جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای قادری

فریبا قادری،
جلد 1، شماره 2 - ( 6-1391 )
چکیده

قادری، ف. 1391. بیماری پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه هلو. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 1(2): 52-46. 
پوسیدگی طوقه و ریشه یک بیماری مهم در باغ‌های هلو استان کهگیلویه و بویراحمد است. نشانه‌های آن پژمردگی، ضعف عمومی، کم شدن شاخ و برگ‌ها و گاهی خشکیدگی ناگهانی درخت است. برای جداسازی بیمارگر، از محیط کشت عصاره بلغورذرت/ آگار همراه با آنتی‌بیوتیک‌های دلواسید، آمپی‌سیلین و ریفامپیسین استفاده می‌شود. عامل بیماری Phytophthora cactorum است. برای اثبات بیماری‌زایی آن از 2 روش مایه‌زنی شاخه متصل به درخت و یا آلوده کردن خاک اطراف ریشه و طوقه نهال استفاده می‌شود. مایه‌زنی ریشه و طوقه گیاهچه‌ها و نهال‌های 6 رقم هلو با این بیمارگر، نشان داده که رقم تلخه مقاوم، ، ارقام آلبرتا، ردهون و هلوی‌قرمز مشهد نیمه‌حساس و ارقام انجیری و جی‌اچ‌هیل حساس به بیماری هستند

محمد عباسی دمشهری، رضا قادری،
جلد 8، شماره 1 - ( 12-1397 )
چکیده

عباسی دمشهری م. و قادری ر. 1397. عوامل زوال درختان مرکبات استان فارس. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 8(1): 23-15. DOI: 10.2982/PPS.8.1.15.

زوال درختان مرکبات یکی از علل اصلی کاهش سطح زیرکشت باغ‌های مرکبات استان‌های جنوبی کشور از جمله استان فارس در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. عوامل متعدد زیستی و غیرزیستی به زوال مرکبات در منابع مختلف ارتباط داده شده است که در استان فارس به نظر می‌رسد تنش‌های غیرزیستی از قبیل خشکی  و شوری آب یا خاک در کنار بیماری‌هایی عفونی مانند انگومک، سرخشکیدگی، نماتد ریشه مرکبات و جاروک اهمیت بیشتری دارند. عوامل اصلی و شیوه‌های مدیریت بیماری‌های شناخته شده عامل زوال درختان مرکبات در استان فارس در این مقاله شرح داده شده­ اند.


فریبا قادری،
جلد 8، شماره 2 - ( 6-1398 )
چکیده

قادری ف (1398) وقوع بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه سیاهدانه در جنوب غربی ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 8(2):8-1.  DOI: 10.2982/PPS.8.2.1

 مقدمه: سیاهدانه گیاهی دولپه‌ای، علفی، یکساله و متعلق به تیره آلاله است که از خواص دارویی بالایی برخوردار است. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه این گیاه از بیشتر کشورهای جهان گزارش شده است. این پژوهش به منظور بررسی وقوع این بیماری و شناسایی عامل­های آن در جنوب­غربی ایران انجام شد. مواد و روش­ها: مزرعه­ ها سیاهدانه در استان کهگیلویه و بویراحمد، جنوب­ غربی ایران، بازدید شد و بوته­ های دچار پوسیدگی طوقه و ریشه  نمونه‌برداری شدند. بافت‌های بیمار طوقه و ریشه بعد از شستشو با آب و خشک کردن روی محیط کشت نیمه انتخابی آرد ذرت-آگار قرار داده شدند. هفده جدایه شبه‌قارچ از بافت‌های پوسیده طوقه و ریشه سیاهدانه جداسازی گردیدند. آزمون بیماریزایی این جدایه‌ها روی گیاهچه‌های سه هفته‌ای رقم بافت سیاهدانه تحت شرایط گلخانه انجام شد. یافته­ ها: مطالعه خصوصیات ریخت‌شناسی جدایه‌های بدست آمده نشان داد که 11 جدایه Pythium aphanidermatum و شش جدایه Phytophthora drechsleri هستند. هر دو این شبه­ قارچها روی رقم بافت سیاهدانه بیماریزا بودند. نتیجه­ گیری: بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در مزرعه­ های سیاهدانه در جنوب­ غربی ایران وجود دارد. عوامل این بیماری در این منطقه Pythium aphanidermatum و Phytophthora drechsleri هستند. رقم زراعی بافت سیاهدانه به این بیمارگرها حساس است.


سمانه احمدی، فریبا قادری، داریوش صفایی،
جلد 9، شماره 1 - ( 12-1398 )
چکیده

احمدی س، قادری ف، صفایی د (1398) بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط در ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(1): 128-118.         DOI: 10.2982/PPS.9.1.118.
 
بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط توسط دو قارچ Biscogniauxia mediterranea و Obolarina persica پدید می­آید. این قارچها که فرصت‌طلب یا مهاجم ثانویه هستند و به درختان دچار تنش حمله می‌کنند، یکی از مشکلات اصلی جنگل‌های بلوط در ایران هستند. بیماری اولین بار در سال 1390 در حنگل‌های شمال روی درختان Quercus castaneifolia و Zelkova carpinifolia و سپس در جنگل­های زاگرس  روی درخت Q. brantii گزارش شده است. بیماری طی سالیان گذشته، به‌سرعت در جنگل‌های زاگرس انتشار یافته است. نشانه­های بیماری به­صورت زوال و مرگ درختان، قهوه‌ای شدن برگ‌ها و خزان زودرس می‌باشد. ترشح صمغ روی شاخه‌ها و تنه درختان مسن و قهـوه‌ای شدن بافت چوب و آوندهای چوبی در سرتاسر ارتفاع تنه به سمت بالا و پایین درخت دیده می‌شود. مشخصات ریخت‌شناختی بیمارگرها، گسترش و بقای بیمارگرها و روش‌های مدیریت بیماری در این مقاله شرح داده شده­اند.

علی اصغر دهقان، رضا قادری،
جلد 9، شماره 1 - ( 12-1398 )
چکیده

دهقان ع ا،  قادری ر (1398) کاربرد جلبک‌های دریایی در مدیریت بیماری‌های گیاهی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(1): 107-101.       DOI: 10.2982/PPS.9.1.101.

جلبک‌های دریایی به ­دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از مواد معدنی، اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها و تنظیم­کننده‌های رشد همانند اکسین، سیتوکینین و جیبرلین از مهم‌ترین محرک‌های رشد گیاهان محسوب می‌شوند. استفاده از این محرک‌ها در گیاهان زراعی موجب افزایش ریشه‌زایی، بهبود عملکرد، افزایش فعالیت فتوسنتزی و مقاومت در برابر بیمارگرها می‌شود. کاربرد جلبک‌های دریایی بر علیه بیماری‌های مختلف گیاهی شامل بیماری‌های باکتریایی، قارچی، ویروسی و نماتدی و همچنین آفتها به اثبات رسیده است. این جلبک‌ها به صورت پودر مخلوط با خاک، عصاره و یا محلول‌پاشی برگ برای مبارزه با بیماری‌های گیاهی استفاده می‌شوند. جلبک‌های دریایی معمولاً از طریق القای مقاومت در گیاه، خاصیت تعارضی به‌واسطه افزایش فعالیت ریزجانداران دیگر و افزایش رشد گیاه، در مدیریت بیمارگرهای گیاهی نقش دارند. به طور کلی، در برنامه‌های مدیریت تلفیقی بیماریها، جلبک‌های دریایی قابلیت کاربرد به­ عنوان میکرب‌کش، کود زیستی، محرک زیستی و تقویت‌کننده خاک را دارا هستند.


فرناز فکرت، رضا قادری،
جلد 9، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1399 )
چکیده

فکرت ف، قادری ر (1399) ارزیابی ساختار جامعه نماتدها به عنوان شاخصی برای سلامت خاک. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2): 136-129.             DOI:10.2982/PPS.9.2.129.
مطالعه ساختار جامعه نماتدها می‌تواند خاک‌های سالم و ناسالم را از نظر تنوع زیستی و شبکه غذایی مشخص کند و این اطلاعات برای مدیریت شبکه‌های غذایی خاک سودمند است. مطالعه ساختار جامعه نماتدها به عنوان شاخص زیستی سلامت خاک براساس ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی، گروه‌های تغذیه، دینامیک جمعیت، پروفیل شبکه غذایی خاک، زیست‌توده و نگاره متابولیک است. کاربردهای عملی مطالعه ساختار جامعه نماتدها در زیست‌بوم‌های کشاورزی و طبیعی شرح داده شده است.

فریبا قادری،
جلد 9، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1399 )
چکیده

قادری ف (1399) بیماری لکه سفید سنبله گندم. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2): 118-108. DOI:10.2982/PPS.9.2.108.
 
لکه سفید سنبله، ناشی از قارچ Parastagonospora nodorum یک بیماری مهم گندم نان و دوروم است. این بیماری باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول می‌شود. تاریخچه بیماری، ریخت شناسی بیمارگر و روش مدیریت بیماری شامل تناوب، شخم، جمع‌آوری بقایای بوته‌های بیمار پس از برداشت، از بین بردن علف‌های هرز، کشت بذر سالم یا ضدعفونی بذر با یک قارچ‌کش‌های جذبی و کشت رقم مقاوم شرح داده شده‌اند.

بهرام شریف نبی، رضا راغبی، فریبا قادری،
جلد 10، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1399 )
چکیده

شریف‌نبی ب، راغبی ر، قادری ف (1399) سیاهک­های گیاهان تیره Poaceae  در استان‏های مرکزی و لرستان ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 10(1): 63 -42.
 Doi: 10.2982/PPS.10.1.42.

مقدمه: گیاهان تیره Poaceae  مانند ذرت، گندم، جو، سورگوم، انواع یولاف و ارزن بخش مهمی اززیست­بومهای کشاورزی هستند. سیاهک‌ها از مهم‌ترین بیماری‌های قارچی این گیاهان هستند که اغلب باعث  خسارت اقتصادی و از بین رفتن بخشی یا تمام محصول آنها میشوند. مواد و روش­ها: نمونه‌برداری از گیاهان تیره Poaceae  آلوده به سیاهک در مزرعه­ها و مراتع استانهای مرکزی و لرستان انجام شد. ویژگی‌های ریخت‌شناسی و نحوه جوانه‌زنی تلیوسپور این قارچ­ها با میکروسکوپ­های نوری زمینه­روشن و فلورسنت مطالعه و با استفاده از کلید‌های معتبر شناسایی شدند. رابطه فیلوژنتیکی این قارچها با سایر سیاهک­ها بر اساس توالی­یابی ناحیهITS-rDNA نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌­ها: با توجه به نوع میزبان، خصوصیات ریخت‌شناسی و نحوه جوانه‌زنی تلیوسپور 12 گونه  U. maydis، U. hordei ،U. turcomanica ،U. avenae ، U.nuda ،U. bromivora، U. cynodontis ، U. tritici،Tilletia laevis،  Tilletia controversa،  Sporisorium reilianum وSporisorium cruentum تشخیص داده شدند. مشخصات ریخت‌شناسی و رابطه فیلوژنتیکی این قارچ­ها با سایر سیاهک­ها شرح داده شده است. نتیجه­گیری: سیاهک‌های گیاهان تیره Poaceae  در استان­های مرکزی و لرستان شامل هشت گونه از جنس Ustilago، دو گونه از جنس Sporisorium و دو گونه از جنس Tilletia هستند.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb