تحقیقات جنگلهای زاگرس- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس نشریه: یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، دفتر نشریات علمی دانشکده، مجله تحقیقات جنگل های زاگرس

کدپستی: 74831-75918

تلفن: 31006308(074)

پست الکترونیک: zfr@yu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جنگلهای زاگرس:
http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب