سامانه نشریات دانشگاه یاسوج - مجله تولید گیاهان روغنی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1. ./files/site1/files/gide.pdf (راهنمای نگارش مقاله)

2. /files/site1/pages/taahod_2625.doc (فرم تعهد نامه را لطفا به صورت فایل پیش نیاز همراه مقاله ارسال نمایید.)

 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج - مجله تولید گیاهان روغنی:
http://yujs.yu.ac.ir/jopp/find.php?item=1.48.12.fa
برگشت به اصل مطلب