مجله پژوهشهای بذر ایران- آیین نامه اخلاق علمی
آیین نامه اخلاق علمی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

منشور اخلاق نشریۀ پژوهشهای بذر ایران بر مبنای راهکارهای کمیته اخلاق انتشار (COPE) طراحی شده است و کلیه نویسندگان و افراد فعال در نشریه (سردبیر نشریه، اعضای هیأت تحریریه، مدیر داخلی، ویراستار و ناشر) می بایست به قوانین و اصول اخلاقی مذکور پایبند باشند. این منشور اخلاقی جهت تعیین وظایف و تعهدات سردبیران، داوران و نویسندگان محترم تنظیم شده است.
 

دریافت فایل COPE

آیین نامه اخلاق علمی نشریه

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهشهای بذر ایران:
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/find-1.114.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب