جلد 1، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1393 )                   سال1393، جلد1 شماره 1 صفحات 45-33 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Roumani A, Ehteshami M. (2014). Effect of different levels of salinity stress on seed germination and early growth of fenugreek (Trigonella foenum-greacum) seedling. Iranian J. Seed Res.. 1(1), 33-45. doi:10.29252/yujs.1.1.33
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-32-fa.html
رومانی اعظم، احتشامی محمدرضا. اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه شنبلیله (Trigonella foenum-greacum) پژوهشهای بذر ایران 1393; 1 (1) :45-33 10.29252/yujs.1.1.33

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-32-fa.html


دانشگاه گیلان ، smrehteshami@yahoo.com
چکیده:   (39773 مشاهده)
به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش شوری بر صفات جوانه‌زنی و رشد اولیه بذر شنبلیله، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل: سطوح مختلف تنش شوری (0، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 1-، 2/1-، 4/1-، 6/1- و 8/1- مگاپاسکال) ناشی از کلرید سدیم بودند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که با افزایش سطوح شوری درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، انرژی جوانه‌زنی، شاخص میزان جوانه‌زنی، درصد آب بافت گیاهچه، طول گیاهچه، وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. اگر چه سطوح شوری (2/0- و 4/0- مگاپاسکال) از طریق تحریک رشد اولیه، میزان وزن خشک و تر گیاهچه را نسبت به شاهد افزایش دادند. به‌علاوه کاهش میزان جوانه‌زنی، روندی افزایشی را نسبت به تیمار شاهد داشت. بررسی نتایج ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه نشان داد که بین درصد جوانه‌زنی با دیگر مؤلفه‌های جوانه‌زنی به‌جز میزان کاهش جوانه‌زنی همبستگی مثبت و معنی‌داری برقرار بود. به‌طورکلی نتایج آزمایش نشان داد که بذر شنبلیله در زمان جوانه‌زنی، میزان شوری تا 2/1- مگاپاسکال (9/38 دسی‌زیمنس بر متر) را می‌تواند تحمل کند.
متن کامل [PDF 320 kb]   (5049 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1392/9/23 | پذیرش: 1393/1/19

فهرست منابع
1. حسینی، ح. و رضوانی مقدم، پ. 1385. اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata). پژوهشهای زراعی ایران، 4(1): 22-15.
2. قاسمی فیروزآبادی، ا. 1380. بررسی تحمل به شوری و خشکی دو گونه مرتعی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
3. گلباشی، م.، خاوری خراسانی، س.، ابراهیمی، م. و چوگان، ر. 1389. مطالعه عکس العمل هیبریدهای ذرت دانه‌ای نسبت به آبیاری محدود. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه شهید بهشتی تهران، ص 218. 
4. Adolf, V.I., Jacobsen, S.E., and Shabala, S. 2013. Salt tolerance mechanisms in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Environmental and Experimental Botany, 92: 43-54. [DOI:10.1016/j.envexpbot.2012.07.004]
5.  Agrawal, R. 1980. Seed technology. Pub. Co. PVT. LTD. New Dehli. India. Almansouri, M., Kinet, J.M., and Lutts, S. 2001. Effect of salt and osmotic stresses on germination in durum wheat (Triticum durum L.). Plant and Soil, 231(2): 243-254. [DOI:10.1023/A:1010378409663]
6. AL-Mutawa, M.M. 2003. Effect of Salinity on germination and seedling Growth of Chickpea (Cicer arietinum L.) Genotypes. International Journal of Agriculture and Biology, 5(3): 226-229.
7.  Alshammary, S.F., Qian, Y.L., and Wallner, S.J. 2004. Growth response of four turfgrass species to salinity. Journal Agriculture and Water Managemant, 66(2): 97-111. [DOI:10.1016/j.agwat.2003.11.002]
8. Anwar, M., Hussain, I., Alam, S.S., and Baig, F. 2001. Effect of NaCl salinity on seed germination, growth and yield of two varieties of Chick Pea (Cicer arietinum L.). Pakistan Journal of Biology Science, 4(2): 124-127. [DOI:10.3923/pjbs.2001.124.127]
9.  Asaadi, A. 2009. Investigation of Salinity Stress on Seed Germination of Trigonella foenum-graecum. Research Journal of Biological Sciences, 4(11): 1152-1155.
10. Babu, V.R., and Kumar, S. 1979. Seed germination and early seedling growth of Cicer arietinum Linn. CV. C-235, Cajanus cajan Spreng. CV. Pusa Agati, Phaseolus aureus Ham. CV. S-8 and Phaseolus mungo Linn. CV. P-1 under growth regulator and salinity stressed conditions, Journal of Indian Botany Society, 58: 140-148.
11.  Bajji, M., Kient, J.M., and Lutts, S. 2002. Osmotic and ionic effects of NaCl on germination, early seedling growth and ion content of Atriplex halimus (Chenopodiaceae). Canadian Journal of Botany, 80(3): 297-304. [DOI:10.1139/b02-008]
12.  Boem, F.H.G., Scheiner, J.D., and Lavadi, R.S. 1994. Some effect of soil salinity on growth, development and yield of rapeseed (Brassica napus L.). Journal of Agronomy and Crop Science, 172(3): 182-187. [DOI:10.1111/j.1439-037X.1994.tb00164.x]
13. Chow, W.S., Ball, M.C., and Anderson, J.M. 1990. Growth and photosynthetic responses of spinach to salinity implications of K+ nutrition for salt tolerance. Australian Journal of Plant Physiology, 17(5): 563-578. [DOI:10.1071/PP9900563]
14.  De, R., and Kar, R.K. 1995. Seed germination and seedling growth of mungbean (Vigna radiata) under water stress induced by PEG-6000. Seed Science and Technology, 23(2): 301-308.
15.  Demir, M., and Arif, I. 2003. Effects of different soil salinity levels on germination and seedling growth of safflower (Carthamus tinctorius L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27(4): 221-227.
16.  El Sayed, H., and El Sayed, A. 2011. Influence of NaCl and Na2SO4 treatments on growth development of broad bean (Vicia Faba, L.) plant. Journal of Life Sciences, 5(7): 513-523.
17.  El-Nakhlawy, F.S., and EL-Fawal, M.A. 1989. Tolerance of five oil crop to salinity and temperature stresses, during germination. Acta Agronomica Hungarica, 38(1-2): 59-65.
18. El-Sharkawi, H.M., and Springuel, I.V. 1997. Germination of some crop plant seed under reduced water potential. Seed Science and Technology, 5: 662-667.
19.  Ghorbanpour, A., Mami, Y., Ashournezhad, M., Abri, F., and Amani, M. 2011. Effect of salinity and drought stress on germination of fenugreek. African Journal of Agriculture, 6(24): 5529-5532. [DOI:10.5897/AJAR10.861]
20. Grattan, S.R., and Grieve, C.M. 1998. Salinity-mineral nutrient relations in horticulture crops. Scientia horticulturae, 78(1-4): 127-157. [DOI:10.1016/S0304-4238(98)00192-7]
21.  Haidari, M. 2009 Variation in seed germination, seedling growth, nucleic acids and biochemical component in canola (Brassica nupus L.) under salinity stress. Asian Journal of Plants Science, 8(8): 557-561. [DOI:10.3923/ajps.2009.557.561]
22.  Hariadi, Y., Marandon, K., Tian, Y., Jacobsen, S.E., and Shabala, S. 2011. Ionic and osmotic relations in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) plant grown at various salinity levels. Journal of Experimental Botany, 62(1): 185-193. [DOI:10.1093/jxb/erq257] [PMID] [PMCID]
23. Hasegawa, P., Bressan, R.A., Zhu, J.K., Bohnert, H.J. 2000. Plants cellular and molecular responses to high salinity. Annual Review of Plant Biology, 51(1): 463-499. [DOI:10.1146/annurev.arplant.51.1.463] [PMID]
24.  Haung, J., and Redmann, R.E. 1995. Salt and drought tolerance of Hordeum and Brassica species during germination and early seedling. Canadian Journal of Plant Science, 75(4): 815-819. [DOI:10.4141/cjps95-137]
25.  Hiaso, T.C., and Acevedo, E. 1974. Plant responses to water deficits, water use efficiency and drought resistance. Agriculture Metrology, 14(1): 56-84.
26.  Hussain, A., Khan, Z.I., Ashraf, M., Rashid, M.H., and Akhtar, M.S. 2004. Effect of salt stress on some growth attributes of sugarcane cultivars CP-77-400 and COJ-84. International Journal of Agriculture and Biology, 6(1): 188-191.
27.  Hussain, F., and Ilahi, I. 1992. Effect of Magnessium sulphate, Sodium sulphate and mixture of both salts on germination and seedling growth of three cultivars of Brassica campestris L. Sarhad Journal of Agriculture, 3(2): 175-183.
28.  Ibrar, M., Jabeen, M., Tabassum, J., Hussain, F., and Ilahi, I. 2003. Salt tolerance potential of Brassica juncea L. Journal of Science and Technology, 27: 79-84.
29.  International Seed Testing Association (ISTA). 2008. Handbook of Vigor test methods.2nd ed. International Seed Testing Association, Zurich, Switzerland.
30.  Jabeen, M., Ibrar, M., Azim, F., Hussain, F., and Ilahi, I. 2003. The effect of sodium chloride salinity on germination and productivity of Mung bean (Vigna mungo Linn.). Journal of Science and Technology, 27: 1-5.
31.  Jafarzadeh, A.A., and Aliasgharzad, N. 2007. Salinity and salt composition effects on seed germination and root length of four sugarbeet cultivars, Proceeding of \"Bioclimatology and Natural Hazards\" International Scientific Conference, Polana nad Detvou, Slovakia, 17-20.
32.  Kafi, M., and Goldani, M. 2001. Effect of water potential and type of osmoticum on seed germination of three crop species of wheat, sugarbeet and chickpea. Agricultural Sciences and Technology, 15(1): 121-133.
33. Kaya, M.D., Okcu, G., Atak, M., Gikili, Y., and Kolsarici, O. 2006. Seed treatments to overcome salt and drought stress during germination in sunflower (Helianthus annuus L.). European Journal of Agronomy, 24(4): 291-295. [DOI:10.1016/j.eja.2005.08.001]
34. Kiegle, E.A., and Bisson, M.A. 1996. Plasma memberane Na+ transport in salt-tolerant charophyte. Plant Physiology, 111: 1191-1197. [DOI:10.1104/pp.111.4.1191] [PMID] [PMCID]
35. Li, R., Shi, F., and Fukuda, K. 2010. Interactive effects of salt and alkali stresses on seed germination, germination recovery and seedling growth of a halophyte Spartina alterniflora (Poaceae). African Journal of Botany, 76(2): 380-387. [DOI:10.1016/j.sajb.2010.01.004]
36.  Maguire, J.D. 1962. Speed of germination in selection and evolution for seedling vigor. Crop Science, 2(2): 176-177. [DOI:10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x]
37.  Miller, T.R., and Chapman, S.R. 1978. Germination responses of three forage grasses to different concentration of six salts. Journal of Range Management, 31(2): 123-124. [DOI:10.2307/3897659]
38.  Molina, A., Bueno, P., Marin, M.C., Rosales, M.P.R., Belver, A., Venema, K., and Donaire, J.P. 2002. Involvement of endogenous salicylic acid content, lipoxygenase and antioxidant enzyme activities in the response of tomato cell suspension cultures to NaCl, New Phytologist, 156(3): 409-415. [DOI:10.1046/j.1469-8137.2002.00527.x]
39.  Murillo-Amador, B., Lopez-Aguilar, R., Kaya, C., Larrinaga-Mayoral, J., Flores-Hernandez, A. 2002. Comparative effects of NaCl and polyethylene glycol on germination, emergence and seedling growth of cowpea. Journal Agronomy Crop Science, 188(4): 235-247. [DOI:10.1046/j.1439-037X.2002.00563.x]
40. Noor, E., Azhar, F.M., and Khan, A.L. 2001. Differences in responses of gossypium hirsutum L. varieties to NaCl salinity at seedling stage. International Journal of Agriculture and Biology, 3(4): 345-347.
41.  Oksu, G., Kaya, M.D., and Atak, M. 2005. Effects of salt and drought stresses on germination and seedling growth of pea (Pisum sativum L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29(4): 237-242.
42.  Panahi, M., Akbari, G.A., and Golbashy, M. 2013. Astudy effects of salt stress on Sanfflower Genotypes (Carthamus tinctorius L.) germination and seedling characters. Advanced Crop Science, 3(3): 262-267.
43.  Parida, A.K., and Das, A.B. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants. Ecotoxicology and Environmental Safety, 60(3): 324-349. [DOI:10.1016/j.ecoenv.2004.06.010] [PMID]
44. Penuelas, J., Isla, R., Filella, I., and Araus, J.L. 1997. Visible and near-infrared reflectance assessment of salinity effects on barley. Crop Science, 37: 198-202. [DOI:10.2135/cropsci1997.0011183X003700010033x]
45. Reguieg Yssaad, H.A., Latigui, A., Nouri, T., and Bessafi, L. 2012. Effect of Salt Stress and Bentonite on the Germination and Proline Content of Vicia faba L. Plant var. ,Semilla violeta, and ,Reine mora,. American Journal of Plant Physiology, 7(5): 212-219. [DOI:10.3923/ajpp.2012.212.219]
46. Ruiz-Carrasco, K., Antognoni, F., Coulibaly, A.K., Lizardi, S., Covarrubias, A., Martinez, E.A., Molina-Montenegro, M.A., Biondi, S., and Zurita-Silva, A. 2011. Variation in salinity tolerance of four lowland genotypes of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) as assessed by growth, physiological traits and sodium transporter gene expression. Plant Physiology and Biochemistry, 49(11): 1333-1341. [DOI:10.1016/j.plaphy.2011.08.005] [PMID]
47. Ruveyda, T. 2011. Salinity exposure modifies nutrient concentration in fenugreek (Trigonella founum greacum L.). African Journal of Agriculture, 6(16): 3685-3690.
48.  Sadeghzade, A.D., Kashi, A.K., Hassandokht, M.R., Amir, A., and Alizade, K. 2009. Assessment of drought tolerance in Iranian fenugreek landraces. Food Agriculture and Environment, 7(3-4): 414-419.
49.  Scott, S.J., Jones, R.A., and Williams, W.A. 1984. Review of data analyisis methods for seed germination. Crop Science, 24: 1192-1199.
50. Shannon, M.C. 1998. Adaptation of plant to salinity. Advanced of Agronomy, 60: 75-119. Stout, D. 1998 Rapid and synchoronus germination of Cicer milkvetch seed following diurnal temperature priming. Journal of Agronomy and Crop Science, 181(4): 263-266. [DOI:10.1111/j.1439-037X.1998.tb00427.x]
51.  Tsegazeabe, H.H., and Teferii, G. 2012. The Effect of Salinity Stress on Germination of Chickpea (Cicer arietinum L.) and Race of Tigray. Current Research Journal of Biological Sciences, 4(5): 578-583.
52.  Tsonev, T.D., Lazova, G.N., Stoinova, Z.G., and Popova, L.P. 1998. A possible role for jasmonic acid in adaptation of barley seedling to salinity stress. Journal of Plant Growth Regulation, 17(3): 153-159. [DOI:10.1007/PL00007029]
53. Wilson, C., Liu, X., Lesch, S.M, and Suarez, D.L. 2006. Growth response of major USA cowpea cultivars II. Effect of salinity on leaf gas exchange. Plant Science, 170(6): 1095-1101. [DOI:10.1016/j.plantsci.2006.01.010]
54. Yamamato, A., Turgeon, J., and Duich, J.M. 1997. Seedling emergence and growth of solid matrix primed Kentucky bluegrass seed. Crop Science, 37(1): 225-229. [DOI:10.2135/cropsci1997.0011183X003700010039x]
55. Yildirim, E., and Guvenc, I. 2006. Salt tolerance of pepper cultivars during germination and seedling growth. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30(5): 347-353.
56. Younis, M.E., Hasaneen, M.N.A., and Nemet-Alla, M.M. 1987. Plant growth, metabolism and adaptation in relation to stress conditions. IV. Effects of salinity on certain factors associated with the germination of three different seeds high in fats. Annals of Botany, 60(3): 337-344. [DOI:10.1093/oxfordjournals.aob.a087453]
57. Zaheer Ahmed, M., and Ajmal Khan, M. 2010. Tolerance and recovery responses of playa halophytes to light, salinity and temperature stresses during seed germination. Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 205(11): 764-771. [DOI:10.1016/j.flora.2009.10.003]
58.  Zia, S., and Khan, M.A. 2002. Comparative effect of NaCl and sea water on seed germination of Limonium stocksii. Pakistan Journal of Botany, 34: 345-350.
59.  Zia, S., Khan, M.A. 2004. Effect of light, salinity and temperature on seed germination of Limonium stocksii. Canadian Journal of Botany, 82(2): 151-157. [DOI:10.1139/b03-118]
60.  Zuccarini, P. 2008. Effect of silicon on photosynthesis, water relations and nutrient uptake of Phaseolus vulgaris under NaCl stress, Biologia Plantarum, 52(1): 157-160. [DOI:10.1007/s10535-008-0034-3]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.