دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و چشم انداز نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/13 | 

هدف از انتشار این نشریه مطلع نمودن کارشناسان گیاهپزشکی از جدیدترین یافته های دانش بیماری شناسی گیاهی در زمینه های عوامل بیماریزای گیاهان (قارچها، پروکاریوتها، نماتدها، ویروسها، کمبود عناصر غذایی، تنشهای محیطی و انگلهای گل دار) بیماریهای ناشی از آنها و روشهای مدیریت بیماریهای گیاهان، بر اساس زمینه تخصصی، سابقه پژوهشی و یا مطالعات نویسنده(گان) به شیوه آموزشی - تحلیلی، به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی، نوشته شده اند و قبلا به هیچ طریق انتشار نیافته، یا همزمان به نشریه های دیگر فرستاده نشده باشند، را با داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر میکند.

چشم انداز این نشریه رسیدن به سطح استاندارد نمایه های بین المللی، همراه با انتشار مقاله های مروری و علمی ترویجی مبتنی بر یافته های پژوهشی نویسندگان است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی:
http://yujs.yu.ac.ir/pps/find-1.42.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب