سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 • دکتر امید ابوعلی: دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز abouali@shirazu.ac.ir
 • دکتر کریم اسلاملوئیان: دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز keslamlo@rose.shirazu.ac.ir
 • دکتر خسرو جعفرپور: دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز khjafarme@shirazu.ac.ir
 • دکتر ابراهیم حاجی دولو: استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز hajidae_1999@yahoo.com 
 • دکتر محمد رهنما: استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان rahnama@mail.uk.ac.ir
 • دکتر علی اکبر عالم رجبی: دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان rajabi@cc.iut.ac.ir
 • دکتر غلام رضا زنده بودی: استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج zendehbudi@yahoo.com
 • دکتر مهران عامری مهاباد: استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه باهنر کرمان ameri_mm@yahoo.com
 • دکتر غلام رضا کریمی: دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز ghkarimi2@shirazu.ac.ir
 • دکتر هچیر کریمی: استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه یاسوج hakar@mail.yu.ac.ir
 • دکتر کورش گودرزی: استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج kgoudarzi@mail.yu.ac.ir
 • دکتر ابراهیم هادیان: دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز webadmin@shirazu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی:
http://yujs.yu.ac.ir/jste/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب