سامانه نشریات دانشگاه یاسوج

University of Yasouj Journals System


پژوهشنامه سياست داخلي


Journal of Internal Policy


یادگیری و انگیزش


Learning and Motivation


پژوهشهای نوین در مراتع ایران


New Research on Iran Rangeland


به نژادی گیاهان زراعی و دارویی


Plant Breeding of Crop And Drug


دانش بيماري شناسي گياهي


Plant Pathology Science


مباحث برگزیده در انرژی


Journal of Selected Topics in Energy


تحقیقات جنگلهای زاگرس


Journal of Zagros Forests Research


پژوهشهای بذر ایران


Journal of Iranian Seed Research


تولید گیاهان روغنی


Journal of Oil Plant ProdactionPowered by www.yektaweb.com