جلد 11، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1401 )                   جلد 11 شماره 2 صفحات 41-32 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Talaei F, Sadravi M, Adhami E. (2022). Correlation between arbuscular mycorrhiza in wheat and physicochemical characteristics of soil. pps. 11(2), 32-41. doi:10.52547/pps.11.2.32
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-395-fa.html
طلایی فرزانه، صدروی مهدی، ادهمی ابراهیم. همبستگی بین میکوریزای آربوسکولی در گندم و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک دانش بیماری شناسی گیاهی 1401; 11 (2) :41-32 10.52547/pps.11.2.32

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-395-fa.html


گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج ، m.sadravi@gmail.com
چکیده:   (660 مشاهده)
طلایی ف، صدروی م، ادهمی ا (1401) همبستگی بین میکوریزای آربوسکولی در گندم و
ویژگی­های فیزیکی­ و شیمیایی خاک. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 11(2): 41-32.      
          Doi: 10.2982/PPS.11.2.32.
مقدمه: قارچ­های میکوریز آربوسکولی(AMF) در همزیستی با ریشه گیاهان به جذب بیشتر فسفر و افزایش رشد و نمو گیاهان کمک می­کنند. هدف از این پژوهش تعیین همبستگی جمعیت و تنوع قارچهای میکوریزآربوسکولی با ویژگی­های فیزیکی وشیمیایی خاک، در مزرعه های گندم  استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی ایران، بود. مواد و روشها: سی مزرعه گندم این استان در نزدیکی زمان برداشت محصول بازدید شدند و از ریزوسفر و اندام­های هوایی آن­ها نمونه ­برداری شد. هاگهای  AMFبه روش الک سوسپانسیون ریزوسفر در آب و سانتریفیوژ کردن در محلول سوکرز جداسازی شدند. جمعیت هاگ این قارچها شمارش شدند. درصد کلنیزاسیون طول ریشه توسط این قارچها در هر نمونه محاسبه شد.  خصوصیات ریخت­شناسی هاگهای جداسازی شده مطالعه شدند و اطلاعات جمع­آوری شده، با توصیفهای AMF مقایسه و قارچ­های حاضر در هر نمونه شناسایی شدند. بافت، pH خاک  ، فسفر خاک و موجود در گیاه تعیین شدند و ضریب همبستگی بین جمعیت و تنوع  AMFبا این خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و گیاه محاسبه شدند. یافته­ ها:  پانزده قارچ میکوریز آربوسکولی،  متلعق به 9 جنس :  Acaulospora ، Archaeospora  ، Entrophospora ، Gigaspora  ،  Rhizoglomus ، Claroideumglomus ، Funeliformis ، Septoglomus  و Scutellospora  شناسایی شدند. تنوع این قارچ­ها در نمونه ­ها (5-)  9/2 (-2) و F. mosseae با فراوانی 90  درصد گونه غالب بود.  جمعیت این قارچ­ها با pH خاک همبستگی منفی ولی با فسفر محلول خاک و فسفر گیاه همبستگی مثبت داشت. تنوع این قارچ­ها نیز با  فسفر محلول خاک همبستگی مثبت داشت. بین میزان شن در خاک  و درصد کلنیزاسیون ریشه­­ها همبستگی مثبت وجود داشت. نتیجه­ گیری: قارچهای میکوریز آربوسکولی در خاکهای با بافت سبک، pH کمتر همراه با مقادیر کم فسفر محلول و ماده آلی جمعیت و تنوع بیشتری دارند. همبستگی مثبت جمعیت این قارچ­ها با فسفر گیاه حاکی از سودمندی آنها برای گیاه است.  
واژه‌های کلیدی: فسفر، Funeliformis، Rhizoglomus، Septoglomus
متن کامل [PDF 622 kb]   (270 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/8/25 | پذیرش: 1401/10/25

فهرست منابع
1. Alguacil MDM, Torres MP, Montesinos-Navarro A, Roldán A (2016) Soil characteristics driving arbuscular mycorrhizal fungal communities in semiarid Mediterranean soils. Appl. Environ. Microbiol. 82:3348-3356. doi:10.1128/AEM.03982-15. [DOI:10.1128/AEM.03982-15] [PMID] [PMCID]
2. Albertsen A, Ravnskov S, Green H, Jensen D F, Larsen J (2006) Interactions between the external mycelium of the mycorrhizal fungus Glomus intraradices and other soil microorganisms as affected by organic matter. Soil Biol. Biochem. 38:1008-1014. [DOI:10.1016/j.soilbio.2005.08.015]
3. Al-Karaki GN, McMichael BZAK, Zak J (2004) Field response of wheat to arbuscular mycorrhizal fungi and drought stress. Mycorrhiza 14: 263-269. [DOI:10.1007/s00572-003-0265-2] [PMID]
4. Amijee F, Tinker P B, Stribley D P (1989) The development of endomycorrhizal root systems. VII. A detailed study of effects of soil phosphorus on colonization. New Phytologist 111: 435-446. [DOI:10.1111/j.1469-8137.1989.tb00706.x] [PMID]
5. Blaszkowski J (1993) Comparative studies of the occurrence of arbuscular
6. fungi and mycorrhizae in cultivated soils of Poland. Acta Mycologia XXVIII: 93-140.
7. Carrenho R, Trufem S F B, Bononi V L R, Silva E S (2007) The effect of different soil properties on arbuscular mycorrhizal colonization of peanuts, sorghum and maize. Acta Botanica Brasilica 21:723-730. [DOI:10.1590/S0102-33062007000300018]
8. Fall AF, Nakabonge G, Ssekandi J, Founoune-Mboup H, Apori SO, Ndiaye A, Badji A and Ngom K (2022) Roles of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Soil Fertility: Contribution in the Improvement of Physical, Chemical, and Biological Properties of the Soil. Front. Fungal Biol. 3:723892. doi: 10.3389/ffunb.2022.723892 [DOI:10.3389/ffunb.2022.723892]
9. Gaur A, Adholeya A (2002) Arbuscular mycorrhizal inoculation of five tropical fodder crops and inoculum production in marginal soil amended with organic matter. Biology and Fertility of Soils 35: 214-218. [DOI:10.1007/s00374-002-0457-5]
10. Gerdemann J W, Nicolson T H (1963) Spores of mycorrhizal Endogone
11. species extracted from soil by wet-sieving and decanting. Transactions of the British Mycological Society 46: 235-244.
12. Jenkines W R (1964) A rapid centrifugal-flotation technique for separating nematodes from soil. Plant Dis. Rep. 48: 692.
13. Koide RT , Lu X H (1990) Mycorrhizal infection of wild oats maternal effects on offspring growth and reproduction. Oecologia 90: 218-226. [DOI:10.1007/BF00317179] [PMID]
14. McGonigle T P , Fitter A H (1990) Ecological specificity of vesicular- arbuscular mycorrhizal associations. Mycological Research 94: 120-122. [DOI:10.1016/S0953-7562(09)81272-0]
15. Mohammad A, Mitra B, Khan A G (2004) Effects of sheared-root inoculum of Glomus intraradices on wheat grown at different phosphorus levels in the field. Agriculture Ecosystems and Environment 103: 245-249. [DOI:10.1016/j.agee.2003.09.017]
16. Pal S K (2019) Methods of Soil and Plant Analysis. New India Publishing Agency.
17. Phillip J M, Hayman D S (1970) Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Transactions of the British Mycological Society 55:158-161. [DOI:10.1016/S0007-1536(70)80110-3]
18. Quilambo O A (2003) The vesicular-arbuscular mycorrhizal symbiosis. African Jornal of Biotechnology 2:539-546. [DOI:10.5897/AJB2003.000-1105]
19. Ravnskov S, Larsen J, Olsson P A, Jakobsen I (1999) Effects of various organic compounds growth and phosphorus uptake of an arbuscular mycorrhizal fungus. New Phytol. 141:517-524. [DOI:10.1046/j.1469-8137.1999.00353.x]
20. Remy W, Taylor T N, Hass H, Kerp H (1994) Four hundred-million-year-old vesicular arbuscular mycorrhizae. ¬ Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 91: 11841-11843. [DOI:10.1073/pnas.91.25.11841] [PMID] [PMCID]
21. Sadravi M (2022) The Role of Arbuscular Mycorrhiza in Sustainable Agriculture. In: Nayak, S.K., Baliyarsingh, B., Singh, A., Mannazzu, I., Mishra, B.B. (eds) Advances in Agricultural and Industrial Microbiology. Springer, Singapore. [DOI:10.1007/978-981-16-9682-4_4]
22. Sadravi M, Mohamadi-Goltapeh E, Blaszkowski J (2001) Scutellospora dipurpurascens new for Asian mycorrhizal flora. Proceedings
23. of the Asian International Mycological Congress, Karaj, Iran, p.104.
24. Sadravi M (2004) Seven fungi new for Iran. J. Agric. Sci. Natur. Resour. 11:71-78.
25. Sadravi M (2002) Five Glomus species of arbuscular mycorrhizal fungi from Iran. J. Agric. Sci. Natur. Resour. 9:15-30.
26. Sadravi M, Blaszkowski J, Mohamadi-Goltapeh E, Minasian V, Alizadeh A (2000) Seven cereal vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi of Iran. Proceedings of 14th Plant Protection Congress of Iran, Isfahan. pp: 27.
27. Sadravi M, Mohamadi-Goltapeh E, Blaszkowski J, Minasian V, Alizadeh A (1999) Four vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi of Iran. Seed and Plant 15:9-24.
28. Sieverding E (1989) Ecology of VAM fungi in tropical agro systems. Agric., Ecosyst. and Environment 29:369-390. [DOI:10.1016/0167-8809(90)90303-U]
29. Talukdar N C, Germida J J (1993) Occurrence and isolation of vesicular-arbuscular mycorrhizae in cropped field soils of Saskatchewan. Can. J. Microbiol, 39:567-575. [DOI:10.1139/m93-082]
30. Vieira, L. C., Silva, D. K. A. D., Escobar, I. E. C., Silva, J. M. D., Moura, I. A. D., Oehl, F., & Silva, G. A. D. (2020). Changes in an arbuscular mycorrhizal fungi community along an environmental gradient. Plants, 9(1), 52. doi:10.3390/plants9010052 [DOI:10.3390/plants9010052] [PMID] [PMCID]
31. Walker C, Rhodes L H (1981) Glomus albidus: A new species in the Endogonaceae. Mycotaxon 12:509-514.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb