جلد 6، شماره 2 - ( (پاییز و زمستان) 1398 )                   سال1398، جلد6 شماره 2 صفحات 60-45 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Malek M, Ghaderi-Far F, Torabi B, Sadeghipour H R. (2020). The Effect of Priming on Seed Viability of Canola (Brassica napus) Cultivars under Different Storage Conditions. Iranian J. Seed Res.. 6(2), : 4 doi:10.29252/yujs.6.2.45
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-409-fa.html
ملک محسن، قادری فر فرشید، ترابی بنیامین، صادقی پور حمیدرضا. تأثیر پرایمینگ بر قابلیت حیات بذر ارقام کلزا (Brassica napus) تحت شرایط مختلف انبارداری پژوهشهای بذر ایران 1398; 6 (2) :60-45 10.29252/yujs.6.2.45

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-409-fa.html


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، farshidghaderifar@gau.ac.ir
چکیده:   (20085 مشاهده)


چکیده مبسوط
مقدمه: پرایمینگ یکی از رایج‌ترین روش‌های بهبود بذر می‌باشد. وقایعی مثل افزایش سنتز اسیدهای نوکلئیک، فعال شدن فرآیندهای ترمیمی، افزایش فعالیت‌های تنفسی و بهبود ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در طی پرایمینگ موجب مجهز شدن بذر به متابولیسم پیشرفته می‌شود. ازجمله مهم‌ترین آثار پرایمینگ افزایش درصد، سرعت و یکنواختی جوانه‌زنی و سبز شدن می‌باشد. با این‌حال محققان مهم‌ترین عامل محدودکننده استفاده از این شیوه را ماندگاری بذرهای پرایمینگ شده می‌دانند. برخی محققان معتقدند پرایمینگ باعث کاهش قابلیت انبارداری بذرها می‌گردد. درحالی‌که عده‌ای دیگر از محققان افزایش ماندگاری بذرها با استفاده از تیمارهای پرایمینگ را گزارش کرده‌اند. ازاین‌رو این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر پرایمینگ بر قابلیت انبارداری بذرهای ارقام کلزا تحت شرایط متفاوت انبارداری طراحی و اجرا شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه اثرات پرایمینگ بر قابلیت ماندگاری بذرهای سه رقم کلزا با نام‌های دی‌کا-ایکس‌پاور، تراپر و هایولا 50 بررسی شد. به این منظور بذرها ابتدا با دو روش هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ کلرید سدیم تیمار شدند. سپس بذرهای پرایمینگ شده و شاهد با رطوبت‌های 6، 9، 12 و 15 درصد در دماهای 15، 25، 35 و 45 درجه سلسیوس به مدت 8 ماه نگهداری شدند و طی دوره انبارداری نمونه‌برداری از تیمارهای مختلف بذری با فواصل یک تا 30 روز انجام و مورد آزمون جوانه‌زنی قرار گرفتند. در پایان با برازش مدل لجستیک سه‌پارامتره به داده‌های درصد جوانه‌زنی تجمعی در مقابل روز پس از انبارداری، زمان تا کاهش جوانه‌زنی به 50 درصد محاسبه و به‌عنوان معیار مقایسه انبارداری بذرها مورداستفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد رفتار انبارداری بذرهای کلزا بسته به رقم بسیار متفاوت بود و هر رقم رفتار متمایزی از خود نشان داد. همچنین اثرات پرایمینگ بر قابلیت ماندگاری بذرها بسته به شرایط انبارداری، رقم و نوع پرایمینگ متفاوت بود. مقایسه اثرات پرایمینگ بر ماندگاری بذرها در شرایط مختلف انبارداری نشان داد که به‌طورکلی تیمارهای پرایمینگ در شرایط انبارداری با رطوبت بذر و دمای انبار بالاتر کارایی بیشتری نسبت به شرایط انبارداری با رطوبت بذر و دمای انبار پایین‌تر داشتند. همچنین تیمارهای پرایمینگ در رقم دی‌کا-ایکس‌پاور اغلب موجب افزایش ماندگاری بذرها شدند. درحالی‌که در رقم‌های تراپر و هایولا 50 هیدروپرایمینگ اغلب موجب بهبود ماندگاری بذرها و در مقابل اسموپرایمینگ منجر به کاهش ماندگاری بذرها شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این آزمایش مشخص شد آثار پرایمینگ بر قابلیت حیات بذرهای کلزا می‌تواند از عوامل مختلفی مثل رقم، شرایط مختلف انبارداری و همچنین نوع تیمار پرایمینگ تأثیرپذیر باشد. همچنین در این مطالعه تیمار هیدروپرایمینگ اغلب باعث افزایش قابلیت انبارداری بذرها شد و در مقابل تیمار اسموپرایمینگ غالباً باعث افزایش شدت زوال و کاهش ماندگاری بذرها شد.

جنبه‌های نوآوری:
  1. رفتار انبارداری بذرهای ارقام کلزا تحت شرایط انبارداری طبیعی مقایسه شد.
  2. تأثیر پرایمینگ بر قابلیت انبارداری بذرهای ارقام کلزا تحت شرایط مختلف انبارداری بررسی گردید.
شماره‌ی مقاله: 4
متن کامل [PDF 450 kb]   (1575 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1397/12/11 | ویرایش نهایی: 1399/12/23 | پذیرش: 1398/3/20 | انتشار الکترونیک: 1399/2/13

فهرست منابع
1. Akram-Ghaderi, F., Soltani, E., Soltani A. and Miri, A.A. 2008. Effect of priming on response of germination to temperature in cotton. Journal of Agriculture Science and Natural Resources, 15: 44-51. [In Persian with English Summery].
2. Alivand, R., Tavakkol Afshari, R. and Sharifzadeh, F. 2013. Investigation of rapeseed (Brassica napus) seed germination and forecasting of seed deterioration under different storage conditions. Iranian Journal of Field Crop Science, 44: 69-83. [In Persian with English Summery]
3. Argerich, C.A., Bradford, K.J. and Tarquis, A.M. 1989. The effects of priming and ageing on resistance to deterioration of tomato seeds. Journal of Experimental Botany, 40(5): 593-598. https://doi.org/10.1093/jxb/40.5.599 [DOI:10.1093/jxb/40.5.593]
4. Aymen, E.M. and Hannachi, C. 2012. Effect of NaCl priming duration and concentration on germination behavior of Tunisian safflower. Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 8(3): 30-36.
5. Bailly, C., Benamar, A., Corbineau, F. and Côme, D. 2000. Antioxidant systems in sunflower (Helianthus annuus L.) seeds as affected by priming. Seed Science Research, 10(1): 35-42. [DOI:10.1017/S0960258500000040]
6. Balouchi, H., Baladi, S., Moradi, A. and Dehnavi, M.M. 2017. The influence of temperature and moisture content on seed longevity of two genotypes of Linum usitatissimum. Seed Science and Technology, 45(1): 130-138. [DOI:10.15258/sst.2017.45.1.08]
7. Basra, S., Ashraf, M., Iqbal, N., Khaliq, A. and Ahmad, R. 2004. Physiological and biochemical aspects of pre-sowing heat stress on cottonseed. Seed Science and Technology, 32(3): 765-774. [DOI:10.15258/sst.2004.32.3.12]
8. Basra, S.M., Ullah, E., Warriach, E., Cheema, M. and Afzal, I. 2003. Effect of storage on growth and yield of primed canola (Brassica napus) seeds. International Journal of Agriculture and Biology, 5(2): 117-120.
9. Bewley, J.D., Bradford, K. and Hilhorst, H. 2012. Seeds: Physiology of Development, Germination and Dormancy. Springer Science & Business Media. [DOI:10.1007/978-1-4614-4693-4_4]
10. Biabani, A., Carpenter Boggs, L., Katozi, M. and Sabouri, H. 2011. Effects of seed deterioration and inoculation with 'Mesorhizobium ciceri' on yield and plant performance of chickpea. Australian Journal of Crop Science, 5(1): 66-70.
11. Bruggink, G., Ooms, J. and Van Der Toorn, P. 1999. Induction of longevity in primed seeds. Seed Science Research, 9(1): 49-53. [DOI:10.1017/S0960258599000057]
12. Bujalski, W. and Nienow, A. 1991. Large-scale osmotic priming of onion seeds: a comparison of different strategies for oxygenation. Scientia Horticulturae, 46(1-2): 13-24. [DOI:10.1016/0304-4238(91)90088-G]
13. Burgass, R. and Powell, A.A. 1984. Evidence for repair processes in the invigoration of seeds by hydration. Annals of Botany, 53: 753-757. [DOI:10.1093/oxfordjournals.aob.a086741]
14. Butler, L., Hay, F., Ellis, R., Smith, R. and Murray, T. 2009. Priming and re-drying improve the survival of mature seeds of Digitalis purpurea during storage. Annals of Botany, 103(8): 1261-1270. [DOI:10.1093/aob/mcp059] [PMID] [PMCID]
15. Chang, S. and Sung, J. 1998. Deteriorative changes in primed sweet corn seeds during storage. Seed Science and Technology, 26: 613-625.
16. Chiu, K., Chen, C., and Sung, J. 2002. Effect of priming temperature on storability of primed sh-2 sweet corn seed. Crop Science, 42: 1996-2003. [DOI:10.2135/cropsci2002.1996]
17. Damavandi, A., Latifi, N. and Dashtban, A. 2008. Evaluation of seed vigour test and it's field efficiency in forage sorghum (Sorghum bicolor L.). Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 14: 17-24. [In Persian with English Summery].
18. Dearman, J., Brocklehurst, P. and Drew, R. 1986. Effects of osmotic priming and ageing on onion seed germination. Annals of Applied Biology, 108(3): 639-648. [DOI:10.1111/j.1744-7348.1986.tb02003.x]
19. Dell'aquila, A. and Bewley, J.D. 1989. Protein synthesis in the axes of polyethylene glycol-treated pea seed and during subsequent germination. Journal of Experimental Botany, 1001-1007. [DOI:10.1093/jxb/40.9.1001]
20. Farhoudi, R., Sharifzadeh, F., Poustini, K., Makkizadeh, M. and Kochak Por, M. 2007. The effects of NaCl priming on salt tolerance in canola (Brassica napus) seedlings grown under saline conditions. Seed Science and Technology, 35(3): 754-759. [DOI:10.15258/sst.2007.35.3.23]
21. Ghaderi-Far, F., Soltani, A. and Sadeghipour, H.R. 2010. Determination of seed viability constants in medicinal pumpkin (Cucurbita pepo L. subsp. Pepo. Convar. Pepo var. styriaca Greb), borago (Borago officinalis L.) and black cumin (Nigella sativa L.). Journal of Plant Production, 17: 53-66. [In Persian Whit English Summery].
22. Gurusinghe, S., Powell, A.L. and Bradford, K.J. 2002. Enhanced expression of BiP is associated with treatments that extend storage longevity of primed tomato seeds. Journal of the American Society for Horticultural Science, 127: 528-534. [DOI:10.21273/JASHS.127.4.528]
23. Hacisalihoglu, G., Paine, D., Hilderbrand, M., Khan, A. and Taylor, A. 1999. Embryo elongation and germination rates as sensitive indicators of lettuce seed quality: Priming and aging studies. HortScience, 34(7): 1240-1243. [DOI:10.21273/HORTSCI.34.7.1240]
24. Hampton, J.G. and Tekrony, D.M. 1995. Handbook of vigour test methods. The International Seed Testing Association, Zurich (Switzerland).
25. Hill, H., Cunningham, J.D., Bradford, K.J. and Taylor, A. 2007. Primed lettuce seeds exhibit increased sensitivity to moisture content during controlled deterioration. HortScience, 42(6): 1436-1439. [DOI:10.21273/HORTSCI.42.6.1436]
26. Hussain, S., Khan, F., Hussain, H.A. and Nie, L. 2016. Physiological and biochemical mechanisms of seed priming-induced chilling tolerance in rice cultivars. Frontiers in Plant Science, 7: 116. [DOI:10.3389/fpls.2016.00116]
27. Hussain, S., Zheng, M., Khan, F., Khaliq, A., Fahad, S., Peng, S., Huang, J., Cui, K. and Nie, L. 2015. Benefits of rice seed priming are offset permanently by prolonged storage and the storage conditions. Scientific Reports, 5: 8101. [DOI:10.1038/srep08101] [PMID] [PMCID]
28. Ibrahim, E.A. 2016. Seed priming to alleviate salinity stress in germinating seeds. Journal of Plant Physiology, 192: 38-46. [DOI:10.1016/j.jplph.2015.12.011] [PMID]
29. Jafar, M., Farooq, M., Cheema, M., Afzal, I., Basra, S., Wahid, M., Aziz, T. and Shahid, M. 2012. Improving the performance of wheat by seed priming under saline conditions. Journal of Agronomy and Crop Science, 198(1): 38-45. [DOI:10.1111/j.1439-037X.2011.00485.x]
30. Jatoi, S.A., Afzal, M., Nasim, S. and Anwar, R. 2001. Seed deterioration study in pea, using accelerated ageing techniques. Pakistan Journal of Biological Sciences, 4: 1490-1494. [DOI:10.3923/pjbs.2001.1490.1494]
31. Joao Abba, E. and Lovato, A. 1999. Effect of seed storage temperature and relative humidity on maize (Zea mays L.) seed viability and vigour. Seed Science and Technology, 27(1): 101-114.
32. Kapoor, N., Arya, A., Siddiqui, M.A., Kumar, H. and Amir, A. 2011. Physiological and biochemical changes during seed deterioration in aged seeds of rice (Oryza sativa L.). American Journal of Plant Physiology, 6: 28-35. [DOI:10.3923/ajpp.2011.28.35]
33. Khatun, A., Kabir, G. and Bhuiyan, M. 2009. Effect of harvesting stages on the seed quality of lentil (Lens culinaris L.) during storage. Bangladesh Journal of Agricultural Research, 34(4): 565-576. [DOI:10.3329/bjar.v34i4.5833]
34. Kibinza, S., Vinel, D., Côme, D., Bailly, C. and Corbineau, F. 2006. Sunflower seed deterioration as related to moisture content during ageing, energy metabolism and active oxygen species scavenging. Physiologia Plantarum, 128(3): 496-506. [DOI:10.1111/j.1399-3054.2006.00771.x]
35. Ma, F., Cholewa, E., Mohamed, T., Peterson, C.A. and Gijzen, M. 2004. Cracks in the palisade cuticle of soybean seed coats correlate with their permeability to water. Annals of Botany, 94: 213-228. [DOI:10.1093/aob/mch133] [PMID] [PMCID]
36. Malek, M., Ghaderi-Far, F., Torabi, B., Sadeghipour, H.R. and Hay, F.R. 2019. The influence of seed priming on storability of rapeseed (Brassica napus) seeds. Seed Science and Technology, 47: 87-92. [DOI:10.15258/sst.2019.47.1.09]
37. Malik, C.P. and Jyoti. 2013. Seed deterioration: A review. International Journal of Life Science Biotechnology and Pharma Research, 2(3): 374-385.
38. Mcdonald, C., Floyd, C. and Waniska, R. 2004. Effect of accelerated aging on mazie, sorghun and sorghum meal. Journal of Cereal Science, 39: 351-301. [DOI:10.1016/j.jcs.2004.01.001]
39. Mcdonald, M. 1999. Seed deterioration: physiology, repair and assessment. Seed Science and Technology, 27: 177-237.
40. Paparella, S., Araújo, S., Rossi, G., Wijayasinghe, M., Carbonera, D. and Balestrazzi, A. 2015. Seed priming: state of the art and new perspectives. Plant Cell Reports, 34(8): 1281-1293. [DOI:10.1007/s00299-015-1784-y] [PMID]
41. Powell, A.A., Yule, L.J., Jing, H.C., Groot, S.P., Bino, R.J. and Pritchard, H.W. 2000. The influence of aerated hydration seed treatment on seed longevity as assessed by the viability equations. Journal of Experimental Botany, 51: 2031-2043. [DOI:10.1093/jexbot/51.353.2031] [PMID]
42. Quintero, M.F.C., Castillo, O.G., Sánchez, P.D., Guzman, A.J. and Guzmán, J.M. 2018. Relieving dormancy and improving germination of Piquín Chili Pepper (Capsicum annuum var. glabriusculum) by priming techniques. Journal Cogent Food and Agriculture, 4: 1-13. [DOI:10.1080/23311932.2018.1550275]
43. Rajjou, L. and Debeaujon, I. 2008. Seed longevity: survival and maintenance of high germination ability of dry seeds. Comptes Rendus Biologies, 331: 796-805. [DOI:10.1016/j.crvi.2008.07.021] [PMID]
44. Schwember, A.R. and Bradford, K.J. 2005. Drying rates following priming affect temperature sensitivity of germination and longevity of lettuce seeds. HortScience, 40(3): 778-781. [DOI:10.21273/HORTSCI.40.3.778]
45. Schwember, A.R. and Bradford, K.J. 2010. Quantitative trait loci associated with longevity of lettuce seeds under conventional and controlled deterioration storage conditions. Journal of Experimental Botany, 61: 4423-4436. [DOI:10.1093/jxb/erq248] [PMID] [PMCID]
46. Shelar, V., Shaikh, R. and Nikam, A. 2008. Soybean seed quality during storage: a review. Agricultural Review, 29: 125-131.
47. Soltani, E., Miri, A.A. and Ghaderi-Far, F. 2009. The effect of seed priming on emergence and yield of cotton at different sowing dates. Journal of Plant Production, 16: 163-174. [In Persian with English Summery].
48. Taghi Zoghi, S., Soltani, E., Alahdadi, I. and Sadeghi, R. 2018. The effects of different priming methods on the storability and germination under salinity stress in rapeseed (Brassica napus) line Karaj 3. Iranian Journal of Seed Research, 4(2): 79-91. [In Persian with English Summery] [DOI:10.29252/yujs.4.2.79]
49. Timple, S.E. and Hay, F.R. 2018. High-temperature drying of seeds of wild Oryza species intended for long-term storage. Seed Science and Technology, 46:107-112. [DOI:10.15258/sst.2018.46.1.10]
50. Welbaum, G.E. and Bradford, K.J. 1988. Water relations of seed development and germination in muskmelon (Cucumis melo L.): I. Water relations of seed and fruit development. Plant Physiology, 86: 406-411. [DOI:10.1104/pp.86.2.406] [PMID] [PMCID]
51. Welbaum, G.E. and Bradford, K.J. 1991. Water relations of seed development and germination in muskmelon (Cucumis melo L.) VI. Influence of priming on germination responses to temperature and water potential during seed development. Journal of Experimental Botany, 42: 393-399. [DOI:10.1093/jxb/42.3.393]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.