جلد 7، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1399 )                   سال1399، جلد7 شماره 1 صفحات 149-135 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasi M R, HajHassani M, Mirakhorli A, Hamzehnejad A, Nakhaei A, Khakizadeh G, et al et al et al et al et al . Collection of Iranian Melilotus Genetic Resources for Conservation and Utilization. Iranian J. Seed Res.. 2020; 7 (1) :135-149
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-449-fa.html
عباسی محمدرضا، حاج حسنی مریم، میرآخورلی عباس، حمزه نژاد علی، نخعی آزیتا، خاکیزاده غلامرضا، و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران. و همکاران.. جمع‌آوری منابع ژنتیکی شبدرشیرین ایران به منظور حفاظت و بهره برداری. پژوهشهای بذر ایران. 1399; 7 (1) :149-135

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-449-fa.html


مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، m.abbasi@areeo.ac.ir
چکیده:   (2907 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه: وجود تنوع در گیاهان زراعی برای کشت و زرع از جمله علوفه یکی از راه کارها جهت نیل به کشاورزی پایدار است. از آنجا که شبدر شیرین (Melilotus spp) یکی از گیاهان علوفه‌ای با عملکرد مناسب برای کاشت در مزارع و به ویژه زمین‌های حاشیه‌ای است، لذا جمع‌آوری و ارزیابی این ژرم‌پلاسم اولین گام موثر در حفاظت و بهره‌برداری از این گیاه در داخل کشور است. تا قبل از این تحقیق، تعداد محدودی از منابع ژنتیکی این جنس در کشور جمع‌آوری شده است.
مواد و روش­ها: در این تحقیق با استفاده از دستورالعمل‌های استاندارد در طی دو سال با مراجعه به محل‌های پراکنش نمونه‌ها در طبیعت، ژرم پلاسم شبدرشیرین موجود در ایران جمع‌آوری شد. همچنین 26 مشخصه محل جمع‌آوری یادداشت گردید. آماره‌های توصیفی این مشخصه‌ها برآورد گردید. ژرم‌پلاسم‌های جمع‌آوری شده برای دو سال در مزرعه کشت شدند تا با استفاده از منابع موجود گونه و دوره زندگی آنها مشخص شود. بذر ژرم‌پلاسم‌های جمع‌آوری شده برای استفاده‌های بعدی در شرایط کوتاه مدت (C° 4-2) و بلند مدت (C° 18-) حفاظت شدند.
یافته‌ها: مجموعا 258 نمونه‌ژنتیکی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها از ارتفاع 11- متر از سطح دریا در بابلسر تا 3090 متری در نور آباد لرستان پراکنش داشتند. ژرم‌پلاسم‌های جمع‌آوری شده بطور عمده از مناطق غیرشور جمع‌آوری شدند ولی هشت نمونه از مناطقی با شوری متوسط تا بالا جمع‌آوری گردید. M. albus،M. officinalis و M. indicus به ترتیب با 21، 201 و 36 نمونه‌ژنتیکی در مجموعه شناسایی شدند. در این تحقیق گونه‌های M. sulcatus و M. dentatus که در تحقیقات قبلی برای ایران در منابع گیاه‌شناسی ذکر شده بود، با مراجعه به آدرس‌های ذکر شده در منابع بدست نیامدند.
نتیجه‌گیری: نمونه‌های جمع‌آوری شده از مناطق حاشیه‌ای (شور، زهکش پایین و کم بازده) پتانسیل و قابلیت تحمل شرایط تنشی را دارند، لذا می‌توان از این ژرم‌پلاسم‌ها در تحقیقات آینده استفاده نمود. تمام نمونه‌های M. indicus یک‌ساله بودند، درصورتی که در دو گونه دیگر نمونه‌های یک‌ساله، دوساله اختیاری و دوساله اجباری نیز وجود داشتند. عدم دسترسی به M. sulcatus و M. dentatus می‌تواند هشداری درخصوص تهدید این گونه‌ها در کشور باشد. مجموعه جمع‌آوری شده به اضافه کلکسیون قبلی بانک ژن گیاهی ملی ایران (80 نمونه) پتانسیل ژنتیکی مناسبی از این جنس را برای بهره‌برداری در کشور فراهم نموده است.

جنبه‌های نوآوری:
  1. افزایش بیش از سه برابری منابع ژنتیکی این جنس در سیستم حفاظت خارج از رویشگاه
  2. اخطار در خصوص در معرض تهدید بودن (یا از بین رفتن) دو گونه M. sulcatus و M. dentatus 
شماره‌ی مقاله: 9
واژه‌های کلیدی: بانک ژن، ژرم‌پلاسم، نمونه‌ژنتیکی
متن کامل [PDF 509 kb]   (599 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موضوعات
دریافت: 1398/8/20 | پذیرش: 1398/11/1

فهرست منابع
1. Abbasi, M. 2009. Genetic diversity of clover genetic resources held by National Plant Gene Bank of Iran with emphasis on agronomic traits. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 17(1): 70-87.
2. Abbasi, M. 2012. Genetic diversity in Iranian sainfoin germplasms with emphasis on agronomic traits. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 20(1): 160-171.
3. Abbasi, M., Hassanzadeh, A., Mahdipour, A., Anahid, S. and Safari, S. 2019a. Forage yield in some iranian wild Trifolium genetic resources under different climatic and irrigation conditions. Journal of Agricultural Science and Technology, 21(4): 993-1004.
4. Abbasi, M.R., Hosseini, S. and Pourakbar, L. 2017. Coumarin variation in Iranian biennial Melilotus genetic resources and its relationship with agro-morphophenological traits. Journal of Crop Science and Biotechnology, 20(2): 89-98. [DOI:10.1007/s12892-016-0038-0]
5. Abbasi, M.R., Taherioun, G. and Vaezi-kakhki, M.R. 2019b. Cold-tolerant germplasm identified in annual medics (Medicago spp.) collection of National Plant Gene Bank of Iran. Journal of Crop Improvement, 33(2): 223-235. [DOI:10.1080/15427528.2019.1570412]
6. Abbasi, M.R., Vaezi, S. and Hemati, F. 2007. Identification of two types of Iranian alfalfa gene pool based on agro-morphological traits. Pakistan Journal of Biological Sciences, 19(10): 1314-1321. [DOI:10.3923/pjbs.2007.3314.3321] [PMID]
7. Ahmadi, K., Gholizadeh, H., Ebadzadeh, H.R., Hossienpour, R., Hatami, F., Fazli, B., Kazemian, A. and Rafiei, M. 2015. Agricultural statistics: I. Agronomy crops, Tehran: Ministry of Agriculture, Iran. [In Persian].
8. Ates, E. 2011. Determination of forage yield and its components in blue melilot (Melilotus caerulea (L.) Desr.) grown in the western region of Turkey. Cuban Journal of Agricultural Science, 45(3): 299-302.
9. Brenner, D. 2005. Methods for Melilotus germplasm regeneration. Plant Genetic Resources Newsletters, 141: 51-55.
10. Brenner, D.M. 1970. Sweet clover descriptors for GRIN. Plant Science, 49: 1-20.
11. Engels, J., Arora, R. and Guarino, L. 1995. An introduction to plant germplasm exploration and collecting: planning, methods and procedures, follow-up. Collecting plant genetic diversity. Technical guidelines. CAB International, Wallingford, United Kingdom. 31-63.
12. Goplen, B. 1981. Norgold-a low coumarin yellow blossom sweetclover. Canadian Journal of Plant Science, 61(4): 1019-1021. [DOI:10.4141/cjps81-154]
13. Hartwig, E. 1942. Effects of self pollinating in sweet clover. Agronomy Journal, 34: 376-387. [DOI:10.2134/agronj1942.00021962003400040011x]
14. IPGRI, 1984. Forage legume descriptors, Rom, Italy.
15. Kasperbauer, M., Gardner, F. and Loomis, W., 1962. Interaction of photoperiod & vernalization in flowering of sweet clover (Melilotus). Plant Physiology, 37(2): 165. [DOI:10.1104/pp.37.2.165] [PMID] [PMCID]
16. Klemow, K.M. and Raynal, D.J. 1981. Population ecology of Melilotus alba in a limestone quarry. The Journal of Ecology, 69: 33-44. [DOI:10.2307/2259814]
17. Mannetje, L.t., O'Connor, K. and Burt, R. 1980. The use and adaptation of pasture and fodder legumes. The use and adaptation of pasture and fodder legumes. 537-551.
18. McKersie, B.D. and Brown, D.C.W. 1997. Biotechnology and the improvement of forage legumes. New York, US: CABI.
19. Meyer, D. 2008. Sweetclover production and management. North Dakota State University Extension Service.
20. Moussavi, S. 2001. Species of Melilotus in Iran (key to the species, descriptions and their distributions). Rostaniha, 2: 57-73.
21. Nichols, P., Craig, A., Bonython, A., Rogers, M.J., Ballard, R., Charman, N. ... and Barrett-Lennard, E. 2010. Development of Melilotus siculus-A new salt and waterlogging-tolerant annual fodder legume species for Mediterranean-type climates. In Sustainable use of genetic diversity in forage and turf breeding. Springer, Dordrecht. 131-135 [DOI:10.1007/978-90-481-8706-5_18]
22. Rechinger, K.H. 1984. Flora Iranica, 157, Viena, Austria. 73-79.
23. Rogers, M.E., Craig, A.D., Munns, R.E., Colmer, T.D., Nichols, P.G.H., Malcolm, C.V. ... and Cowley, K. 2006. Corrigendum to: The potential for developing fodder plants for the salt-affected areas of southern and eastern Australia: an overview. Australian Journal of Experimental Agriculture, 46(12): 1665-1665. [DOI:10.1071/EA04020_CO]
24. White, P., Nersoyan, N. and Christiansen, S. 1994. Nitrogen cycling in a semi-arid Mediterranean region: changes in soil N and organic matter under several crop/livestock production systems. Australian Journal of Agricultural Research, 45(6): 1293-1307. [DOI:10.1071/AR9941293]
25. Whyte, R.O. 1958. Plant exploration, collection and introduction. FAO-United Nations.
26. Zhang, H., Wu, F., Guo, W., Bai, R., Yan, Z., Muvunyi, B.P., Yan, Q., Zhang, Y., Yi, X. and Zhang, J. 2018. Genetic variation and diversity in 199 Melilotus accessions based on a combination of 5 DNA sequences. Plos One, 13(3): e0194172. [DOI:10.1371/journal.pone.0194172] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.