جلد 10، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1400 )                   جلد 10 شماره 2 صفحات 29-15 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

MOHAMMADI R, keshavarzi M, hassanzadeh N, dejampour J, farhadnezhad A. (2021). Relative levels of resistance to bacterial canker in Iranian apricot hybrids. Plant Pathol. Sci.. 10(2), 15-29. doi:10.52547/pps.10.2.15
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-330-fa.html
محمدی رقیه، کشاورزی منصوره، حسن زاده نادر، دژمپور جلیل، فرهادنژاد افاق. سطح نسبی مقاومت به شانکر باکتریایی در دورگ‌های ایرانی زردآلو دانش بیماری شناسی گیاهی 1400; 10 (2) :29-15 10.52547/pps.10.2.15

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-330-fa.html


پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج . ، kmansureh@gmail.com
چکیده:   (2475 مشاهده)

محمدی ر، کشاورزی م، حسن­زاده ن، دژمپور ج، فرهادنژاد ا (1400) سطح نسبی مقاومت به شانکر باکتریایی در دورگ‌های ایرانی زردآلو. دانش بیماری­شناسی گیاهی 10(2): 29-15.  Doi: 10.2982/PPS.10.2.15.

مقدمه: شانکر باکتریایی با عامل Pseudomonas syringae  یکی از مهم‌ترین بیماری‌های خسارت­زا در زردآلو است. این پژوهش با هدف ارزیابی مقاومت نسبی به شانکر باکتریایی در 22 دورگ منتحب بومی زردآلو از جمله AD507، AD405، HS731 که اخیراً با نام‌های جلیل، پارسی و شانلی معرفی شده‌اند، انجام شد. مواد و روش‌ها: روش‌های آلوده­سازی شامل مایه‌زنی مصنوعی نهال‌های دو ساله در شرایط باغی و شاخه‌های بریده در شرایط آزمایشگاهی بود. در ابتدا، پاتوار جدایه‌های بومی  P. syringae توسط آزمون‌های LOPAT   و GATTa مشخص و مخلوط سه جدایه در تهیه مایه تلقیح به کار برده شد. مایه‌زنی در ساقه نهال‌ها انجام و 1 و 5/1 سال بعد، طول شانکر یادداشت­برداری شد. یافته­ ها: پاتوار سویه‌ها P. syringae pv. syringae تشخیص داده شد. بیشترین و کمترین طول شانکر به ‌ترتیب در هیبریدهای AD1033 و AC113 معادل 76/34 میلی‌متر و 35/8 میلی‌متر دیده شد. روش مایه­زنی شاخه بریده برای ارزیابی واکنش رقمهای زردآلو مناسب نبود. هیبریدها در پنج گروه بسیار مقاوم، شش هیبرید مقاوم، هشت هیبرید نسبتا مقاوم و هفت هیبرید حساس بودند. نتیجه­ گیری: هیبریدهای AD1033, AD1042, AD940, AD811, HS210, DM101, HS203 حساس شناخته شدند، که پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های اصلاحی و احداث/جایگزینی باغها به ­کار برده نشوند. رقمهای جلیل، پارسی و شانلی به‌ترتیب مقاوم و نسبتا مقاوم تشخیص داده شدند.
واژه‌های کلیدی: حساسیت، هیبرید، Pseudomonas syringae
متن کامل [PDF 1114 kb]   (891 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/1/15 | پذیرش: 1400/6/25

فهرست منابع
1. Agrawala RK, Sharma VC (1970) Natural varietal infectibility of stone fruits with bacterial canker. Indian Journal of Agricultural Sciences 40:559-561.
2. Agricultural Data (2002) Crop Products in Year 2000-2001. Ministry Jihad-e-Keshavarzi, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract). 50P.
3. Arny DC, Lindow SE, Upper CD (1976) Frost sensitivity of Zea mays increased by application of Pseudomonas syringae. Nature 262:282-284. [DOI:10.1038/262282a0]
4. Baba-Ali A, Keshavarzi M, Bouzari N, Shakib AM, Hoseinova S (2013) Relative resistance of some local and commercial cherry genotypes to Pseudomonas syringae. Seed and Plant Journal 29:295-310. (In Persian with English Abstract). 2:295-310.
5. Bahar M, Mogahedi H, Akhyanii A (1981). Apricot bacterial canker in Isfahan. Iranian Journal of Plant Pathology 18:58-68. (In Persian with English Abstract).
6. Balan V, Oprea M, Drosu S, Chireceanu C, Tudor V, Petrisor C (2006) Maintenance of biodiversity of apricot tree phenotypes in Romania. Acta Horticulturae 701: 199-206 [DOI:10.17660/ActaHortic.2006.701.29]
7. Banapur A, Zakeri Z, Amani G (1990). Cherry bacterial canker in Tehran. Proceedings of the 9th Plant Protection Congress of Iran, Mashhad, Iran, p.94. (In Persian).
8. Bassi D (1999) Apricot culture: present and future. Acta Horticulturae 488: 35-40. [DOI:10.17660/ActaHortic.1999.488.1]
9. Burke MJ, Gusta LV, Quamme HA, Weiser CJ, Li PH (1976) Freezing and injury in plants. Annual Review of Plant Physiology 27:507-528. [DOI:10.1146/annurev.pp.27.060176.002451]
10. Cao T, Sayler R J, DeJong TM, Kirkpatrick BC, Bostock RM, Shackel KA (1999) Influence of stem diameter, water content, and freezing-thawing on bacterial canker development in excised stems of dormant stone fruit. Phytopathology 89:962-966 [DOI:10.1094/PHYTO.1999.89.10.962] [PMID]
11. Dejampour J (2016) Evaluation of apricot hybrids to obtain new cultivars. Final Report 39267, Agricultural Research, Education and Extension Organisation of Iran. 46P. (In Persian).
12. Donmez M, Karlidag H, Esitken A (2009). Identification of resistance to bacterial canker (Pseudomonas syringae pv. syringae) disease on apricot genotypes grown in Turkey. European Journal of Plant Pathology 126:241-247. [DOI:10.1007/s10658-009-9536-x]
13. Dowler WM, Weaver DJ (1975) Isolation and characterization of fluorescnt pseudomonads from apparently healthy peach trees. Phytopathology 65:233-236. [DOI:10.1094/Phyto-65-233]
14. Endert E, Ritchie DF (1984) Detection of pathogenicity, measurement of virulence and determination of strain variation in Pseudomonas syringae pv. syringae. Plant Disease 68:677-680 https://doi.org/10.1094/PD-69-677 [DOI:10.1094/PD-68-677]
15. English H, Davis JR, DeVay JE, Lownsbery BF (1980) Bacterial canker, an important decline disease of apricots and other stone fruits in California. Acta Horticulturae 85:235-242. [DOI:10.17660/ActaHortic.1981.85.47]
16. Erfaninik M, Rezae, R, Charehgani H (2018) Identification of the causal agent of bacterial canker of stone fruit trees Pseudomonas syringae pv. syringae in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province and comparison of some cherry cultivars resistance to it. Applied Research in Plant Protection 7:31-44. (In Persian with English Abstract).
17. FAO (2017) FAOSTAT database results. http:/faostat.fao.org/faostat/servlet.
18. Farhadfar S, Keshavarzi M, Bouzari N, Ladan Moghadam A, Soleimani A (2016) Susceptibility of cherries to bacterial canker in field and laboratory. International Journal of Agriculture and Forestry 6:20-27
19. Gilbert V, Planchon V, Legras F, Maraite H, Bultreys A (2010) Patogenicity and aggressiveness in populations of P. syringae from Belgian fruit orchards. European Journal of Plant Pathology 126:263-277. [DOI:10.1007/s10658-009-9538-8]
20. Hattingh M J, Roos IMM (1995) Bacterial Canker. Pp. 48-50. In: JM Ogawa and EI Zehr (ed.), Compendum of Stone Fruit Diseases, APS Press.
21. Hormaza JI (2002) Molecular characterization and similarity relationships among apricot (Prunus armeniaca L.) genotypes using simple sequence repeats. Theoretical and Applied Genetics 104:321-328. [DOI:10.1007/s001220100684] [PMID]
22. Jafarpour B (1993). Resistant cultivars of apricot to bacterial canker (Pseudomonas syringae pv. syringae) in Mashhad. Currents in Plant Science, Biotechnology and Agriculture 18:327-332. [DOI:10.1007/978-94-011-2004-3_55]
23. Kałuzna M, Puławska J, Sobiczewski P (2010) The use of PCR melting profile for typing of Pseudomonas syringae isolates from stone fruit trees. European Journal of Plant Pathology 126:437-443. [DOI:10.1007/s10658-009-9553-9]
24. Karimi-kurdistani G, Harighi B (2008) Phenotypic and molecular properties of Pseudomonas syringae pv. syringae the causal agent of bacterial canker of stone fruit trees in Kurdistan province. Journal of Plant Pathology 90:81-86. (In Persian with English Abstract).
25. Kennelly MM, Cazorla FM, de Vincente A, Ramos C, Sundin GW (2007) Pseudomonas syringae diseases of fruit trees, progress toward understanding and control. Plant Disease 91:4-17. [DOI:10.1094/PD-91-0004] [PMID]
26. Keshavarzi M, Bouzari N (2014) Bacterial canker resistance in a number of selected apricot genotypes. Final Report 46359, Agricultural Research, Education and Extension Organization of Iran. 35P. (In Persian with English Abstract).
27. Klement Z, Rozsnyay DS, Balo E, Prileszky M (1984) The effect of cold on development of bacterial canker in apricot trees infected with Pseudomonas syringae pv. syringae. Physiological Plant Pathology 24:237-246 [DOI:10.1016/0048-4059(84)90031-6]
28. Lelliott RA, Stead DE (1987) Method for the Diagnosis of Bacterial Disease of Plants. Blackwell Scientific Publications, 216p.
29. Prunier J-P, Psallidas P, Scortichini M, Simeone AM, Martins JMS, Lopez MM (1997) European co-operative research on apricot bacterial diseases. In XI International Symposium on Apricot Culture. 488:699-704 [DOI:10.17660/ActaHortic.1999.488.116]
30. Santi F, Russell K, Menard M, Dufour J (2004) Screening wild cherry for resistance to bacterial canker by laboratory and field tests. Forest Pathology 34:349-362. [DOI:10.1111/j.1439-0329.2004.00376.x]
31. Schaad NW, Jones JB, Chun W (2001) Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria. 3rd ed., APS Press. 373P.
32. Shams Bakhsh M, Rahimian H (1989) Characterization of stone fruits bacterial canker in Mazandaran. Proceedings of the 9th Plant Protection Congress of Iran, Mashhad, p.134. (In Persian with English abstract).
33. Sinden SI, De Vay JE, Backman PA (1971) Properties of syringomycin, a wide spectrum antibiotic and phytotoxin produced by Pseudomonas syringae, and its role in bacterial canker disease of peach trees. Physiological Plant Pathology 1:199-213. [DOI:10.1016/0048-4059(71)90029-4]
34. Singh HV, Mir MS, Wani MA (2005) Effect of host genotype and age of plant on resistance to gummosis disease in apricot of Kargil. Annals of Plant Protection Sciences 13:152-155:
35. Sobiczewski P, Jones AL (1992) Effect of exposure to freezing temperatures on necrosis in sweet cherry shoots inoculated with Pseudomonas syringae pv. syringae or P. s. pv. morsprunorum. Plant Disease 76:447-451. [DOI:10.1094/PD-76-0447]
36. Topp BL, Heaton JB, Russell DM (1989) Introduction and evaluation of stone fruit varieties for the Granit belt of Queensland. In Australian Temperate Fruits Review Conference 240:39-42. [DOI:10.17660/ActaHortic.1989.240.5]
37. Weaver DJ (1978) Interaction of Pseudomonas syringae and freezing in bacterial canker on excised peach twigs. Phytopathology 68:1460-1463. [DOI:10.1094/Phyto-68-1460]
38. Zamze S (1983) The structure of lipopolysaccharide from Pseudomonas syringae pv. morsporonorum and its role in canker decay. PhD Thesis, National Academic Awards. Thames Polytechnic.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb