نشریه تحقیقات اکوسیستمهای جنگلی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس نشریه: یاسوج، دانشگاه یاسوج، دفتر نشریات علمی دانشگاه، نشریه تحقیقات اکوسیستمهای جنگلی

کدپستی: ۷۴۸۳۱-۷۵۹۱۸

تلفن: ۰۷۴-۳۱۰۰۱۴۱۰
 

پست الکترونیک: zfryu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات اکوسیستمهای جنگلی:
http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/find-1.57.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب