جلد 8، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1400 )                   سال1400، جلد8 شماره 1 صفحات 122-105 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Diyanat M, Sonboli-Hamedani P, Ghasem-khan ghajar F. (2021). Interaction of Magnetic Field and Dormancy Breaking Treatments on Germination and Seedling Growth of Some weed Species. Iranian J. Seed Res.. 8(1), : 7 doi:10.52547/yujs.8.1.105
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-467-fa.html
دیانت مرجان، سنبلی همدانی پویا، قاسم خان قاجار فریدون. برهمکنش تأثیر میدان مغناطیسی و تیمارهای شکستن خواب بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه برخی گونه‌های علف هرز پژوهشهای بذر ایران 1400; 8 (1) :122-105 10.52547/yujs.8.1.105

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-467-fa.html


واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، Ma_dyanat@yahoo.com
چکیده:   (4553 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: خواب بذر مهم‌ترین عاملی است که مانع جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز می‌شود. عدم جوانه‌زنی هم زمان بذرهای علف‌های هرز به علت خواب در مزارع مشکلات عدیده‌ای را در کنترل آنها ایجاد می‌کند؛ از این رو خواب بذر علف‌های هرز برای زارعین یک صفت نامطلوب به حساب می‌آید. هدف از این مطالعه بررسی اثر میدان مغناطیسی و تیمارهای شیمیایی بر شکست خواب بذر تعدادی از گونه‌های علف‌های هرز بود.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر تاج‌خروس ریشه قرمز، یولاف وحشی بهاره و خرفه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه اکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1398 انجام شد. عامل‌ها شامل تیمارهای شکستن خواب بذر در هشت سطح (اسید جیبرلیک 1000 و 2000 میلی‌گرم درلیتر به مدت پنج دقیقه، اسید سولفوریک به مدت 5، 10 و 20 دقیقه، نیترات پتاسیم با غلظت 01/0 و 05/0 گرم در لیتر، آب مقطر) و میدان مغناطیسی در چهار سطح (0، 25، 50 و 100 میلی‌تسلا) بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که واکنش سه گونه علف‌هرز مورد مطالعه به میدان مغناطیسی متفاوت بود. تیمار میدان مغناطیسی باعث افزایش درصد جوانه‌زنی، وزن‌تر ساقه‌چه و طول ساقه‌چه تاج‌خروس ریشه قرمز شد که بهترین تیمار برای شکستن خواب بذر را میدان مغناطیسی با شدت 100 میلی‌تسلا رقم زد. بیشترین درصد جوانه‌زنی بذر علف‌هرز یولاف وحشی بهاره در تیمار نیترات پتاسیم 01/0 گرم در لیتر در سطح میدان مغناطیسی 50 میلی‌تسلا حاصل شد در تیمار اسید جیبرلیک 2000 میلی‌گرم در لیتر با افزایش سطح میدان مغناطیسی از صفر به 25 میلی‌تسلا طول ساقه‌چه علف‌هرز یولاف وحشی بهاره افزایش معنی‌داری یافت. نیترات پتاسیم به مقدار 05/0 گرم در لیتر بهترین گزینه برای شکستن خواب بذر خرفه بود. میدان مغناطیسی با شدت 100 میلی‌تسلا نیز توانست درصد جوانه‌زنی این علف‌هرز را افزایش دهد.
 نتیجه‌گیری: به‌طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار اسید سولفوریک به دلیل از بین بردن جنین بذر گزینه مناسبی برای شکستن خواب سه گونه علف هرز مورد بررسی نبود. تیمار میدان مغناطیسی باعث افزایش معنی‌دار بیشتر صفات مورد بررسی در هر سه گونه علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز، یولاف وحشی بهاره و خرفه شد. برهمکنش تیمار شیمیایی و میدان مغناطیسی بر بسیاری از صفات مورد مطالعه معنی‌دار بود و با استفاده از میدان مغناطیسی اثر تیمارهای شکستن خواب تشدید شد؛ بنابراین کاربرد تیمار میدان مغناطیسی برای افزایش جوانه‌زنی این سه گونه پیشنهاد می‌شود.

 جنبه‌های نوآوری:
 1- برهمکنش مثبت و معنی‌داری بین تیمارهای شکست خواب بذر علف هرز و میدان مغناطیسی وجود دارد.
2- تیمار اسید سولفوریک گزینه مناسبی برای شکستن خواب بذر تاج‌خروس ریشه قرمز، یولاف وحشی بهاره و خرفه نیست.
شماره‌ی مقاله: 7
متن کامل [PDF 426 kb]   (1108 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اکولوژی بذر
دریافت: 1398/11/14 | ویرایش نهایی: 1402/12/1 | پذیرش: 1399/2/13 | انتشار الکترونیک: 1400/8/5

فهرست منابع
1. Aladjadjiyan, A. 2002. Study of the influence of magnetic field on some biological characteristics of Zea mays. Journal Central European Agriculture, 3: 89-94.
2. Aladjadjiyan, A. 2010. Influence of stationary magnetic field on lentil seeds. International-Agrophysics 24(3): 321-324.
3. Aladjadjiyan, A. and Ylieva. T. 2003. Influence of stationary magnetic field on the early stages of the development of tobacco seeds (Nicotiana tabacum L.). Journal of Central European Agriculture, 132(2): 131-138.
4. Amaya, J.M., Carbonell, M.V., Martinez, E. and Raya, A. 1996. Effects of stationary magnetic fields on germination and growth of seeds. Horticultural Science Abstracts, 68: 1363.
5. Atak, C., Danilov, V., Yurttas, B., Yalçn, S., Mutlu, D. and Rzakoulieva, A. 1997. Effects of magnetic field on soybean (Glycine max L.Merrill) seeds. Com JINR. Dubna, 1-13.
6. Belyavskaya, N.A. 2001. Ultra structure and calcium balance in meristem cells of pea root exposed to extremely low magnetic fields. Advances in Space Research, 28(4): 645-650. [DOI:10.1016/S0273-1177(01)00373-8]
7. Belyavskaya, N.A. 2004. Biological effects due to weak magnetic field on plants. Advanced in Space Research, 34(7): 1566-1574. [DOI:10.1016/j.asr.2004.01.021] [PMID]
8. Dhawi, F., Al-Khayri, J.M. and Hasan, E. 2009 Static Magnetic Field Influence on Elements Composition in Date Palm (Phoenix dactylifera L.). Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 5(2): 161-166.
9. Ellis, R.H. and Roberts, E.H. 1981. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Science and Technology, 9: 377-409.
10. Esitken, A. and Turan, M. 2003. Alternating magnetic field effects on yield and plant nutrient element composition of strawberry (Fragaria xananassa cv. Camarosa). Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science, 54(3): 135-139. [DOI:10.1080/09064710310019748]
11. Faqenabi, F., Tajbakhsh, M., Bernooshi, I., Saber-Rezaii, M., Tahri, F., Parvizi, S., Izadkhah, M., Hasanzadeh Gorttapeh, A. and Sedqi, H. 2009. The effect of magnetic field on growth, development and yield of safflower and its comparison with other treatments. Research Journal of Biological Science, 4(2): 174-178.
12. Florez, M., Carbonell, M.V. and Martínezre E. 2007. Exposure of maize seeds to stationary magnetic fields: Effects on germination and early growth. Environment Experimental Botany, 59(1): 68-75. [DOI:10.1016/j.envexpbot.2005.10.006]
13. Ghaderi, A., kKamkar, B. and Soltani, A. 2008. Science and technology of seed. Jahad daneshgahi Mashhad. [In Persian].
14. Hozayn, M., Abd El-Monem, A. A., Abdul Qados, A. M. S. and Abd El-Hameid, E. M. 2011. Response of Some Food Crops to Irrigation with Magnetized Water under Green House Condition. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5: 29-36.
15. Kavi, P.S. 1977. The effect of magnetic treatment of soybean seed on its moisture absorbing capacity. Scientific Culture, 43: 405-406.
16. Kordas, L. 2002. The effect of magnetic field on growth, development and the yield of spring wheat. Polish Journal of Environmental Studies, 11(5): 527-530.
17. Mahmood-zadeh, A., Nojavan, M. and Bagheri, Z. 2005. Effect of different treatments on breacking and germination of Datura stramorium L. Iranian Journal of Biology, 8: 341-349. [In Persian with English Summary].
18. Maleki Farahani, S., Rezazadeh, A. and Aghighi Shahverdi. M. 2015. Effects of electromagnetic field and ultrasonic waves on seed germination of cumin (Cuminum cyminum L.). Iranian Journal of Seed Research, 2(1): 109-118. [In Persian with English Summary].
19. Marghaeizadeh, G.H., Gharineh M.H., Fathi Gh., Abdali, A.R. and Farbod, M. 2014. Effect of ultrasound waves and magnetic field on germination, growth and yield of Carum copticum (L.) C. B. Clarke) in lab and field conditions. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 30(4): 560-539. [In Persian with English Summary].
20. Muraji, M., Nishimura, M., Tatebe, W. and Fujii, T. 1992. Effect of alternating magnetic field on the growth of the primary root of corn. IEEE. Transactions on Magnetics, 28: 1996-2000. [DOI:10.1109/20.144760]
21. Nadjafi, M., Bannayan, L., Tabrizi, M. and Rastgoo, M. 2006. Seed Germination and Dormancy Breaking Techniques for Ferula gummosa and Teucrium polium. Journal Arid Environments, 64(3): 542-547. [DOI:10.1016/j.jaridenv.2005.06.009]
22. Namba, K., Sasao, A. and Shibusawa, S. 1995. Effect of magnetic field on germination and plant growth. Acta Horticulture, 399: 143-147. [DOI:10.17660/ActaHortic.1995.399.15]
23. Nicols, M.A. and Heydecker, W. 1968. Two approaches to the study of germination date, proc. International Seed Test Associate, 33: 531-540.
24. Podleoeny, J., Pietruszewski, S. and Podleoena, A. 2004. Efficiency of the magnetic treatment of broad bean seeds cultivated under experimental plot conditions. International Agrophysics, 18(1): 65-71.
25. Racuciu, M., Creanga, D.E. and Amoraritei, C. 2008a. Biochemical changes induced by low frequency magnetic field exposure of vegetal organisms. Romanian Journal of Physics, 52: 601-606.
26. Racuciui, M., Creanga, D. and Horga, I. 2008b. Plant growth under static magnetic field influence. Rom Journal Physics, 53: 353-359.
27. Reina, F.G., Pascual, L.A. and Fundora, I.A. 2001. Influence of a stationary magnetic field on water relations in lettuce seeds. Part II: Experimental Results ioelectro magnetics 22: 596-602. [DOI:10.1002/bem.89] [PMID]
28. Ruzic, R. and Jerman, I. 2002. Weak magnetic field decreases heat stress in cress seedlings. Electromagnetic Biology and Medicine 21: 69-80. [DOI:10.1081/JBC-120003112]
29. Sarmadnia, G.H. 1996. Seed technology. Jahad daneshgahi Mashhad [In Persian].
30. Selim, A. F. H. and El-Nady, M. F. 2011. Physio-anatomical responses of drought stressed tomato plants to magnetic field. Acta Astronautica, 69(7-8): 387-396. [DOI:10.1016/j.actaastro.2011.05.025]
31. Shabrangi, A., Majd, A. and sheidai, M. 2011. Effects of Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields on Growth, Cytogenetic, Protein Content and Antioxidant System of Zea mays L. African Journal of Biotechnology, 10: 9362-9369. [DOI:10.5897/AJB11.097]
32. Sorkhi llah Lo, F. 2009. Evaluation of the effects of ultrasound and magnetic field on germination of seeds of the everlasting medicinal plant (Calendula officinalis L.) Sixth Iranian Horticultural Congress - Guilan University, 1165-1161. [In Persian with English Summary].
33. Turker, M., Temirci, C., Battal, P.M. and Erez, E. 2007. The effect of an artificial and static magnetic field on plant growth, chlorophyll and phyto-hormone levels in maize and sunflower plants. Phyton Annales Rei Botanicae, 46: 271-284.
34. Vashisth, A. and Nagarajan, S. 2010. Characterization of water distribution and activities of during germination in magnetically exposed maize (Zea mays L) seeds. Indian Journal of Biochemistry Biophysics, 47: 311-318.
35. Yinan, Y., Yuan, L., Yongqing, Y. and Chunyang, L. 2005. Effect of seed pretreatment by magnetic field on the sensitivity of cucumber (Cucumis sativus) seedlings to ultraviolet-B radiation.Environmental Experimental Botany, 54(3): 286-294. [DOI:10.1016/j.envexpbot.2004.09.006]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.