جلد 6، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1398 )                   سال1398، جلد6 شماره 1 صفحات 49-33 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hoseinpur Askarian E, Abbasi Surki A, Danesh Shahraki A. (2019). Effect of Seed Priming with ZnSO4 and FeSO4 on Dormancy Break Optimization and Germination Traits of Shallot (Allium hirtifolium). Iranian J. Seed Res.. 6(1), : 3 doi:10.29252/yujs.6.1.33
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-325-fa.html
حسین بور عسکریان الهه سادات، عباسی سورکی علی، دانش شهرکی عبدالرزاق. اثر پرایمینگ بذر با سولفات روی و آهن بر بهینه‌سازی شکست خواب و شاخص‌های جوانه‌زنی موسیر (Allium hirtifolium) پژوهشهای بذر ایران 1398; 6 (1) :49-33 10.29252/yujs.6.1.33

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-325-fa.html


دانشگاه شهرکرد ، aabasi59@yahoo.com
چکیده:   (9790 مشاهده)


چکیده مبسوط
مقدمه: بذر گیاه موسیر علاوه بر خواب دارای استقرار ضعیفی در مرحله جوانه‌زنی می‌باشد. از جمله روش‌های بهبود کارایی و استقرار بذر می‌توان به انواع پرایمینگ با مواد مغذی اشاره کرد. وجود عناصر ریزمغذی یکی از عواملی است که ممکن است کارایی بذرها را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثر پرایمینگ با مواد مغذی بر بهینه‌سازی شکست خواب، جوانه‌زنی، ارتقا کارایی بذر و استقرار گیاه دارویی-مرتعی موسیر جهت برنامه‌های حفاظتی، احیا و اهلی سازی این گیاه اجرا گردید.
مواد و روش­ها: به منظور بررسی اثر مواد مغذی بر جوانه‌زنی و بهبود استقرار موسیر، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شهرکرد در سال 1394 اجرا گردید. دو تیمار شکست خواب (اسید سولفوریک و اسید سولفوریک + اسید جیبرلیک) به عنوان فاکتور اول و نه سطح مواد مغذی شامل سولفات روی 5، 10، 50 و 100 میلی مولار و سولفات آهن 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد درمقایسه با شاهد به عنوان فاکتور دوم روی بذرهای موسیر مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته ­ها: تجزیه واریانس نشان داد تیمارهای شکست خواب، پرایمینگ با مواد مغذی و اثرمتقابل آن­ها درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، زمان رسیدن به 10 و 50 درصد جوانه‌زنی، یکنواختی جوانه‌زنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه І بذرهای موسیر را در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر قرار دادند. کاربرد اسید سولفوریک در کنار سولفات آهن 1 درصد سبب افزایش جوانه‌زنی نسبت به شاهد گردید. همینطور در صفات مختلف اسید جیبرلیک اثر آهن را تقویت کرد در حالی‌که درکنار روی سبب تفاوت چشم‌گیری نسبت به عدم کاربرد آن نگردید. سولفات روی 5 میلی‌مولار نسبت به شاهد موجب افزایش سرعت جوانه‌زنی گردید که با افزایش غلظت روند کاهشی داشت. اسید جیبرلیک سبب تغییر محسوس سرعت جوانه‌زنی نگردید. زمان رسیدن به 50 درصد جوانه‌زنی نیز تحت تاثیر غلظت‌های 5/0 و 1 درصد سولفات آهن و سطوح پایین سولفات روی کاهش یافت. استفاده از اسید جیبرلیک تاثیر معنی‌داری بر کاهش زمان جوانه‌زنی نسبت به شاهد نشان نداد و در غلظت‌های بالاتر T50 را بیشتر کرد. اگرچه صفات جوانه‌زنی کمتر تحت تاثیر اسید جیبرلیک قرار گرفت، اما طول گیاهچه و شاخص ویگور از آن تاثیر مثبتی پذیرفت و بالاترین طول گیاهچه در غلظت‌های 5/0 و 1 درصد آهن همراه با اسید جیبرلیک به دست آمد.
نتیجه­ گیری: پرایمینگ بذر موسیر با مواد مغذی سبب بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاه گردید. غلظت‌های مختلف آهن و روی اثرات متفاوتی بر بذر موسیر نشان دادند که با روش‌های شکست خواب آن اثرمتقابل داشت. استفاده از اسید جیبرلیک اگرچه تاثیری بر افزایش سرعت جوانه‌زنی و کاهش زمان رسیدن به 10 و 50 درصد جوانه‌زنی نداشت اما طول گیاهچه و شاخص بنیه І را تقویت کرد که در مورد سولفات آهن این اثر مشهودتر بود.
 
جنبه‌های نوآوری:

  1. افزودن سولفات آهن و سولفات روی به بذرهای موسیر که از اسید سولفوریک برای شکست خواب آنها  استفاده شد سبب افزایش 54/25 درصدی جوانه‌زنی نسبت به شاهد گردید.
  2. اضافه شدن جیبرلین در تیمار شکست خواب اثر روی در جوانه‌زنی را مرتفع ساخت و توانست جایگزین روی گردد، اما برای سولفات آهن اندکی اثر افزایشی داشت.
  3. اگرچه اضافه شدن جیبرلین در تیمار شکست خواب صفات جوانه‌زنی را کمتر تحت تاثیر قرار داد، اما طول گیاهچه و شاخص ویگور از اسید جیبرلیک تاثیر مثبتی پذیرفت.
شماره‌ی مقاله: 3
متن کامل [PDF 1126 kb]   (1787 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: سایر موضوعات
دریافت: 1397/6/21 | ویرایش نهایی: 1399/12/23 | پذیرش: 1397/12/6 | انتشار الکترونیک: 1398/7/7

فهرست منابع
1. Abdulrahmani, B., Ghassemi-Golezani, K., Valizadeh, M., and Asl, V.F. 2007. Seed priming and seedling establishment of barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Food Agriculture and Environment, 5(3/4): 179-184.
2. Abutalebian, M.A., and Mohagheghi, A. 2016. Effect of different priming treatments on yield and yield components of lentil in season last under drought stress. Journal of Production and Processing of Agricultural and Horticultural Products, 15: 129-140. [In Persian with English Summary]. [DOI:10.18869/acadpub.jcpp.5.15.129]
3. Adhikari, T., Kundu, S., and Rao, A.S. 2015. Zinc delivery to plants through seed coating with nano-zinc oxide particles. Journal of Plant Nutrition, 39(1): 136-146. [DOI:10.1080/01904167.2015.1087562]
4. Aghababanejad, Z. Abbasi Surki, A., and Tahmasebi, P. 2018. Studying interaction of Moist-Chilling and gibberellic acid on germination of Fritillaria imperialis. Iranian journal of seed science and technology 6:257-266. [In Persian with English Summary].
5. Akram Ghaderi, F., Kamkar, B., and Soltani, A. (translators). 2015. Seed Science and Technology. Mashhad University Jahad Publishers. Edition (2). 512 p. [In Persian].
6. Alivand, R., Tavakkol Afshari, R., and Sharifzade, F. 2014. Study of seed germination process of rapeseed (Brassica napus) and Prediction seed disappearance under different storage conditions. Iranian Journal of Crop Sciences, 1: 69-83. [In Persian with English Summary].
7. Allahmoradi, M., Ghanbarian, G. A., and Ghasemi, F. 2013. Investigation of the characteristics of the Allium hirtifolium (Boiss) in Fars. Journal of Rangeland, 4: 282-291. [In Persian with English Summary].
8. Ameri, A., Fatemi, H., Aroiee, H., and da Silva, J.A.T. 2011. What's the Effect of Saline Priming on Germination Factors of Capsicum annuum var. 'California Wonder'Seeds? Seed Science and Biotechnology, 5(1): 47-49.
9. Badiri, A., and Mirshekari, B. 2014. Germination and yield of plantain affected by priming with some micronutrients. International Journal of Advanced Life Sciences, 7: 565-573.
10. Badiri, A., Mirshekari, B., Hadavi, E., and Hamidi, A. 2014. Effect of Seeds Priming with Micronutrients on Growth Seed Yield and Mucilage of Plantain. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences, 4: 335-342.
11. Bicalho, E.M., Pintó-Marijuan, M., Morales, M., Müller, M,. Munné‐Bosch, S., and Garcia, Q.S. 2015. Control of macaw palm seed germination by the gibberellin/abscisic acid balance. Plant Biology, 17(5): 990-996. [DOI:10.1111/plb.12332] [PMID]
12. Dashti, F., Ghahremani-Majd, H., and Esna-Ashari, M. 2012. Overcoming seed dormancy of mooseer (Allium hirtifolium) through cold stratification, gibberellic acid, and acid scarification. Journal of Forestry Research, 23(4): 707-710. [DOI:10.1007/s11676-012-0314-9]
13. Ebrahimi, R., Zamani, Z., and Kashi, A. 2009. Genetic diversity evaluation of wild Persian shallot (Allium hirtifolium Boiss.) using morphological and RAPD markers. Scientia Horticulturae, 119(4): 345-351. [DOI:10.1016/j.scienta.2008.08.032]
14. Ebrahimi, R., Hassandokht, M., Zamani, Z., Kashi, A., Roldan-Ruiz, I., and Van Bockstaele, E. 2014. Seed morphogenesis and effect of pretreatments on seed germination of Persian shallot (Allium hirtifolium Boiss.), an endangered medicinal plant. Horticulture, Environment, and Biotechnology, 55(1): 19-26. [DOI:10.1007/s13580-014-0032-7]
15. Ellis, R.H., and Roberts, E.H. 1981. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Science and Technology, 9: 377-409.
16. Etemadi, N., Haghighi, M., and Zamani N. 2011. Optimizing seed germination threatened endemic species of the Persian shallot (Allium hirtifolium boiss.). African Journal of Agricultural Research, 25(6): 5650-5655. [DOI:10.5897/AJAR11.1156]
17. Farooq, M., Wahid, A., and Siddique, K.H. 2012. Micronutrient application through seed treatments: a review. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 12(1): 125-142. [DOI:10.4067/S0718-95162012000100011]
18. Harris, D., Rashid, A., Miraj, G., Arif, M., and Yunas, M. 2008. On-farm seed priming with zinc in chickpea and wheat in Pakistan. Plant and Soil, 306(1-2): 3-10. [DOI:10.1007/s11104-007-9465-4]
19. International Seed Testing Association. 2011. International rules for seed testing. Seed Science and Technology, 24: 155-202.
20. Johnson, S.E., Lauren, J.G., Welch, R.M., and Duxbury, J.M. 2005. A comparison of the effects of micronutrient seed priming and soil fertilization on the mineral nutrition of chickpea (Cicer arietinum), lentil (Lens culinaris), rice (Oryza sativa) and wheat (Triticum aestivum) in Nepal. Experimental Agriculture, 41(4): 427-448. [DOI:10.1017/S0014479705002851]
21. Joosen, R.V.L., Kodde, J., Willems, L.A.J., Ligterink, W., van der Plas, L.H., and Hilhorst, H.W. 2010. Germinator: a software package for high‐throughput scoring and curve fitting of Arabidopsis seed germination. The Plant Journal, 62(1): 148-159. [DOI:10.1111/j.1365-313X.2009.04116.x] [PMID]
22. Kheirkhah, M., and Dadkhah, A. 2010. Study of Allium altissimum Regel. phenology and consider how to domesticating it. Horticulture Researches (Pajouhesh and Sazandegi), 82: 19-24. [In Persian with English Summary].
23. Latef, A.A.H.A., Alhmad, M.F.A., and Abdelfattah, K.E. 2017. The possible roles of priming with ZnO nanoparticles in mitigation of salinity stress in lupine (Lupinus termis) plants. Journal of Plant Growth Regulation, 36(1): 60-70. [DOI:10.1007/s00344-016-9618-x]
24. Lebedev, S.V., Korotkova, A.M., and Osipova, E.A. 2014. Influence of Fe nanoparticles. Magnetite Fe3O4 nanoparticles and iron (II) sulfate (FeSO4) solutions on the content of photosynthetic pigments in Triticum vulgare. Russian Journal of Plant Physiology, 61: 564-569. [DOI:10.1134/S1021443714040128]
25. Makkizade Tafti, M., and Farhudi, B. 2014. Effect of break dormancy treatments on germination and seedling growth of (Kelussia odoratissima Mozaff.). Journal of Plant and Ecosystem, 37: 53-61. [In Persian with English Summary].
26. Medeiros, M.J., Oliveira, M.T., Willadino, L., and Santos, M.G. 2015. Overcoming seed dormancy using gibberellic acid and the performance of young Syagrus coronata plants under severe drought stress and recovery. Plant Physiology and Biochemistry, 97: 278-286. [DOI:10.1016/j.plaphy.2015.10.008] [PMID]
27. Mirshekari, B. 2012. Seed priming with iron and boron enhances germination and yield of dill (Anethum graveolens). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36(1): 27-33.
28. Mirshekari,. B. 2015. Effects of seed priming with microelements of Fe and B on some germination parameters and yield of marigold (Calendula officinalis L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 30(6): 879-888.
29. Mozaffarian, V. 2012. Identification of Medicinal and Aromatic Plants of Iran. Contemporary Culture of Tehran Press. 1444 p. [In Persian].
30. Muhammad, I., Kolla, M., Volker, R., and Günter, N. 2015. Impact of nutrient seed priming on germination, seedling development, nutritional status and grain yield of maize. Journal of Plant Nutrition, 38(12): 1803-1821. [DOI:10.1080/01904167.2014.990094]
31. Nautiyal, N., and Shukla, K. 2013. Evaluation of seed priming zinc treatments in chickpea for seedling establishment under zinc-deficient conditions. Journal of Plant Nutrition, 36(2): 251-258. [DOI:10.1080/01904167.2012.739245]
32. Payal, K., Maikhuri, R.K., Rao, K.S., and Kandari, L.S. 2014. Effect of gibberellic acid-and water-based pre-soaking treatments under different temperatures and photoperiods on the seed germination of Allium stracheyi Baker: An endangered alpine species of Central Himalaya, India. Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 148(6): 1075-1084. [DOI:10.1080/11263504.2013.823131]
33. Prasad, T.N.V.K.V., Sudhakar, P., Sreenivasulu, Y., Latha, P., Munaswamy, V., Reddy, K.R., Sreeprasad, T.S., Sajanlal, P.R. and Pradeep, T. 2012. Effect of nanoscale zinc oxide particles on the germination, growth and yield of peanut. Journal of Plant Nutrition, 35(6): 905-927. [DOI:10.1080/01904167.2012.663443]
34. Sharifi, R., Mohammadi, K., and Rokhzadi, A. 2016. Effect of seed priming and foliar application with micronutrients on quality of forage corn (Zea mays). Environmental and Experimental Biology, 14: 151-156. [DOI:10.22364/eeb.14.21]
35. Shinde, P., and Vasudevan, S.D.S. 2017. Influence of seed polymer coating with micronutrients and foliar spray on seed yield of chickpea (Cicer arietinum L.). Legume Research, 40(4): 704-709. [DOI:10.18805/lr.v0iOF.10760]
36. Tavakkol Afshari, R., Abbasi surki, A., and Ghasemi, A. 2008. Seed Technology and its Biological Basis. Tehran University Publishers. First Edition. 515 p. [In Persian].
37. Torabian, S., Zahedi, M., and Khoshgoftar, A.H. 2017. Effects of foliar spray of nano-particles of FeSO4 on the growth and ion content of sunflower under saline condition. Journal of Plant Nutrition, 40(5): 615-623. [DOI:10.1080/01904167.2016.1240187]
38. Vojodi, M.L., Hassanpouraghdam, M.B., Ebrahimzadeh, A., and Valizadeh, K.R. 2016. Effects of ZnSO4 foliar application on vegetative growth and phenolic and essential oil content of geranium (Pelargonium odoratissimum L.). Journal of Ornamental Plants, 6: 193-199.
39. Wani, R.A., Malik, T.H., Malik, A.R., Baba, J.A., and Dar, N.A. 2014. Studies on apple seed germination and survival of seedlings as affected by gibberellic acid under cold arid conditions. International Journal of Scientific and Technology Research, 3(3): 2010-2016.
40. Yamauchi, Y., Ogawa, M., Kuwahara, A., Hanada, A., Kamiya, Y., and Yamaguchi, S. 2004. Activation of gibberellin biosynthesis and response pathways by low temperature during imbibition of Arabidopsis thaliana seeds. The Plant Cell, 16(2): 367-378. [DOI:10.1105/tpc.018143] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.