جلد 5، شماره 2 - ( (پاییز و زمستان) 1397 )                   سال1397، جلد5 شماره 2 صفحات 149-139 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nastari Nasrabadi H, Moradi M, Modoodi M N. (2019). Effect of Growth Promoting Bacteria and Salicylic Acid on Melon (Cucumis melo) Seed Germination and Seedling Growth under Salt Stress. Iranian J. Seed Res.. 5(2), 139-149. doi:10.29252/yujs.5.2.139
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-326-fa.html
نستری نصرآبادی حسین، مرادی مهدی، مودودی محمد ناصر. نقش باکتری‌های محرک رشد و اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه خربزه (Cucumis melo) تحت تنش شوری پژوهشهای بذر ایران 1397; 5 (2) :149-139 10.29252/yujs.5.2.139

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-326-fa.html


مجتمع آموزش عالی تربت جام ، ho_nastari@yahoo.com
چکیده:   (13425 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه: استفاده از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند رشد گیاه را در برابر تنش‌های محیطی از جمله شوری بهبود دهد. اسید سالیسیلیک نقش بسزایی در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی از جمله جوانه‌زنی در گیاهان دارد. علاوه بر استفاده از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی، استفاده از باکتری‌های محرک رشد جهت افزایش بنیه بذر به منظور ایجاد یکنواختی و افزایش درصد جوانه‌زنی و استقرار بهتر گیاهچه افزایش یافته است. باکتری‌های محرک رشد با دخالت در تولید هورمون‌های گیاهی از جمله اکسین، جیبرلین، سایتوکنین‌ها و همچنین تثبیت نیتروژن و یا فراهمی فسفر و سایر عناصر غذایی، می‌توانند نقش موثری در افزایش مقاومت گیاهان در شرایط نامساعد محیطی داشته باشند.
مواد و روش‌ها: این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. عامل اسید سالیسیلیک در دو سطح صفر و یک میلی مولار انتخاب شد. تیمار باکتری شامل ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، مخلوط ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و بدون تلقیح و تیمار شوری در پنج سطح صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هیچ کدام از تیمارها اثر معنی‌داری بر درصد جوانه‌زنی نداشتند. تنش شوری 50 میلی مولار در خربزه باعث افزایش معنی‌دار طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، بنیه بذر و وزن‌تر گیاهچه شد و با افزایش تنش شوری بیش از 50 میلی مولار شاخص‌های جوانه‌زنی بطور معنی‌داری کاهش یافت. تیمار اسید سالیسیلیک یک میلی مولار باعث افزایش معنی‌دار سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه و بنیه بذر گردید. در بین باکتری‌های محرک رشد ازتوباکتر و مخلوط ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بطور معنی‌داری نسبت به شاهد باعث افزایش پارامترهای جوانه‌زنی گردید. بطور کلی فاکتورهای جوانه‌زنی بذر خربزه تحت تنش شوری در ترکیب اسید سالیسیلیک یک میلی مولار با ازتوباکتر نسبت به آزوسپریلیوم و مخلوط باکتری‌های محرک رشد افزایش بیشتری یافت. این نتایج می‌تواند بیانگر رابطه تقویت کنندگی باکتری‌های محرک رشد با اسید سالیسیلیک در جهت افزایش طول ریشه‌چه باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، می‌توان پیش تیمار بذرهای خربزه با غلظت یک میلی مولار اسید سالیسیلیک و تلقیح آنها با ازتوباکتر را برای بهبود جوانه‌زنی و استقرار بهتر گیاهچه‌های خربزه تحت تنش شوری توصیه نمود.

جنبه‌های نوآوری:
  1. بررسی خصوصیات جوانه‌زنی بذر خربزه خاتونی تحت تنش شوری.
  2. بررسی تأثیر کودهای زیستی و اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی و رشد دانهال‌های خربزه تحت تنش شوری.
متن کامل [PDF 489 kb]   (1756 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1396/12/28 | ویرایش نهایی: 1399/12/23 | پذیرش: 1397/6/24 | انتشار الکترونیک: 1397/12/21

فهرست منابع
1. Abdul Qados, A.M.S. 2011. Effect of salt stress on plant growth and metabolism of bean plant Vicia faba L. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 10: 7-15. [DOI:10.1016/j.jssas.2010.06.002]
2. Ansari, A., Shahgoli, H., Makarian, H., and Fallah Nosratabad, A.R. 2015. Evaluation of the effects of plant growth promoting rhizobacteria and salinity on germination and growth of corn plants (Zea mays L.). Journal of Soil Management and Sustainable Production, 4(4): 235-253. [In Persian with English Summary].
3. Azad, H., Fazeli-nasab, B., and Sobhanizade, A. 2017. A study into the effect of jasmonic and humic acids on some germination characteristics of rosselle (Hibiscus sabdariffa) seed under salinity stress. Iranian Journal of Seed Research, 4(1):1-18. [In Persian with English Summary]. [DOI:10.29252/yujs.4.1.1]
4. Bashan, Y., Holguin, G., and De-Bashan, L. 2004. Azosprillum-plant relationship: physiological, molecular, agricultural, and environmental advances. Canadian Journal of Microbiology, 50(8): 521-577. [DOI:10.1139/w04-035] [PMID]
5. Dantas, B.F., Ribeiro, L., and Aragao, C.A. 2005. Physiological response of cowpea seeds to salinity stress. Revista Brasileria de Sementes, 27(1): 144-148. [DOI:10.1590/S0101-31222005000100018]
6. El-Tayeb, M.A. 2005. Response of barley grains to the interactive effect of salinity and salicylic acid. Plant Growth Regulation, 45: 215-225. [DOI:10.1007/s10725-005-4928-1]
7. Hafeez, F.Y., Safdar, M.E., Chaudry, A.U., and Malik, K.A. 2004. Rhizobial inoculation improves seedling emergence, nutrient uptake and growth of cotton. Australian Journal of Experimental Agriculture, 44: 617-622. [DOI:10.1071/EA03074]
8. Katergi, N., Van Hoorn, J.W., Hamdy, A., Karam, F., and Mastrortilli, M. 1994. Effect of salinity onemergence and on water stress early seedling growth of sunflower and maize. Agricultural Water Management, 26: 81-91. [DOI:10.1016/0378-3774(94)90026-4]
9. Khodary, S.E.A. 2004. Effect of salicylic acid on the growth, photosynthesis and carbohydrate metabolism in salt-stressed maize plant. International Journal of Agriculture and Biology, 6: 5-8.
10. Kokelis-Burelle, N., Kloepper, J.W., and Reddy, M.S. 2006. Plant growth promoting rhizobacteria as transplant amendments and their effects on indigenous rhizosphere microorganisms. Applied Soil Ecology, 31(1-2): 91-100. [DOI:10.1016/j.apsoil.2005.03.007]
11. Krishnamurthy, L., Ito, O., Johansen, C., and Saxsena, N.P. 1998. Length to weight ratio of chickpea roots under progressively reducing soil moisture conditions in a vertical. Field Crops Research, 58: 177-185. [DOI:10.1016/S0378-4290(98)00093-8]
12. Kumar, V., Behl, R.K. and Narula, N. 2001. Establishment of phosphate-solubilizing strains of Azetobacter chroococcum in rhizosphere and their effect on wheat under house conditions. Microbiological Research, 156: 87-93 [DOI:10.1078/0944-5013-00081] [PMID]
13. Lakshminarayana, K. 1993. Influence of azotobacter on nitrogen nutrition of plant and crop productivity. Proc. Indian National Science Academy, 59: 303-308.
14. Maguire, J.D. 1962. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Crop Science, 2: 176-177. [DOI:10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x]
15. Mayer, A.M., and Polijakoff-Mayber, A. 1989. Effect of salinity on emergence and on water stress early seedling growth of sunflower and maize. Agricultural Water Management, 26: 81-91.
16. Motamednejad, M., Eslami, S.V., Sayari, M.H., and Mahmodi, S. 2016. Effect of enrichment with bio fertilizers and three micronutrients of iron, zinc and manganese on germination characteristics of ajowan plant (Carum copticum L.). Journal of Horticultural Science, 29(4): 564-571. [In Persian with English Summary]
17. Munns, R. 2002. Comparative physiology of salt and water stress. Plant, Cell and Environment, 25: 239-250. [DOI:10.1046/j.0016-8025.2001.00808.x] [PMID]
18. Ng, L.C., Sariah, M., Sariam, O., Radziah, O., and Zainal Abidin, M.A. 2012. Rice seed bacterization for promoting germination and seedling growth under aerobic cultivation system. Australian Journal of Crop Science, 6(1): 170-175.
19. Pal, S.S. 1998. Interaction of an acid tolerant strain of phosphate solubilizing bacteria with a few acid tolerant crops. Plant and Soil, 198: 169-177. [DOI:10.1023/A:1004318814385]
20. Patanea, C., Cavallaroa, V., and Cosentinob, S. 2009. Germination and radicle growth in unprimed and primed seeds of sweet sorghum as affected by reduced water potential in NaCl at different temperatures. Industrial Crops and Products, 30: 1-8. [DOI:10.1016/j.indcrop.2008.12.005]
21. Piao, Z., Cui, Z., Yin, B., Hu, J., Zhou, C., Xie, G., Su, B., and Yin, S. 2005. Changes in acetylene reduction activities and effects of inoculated rhizosphere nitrogen-fixing bacteria on rice. Biology and Fertility of Soils, 41(5): 371-378. [DOI:10.1007/s00374-005-0860-9]
22. Puppala, N., Poindexter, J.L., and Bhardwaj, H.L. 1999. Evaluation of salinity tolerance of canola germination. Perspectives on new crops and new uses. ASHS Press, Alexardria, 251-253.
23. Raskin, I. 1992. Role of salicylic acid in plants. Annual Review of Plant Physiology, 43: 439-463. [DOI:10.1146/annurev.pp.43.060192.002255]
24. Remus, R., Ruppel, S., Jacob, H.J., Hecht-Buchholzch, C., and Merbach, W. 2000. Colonization behavior of two enterobacterial strains on cereals. Biology and Fertility of Soils, 30(5-6): 550-557. [DOI:10.1007/s003740050035]
25. Saatovich, S.Z. 2006. Azospirilli of uzbekistan soils and their influence on growth and development of wheat plants. Plant and Soil, 283(1-2): 137-145. [DOI:10.1007/s11104-005-5690-x]
26. Serraj, R., and Sinclair, T.R. 2002. Osmolyte accumulation: can it really help increase crop yield under drought conditions. Plant, Cell and Environment, 25(2): 333-341. [DOI:10.1046/j.1365-3040.2002.00754.x]
27. Shahin, F., Cakmakci, R., and Kantar, F. 2004. Sugar beet and barley yields in relation to inoculation with N2-fixingand phosphate solubilizing bacteria. Plant and Soil, 265(1-2): 123-129. [DOI:10.1007/s11104-005-0334-8]
28. Sharikova, F., Sakhabutdinova, A., Bezrukova, M., Fatkhutdinova, R., and Fatkhutdinova, D. 2003. Changes in the hormonal status of wheat seedling induced by salicylic acid and salinity. Plant Science, 164(3): 317-322. [DOI:10.1016/S0168-9452(02)00415-6]
29. Singh, B., and Usha, K. 2003. Salicylic acid induced physiological and biochemical changes in wheat seedlings under water stress. Plant Growth Regulation, 39(2): 137-141. https://doi.org/10.1023/A:1022556103536 [DOI:10.1007/s10725-007-9211-1]
30. Sivritepe, N., Sivritepe, H.O., and Eris, A. 2003. The effects of NaCl priming on salt tolerance in melon seedling grown under saline conditions. Sciatica Horticulturae, 97: 229-237. [DOI:10.1016/S0304-4238(02)00198-X]
31. Sundara, B., Natarajan, V. and Hari, K. 2002. Influence of phosphorus solubilizing bacteria on the changes in soil available phosphorus and sugarcane and sugar yield. Field Crops Research, 77: 43-49. [DOI:10.1016/S0378-4290(02)00048-5]
32. Taheri, S.,Barzegar, T., and Zoeam zadeh, A. 2017. Effect of salicylic acid pre-treatment on cucumber and watermelon seeds germination under salinity stress. Iranian Journal of Seed Science and Research, 3(4): 15-27. [In Persian with English Summary].
33. Wang, L., Chen, S., Kong, W., Li, S., and Archbold, D.D. 2006. Salicylic acid pretreatment alleviates chilling injury and affects the antioxidant system and heat shock proteins of peaches during cold storage. Postharvest Biology and Technology, 41(3): 244-251. [DOI:10.1016/j.postharvbio.2006.04.010]
34. Younesi, O., Poustini, K., Chaichi, M.R., and Pourbabaie, A.A. 2012. Effect of growth promoting rhizobacteria on germination and early growth of two alfalfa cultivars under salinity stress condition. Journal of Crops Improvement, 14(2): 83-97. [In Persian with English Summary].
35. Zaidi, A., and Mohammad, S. 2006. Co-inoculation effects of phosphate solubilizing micro-organisms and Glomus fasciculatum on green gram-bradyrhizobium symbiosis. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30: 223-230.
36. Zhu, J.K. 2002. Salt and drought stress signal transduction in plants. Annual Review of Plant Biology, 153: 247-273. [DOI:10.1146/annurev.arplant.53.091401.143329] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.