جلد 11، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1400 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 47-36 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azizi K. (2022). 4- Host preference and population level of Pratylenchoides ritteri on six legume crops. Plant Pathol. Sci.. 11(1), 36-47. doi:10.52547/pps.11.1.36
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-360-fa.html
عزیزی کورش. 4-ترجیح میزبانی و سطح جمعیتی Pratylenchoides ritteri در شش حبوب دانش بیماری شناسی گیاهی 1400; 11 (1) :47-36 10.52547/pps.11.1.36

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-360-fa.html


گروه گیاه پزشکی دانشگاه لرستان، خرم آباد ، Azizi.ko@lu.ac.ir
چکیده:   (2265 مشاهده)
عزیزی ک (1400) ترجیح میزبانی و سطح جمعیتی  Pratylenchoides ritteri در شش حبوب. دانش بیماری­شناسی گیاهی 11(1): 47-36.                 

     
           
Doi:10.2982/PPS.11.1.36.
چکیده
مقدمه: حبوب بعد از غلات مهم‌ترین منبع غذایی انسان هستند. بیش از 70 گونه نماتد انگل گیاهی از حبوب دنیا گزارش شده است که برخی از این نماتدها خسارت زیادی به این محصولات وارد می‌کنند. در بین این نماتدها Pratylenchoides ritteri در ایران پراکنش وسیعی روی گیاهان مختلف از جمله حبوب دارد. مواد و روش‌ها: تعداد نماتدهای P. ritteri در کیلوگرم خاک در یک مزرعه آلوده مشخص شد و از این خاک جهت آزمایش‌ گلخانه‌ای استفاده شد. شاخص تولید مثلی نماتد و برخی از شاخص‌های رشدی شش گیاه باقلا، سویا، عدس، لوبیا، ماش و نخود در گلخانه و مزرعه آلوده در قالب بلوک‌های کاملاً تصادفی بررسی و دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS22 آنالیز شد. یافته‌ها: همه گیاهان کشت شده  میزبان نماتد بودند و شاخص تولید مثلی نماتد روی آنها بالاتر از یک بود. بیشترین شاخص تولیدمثلی در گلخانه مربوط به سویا و کمترین مربوط به ماش بود. کاهش رشد اندام‌های هوایی و زیرزمینی گیاهان در تیمارهای آلوده به نماتد نسبت به شاهد سالم مشاهده شد. لوبیا بیشترین کاهش و ماش کمترین میزان کاهش شاخص‌های رشدی را نشان دادند. نتیجه‌گیری: باقلا، سویا، عدس، لوبیا، ماش و نخود میزبان نماتد P. ritteri هستند و این نماتد می­تواند باعث کاهش شاخص‌های رشدی این گیاهان ‌شود.
واژه‌های کلیدی:  باقلا، سویا، عدس، لوبیا، ماش، نخود
متن کامل [PDF 694 kb]   (741 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/10/25 | پذیرش: 1400/11/18

فهرست منابع
1. Azizi K, Karegar A (2013) Plant parasitic nematodes of legume fields and their distribution in Lorestan province, Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 50:219-235. (In Persian with English Abstract).
2. Azizi K, Eskandari A, Karegar A, Ghaderi R, Van Den Elsen S, Holterman M, Helder J (2016a) Morphometric and molecular data on Pratylenchoides persicus sp. n. (Nematoda: Merliniidae) and two other new records of this genus from Iran. Zootaxa 4205:459-474. [DOI:10.11646/zootaxa.4205.5.4] [PMID]
3. Azizi K, Eskandari A, Karegar A, Ghaderi R, Van Den Elsen S, Holterman M, Helder J (2016b) Morphological and molecular data support the monophyletic nature of the genus Pratylenchoides Winslow, 1958 (Nematoda: Merliniidae), and reveals its intrageneric structuring. Nematology 18:1165-1183. [DOI:10.1163/15685411-00003023]
4. Barooti S, Kheiri A, Tanha-Maafi Z, Norozi R (2000) Study on plant parasitic nematode fauna in Lorestan Province. Proceedings of the 20th Iranian Plant Protection Congress, Isfahan, Iran, p.188. (In Persian with English Abstract).
5. Bert W, Leliaert F, Vierstraete AR, Van Fleteren JR, Borgonie G (2008) Molecular phylogeny of the Tylenchina and evolution of the female gonoduct (Nematoda: Rhabditida). Molecular Phylogenetics and Evolution 48:728-744. [DOI:10.1016/j.ympev.2008.04.011] [PMID]
6. Brzeski MW, Dolinski CM (1998) Compendium of the genus Tylenchorhynchus Cobb, 1913 sensu lato (Nematoda: Belonolaimidae). Russian Journal of Nematology 6:189-208.
7. Changaei M, Darvishnia M, Azizi K, Bazgir E (2020) Plant parasitic nematodes fauna of stone fruit trees in Khoramabad County. Plant Pathology Science 9:51-62. (In Persian with English Abstract). [DOI:10.52547/pps.9.2.51]
8. Decraemer W, Hunt DJ (2006) Structure and classification. Pp. 3-32. In: RN Perry and M Moens (eds.). Plant Nematology. CABI Publishing, Wallingford, Oxon, UK. [DOI:10.1079/9781845930561.0003]
9. De Grisse AT (1969) Redescription ou modification de quelques techniques utilisées dans ľétude des nematodes phytoparasitaires. Mededelingen Rijksfaculteit Landbouwwetenschappen Bull 34:351-356.
10. Dropkin VH (1980) Introduction to plant nematology. John Weiley and Sons Inc, USA, 291p.
11. Fouladi M, Bazgir E, Darvishnia M, Azizi K (2015) Nematodes associated with oak trees in Khoramabad county. International Conference on Sustainable Development Whit a Focus on Agriculture, Environment and Tourism. P.12.
12. Geraert E (2011) he Dolichodoridae of the world: identification of the family Dolichodoridae. Academia Press. Ghent, Belgium, 520p.
13. Ghaderi R, Karegar A (2014) Contribution to a revision of the genus Pratylenchoides Winslow, 1958 (Nematoda: Merliniidae), with redescription of P. erzurumensis Yüksel, 1977 from Iran. Zootaxa 3900:339-369. [DOI:10.11646/zootaxa.3900.3.2] [PMID]
14. Ghaderi R, Kashi L, Karegar A (2018) Plant-parasitic nematodes in Iran. Marjae-e-elm Publication and Society of Iranian Nematology, Tehran, Iran. 754p. (In Persian).
15. Ghaderi R, Miraeiz E, Hosseinvand M, Hashemi K, Jalalinasab P, Mokaram Hesar A, Mirababaei Karani H, Eskandari A, Esmaeili M, Azizi K, Ansari S, Fadakar S (2020) Plant nematology in Iran updated and annulated checklist of recorder taxa. Glebe Edit, 216p.
16. Hatamabadi Farahani M, Tanha Maafi Z (2018) Identification of plant parasitic nematodes of bean fields in Markazi province. Iranian Journal of Pulses Research 9:166-177.
17. Holterman M, Karssen G, van den Elsen S, van Megen H, Bakker J, Helder J (2009) Small subunit rDNA-based phylogeny of the Tylenchida sheds light on relationships among some high-impact plant-parasitic nematodes and the evolution of plant feeding. Phytopathology 99:227-235. [DOI:10.1094/PHYTO-99-3-0227] [PMID]
18. Loof PAA (1991) The family Pratylenchidae Thorne, 1949. Pp. 363-421. In: Manual of Agricultural Nematology. WR Nickle (ed.). CRC Press. New York, USA. [DOI:10.1201/9781003066576-8]
19. Majd Taheri Z, Heydari R, Tanha Maafi Z (2012) Maize as a new host for Pratylenchoides ritteri (Nematoda: Radopholinae). Proceedings of the 20th Iranian Plant Protection Congress, Shiraz, Iran, p.687.
20. Mehrabian F, Bazgir E, Azizi K, Darvishnia M (2020) Identification of plant parasitic nematodes associated with oak trees in Khoramabad city, Iran. Iranian Plant Protection Research (Journal of Plant Protection) 43:67-81. (In Persian with English Abstract).
21. Mirzaipoor Z, Bazgir E, Azizi K, Darvishnia M (2105) Identification of plant-parasitic nematodes associated with potato fields in Lorestan province, Iran. Iranian Plant Protection Research (Journal of Plant Protection) 39:39-58. (In Persian with English Abstract).
22. Mohammadi Zameleh F, Karegar A, Ghaderi R (2018) Plant parasitic nematodes of legume fields and their distribution in Kermanshah province, Iran. Iranian Plant Protection Research (Journal of Plant Protection) 32:339-350. (In Persian with English Abstract).
23. Moradi M, Hojat Jalali AA, Safaee D (2014) Study of intraction between root lesion nematode Pratylenchoides ritteri with Fusarium pseudograminearum on wheat in greenhouse conditions, Proceedings of the 21th Iranian Plant Protection Congress, Urmia, Iran, p.355. (In Persian with English Abstract).
24. Panahandeh Y, Pourjam E (2014) Some belonolaim species (Nematoda, Dolichodoridae) from Sabalan region, northwest of Iran. Journal of Crop Protection 3:13-20.
25. Parsa M, Bagheri A (2008) Legumes. Jahad Daneshgahi Mashhad Publications. Mashhad, Iran. 522p. (In Persian).
26. Riga E, Porter LD, Mojtahedi H, Erickson D (2008) Pratylenchus neglectus, Pratylenchus thornei, and Paratylenchus hamatus, nematodes causing yield reduction to dryland peas and Lentils in Idaho. Plant Disease 92: 979-979. [DOI:10.1094/PDIS-92-6-0979B] [PMID]
27. Ryss AY (1993) Phylogeny of the order Tylenchida (Nematoda). Russian Journal of Nematology 1:74-96.
28. Sher SA (1970) Revision of the genus Pratylenchoides Winslow, 1958 (Nematoda: Tylenchoidea). Proceedings of the Helminthological Society of Washington. 37:154-165.
29. Siddiqi MR (1971) On the plant-parasitic nematode genera Histotylenchus and Telotylenchoides gen. n. (Telotylenchinae), with observations on the genus Paratrophurus Arias (Trophurinae). Nematologica 17:190-200. [DOI:10.1163/187529271X00035]
30. Sturhan D (2011) On lateral fields and deirids in Merliniinae(Tylenchida, Telotylenchidae) and the genus Pratylenchoides(Pratylenchidae). Journal of Nematode Morphology and Systematics14:179-182.
31. Sturhan D (2012) Contribution to a revision of the family Merliniidae Ryss, 1998, with proposal of Pratylenchoidinae subfam. n., Paramerlinius gen. n., Macrotylenchus gen. n. and description of M. hylophilus sp. n. (Tylenchida). Journal of Nematode Morphology and Systematics 15:127-147.
32. Thompson J P, Greco N, Eastwood R, Sharma SB, Scurrah M (2000) Integrated control of nematodes of cool season food legumes. pp.491-566. In: R Knight (ed.). Austuralia, Kluwer Academic. [DOI:10.1007/978-94-011-4385-1_45]
33. Van Megen H, Van den Elsen S, Holterman M, Karssen G, Mooyman P, Bongers T, Holovachov O, Bakker J, Helder J (2009) A phylogenetic tree of nematodes based on about 1200 full-length small subunit ribosomal DNA sequences. Nematology 11:927-950. [DOI:10.1163/156854109X456862]
34. Whitehead AG, Hemming JR (1965) A comparison of some quantitative methods of extracting vermiform nematodes from soil. Annals of Applied Biology 55:25-38. [DOI:10.1111/j.1744-7348.1965.tb07864.x]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb