انبارداری، جوانه‌زنی به 35 درصد کاهش یافت. با گذشت زمان انبارداری، هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذر افزایش یافت و در دماهای بالا این افزایش بیشتر بود. ضریب‌های حیات بذر باقلا نیز پس از 9 ماه انبارداری با استفاده از معادله قابلیت حیات بذر محاسبه شد که KE،CW ، CH  و CQ بهترتیب 39697/5-، 13041/2، 03201/0 و 000017/0 محاسبه گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج کلی آزمایش نشان داد که با افزایش دما و رطوبت بذر در مدت انبارداری هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذر افزایش داشت که این مسئله منجر به کاهش درصد زنده‌مانی بذر شد. دمای 15 درجه سلسیوس و محتوای رطوبت بذر 6 درصد نسبت به تمامی دما و رطوبت‌ها شرایط مناسب‌تری را برای زنده‌مانی بذرها در طول دوره 9 ماهه انبارداری داشتند به‌طوری‌که دارای کمترین هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذر و در نهایت سرعت زوال بودند.

 جنبه‌های نوآوری:
  1. با گذشت زمان انبارداری، هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذر افزایش یافت.
  2. هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذر با محتوی رطوبت 22 درصدی و دمای انبارداری 45 درجه سلسیوس افزایش داشت.
  3. ضریب‌های حیات بذر باقلا جهت ارزیابی قابلیت حیات بذر در شرایط انبارداری کنترل شده محاسبه گردید.

شماره‌ی مقاله: 1
متن کامل [PDF 1334 kb]   (787 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1400/7/21 | ویرایش نهایی: 1402/12/2 | پذیرش: 1400/12/23 | انتشار الکترونیک: 1401/9/20

فهرست منابع
1. Akramian, M., Hosseini, A., Kazerooni, M. and Rezvani, M.J. 2007. Effect of seed osmopriming on germination and seedling development of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Iranian Journal of Field Crop Research, 5(1): 37-46. [In Persian with English Summary].
2. Alivand, R. 2011. Investigation of seed deterioration in oil seed plants with different storage conditions. Master Thesis of Tehran University. 208p.
3. Alivand, R., Tavakkol Afshari, R. and Sharif-Zadeh, F. 2013. Germination response and estimation of seed deterioration of Brassica napus under various storage conditions. Iranian Journal of Field Crop Science, 43: 21-46. [In Persian with English Summary].
4. Bailly, C. 2004. Active oxygen species and antioxidants in seed biology. Seed Science Research, 14: 93-107. [DOI:10.1079/SSR2004159]
5. Baladi, S. 2014. Evaluation of Seed longevity and viability coefficients of seeds of two cultivars of linseed oil (Linum usitatissimum L.) and one cultivar of balango (Lallemantia royleana) in different storage conditions and the effect of priming in repairing its deterioration. Master Thesis of Yasouj University. 165p.
6. Balouchi, H.R., Bagheri, F., Kayednezami, R., Movahhedi Dehnavi, M. and Yadavi, A.R. 2013. Effect of seed aging on germination and seedling growth indices in three cultivars of Brassica napus L. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 26(4): 397-411. [In Persian with English Summary].
7. Basra, S.M., Ullah, E., Warriach, E., Cheema, M. and Afzal, I. 2003. Effect of storage on growth and yield of primed canola (Brassica napus) seeds. International Journal of Agriculture and Biology, 5(2): 117-120.
8. Bayat, P., Ghobadi, M., Ghobadi, M. and Mohammadi, G. 2016. Evaluation of standard seed germination capability in vitro to predict the appearance and establishment of chickpea seedling (Cicer arietinum L.) in the field. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 5(1): 27-38. [In Persian with English Summary].
9. Biabani, A., Boggs, L.C., Katozi, M. and Sabouri, H. 2011. Effects of seed deterioration and inoculation with Mesorhizobium ciceri on yield and plant performance of chickpea. Australian Journal of Crop Science, 5(1): 66-70.
10. Bradford, K.J. 2004. Seed production and quality. California, USA, 138p.
11. Dikie, J.B., Ellis, R.H., Kraak, H.L., Ryder, K. and Tompsett, P.B. 1990. Temperature and seed storage longevity. Annals of Botany, 65: 197-204. [DOI:10.1093/oxfordjournals.aob.a087924]
12. Ellis, R.H. and Roberts, E.H. 1980. Improved equations for the prediction of seed longevity. Annals of Botany, 45: 13-30. [DOI:10.1093/oxfordjournals.aob.a085797]
13. Ghaderi-Far, F. Soltani, A. and Sadeghipor, H.R. 2010. Determination of seed viability constant value in paper squash, borage and black seed. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 7(3): 53-66. [In Persian with English Summary].
14. Ghasemi-golezani, K., Chadordooz-jeddi, A., Nasrullahzade, S. and Moghaddam, M. 2010. Influence of hydro-priming duration on field performance of pinto bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars. African Journal Agricultural Research for Development, 5(9): 893-897.
15. Goel, A. and Sheoran, I.S. 2003. Lipid peroxidation and peroxide-scavenging enzymes in cotton seeds fatty acid peroxidation. Archives of Biochemistry and Biophysics, 125: 189-198.
16. Hampton, J.G. and TecKrony, D.M. 1995. Handbook of vigor test methods. The International Seed Testing Association, Zurich, p.117.
17. Harrington, J.F. 1972. Seed storage and longevity. P.145-245. In: T.T. Kozlowski (ed.). Seed biology. Vol3. Academic Press. New York. [DOI:10.1016/B978-0-12-395605-7.50009-0]
18. Hashemi, A., Tavakkol Afshari, R., Tabrizi, L. and Barooti, Sh. 2018. The modeling of Plantago ovate seed viability under various storage conditions. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 7(2): 95-104. [In Persian with English Summary].
19. Hong, T.D., Ellis, R.H. and Moor, D. 1997. Development of a model to predict the effect of temperature and moisture content on fungal spore longevity. Annals of Botany, 79: 121-128. [DOI:10.1006/anbo.1996.0316]
20. Hung, L.Q., Hong, T.D. and Ellis, R.H. 2001. Constant, fluctuating and effective temperature and seed longevity: a tomato (Lycopersicone sculentum Mill.) example. Annals of Botany, 88: 465-470. [DOI:10.1006/anbo.2001.1487]
21. International Seed Testing Association (ISTA). 2010. International rules for seed testing. Bassersdorf, Switzerland.
22. Jafari, Z. 2014. Temperature-humidity response of Fennel (Foeniculum vulgare Mill) under different storage conditions. Master Thesis of Tehran University. 89p. [In Persian with English Summary].
23. Kapoor, N., Aria, A., Siddiqui, M.A. Amir, A. and Kumar, H. 2010. Seed deterioration in chickpea (Cicer arietinum L.) under accelerated ageing. Asian Journal of Plant Sciences, 9: 158-162. [DOI:10.3923/ajps.2010.158.162]
24. McDonald, M.B. 1999. Seed deterioration physiology, repair and assessment. Seed Science and Technology, 27: 177-237.
25. Miller, T. and Chapman, S.J. 1978. Germination responses of three forage grasses to different concentration of six salts. Journal of Range Management, 31(2): 123-124. [DOI:10.2307/3897659]
26. Mirdad, Z., Powell, A.A. and Matthews, S. 2006. Prediction of germination in artificially aged seeds of Brassica spp using the bulk conductivity test. Seed Science and Technology, 24: 328-340. [DOI:10.15258/sst.2006.34.2.03]
27. Moeinzadeh, A., Tavakkol Afshari, R., Moghadam, H. and Baghizadeh, A. 2018. The effect of storage conditions on seed germination indices and viability constant of lentil (Lens culinaris) and pea (Cicer arientinum) seed. Iranian Journal of Field Crop Science, 49(2): 71-92. [In Persian with English Summary].
