سامانه نشریات دانشگاه یاسوج - مجله تولید گیاهان روغنی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                                                                                      

ایمیل

 
 

محل خدمت

 
 

تخصص

 
 

مرتبه علمی

 
 

سمت

 
 

 تصویر

 
 

نام و نام خانوادگی

 
 

ردیف

 
 

j_daneshian@yahoo.com

 
 

بخش دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

 
 

اکولوژی گیاهان زراعی

 
 

استاد

 
 

سردبیر

 
 

AWT IMAGE

 
 

دکتر جهانفر دانشیان

 
 

1

 
 

modaresa@modares.ac.ir

 
 

 

 

دانشگاه تربیت مدرس

 
 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

 
 

استاد

 
 

عضو هیات تحریریه

 
 

 

 

align=left

 

 

 
 

دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

 
 

2

 
 

kazemeini22@gmail.com

 
 

دانشگاه شیراز

 
 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

 
 

دانشیار

 
 

عضو هیات تحریریه

 
 

AWT IMAGE

 
 

دکتر سید عبدالرضا کاظمینی

 
 

3

 
 

mrtadayon@yahoo.com

 
 

دانشگاه شهرکرد

 
 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

 
 

دانشیار

 
 

عضو هیات تحریریه

 
 

AWT IMAGE

 
 

دکتر محمودرضا

 

تدین

 
 

4

 
 

yadavi@yu.ac.ir

 
 

دانشگاه یاسوج

 
 

اکولوژی گیاهان زراعی

 
 

دانشیار

 
 

عضو هیات تحریریه

 
 

yadavi.jpg

 
 

دکتر علیرضا یدوی

 
 

5

 
 

rahimiasg@gmail.com

 
 

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

 
 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

 
 

دانشیار

 
 

عضو هیات تحریریه

 
 

AWT IMAGE

 
 

 

 

دکتر اصغر رحیمی

 
 

6

 
 

falah1357@yahoo.com

 
 

دانشگاه

 

 شهر کرد

 
 

اکولوژی گیاهان زراعی

 
 

استاد

 
 

عضو هیات تحریریه

 
 

AWT IMAGE

 
 

 

 

دکتر سیف اله فلاح

 
 

7

 
 

balouchi@yu.ac.ir

 
 

 

 

دانشگاه یاسوج

 
 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

 
 

دانشیار

 
 

 

 

عضو هیات تحریریه

 
 

AWT IMAGE

 
 

 

 

دکتر حمیدرضا بلوچی

 
 

8

 
 

movahhedi1354@yu.ac.ir

 
 

دانشگاه یاسوج

 
 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

 
 

دانشیار 

 

 

 

مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه

 
 

AWT IMAGE

 
 

 

 

دکتر محسن موحدی دهنوی

 
 

9

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج - مجله تولید گیاهان روغنی:
http://yujs.yu.ac.ir/jopp/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب