جلد 6، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1398 )                   سال1398، جلد6 شماره 1 صفحات 113-95 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mehrabi A A, Hajinia S. (2019). The Effect of Seed Pre-treatments on Germination of Astragalus gossypinus Seed. Iranian J. Seed Res.. 6(1), : 7 doi:10.29252/yujs.6.1.95
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-371-fa.html
مهرابی علی اشرف، حاجی‌نیا سمیه. تأثیر پیش تیمارهای بذری بر بهبود جوانه‌زنی بذر گون سفید (Astragalus gossypinus) پژوهشهای بذر ایران 1398; 6 (1) :113-95 10.29252/yujs.6.1.95

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-371-fa.html


دانشگاه ایلام ، alia.mehrabi@yahoo.com
چکیده:   (10442 مشاهده)

چکیده مبسوط
مقدمه: گون سفید (Astraglus gossypinus Fisher.) از جمله گیاهان با ارزش مولد صمغ کتیرا می‌باشد که اهمیت زیادی در حفاظت خاک و اقتصاد کشور دارد. تکثیر این گیاه از طریق بذر صورت می‌گیرد؛ که بذرهای آن در شرایط طبیعی دارای خواب می‌باشند. بنابراین، شناخت عوامل مؤثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه‌زنی بذرهای این گیاه برای کشت، اصلاح و احیاء مراتع لازم می‌باشد، این مطالعه با هدف تعیین بهترین تیمار جهت شکستن خواب و بهبود صفات جوانه‌زنی بذر گون سفید تحت تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی اجرا گردید.
مواد و روش‌ها: آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه بانک ژن غلات و حبوبات دانشگاه ایلام در سال 1396، اجرا شد. فاکتورها شامل خراش‌دهی شیمیایی در دو سطح (بدون خراشدهی و خراش‌دهی با استفاده از اسید سولفوریک 98 درصد به مدت 10 دقیقه)، سرمادهی در سه سطح (بدون سرما، سرمادهی مرطوب در دمای چهار درجه سانتی‌گراد به مدت دو هفته و سرمادهی خشک در دمای 20- درجه سانتی‌گراد به مدت دو هفته)، پیش‌تیمار با محلول نیترات پتاسیم در دو سطح (صفر و محلول یک درصد نیترات پتاسیم) و با اسید جیبرلیک در دو سطح (صفر و 5 میلی‌گرم در لیتر اسید جیبرلیک) بودند. شاخص‌های جوانه‌زنی مانند درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول گیاهچه و ریشه‌چه، شاخص بنیه بذر و وزن تر گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: ارزیابی اولیه شاخص‌های حیاتی بذر مانند جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه نشان داد که کاربرد همزمان تیمار خراش‌دهی بذر با اسید سولفوریک و سرمادهی مرطوب بیشترین تأثیر مثبت را بر شکست خواب بذر و افزایش درصد جوانه‌زنی بذر دارند. بیشترین سرعت جوانه‌زنی در تیمار سرمادهی مرطوب مشاهده شد که 19/32 درصد در مقایسه با تیمار بدون سرمادهی، بیشتر بود. خراش‌دهی با اسید سولفوریک متوسط زمان جوانه‌زنی بذر را در تیمار سرمادهی مرطوب کاهش داد. خراش‌دهی با اسید سولفوریک وزن تر گیاهچه را به میزان 25/55 درصد نسبت به تیمار بدون خراش‌دهی با اسید افزایش داد. پیش‌تیمار با نیترات پتاسیم موجب افزایش وزن تر گیاهچه گون سفید در شرایط بدون سرمادهی، سرمادهی مرطوب و خشک به‌ترتیب به‌میزان 66/52، 94/30 و 18/17 درصد شد. کاربرد نیترات پتاسیم باعث افزایش طول ریشه‌چه به‌میزان 60/7 درصد در مقایسه با تیمار بدون پرایم گردید. بیشترین طول ریشه‌چه (71/78 میلی‌متر) در تیمار خراش‌دهی با اسیدسولفوریک توأم با سرمادهی مرطوب در دمای 4 درجه سانتی‌گراد به مدت دو هفته به‌دست آمد که در مقایسه با تیمار شاهد حدود 77/30 درصد بیشتر بود. بیشترین طول گیاهچه (88/84 میلی‌متر) در تیمار خراش‌دهی با اسید سولفوریک، سرمادهی مرطوب و پیش‌تیمار با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک به‌دست آمد. بیشترین شاخص بنیه بذر (85/61) در تیمار خراش‌دهی با اسید سولفوریک تحت تأثیر سرمادهی مرطوب و با پیش‌تیمار با اسید جیبرلیک و نتیرات پتاسیم مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری: در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که بذر گون سفید دارای خواب از نوع فیزیکی و فیزیولوژیکی است و بهترین روش شکست خواب بذر و تحریک جوانه‌زنی آن تیمار سرمادهی مرطوب به مدت دو هفته و خراش‌دهی با اسید سولفوریک به مدت 10 دقیقه می‌باشد.
 
جنبه‌های نوآوری:
  1. تعیین مناسب‌ترین روش‌های شکست خواب بذر گونه گون سفید به‌منظور افزایش درصد جوانه‌زنی بذرها
  2. مقایسه کارایی روش‌های متنوع شکست خواب بذر
  3. تأثیر ترکیبی خراش‌دهی با اسید سولفوریک، سرمادهی و پیش‌تیمار با اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی
شماره‌ی مقاله: 7
متن کامل [PDF 589 kb]   (1737 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1397/6/6 | ویرایش نهایی: 1399/12/23 | پذیرش: 1397/11/27 | انتشار الکترونیک: 1398/7/7

فهرست منابع
1. Alvarado, V., and Bradford, K.J. 2002. A hydrothermal time model explains the cardinal temperatures for seed germination. Plant, Cell and Environment, 25(8): 1061-1069. [DOI:10.1046/j.1365-3040.2002.00894.x]
2. Bradford, K.J. 2002. Application of hydrothermal time to quantifying and modeling seed germination and dormancy. Journal of Weed Science, 50(2): 248-260. [DOI:10.1614/0043-1745(2002)050[0248:AOHTTQ]2.0.CO;2]
3. Bryson, C.T., and Defelice, M.S. 2010. Weeds of the Midwestern United States and Central Canada, Athens, GA: University of Georgia Press, 195 p.
4. Buhler, D.D. 2000. Theoretical and practice challenges to an IPM approach to weed management. Journal of Weed Science, 48(3): 274-280. [DOI:10.1614/0043-1745(2000)048[0274:TAPCTA]2.0.CO;2]
5. Chauhan, B.S., and Abugho, S.B. 2012. Threelobe morningglory (Ipomoea triloba) germination and response to herbicides. Journal of Weed Science, 60(2): 199-204. [DOI:10.1614/WS-D-11-00137.1]
6. Chauhan, B.S., and Johnson, D.E. 2009. Ecological studies on Cyperus difformis, C. iria and Fimbristylis miliacea: three troublesome annual sedge weeds of rice. Annals of Applied Biology, 155(1): 103-112. [DOI:10.1111/j.1744-7348.2009.00325.x]
7. Chauhan, B.S., Gill, G., and Preston, C. 2006. Influence of environmental factors on seed germination and seedling emergence of Oriental mustard (Sisymbrium orientale). Journal of Weed Science, 54(6): 1025-1031. [DOI:10.1614/WS-06-092.1]
8. Crowley, R.H., and Buchan, G.H. 1978. Competition of four morning glory (Ipomoea spp.) species with cotton (Gossypium hiesutum). Journal of Weed Science, 26(5): 484-488. [DOI:10.1017/S0043174500050372]
9. Derakhshan, A., Gharekhlo, J., and Paravar, A. 2013. Estimation of cardinal temperatures and thermal time required for germination of (Cyperus difformis). Journal of Weed Science, 9: 27-38. [In Persian with English Summery].
10. Edalat, M., and Kazemeini, S.A. 2013. Estimating cardinal temperatures of tumble mustard (Sisymbrium altissimum) and slender foxtail (Alopecurus myosuroides) seed germinations. Pp: 280-283. The 5th Iranian Weed Science Congress. Tehran University, Iran. [In Persian with English Summery].
11. El-Dengawy, E.F.A. 2005. Promotion of seed germination and subsequent seedling growth of loaquat (Eriobotrya japonica Lindl) by moist-chilling and GA3 applications. Scientia Horticulturae, 105(3): 331-342. [DOI:10.1016/j.scienta.2005.01.027]
12. Forcella, F., Benech-Arnold, R.L. Sanchez, R., and Gersa, C.M. 2000. Modeling seeding emergence. Field Crops Research, 67: 123-139. [DOI:10.1016/S0378-4290(00)00088-5]
13. Ghaderifar, A., Alimagham, S.M., Rezaee Moghadam, H.V., and Haghighi, M. 2012. Effects of environmental factors on germination and emergence of rye crops in wheat fields as wild plant. Electronic Journal of Crop Production, 5(4): 133-121. [In Persian with English summery].
14. Jami-Al_Ahmadi, M., and Kafi, M. 2007. Cardinal temperature for germination of (Kochia scoparia L.). Journal of Arid Environments, 68(2): 308-314. [DOI:10.1016/j.jaridenv.2006.05.006]
15. Kallson, L.M., and Milberg, P. 2007. Seed dormancy pattern and germination preferences of the South African annual Papaver aculeatum. South African Journal of Botany, 73(3): 422-428. [DOI:10.1016/j.sajb.2007.03.007]
16. Kamaha, C., and Maguire, J.D. 1992. Effect of temperature on germination of six winter wheat cultivars. In Proceedings of the International Seed Testing Association.
17. Kamkar, B., Ahmadi, M., Mahdavi-Damghani, A., and Villalobos, F.J. 2012. Quantification of the cardinal temperatures and thermal time requirement of opium poppy (Papaver somniferum L.) seeds to germinate using nonlinear regression models. Industrial Crops Products, 35(1): 192-198. [DOI:10.1016/j.indcrop.2011.06.033]
18. Kiyani, E. 2014. The effect of some environmental factors on seed germination of morning glory (Ipomoea spp.). M.Sc. Thesis. Azad University of Gorgan, Iran. 111 p. [In Persian with English Summary].
19. Leblanc, M.L. 1998. Facteurs impliques dans la levee des mauuvaises herbes au champ. Phytoprotection, 79: 111-127. [DOI:10.7202/706140ar]
20. Maguire, J.D. 1962. Seed of germination - aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigour. Journal of Crop Science, 2: 176-177. [DOI:10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x]
21. Mahmoodi, A., Soltani, E., and Barani, H. 2008. Germination response to temperature of snail medic (Medicago scutellata L.). Iranian Society of Agronomy and Plant Breeding, 1(1): 54-63. [In Persian with English summery].
22. Mikulka, J., and Chodová, D. 2003. Germination and emergence of prickly lettuce (Lactuca serriola L.) and its susceptibility to selected herbicides. Journal of Plant Soil and Environment, 49(2): 89-94. [DOI:10.17221/4095-PSE]
23. Moradi, A., Ghanbari, A., Rashedmohasel, M.H., and Izadi darbandi, A. 2015. Determination of the cardinal temperatures of Alhaji pseudalhagi. Journal of Plant Protection, 29(2): 283-290. [In Persian with English summery].
24. Nejadhasan, B. 2014. Effect of some environmental factors on seed germination of Arugula (Eruca sativa Mill). M.sc. Thesis on Agronomy, Agricultural Science and Natural Resources University of Gorgan, Iran. 102 p. [In Persian with English Summary].
25. Nishimoto, R.K., and Mccarty, L.B. 1997. Fluctuating temperature and light influence seed germination of goosegrass (Eleusine indica). Journal of Weed Science, 45: 426-429. [DOI:10.1017/S0043174500093103]
26. Norsworthy, J.K., and Oliveira, M.J. 2006. Pitted morningglory (Ipomoea lacunosa) germination and emergence as affected by environmental factors and seeding depth. Journal of Weed Science, 54(5): 910-916. [DOI:10.1614/WS-06-068R.1.1]
27. Phartyal, S.S., Thapial, R.C. Nayal, J.S. Rawat, M.M.S., and Joshi, G. 2003. The influence of temperatures on seed germination rate in Himalaya elm (Ulmus wallichiana). Seed Science and Technology, 31(1), 83-93. [DOI:10.15258/sst.2003.31.1.09]
28. Poortousi, N., Rashed Mohasel, M.H., and Ezadi Darbandi, E. 2008. Germination characteristics and cardinal temperature of lambsquarter, purselane and crabgrass. Iranian Journal of Field Crops Research, 6(2): 255-261. [In Persian with English Summary].
29. Riemens Scheepens, P.C., and Vander Weide, R.Y. 2004. Dormancy, germination and emergence of weed seeds, with emphasis on influence of light. Plant Research International, 302: 1-12.
30. Rizzardi, M.A., Luiz, A.R. Roman, E.S., and Vargas. L. 2009. Effect of cardinal temperature and water potential on morning glory (Ipomoea triloba) seed germination. Planta Daninha, 27(1): 13-21. [DOI:10.1590/S0100-83582009000100003]
31. Savari-Nejad, A.R., Habibian, L., and Yunes-Abadi, M. 2010. The introduction of new invasive weeds of wild melon, morning glory and two spurge species in soybean fields in Golestan province. P. 26-27. In: The First National Conference on Advances in the production of plant oils, May. 2010. Bojnourd, Iran. [In Persian with English summery].
32. Siahmargoei, A., Nazarian, Z., and Ghaderifar, F. 2016. Germination response study of tall morningglory (Ipomoea purpurea (L.) Roth.), an invasive weed, to temperature and water potential. Journal of Weed Research, 8(1): 59-71. [In Persian with English Summery].
33. Singh, M., Ramirez, A.H.M. Shiv, D.S., and Amit, J. 2012. Factors affecting the germination of tall morningglory (Ipomoea purpurea). Journal of Weed Science, 60(1): 64-68. [DOI:10.1614/WS-D-11-00106.1]
34. Taassob-Shirazi, M., Forouzesh, S., Zare, A. and Rahimian-Mashhsdi, H. 2013. Germination phonology of invasive plant (Amsinckia menziesii). p. 448-451. In: The 5th Iranian Weed Science Congress, Tehran University. [In Persian with English Summery].
35. Torabi, B. 2004. Prediction of physiological development stages in chickpea. M.Sc. thesis in Agronomy. Agriculture and Natural Sciences, University of Gorgan, Iran. [In Persian with English Summary].

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.