28. Mohammadi, H., Soltani, A., Sadeghipour H.R. and Zeinali, H. 2011. Effects of seed aging on subsequent seed reserve utilization and seedling growth in soybean. International Journal of Plant Production, 5(1): 65-70.
29. Pagter, M., Bragato, C., Malagoli, M. and Brix, H.J. 2009. Osmotic and ionic effects of NaCl and Na2So4 salinity on Phragmites australis. Aquatic Botany, 90(1): 43-51. [DOI:10.1016/j.aquabot.2008.05.005]
30. Pradidwong, S., Isarasenee, A. and Pawelzik, E. 2004. Prediction of mungbean content and storage temperature. Deutscher Tropentag, October 5-7, Berlin seed longevity and quality using the relationship of seed moisture, p.325.
31. Rahemi Karizki, A., Nakhzari Moghadam, A. and Pourabdollah, M. Effect of seed vigour on germination and heterotrophic growth of wheat in response to salinity. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 2(2): 60-67. [In Persian with English Summary].
32. Rastegar, Z., Sedghi, M. and Khomari, S. 2011. Effects of accelerated aging on soybean seed germination indexes at laboratory conditions. Notulae Scientia Biologicae, 3(3): 126-129. [DOI:10.15835/nsb336075]
33. Roberval, D. and Maristela, P. 2007. Electrical conductivity and deterioration of soybean seeds exposed to different storage conditions. Revista Brasileira de Sementes, 29: 97-105. [DOI:10.1590/S0101-31222007000200013]
34. Schmidt, L. 2007. Tropical forest seed. Springer-Verlag Heidelberg New York. [DOI:10.1007/978-3-540-68864-8]
35. Seiadat, S.A., Moosavi, A. and Sharafizadeh, M. 2012. Effect of seed priming on antioxidant activity and germination characteristics of maize seeds under different aging treatments. Research Journal of Seed Science, 5(2): 51-62. [DOI:10.3923/rjss.2012.51.62]
36. Sharifzadeh, F. and Dehghan, M. 2012. The estimation of viability equation in seeds of perennial rye (Secale montanum) under different conditions of temperature and moisture content. Agronomy Journal (Pajouhesh and Sazandegi), 94: 16-22. [In Persian with English Summary].
37. Soltani, M. 2015. Seed germination modelling and estimation of seed viability coefficients in castor bean (Ricinus communis L.) seeds under different storage conditions. Master Thesis of Yasouj University. 99p. [In Persian with English Summary].
38. Tabatabei, A. 2014. Determination of barley seed viability coefficients under different storage conditions. Seed Research Journal, 4(2): 13-20. [In Persian with English Summary].
39. Tang, S., Tekriny, D.M., Egli, D.B. and Cornelius, P.L. 2000. An alternative model to predict corn seed deterioration during storage. Crop Science, 40: 463-470. [DOI:10.2135/cropsci2000.402463x]
40. Turpin, J.E., Robertson, M.J., Hillcoat, N.S. and Herridge, D.F. 2002. Faba bean (Vicia faba L.) in Australia's northern grains belt: canopy development, biomass, and nitrogen accumulation and partitioning. Australian Journal of Agricultural Research, 53(2): 227-237. [DOI:10.1071/AR00186]
41. Usberti, R. 2007. Performance of tropical forage grass (Brachiaria brizantha) dormant seed under controlled storage. Seed Science and Technology, 35: 402-413. [DOI:10.15258/sst.2007.35.2.15]
42. Vieira, R.D., Penariol, A.L., Perecin, D. and Panobianco, M. 2002. Condutividadeeletrica e teor de aguainicial das sementes de soja. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, 37(9): 1333-1338. [DOI:10.1590/S0100-204X2002000900018]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.