جلد 10، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1400 )                   جلد 10 شماره 2 صفحات 81-74 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

REZVANJOO M, SADRAVI M, KHOSHROO A. (2021). Impact of an arbuscular mycorrhizal fungus on Fusarium wilt in three tomato cultivars. Plant Pathol. Sci.. 10(2), 74-81. doi:10.52547/pps.10.2.74
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-355-fa.html
رضوان جو محمد، صدروی مهدی، خوشرو علیرضا. تاثیر یک قارچ میکوریز آربوسکولی بر پژمردگی فوزاریومی در سه رقم گوجه فرنگی دانش بیماری شناسی گیاهی 1400; 10 (2) :81-74 10.52547/pps.10.2.74

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-355-fa.html


گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج ، msadravi@yu.ac.ir
چکیده:   (2193 مشاهده)
رضوان­جو  م، صدروی  م، خوشرو  ع (1400) تاثیر یک قارچ میکوریز آربوسکولی بر پژمردگی فوزاریومی در سه رقم گوجه ­فرنگی. دانش بیماری­شناسی گیاهی 10(2):  81-74. Doi: 10.2982/PPS.10.2.74.
 
مقدمه: پژمردگی ناشی از قارچ خاکزاد  Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici یکی از بیماری‌های مهم در بیشتر مناطق کشت گوجه‌فرنگی در جهان است. میزان خسارت بیماری در ایران تا 27 درصد محصول گزارش شده است. مبارزه زیستی یک روش موثر و سازگار با محیط زیست و سالم برای مصرف­ کنندگان است.  توانایی قارچهای میکوریز آربوسکولی در کاهش بسیاری از بیماری­های خاکزاد گیاهان به اثبات رسیده است، بنابراین این پژوهش برای بررسی تاثیر یک قارچ میکوریز آربوسکولی که به شکل تجارتی در دسترس بود بر شدت این بیماری در سه رقم تحت کشت گوجه­ فرنگی صورت گرفت. مواد و روش­ها:  زادمایه‌ی تجارتی قارچ­ میکوریز آربوسکولی Glomus geosprum تهیه گردید. آزمایش در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار اجرا شد. زادمایه‌ی قارچ میکوریز آربوسکولی به خاک سترون در گلدان­ها اضافه شد و بذرهای رقم­های گوجه­ فرنگیSuper-Strain ،Chef  و Super-Falat در گلدان­ها  کاشته شدند. ریشه­ ی گیاهچه­ ها در مرحله‌ی سه تا شش برگی با سوسپانسیون هاگ یک جدایه‌ی پرآزار F. oxysporum f. sp. lycopersici   مایه­ زنی شدند. پس از بروز نشانه­ های زردی و پژمردگی، داده ­های شدت بیماری، ارتفاع ساقه و طول ریشه جمع ­آوری و داده­ ها به کمک نرم ­افزار SPSS20 تجزیه واریانس شده و میانگین­ها مقایسه شدند. یافته­ ها: شدت بیماری در تمام رقم­های تیمار شده با قارچ میکوریز آربوسکولی به میزان معنی­ داری کمتر و ارتفاع ساقه و طول ریشه بیشتر از تیمارهای غیر میکوریزایی بودند. نتیجه­ گیری: توانایی G. geosporum در کاستن از شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی و افزایش رشد بوته­ های گوجه‌فرنگی برای نخستین بار گزارش می­شود.
  
واژه‌های کلیدی: گوجه‌فرنگی، پژمردگی، Fusarium، Glomus
متن کامل [PDF 1135 kb]   (1006 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/9/27 | پذیرش: 1400/10/20

فهرست منابع
1. Amini J, Kazemi M, Abdollahzadeh J, Darvishnia M (2014) Identification of Fusarium species associated with root and crown rot of tomato in Marvdasht. Iranian Plant Protection Science 44:71-80. (In Persian with English abstract)
2. Avazzadeh-Mehrian Z, Sadravi M (2017) The effect of chemical properties of soil on the symbiosis of apple and grape with arbuscular mycorrhizal fungi. Journal of Soil Management and Sustainable Production 7(1): 115-125. (In Persian with English abstract)
3. Błaszkowski J, Kovacs GM, Balazs T K, Orłowska E, Sadravi M, Wubet T, Buscot F (2010) Glomus africanum and G. iranicum, two new species of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota). Mycologia 102(6):1450-1462. [DOI:10.3852/09-302] [PMID]
4. Bidellaoui B, Segarra G, Hakkou A, Trillas M I (2019) Beneficial effects of Rhizophagus irregularis and Trichoderma asperellum strain T34 on growth and fusarium wilt in tomato plants. Journal of Plant Pathology 101(1): 121-127 [DOI:10.1007/s42161-018-0159-y]
5. Etebarian H R (1992) Study of Fusarium wilt of tomato and its chemical control in Varamin. Iranian Agricultural Science 23:1-13. (In Persian with English abstract)
6. Fasihiyani A R (1985) The emergence of tomato Fusarium wilt disease in Hormozgan. Plant Disease 21:29-32.
7. Gordon T R (2017) Fusarium oxysporum and the Fusarium wilt syndrome. Annual Review of Phytopathology 55:23-39.‏ [DOI:10.1146/annurev-phyto-080615-095919] [PMID]
8. Hu J L, Lin X G, Wang J H, Shen WS, Wu S, Peng SP, Mao TT (2010) Arbuscular mycorrhizal fungal inoculation enhances suppression of cucumber Fusarium wilt in greenhouse soils. Pedosphere 20(5): 586-593. [DOI:10.1016/S1002-0160(10)60048-3]
9. Kheyri Z, Moghadam M, Moradi M (2020) Study the effect of different mycorrhizal fungi on some growth indices, photosynthetic pigments, flavonoids, and carotenoid content of pot marigold flower. Horticultural Plant Nutrition 3(1):37-50.
10. ‏ Larkin RP, Fravel DR (1998) Efficacy of various fungal and bacterial biocontrol organisms for control of Fusarium wilt of tomato. Plant Disease 82:1022-1028. [DOI:10.1094/PDIS.1998.82.9.1022] [PMID]
11. McGovern R J (2015) Management of tomato diseases caused by Fusarium oxysporum. Crop Protection 73:78-92. [DOI:10.1016/j.cropro.2015.02.021]
12. Rahimizadeh M, Sadravi M (2020) Biocontrol of Fusarium wilt of tomato by Nano-extract of Trichoderma harzianum. Indian Journal of Agricultural Sciences 90(6):1058-1062.
13. Rajeshkumar S, Nisha M C, Chidambaram Prabu P, Selvaraj T (2009) Interaction between Glomus geosporum, Azotobacter chroococcum, and Bacillus coagulans and their influence on growth and nutrition of Melia azedarach L. Turkish Journal of Biology 33(2): 109-114.
14. Sadravi M (2002) Five Glomus species of arbuscular mycorrhizal fungi from Iran. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 9:15-30. (In Persian with English abstract)
15. Sadravi M (2003) Mycorrhizal fungi of soybean, sunflower, and sesame in Golestan Province of Iran. Proceedings of First National Oilseeds Congress. Gorgan, Iran, p:6.
16. Sadravi M (2004) Seven fungi new for Iran. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 11(3):71-78. (In Persian with English abstract)
17. Sadravi M (2005) Role of mycorrhizal fungi in increasing growth, yield, and resistance in pulse crops. Proceedings of First Pulse Crops Congress of Iran. Mashhad, Iran, p:132.
18. Sadravi M (2006a) Arbuscular mycorrhizal fungi of wheat in northeast Iran. Abstract Book of 8th International Mycological Congress. Cairnes, Queensland, Australia p: 86.
19. Sadravi M (2006b) Comparison population and species richness of arbuscular mycorrhizal fungi between six field crops. Proceedings of 17th Plant Protection Congress of Iran. Tehran University, Karaj, Iran p:180.
20. Sadravi M (2006c) Effect of crops rotation on the population of mycorrhizal fungi of wheat. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 13: 90-98. (In Persian with English abstract)
21. Sadravi M (2006d) Establishment of four arbuscular mycorrhizal fungi in tomato's root on minimal M medium. Proceedings of 17th Plant Protection Congress of Iran. Tehran University, Karaj, Iran p:200.
22. Sadravi M (2007) Arbuscular mycorrhizal fungi of wheat fields in the Golestan Province. Rostaniha 7: 129-140. (In Persian with English abstract)
23. Sadravi M (2012) Role of arbuscular mycorrhizal fungi in plants diseases management. Plant Pathology Science 1(1): 1-13. (In Persian with English abstract)
24. Sadravi M, Mohamadi-Goltapeh E, Blaszkowski J, Minasian V, Alizadeh A (2000) Seven cereal vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi of Iran. Proceedings of 14th Plant Protection Congress of Iran, Karaj p:27.
25. Sadravi M, Gharacheh N (2015) Arbuscular mycorrhizal fungi of pulse crops in southwest Iran. Proceedings of Asian Mycological Congress, 7-10 October 2015, Goa University, Goa, India, p:172.
26. Sadravi M, Mohamadi-Goltapeh E, Blaszkowski J, Minasian V, Alizadeh A (1999) Four vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi of Iran. Seed and Plant 15: 9-24. (In Persian with English abstract)
27. Sadravi M, Moshiri-Rezvany R (2019) Biodiversity of arbuscular mycorrhizal fungi of seven ornamental plants in northeast Iran. Proceedings of 4th Iranian Mycological Congress, Sari, Iran, p:10.
28. Sadravi M, Seifi E (2002) Mycorrhizal fungi of Olive trees in Golestan province. Proceedings of Second Golestan Province Research Projects Congress, Gorgan, Iran p:60.
29. Srinivas C, Nirmala Devi D, Narasimha Murthy K, Dhananjaya Mohan C, Lakshmeesha T R, Singh B P, Kalagatur N K, Niranjana S R, Hashem A, Alqarawi A A, Tabassum B, Abd_Allah E F, Chandra Nayaka S, Srivastava R K (2019) Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici causal agent of vascular wilt disease of tomato: Biology to diversity- A review. Saudi Journal of Biological Sciences 26(7): 1315-1324. [DOI:10.1016/j.sjbs.2019.06.002] [PMID] [PMCID]
30. Srivastava R, Khalidb A, Singh US, Sharma A K (2010) Evaluation of arbuscular mycorrhizal fungus, fluorescent Pseudomonas and Trichoderma harzianum formulation against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici for the management of tomato wilt. Biological Control 53(1):24-31. [DOI:10.1016/j.biocontrol.2009.11.012]
31. Ugwuoke KI, Eze SC (2010) The Effect of Mycorrhiza (Glomus geosporum), Rhizobium and Meloidogyne incognita on growth and development of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp). Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 6(6): 937-941.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb