جلد 5، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1397 )                   سال1397، جلد5 شماره 1 صفحات 100-87 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kiani J, Abbasi Surki A, Danesh Shahraki A. (2018). Effects of Seed Pretreatments on Seed Germination Characteristics of Sugar Beet (Beta vulgaris) under Drought Stress Conditions. Iranian J. Seed Res.. 5(1), 87-100. doi:10.29252/yujs.5.1.87
URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-199-fa.html
کیانی جمال، عباسی سورکی علی، دانش شهرکی عبدالرزاق. تأثیر پیش تیمارهای بذری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط تنش خشکی پژوهشهای بذر ایران 1397; 5 (1) :100-87 10.29252/yujs.5.1.87

URL: http://yujs.yu.ac.ir/jisr/article-1-199-fa.html


دانشگاه شهرکرد ، aabasi59@yahoo.com
چکیده:   (12252 مشاهده)

چکیده مبسوط

مقدمه: خشکی از مشکلات عمده تولید چغندرقند در ایران  بوده و کمبود آب در اوایل رشد مهم‌ترین عامل محدودکننده جوانهزنی و استقرار چغندرقند محسوب می‌شود. آماده‌سازی بذر با مواد شیمیایی، عناصر غذایی یا پیش سرمادهی از روش­‌های مهم کمک به جوانه‌­زنی و سبز شدن سریع و یکنواخت و افزایش تحمل بذر به شرایط نامطلوب محیطی است.
مواد و روش‌ها: به‌منظور بررسی اثر سرمادهی مرطوب و تیمار اسید‌کلریدریک بر بهبود جوانه‌زنی بذر چغندرقند رقم اکباتان تحت شرایط تنش رطوبتی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شهرکرد اجرا گردید. فاکتور اول دو سطح بدون سرمادهی و با ‌سرمادهی مرطوب در دمای 4 درجه سانتی‌گراد به مدت یک هفته و فاکتور دوم‌پیش‌تیمار اسیدکلریدریک 03/0 نرمال و آب مقطر در هفت سطح شامل شاهد، 2 ، 4 و 6 ساعت آب، 2 ، 4 و 6 ساعت اسید بودند. چهار سطح تنش خشکی (پتانسیل صفر، 2-، 4- و 6- بار) هم به‌عنوان فاکتور سوم در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: درصد و سرعت جوانه‌زنی (حداقل 5 برابر)، جوانه‌زنی نسبی (50%)، طول ساقه‌چه و ریشهچه (10%) تحت تأثیر سرما و مدت زمان قرار گرفتن در اسید کلریدریک 03/0 نرمال نسبت به شاهد افزایش یافت. در شرایط بدون سرما با افزایش زمان قرارگیری در اسید، صفات جوانه‌زنی افزایش یافت و بالاترین مقادیر مربوط به بذر در اسیدکلریدریک 03/0 نرمال به مدت 6 ساعت بود. اگرچه در شرایط مطلوب، سرمادهی اثر اسیدکلریدریک را جبران نمود اما در تنش خشکی بالاترین مقادیر صفات جوانه‌زنی در تیمارهای سرمادهی و اسید دیده شد.
نتیجه‌گیری: از آنجا که استقرار موفق بذر چغندرقند در شرایط تنش خشکی برای دستیابی به تراکم و عملکرد مطلوب کلیدی است، لذا استفاده از تیمار سرمای مرطوب به مدت یک هفته و قرار دادن بذرها در معرض اسیدکلریدریک توانست کارایی بذرها را در شرایط تنش افزایش دهد. این روند تحت تأثیر شدت خشکی  بازهم افزایش یافت و قرار دادن بذرها در اسید توانست افزایش دو برابری جوانه‌زنی در تیمار خشکی 2- بار را به 4 برابر در سطح 6- بار نسبت به شاهد سرما دیده برساند. در مقایسه با کاربرد جداگانه، استفاده از سرمای مرطوب و اسیدکلریدریک بر کارایی بذر چغندرقند اثر هم‌افزایی داشت و به‌ویژه در شرایط تنش خشکی مشهود بود.

جنبه‌های نوآوری:
  1. تیمار سرمای مرطوب و اسیدکلریدریک کارایی بذرهای چغندرقند را در شرایط تنش خشکی افزایش می‌دهد.
  2. تیمار سرمای مرطوب و اسیدکلریدریک بر کارایی بذر چغندرقند اثر هم‌افزایی دارد.
واژه‌های کلیدی: اسید کلریدریک، چغندرقند، درصد جوانه‌زنی، سرمای مرطوب
DOR: 98.1000/2383-1251.1397.5.87.9.1.1578.1610
متن کامل [PDF 978 kb]   (2763 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اکولوژی بذر
دریافت: 1396/11/18 | ویرایش نهایی: 1399/12/23 | پذیرش: 1397/4/21 | انتشار الکترونیک: 1397/7/24

فهرست منابع
1. Abbasi, F., and Koocheki, A. 2008. Effects of water deficit and salinity on germination properties of Aeluropus spp. Desert, 12: 179-184.
2. Akeson, W.R., Henson, M.A., Freytag, A.H., and Westfall, D.G. 1980. Sugar beet frout germination and Emergence under moisture and temperature stress. Crop Science, 20: 735-739. [DOI:10.2135/cropsci1980.0011183X002000060014x]
3. Almansouri, M., Kinet, J.M., and Lutts, S. 2001. Effect of salt and osmotic stresses on germination in durum wheat (Triticum durum). Plant Soil, 231(2): 243-254. [DOI:10.1023/A:1010378409663]
4. Alvarenga, R.O., and Marcos-Filho, J. 2014. Vigor evaluation of stored cotton seeds, including the Seed Vigor Imaging System (SVIS). Journal of Seed Science, 36: 222-230. [DOI:10.1590/2317-1545v32n2944]
5. Amiri, M.B., Rezvani moghadam, P., Ehyai, H.R., Fallahi, J., and Agjavani shajari, M. 2012. Effect of osmotic and salinity stress on germination and seedling growth indices of Echinacea purpurea and Cynara scoolymus medicinal plants. Environmental Stresses in Crop Science, 3: 165-176. [In Persian with English Summary].
6. Bybordi, A., and Tabatabaei, J. 2009. Effect of salinity stress on germination and seedling properties in canola cultivars (Brassica napus L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 37(2): 71-76.
7. Eisvand, H.R. 2008. Effects of some phytohormones on physiological quality improvement of Tall Wheatgrass (Agropyron elongatum) aged seeds under drought stress. PhD thesis in crop physiology. University of Tehran, 276 p.
8. Franzen, D.W. Anfirud, M., and Carson, P. 2005. Sugar beet rooting depth. Sugar Beet Research and Extension Reports, 35: 105-108.
9. Ghassemi-Golezani, K. Sheikhzadeh-Mosassogh, P., and Valizadeh, M. 2008. Effects of hydro-priming duration and limited irrigation on field performance of chickpea. Research Journal of Seed Science, 1: 34-40. [DOI:10.3923/rjss.2008.34.40]
10. Gomurgen, N., and Tipirdamaz, R. 2000. The effects of temperature and gibberellic acid on germination of Eranthis hyemalis (L.) seeds. Turkish Journal of Botany, 24: 143-145.
11. Hamzei, J., Shayan Fard, R., and Fotuhi, K. 2011. Effect of seed priming on some quantitative and qualitative characteristics of two sugar beet cultivars. Journal of Crop Production and Processing, 2: 155-165. [In Persian with English Summary].
12. Harris, D. 2001. Development and testing of on-farm seed priming. Advances in Agronomy, 90: 129-178. [DOI:10.1016/S0065-2113(06)90004-2]
13. Harris, D., Rashid, A., Miraj, G., Arif, M., and Shah, H. 2007. 'On-farm' seed priming with zinc sulphate solution-A cost-effective way to increase the maize yields of resource poor farmers. Field Crops Research, 102(2): 119-127. [DOI:10.1016/j.fcr.2007.03.005]
14. Hoekstra, F.A., and Buitink, J. 2001. Mechanisms of plant desiccation tolerance. Trends in Plant Science, 6(9): 431-438. [DOI:10.1016/S1360-1385(01)02052-0]
15. Hosseini, A., and Koocheki, A. 2008. Effects of priming on seed germination and germination rate of sugar beet (Beta vulgaris) cultivars. Iranian Journal of Field Crops Research, 5: 69-77. [In Persian with English Summary].
16. ISTA (International Seed Testing Association). 2011. International rules for seed testing. International Seed Testing Association, Bassersdorf, Switzerland.
17. Jalilian, A., and Tavakkol Afshari, R. 2004. Study of effects of osmo-priming on seed germination of sugar beet under drought stress conditions. Agricultural Science Journal, 2: 23-35.
18. Jalilian, A., Tvakol Afahari, R., Rahimian, H., Abdollahian, M. and gohari, J. 2005. Estimation of base temperature and the investigation of germination and field emergence trend of monogerm sugar beet under various temperatures. Journal of Sugar Beet, 20(2): 97-114. [In Persian with English Summary].
19. Jamil, M., and Rha, E.S. 2007. Gibberllic acid (GA3) enhances seed water uptake, germination and early seedling growth in sugar beet under salt stress. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10: 654-658. [DOI:10.3923/pjbs.2007.654.658] [PMID]
20. Karta, K.K., and Bekele, A. 2012. Influence of seed priming on seed germination and vigor traits of Vicia villosa ssp. dasycarpa (Ten.). African Journal of Agricultural Research, 7(21): 3202-3208.
21. Kaur, S., Gupta, A.K., and Kayr, N. 2002. Effect of osmo and hydropriming of chickpea seeds on the performance of crop in the field. International Chickpea Pigeonpea Newsletter, 9: 15-17.
22. Khayamim, S., Tavakol Afshari, R., Sadeghian-Motahhar S.Y., and Poustini, K. 2011. Effect of salinity stress on sugar beet seed germination indices in laboratory and greenhouse conditions. Iranian Journal of Crop Sciences, 13(2) 1-17. [In Persian with English Summary].
23. Khayat Moghadam, M., Agah, F., and Sadrabadi Haghighi, R. 2014. Effective methods dormancy breaking and germination improvement of Astragalus cicer L. Iranian Journal of Seed Research 2: 21-27. [In Persian with English Summary].
24. Maralian, H. 2010. Suger beet (Beta vulgaris L.) seed pre-treatment with water and HCL to inprove germination. African Journal of Biotechnology, 9: 1338-1342. [DOI:10.5897/AJB10.1460]
25. Michel, B. and Kaufman, M.R. 1973. The osmotic potential of PEG 6000. Plant Physiology, 51: 914-916. [DOI:10.1104/pp.51.5.914] [PMID] [PMCID]
26. Neamatollahi, E.M. Bannayan, A. Souhani, D., and Ghanbari, A. 2009. Hydropriming and osmopriming effects on cumin (Cuminum cyminum L.) seeds germination. World Academy of Science. Engineering and Technology, 57: 526-529.
27. Negahdarsaber, M.R., Fattahi, M., and Nasirzadeh, A.R. 2007. Physical characteristics and the best method of germination in Pistacia atlantica. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 15: 11-18. [In Persian with English Summary].
28. Opoku, G., Davies, F.M., Zetrio, E.V., and Camble, E.E. 1996. Relationship between seed vigor and yield of white beans (Phaseolus vulgaris L.). Plant Varieties and Seeds, 9: 119- 125.
29. Rajic, M., Marinkovic B., and Rajic, M. 2006. Seed dormancy in sugar beet (Beta vulgaris). Bulg. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 12(5): 621-627.
30. Rastegar, M. 2006. Industrial Plants Cultivation. Brahmand Press, Tehran. 480 p. [In Persian] [PMCID]
31. Sadeghian, S.Y., Fazli H., Taleghani R.D.F., and Mesbah M. 2000. Genetic variation for drought stress in sugar beet. Journal of Sugar Beet Research, 37(3): 55-77. [DOI:10.5274/jsbr.37.3.55]
32. Scott, S.J., Jones, R.A., and Williams, W.A. 1984. Review of data analysis methods for seed germination. Crop Science, 24: 1192-1199. [DOI:10.2135/cropsci1984.0011183X002400060043x]
33. Stephanie, E.B., Svoboda, V.P., Paul, A.T., and Marc, W.V.I. 2005. Controlled drought affects morphology and anatomy of Salvia solendens. Journal of the American Society for Horticultural Science, 130(5): 775-781.
34. Voigt, E.L., Almeida, T.D., Chagas, R.M., Ponte, L.F.A., Viégas R.A., and Silveira J.A.G. 2009. Source–sink regulation of cotyledon reserve mobilization during cashew (Anacardium occidentale) seedling establishment under NaCl salinity. Journal of Plant Physiology, 166(1): 80-89. [DOI:10.1016/j.jplph.2008.02.008] [PMID]
35. Yavari, N. 2006. The effect of sugar beet seed advancement on response to salt stress In vitro conditions. Journal of Sugar Beet, 21: 87-97. [In Persian with English Summary].

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.