جلد 5، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1397 )                   سال1397، جلد5 شماره 1 صفحات 21-32 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ricki Maryshany A, Ebrahimi M, Shirmohammadi E. Effect of Artemisia sieberi Extract Allelopathy on Emergence Characteristics and Nutrients Uptake of Prosopis cineraria. Iranian J. Seed Res.. 2018; 5 (1) :21-32
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-242-fa.html
ریکی ماریشانی اسما، ابراهیمی مهدیه، شیرمحمدی ابراهیم. تأثیر دگرآسیبی عصاره درمنه (Artemisia sieberi) بر خصوصیات سبزشدن و جذب عناصر غذایی کهور ایرانی (Prosopis cineraria). پژوهشهای بذر ایران. 1397; 5 (1) :21-32

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-242-fa.html


گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل ، maebrahimi2007@uoz.ac.ir
چکیده:   (5996 مشاهده)

DOR: 98.1000/2383-1251.1397.5.21.9.1.1578.41

چکیده مبسوط
مقدمه: اثرات دگرآسیبی گیاهان بر یکدیگر یکی از دغدغههای مهم در اصلاح و احیای مراتع کشور است. دگرآسیبی به اثرات بازدارنده یک گیاه بر رشد، نمو و یا سبز شدن گیاه دیگر اشاره دارد. ازجمله روشهای احیاء مراتع، کاشت گونه‌های مناسب و سازگار است؛ اما بدون در نظر گرفتن خاصیت دگرآسیبی گیاه احتمال شکست پروژه زیاد است. در تحقیق حاضر تأثیر عصاره درمنه دشتی بر سبز شدن، برخی خصوصیات موفولوژیک و محتوی عناصر غذایی کهور ایرانی که جوانهزنی سختی دارد،
مواد و روشها: تحقیق حاضر در محیط گلخانه با شرایط دمایی 5 ± 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 60 درصد اجرا شد. طرح آزمایشی مورد استفاده کاملاً تصادفی با 4 تکرار بود. نمونههای خاک از روستای دجینگ در شهرستان خاش (استان سیستان و بلوچستان) جمعآوری شدند. بهمنظور تهیه عصاره گیاهی، نمونههای درمنه دشتی در سایه خشک و سپس آسیاب شدند. سپس 190 گرم از پودر گیاهی در ظروف یک لیتری قرار داده شد. مقدار یک لیتر اتانول خالص بر روی نمونههای پودر شده ریخته شد و بر روی دستگاه شیکر بهمدت 24 ساعت قرار داده شد. محلول حاصل از صافی عبور داده شد و عصاره بهدست آمد. کشت بذرها در گلدانهای پلاستیکی به گنجایش شش کیلوگرم انجام شد و در هر گلدان سه کیلوگرم خاک ریخته شد. در هر گلدان تعداد 30 بذر به عمق سه سانتی‌متر کشت شد. تیمارها در دو غلظت 2/0 درصد (2 میلیلیتر در 1000 میلیلیتر آب مقطر)، 4/0 درصد و صفر به همراه آبیاری گیاه اعمال شدند. صفات مورد اندازه‌گیری شامل سرعت و درصد سبز شدن، طول ریشهچه و ساقهچه، وزن خشک جوانهها، محتوی کلروفیل، کاروتنوئید و محتوی عناصر غذایی کهور ایرانی بود.
یافتهها: نتایج نشان داد بیشترین درصد و سرعت سبز شدن بذر مربوط به تیمار 2/0 درصد بود. در حالی که غلظت 4/0 درصد تأثیر بازدارندگی بر جوانهزنی گیاه داشت. با افزایش غلظت عصاره، طول ریشهچه و ساقهچه و وزن خشک گیاه کاهش معنیدار داشت. بیشترین و کمترین طول ریشهچه، ساقهچه و وزن خشک گیاه بهترتیب مربوط به تیمار صفر و 4/0 درصد بود. نتایج نشان داد عصاره درمنه دشتی باعث کاهش معنیدار رنگیزههای فتوسنتزی گیاه شد. بیشترین کلروفیل a، b، کلروفیل کل و کاروتنوئید مربوط به تیمار صفر بود و با افزایش غلظت عصاره محتوی رنگیزه‌های فتوسنتزی کاهش یافت. بیشترین و کمترین محتوی نیتروژن و فسفر گیاه بهترتیب در تیمار 2/0 و 4/0 درصد اندازهگیری شد. مقدار پتاسیم و منگنز با افزایش غلظت عصاره کاهش یافت. در حالی که با افزایش غلظت عصاره مقدار روی در بافتهای گیاهی افزایش معنیدار داشت. بهطور کلی عصاره درمنه دشتی در غلظت 2/0 درصد باعث افزایش سبز شدن کهور ایرانی شد.
نتیجهگیری: بهطور کلی، با افزایش غلظت عصاره درمنه دشتی، صفات مورفولوژیک و رنگیزههای فتوسنتزی کهور ایرانی کاهش داشتند. عصاره درمنه بر جذب عناصر غذایی توسط کهور ایرانی تأثیر متفاوت داشت. بهطوری که در غلظتهای پایین باعث افزایش جذب نیتروژن و فسفر و در غلظتهای بالا باعث افزایش جذب منگنز گردید. غلظت 2/0 درصد عصاره درمنه بر روی سبز شدن گیاه تأثیر مثبت داشت. با توجه به تأثیر مثبت درمنه دشتی بر افزایش سبز شدن کهور ایرانی میتوان از عصاره گیاه در غلظتهای پایین برای افزایش جوانهزنی کهور ایرانی استفاده نمود. بهویژه این که کهور ایرانی دارای مشکل جوانهزنی است؛ اما با توجه به تأثیر منفی درمنه دشتی بر رشد و جذب عناصر غذایی در کهور ایرانی کشت این دو گیاه باهم در مراتع خشک توصیه نمیشود.

جنبه‌های نوآوری:
1- عصاره درمنه دشتی تأثیر بازدارنده بر سبز شدن بذر کهور ایرانی داشت.
2- با افزایش غلظت عصاره درمنه، خصوصیات مورفولوژیک کهور ایرانی کاهش داشت.
3- عصاره درمنه دشتی تأثیر منفی بر رنگیزه­های فتوسنتزی کهور ایرانی داشت.

واژه‌های کلیدی: درصد سبز شدن، دگرآسیبی، رنگیزه‌های فتوسنتزی، منگنز
DOR: 98.1000/2383-1251.1397.5.21.9.1.1578.41
متن کامل [PDF 363 kb]   (930 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1396/4/11 | پذیرش: 1396/10/5

فهرست منابع
1. Alam, S.M., Ala, S.A., Azmi, A.R., Khan, M.A., and Ansari, R. 2001. Allelopathy and its role in agriculture. Journal of Biological Science, 1: 308-315. [DOI:10.3923/jbs.2001.308.315]
2. Alipoor, Sh., Filizadeh, Y., and Montazeri, M. 2010. Evaluation allelopathic effects of Artemisia annua L. on weed plant (Zea mays). Weed Research Journal, 2(1): 69-83. [In Persian with English Summary].
3. Al-Rowaily, S.L., El-Bana, M.I., Al-Bakre, D.A., Assaeed, A.M., Hegazy, A.K., and Ali, M.B. 2015. Effects of open grazing and livestock exclusion on floristic composition and diversity in natural ecosystem of Western Saudi Arabia. Saudi Journal of Biological Sciences, 22(4): 430-437. [DOI:10.1016/j.sjbs.2015.04.012] [PMID] [PMCID]
4. Arnon, D.I. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenol oxidase in Beta vulgaris plant. Plant Physiology, 24(1): 1-5. [DOI:10.1104/pp.24.1.1] [PMID] [PMCID]
5. Bagheri, R., and Mohammadi, S. 2011. Allelopathic effects of Artemisia sieberi Besser on three important species (Agropyron desertorum, Agropyron elongatum and Atriplex canescens) in range improvement. Iran Journal of Range and Desert Research, 17: 538-549. [In Persian with English Summary].
6. Bajji, M., Kinet, J.M., and Lutts, S. 2002.Osmotic and ionic effects of NaCl on germination, early seedling growth, and ion content of Atriplex halimus (Chenopodiaceae). Canadian Journal of Botany, 80(3): 297-304. [DOI:10.1139/b02-008]
7. Bertin, C., Yang, X., and Weston, L.A. 2003. The role of root exudates and allelochemicals in the rhizosphere. Plant and Soil, 256(1): 67-83. [DOI:10.1023/A:1026290508166]
8. Bhawmik, P.C., and Doll, J.D. 1983. Growth analysis of corn and soybean response to allelopathic effects of weed residues at various temperatures and photosynthetic photon flux densities. Journal of Chemical Ecology, 9(8): 1263-1280. [DOI:10.1007/BF00982228] [PMID]
9. Bouchikh-Boucif, Y., Labani, A., Bebabdeli, K.H., and Bouhelouane, S. 2014. Allelopathic effects of shoot and root extracts from three alien and native Chenopodiaceae species on lettuce seed germination. Ecologia Balakanica, 6(2): 51-55.
10. Chillo, V., Ojeda, R.A., Anand, M., and Reynolds, J.F. 2015. A novel approach to assess livestock management effects on biodiversity of dry lands. Ecological Indicators, 50: 69-78. [DOI:10.1016/j.ecolind.2014.10.009]
11. Chon, S.U., and Kim, J.D. 2002. Biological activity and quantification of suspected allelochemicals from Alfalfa plant parts. Journal of Agronomy and Crop Science, 188(4): 281-285. [DOI:10.1046/j.1439-037X.2002.00574.x]
12. Chon, S.U., Choi, S.K., Jang, H.G., Pyo, B.S., and Kim, S.M. 2002. Effects of alfalfa leaf extracts and phenolic allelochemicals on early seedling growth and root morphology of alfalfa and barnyard grass. Crop Protection, 21: 1077-1082. [DOI:10.1016/S0261-2194(02)00092-3]
13. Ghaderi Vangah, B., Safaeeian, N., and Sadeghi, S.H.R. 2008. The effect of alfalfa (Medicago sativa) sowing on some vegetation characteristics of natural rangelands. Pajouhesh and Sazandegi, 79: 166-172. [In Persian with English Summary].
14. Gholami, P., Ghorbani, J., and Ghaderi, Sh. 2011. Allelopathic effects of Artemisia aucheri on seed germination and Dactylis glomerata properties of Festuca arundinacea Schreb. Plant Eco-physiology, 9: 41-52. [In Persian with English Summary].
15. Ghorbanli, M.L., Bakhshi Khanegi, G.R., and Shojaie, A.A. 2008. Survey of allelopathic potential of Artemisia siberi beeser on Avena lodoviciana seedling and Amaranthus retroflexus. Pajouhesh and Sazandegi, 129-134. [In Persian with English Summary].
16. Hejazi, A. 2001. Allelopathy (Autotoxicity and Hetrotoxicity. University of Tehran press, 181p. [In Persian].
17. Hoffman, M.L., Weston, L.A., Shyder, J.C., and Regnier, E.E. 1996. Separating the effects of sorghum (Sorghum bicolar) and rye (Secale cereal) root and shoot residues on weed development. Weed Science, 44: 402-407.
18. Iman, A., and Zakaria, W. 2006. Allelopathic effect of sweet corn and vegetable soybean extracts at germination and seedling growth of corn and soybean varieties. Journal of Agronomy, 25: 62-68.
19. Ismail, B.S., and Chong, T.V. 2002. Effect of aqueous extract and decomposition of Mikania micrantha on selected agronomic crops. Weed Biology Management Journal, 2: 31-38. [DOI:10.1046/j.1445-6664.2002.00045.x]
20. Jangali, K., Salehi, P., and Jafari, A. 2012. The investigation of the genetic variability for yield and morphological and seedling characteristics in of Bromegrass populations. Plant and Ecosystem, 8(1): 14-29. [In Persian with English Summary].
21. Kazerooni Monfared, S., Tokasi, M., and Banayan Awal, M. 2013. Study of allelopathic effects of berseem clover (Trifolium alexandrium) shoot aqueous extract on germination and initial seedling growth of some weed species. Journal of Plant Protection. 27: 509-512. [In Persian with English Summary].
22. Koloren, Q. 2007. Allelopathic effects of Medicago sativa L. and Vicia cracca L. leaf and root extracts on weeds. Pakistan Journal of Biological Science, 10(10): 1639-1642. [DOI:10.3923/pjbs.2007.1639.1642]
23. Lydon, J., Rteasdele, J., and Chen, P.K. 1997. Allelopathic activity of annual wormwood (Artemisia annua) and the role artemisinin. Weed Science, 45: 807-811.
24. Narwal, S. 2004. Allelopathy in crop production. Jodhpur, Scientific Publishers. 303 p.
25. Naseem, M., Aslam, M., Asnar, M., and Azhar, M. 2009. Allelopathic effects of sunflower water extract on weed control and wheat productivity. Pakistan Journal of Weed Science Research, 15: 107-116.
26. Purvis, C.E., Jessop, R.S., and Lovea, J.V. 1985. Selective regulation of germination and growth of annual weeds by crop residues. Weed Research, 25(6): 415-421. [DOI:10.1111/j.1365-3180.1985.tb00664.x]
27. Qasem, J.R. 2001. Allelopathic potential of white top and Syrian sage on vegetable crops. Journal of Agronomy, 93: 64-71. [DOI:10.2134/agronj2001.93164x]
28. Rice, E.L. 1995. Biological control of weeds and plant diseases. University of Oklahoma press, Norman and London. 439 p.
29. Ricki Maryshany, A. 2015. Effects of Trifolium alexandrium, Artemisia sieberi and fertilizer on agree extract on germination and morphological properties of Peganum harmala and Prosopis cineraria. Range Management M.Sc. Thesis. University of Zabol, 86 P. [In Persian with English Summary].
30. Ryan, J., Estefan, G., and Rashid, A. 2001. Soil and Plant Analysis Laboratory Manual, International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). Aleppo and National Agricultural Research Centre (NARC), Islamabad, Pakistan. 172 p.
31. Samedani, B., and Baghestani, M.A. 2005. Comparison of allelopathic activity of different Artemisia species on seed germination rate and seedling growth of Avena ludoviciana. Pajouhesh and Sazandegi, 68: 69–74. [In Persian with English Summary].
32. Shirmardi, H.A., Ghaderi, Sh., Gholami, P., and Amozegar, L. 2013.The allelopathic effect of Artemisia aucheri Boiss on some seed germination properties of Bromus tomentellus Boiss and Bromus inermis Leyss. Journal of Plant and Ecosystem Conservation, 1(2): 71-80. [In Persian with English Summary].
33. Tripathi, S.A., and Kori, D.C. 1999. Allelopathic evolution of Tectona grandis leaf, root and soil aqua extracts on soybean. Indian Journal of Forestry, 22: 366-374.
34. Yu, Q.J., and Matsui, Y. 1997. Effect of root exudates of cucumber (Cucumis sativus) and allelochemicales on ion uptake by cucumber seedlings. Journal of Chemical Ecology, 23: 817-827. [DOI:10.1023/B:JOEC.0000006413.98507.55]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.