جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای پوسیدگی ریشه

بیتا ناصری،
جلد 5، شماره 2 - ( 6-1395 )
چکیده

ناصری ب. 1395. مدیریت تلفیقی بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه لوبیا. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 5(2):51-42.

بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه با عامل Kühn Rhizoctonia solani از عوامل اصلی ایجاد خسارت در مزرعه لوبیا است. محدود ساختن توسعه گسترده بیماری در مناطق مهم لوبیا کاری کشور نیازمند شناسایی عوامل تأثیرگذار بر وقوع و گسترش این بیماری است. به دلیل نبود ارقام مقاوم به بیماری و عدم کارآیی مبارزه شیمیایی در خاک، مدیریت زراعی بیماری از اهمیت بسزایی برخوردار است. طبق پژوهش­های به عمل آمده برنامه مدیریت تلفیقی بیماری شامل افزایش مواد آلی خاک، تقویت تشکیل گره‌های ریزوبیومی ریشه، اجتناب از کاشت لوبیا در خاک‌های شنی، حفظ اسیدیته حدود خنثی در خاک زراعی، رعایت فاصله دور آبیاری 9-7 روز در کل فصل زراعی، رعایت تراکم کاشت استاندارد 30 بوته لوبیا در هر مترمربع، کشت در عمق کمتر از پنج سانتیمتر و شرایط آب و هوایی گرم و خشک، بهره‌گیری از آبیاری بارانی، کشت لوبیا قرمز در مزارع با سابقه آلودگی، رعایت تناوب زراعی مناسب، مصرف حداکثر 50 کیلوگرم در هکتار اوره، مبارزه با علف­های هرز و ضدعفونی بذر با سموم مناسب جذبی پیشنهاد می­شود.


سپیده فکری کهن، رضا مستوفی زاده قلمفرسا،
جلد 8، شماره 2 - ( 6-1398 )
چکیده

فکری کهن س و مستوفی‌زاده­ قلمفرسا ر (1398) مدیریت تلفیقی بیماری‌های ناشی از قارچ‌های گندمیان‌زی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 8(2):69-58. DOI: 10.2982/PPS.8.2.58

 گندم یکی از مهم‌ترین گیاهان زراعی است که به طور گسترده در ایران و جهان برای غذای انسان و دام کشت می‌شود. این محصول توسط عوامل مختلفی از جمله قارچ‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد. قارچ‌های گندمیان‌زی بیمارگران مهمی هستند که در گندم پوسیدگی ریشه و طوقه، لکه برگی و نقطه سیاه ایجاد می‌کنند. روش‌هایی با کارایی زیاد و ایمن برای انسان و محیط زیست برای مبارزه با آن‌ها به کار گرفته شده است. از آن‌جا که فعالیت این قارچ‌ها به عواملی مانند دما، اسیدیته، رطوبت و مواد غذایی موجود در خاک بستگی دارد، انجام درست عملیات زراعی قبل از کاشت و آبیاری و کوددهی مناسب، در مهار این عوامل بسیار مؤثر خواهد بود. از طرف دیگر انواعی از گونه‌های Trichoderma و قارچ‌ریشه‌های آربوسکولی و برخی باکتری‌ها به روش‌هایی مانند تولید بیوفیلم، افزایش رشد گیاه و تولید آنزیم بیماری را مهار می‌کنند. به طور کلی مبارزه تلفیقی با استفاده از چند روش به طور هم‌زمان بهترین نتیجه را می‌دهد.


مریم میردریکوند، مصطفی درویش نیا، عیدی بازگیر، سمیرا پاکباز،
جلد 10، شماره 1 - ( 12-1399 )
چکیده

میردریکوند م، درویش‌نیا م، بازگیر ع، پاکباز س (1399) معرفی گونه‌های Fusarium همراه طوقه و ریشه کانولا در استان لرستان ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 10(1): 75-64.
Doi: 10.2982/PPS.10.1.64.
مقدمه: کانولا یکی از  گیاهان روغنی مهم در جهان است. گونه‌های  Fusarium می­توانند باعث پوسیدگی ریشه و طوقه کانولا شوند. مواد و روش‌ها: به‌منظور شناسایی گونه‌های Fusarium همـراه کانولا، در طول فصل زراعی سال 1397 از ریشـه و طوقـه گیـاهان آلوده و مشکوک به آلودگی از مزرعه­های کانولا حومه شهرستان‌های استان لرستان نمونه‌برداری صورت گرفت. نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شده و عوامل مولد بیماری، با استفاده از محـیط کشـت‌های اختصاصی و عمومی جداسازی و خالص‌سازی و سپس با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند. یافته‌ها: از نمونـه‌هـای جمـع‌آوری شــده، در مجموع 88 جدایــه به ‌دســت آمــد کــه بر اســاس مشخصــات ریخــت شناختـی شش گونه شامل:Fusarium acuminatum، F. culmorum، diversisporum F.،F. oxysporum، F. sambucinum و F. solani شناسایی شدند و گونه F. culmorum با 21 جدایه (86/23 درصد) و F. solani با 7 جدایه (95/7 درصد) به ترتیب بیش‌ترین وکم‌ترین درصد فراوانی را داشتند. نتیجه‌گیری: کانولا برای نخستین بار به‌ عنوان میزبان جدیدی برای F. diversisporum و F. sambucinum در ایران گزارش می‌شود.

نفیسه حسامی، مصطفی درویش نیا، عیدی بازگیر،
جلد 10، شماره 2 - ( 6-1400 )
چکیده

حسامی  ن، درویش‌نیا م، بازگیر ع (1400) واکنش نه رقم لوبیا به دو گونه Fusarium . دانش بیماری­شناسی گیاهی 10(2): 104-93.    
    Doi: 10.2982/PPS.10.2.93. 
مقدمه: دو قارچ خاک­زاد Fusarium oxysporum و F. solani عامل بیماریهای مهم پژمردگی و پوسیدگی ریشه انواع لوبیا هستند. بهترین روش مدیریت این بیماریها شناسایی و کشت رقمهای مقاوم است. این پژوهش برای شناسایی واکنش نه رقم لوبیای ایرانی به این دو قارچ بیمارگر اجرا شد.
مواد و روش­ها: بوته­ های بیمار لوبیا از مزرعه ­های شهرستان الیگودرز در استان لرستان در غرب ایران  جمعآوری و در آزمایشگاه F. solani  و F. oxysporum از آنها جداسازی شدند. بیماریزایی این قارچها ابتدا روی یک رقم محلی بررسی شد. سپس واکنش نه رقم لوبیا نسبت به آنها در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه تعیین شد. یافته‌ها: واکنش رقمها به F. oxysporum و F. solani به ترتیب در رقم قرمزدادفر با شدت بیماری 28/8 و 26/6 درصد، قرمزصیاد با 33/3 و 28/8 درصد، چیتی­کوشا با 35/5 و 33/3 درصد، سفید247 با 40 و 37/8 درصد، سفیدپاک با 46/6 و 46/7 درصد، چیتی492 با 48/8 و 46/7 درصد به عنوان نیمه حساس و چیتی صالح با شدت بیماری 64/4 و 62/2 درصد، قرمزیاقوت با 77/7 و 80 درصد و سفیدالماس با 82/2 و 86/7 درصد به عنوان حساس شناخته شدند. هم‌چنین آنالیز همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی معنی‌دار منفی بین طول ریشه، وزن­ تر و خشک ریشه با شدت این بیماریها وجود دارد. نتیجه‌گیری: شش رقم لوبیای ایرانی قرمزدادفر، قرمزصیاد، چیتی­کوشا، سفید247، سفیدپاک و  چیتی492 به این بیماریها نیمه حساس هستند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb