مجله پژوهشهای بذر ایران- آیین نامه اخلاق علمی
آیین نامه اخلاق علمی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

منشور اخلاق نشریۀ پژوهشهای بذر ایران بر مبنای راهکارهای کمیته اخلاق انتشار (COPE) طراحی شده است و کلیه نویسندگان و افراد فعال در نشریه (سردبیر نشریه، اعضای هیأت تحریریه، مدیر داخلی، ویراستار و ناشر) می بایست به قوانین و اصول اخلاقی مذکور پایبند باشند. این منشور اخلاقی جهت تعیین وظایف و تعهدات سردبیران، داوران و نویسندگان محترم تنظیم شده است. قایل ذکر است این نشریه عضو COPE نیست اما از قوانین آن پیروی می کند. 
 

دریافت فایل COPE

آیین نامه اخلاق علمی نشریه

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهشهای بذر ایران:
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/find.php?item=1.114.23.fa
برگشت به اصل مطلب