دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس نشریه: یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، دفتر نشریات دانشکده، مجله دانش بیماری شناسی گیاهی

کدپستی: ۷۴۸۳۱-۷۵۹۱۸

تلفن: ۳۱۰۰۱۴۲۸ (۰۷۴)
 

پست الکترونیک: ijplantpatholsciyu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی:
http://yujs.yu.ac.ir/pps/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب