جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای رستمی

علی رستمی، مهدی صدروی، رسول رضایی، محمد عبداللهی،
جلد 9، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1399 )
چکیده

رستمی ع، صدروی م، رضائی ر، عبداللهی م (1399) مهار زیستی پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با دو گونه Trichoderma  و Pseudomonas fluorescens. دانش بیماری­شناسی گیاهی 9(2):27-14. Doi: 10.2982/PPS.9.2.14

مقدمه: پوسیدگی فوزاریومی ریشه، ناشی ازf. sp. phaseoliFusarium solani ، یکی از بیماری­های مهم لوبیا در جهان است، که خسارت آن تا 85 درصد محصول گزارش شده است. مهار زیستی روشی سالم و سازگار با محیط زیست برای مدیریت این بیماری خاک­­برد است. مواد و روش­ها:  مزرعه ­های لوبیا در استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید شدند و از ریشه های پوسیده بوته­ های  بیمار نمونه‌برداری شد. دو جدایه بیمارگر از آنها جداسازی، خالص­سازی و شناسایی شدند. قدرت بیماری­زایی این دو جدایه روی دو رقم درخشان و پاک لوبیا در گلخانه آزمایش شد. قدرت بازدارندگی از رشد پرگنه جدایه پرآزارتر بیمارگر توسط 14 جدایه Trichoderma harzianum ، چهار جدایه Trichoderma virens ، دو جدایه Trichoderma atroviridae و پنج جدایه بومی  florescensPseudomonas و CHAOP. florescens   در شرایط آزمایشگاهی با توانایی فرا انگلی و تولید مواد پادزیست بررسی شدند. سرانجام تاثیر چهار جدایه برتر T. harzianum یک جدایه T.  atroviridae  و دو جدایه P. florescens  برشدت بیماری در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ­ها: تمام جدایه ­های سه گونه  Trichoderma توانایی فرا انگلی و از بین بردن ریسه های بیمارگر را داشتند. در آزمایش تولید مواد پادزیستی فرار و نافرار  چهار جدایه   harzianum T. توانایی بیشتر معنی­داری نشان دادند. در آزمایش گلخانه نیز تمام تیمارها باعث کاهش معنی­ دار شدت بیماری شدند ولی یک جدایه harzianum  T. تاثیر بیشتری داشت. نتیجه ­گیری: بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در مزرعه ­های لوبیا در جنوب­ غربی ایران هم وجود دارد. جدایه­ های بومی T. harzianum ، T. virens  و T. atroviridae توانایی فرا انگلی بیمارگر را دارند. این قارچها و جدایه ­های باکتری    florescensPseudomonas    توانایی بازدارندگی از رشد پرگنه بیمارگر با تولید مواد پادزیستی دارند. جدایه­ های Trichoderma harzianum و T. atroviridae و . florescens CHAO  P
  توانایی کاهش شدت بیماری را در شرایط گلخانه دارند.


سعید شریفی رستم آبادی، ا مهدیه رستمی، فرحناز جهانشاهی افشار، فریبا اردشیر،
جلد 12، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1401 )
چکیده

شریفی رستم ­آبادی س، رستمی م، جهانشاهی افشار ف، اردشیر ف (1401) معرفی سه نماتد انگل گیاهی تیره Longidoridae  از باغهای شهرستان رفسنجان، ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 12(1):  12-24.   
مقدمه: نماتدهای انگل گیاهی تیره Longidoridae، از راسته‌ی Dorilaimida ، می‌توانند هم به‌طور مستقیم و هم به‌واسطه انتقال بعضی ویروسها به بسیاری از محصولهای کشاورزی و به‌ویژه درختان میوه خسارت وارد نمایند. با توجه به نبود پژوهشهای قبلی در این زمینه در باغهای میوه منطقه رفسنجان، شناسایی و پایش جمعیت آن‌ها حائز اهمیت است. مواد و روش‌ها: برای شناسایی نماتدهای انگل محصولهای باغی در شهرستان رفسنجان، تعدادی نمونه خاک و ریشه از اطراف ریشه انواع درختان میوه از مناطق مختلف شهرستان در سال 1399 جمع آوری گردید. نماتدها به دو روش سینی و الک-سانتریفیوژ استخراج شده و پس از تثبیت به گلیسرین خالص منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائم، نمونه­ ها با میکروسکوپ نوری و با مراجعه به منابع معتبر، مطالعه و در سطح گونه مورد شناسایی قرار گرفتند. یافته‌ها: سه گونه‌ی Longidorus africanus، Xiphinema vuittenezi و X. index از خاک اطراف ریشه در این مطالعه جدا شدند. همچنین به منظور شناسایی تکمیلی، X. vuittenezi با تکثیر ناحیه D2-D3 (LSU rDNA) مورد مطالعه مولکولی نیز قرارگرفت. توالی به‌دست‌آمده 100 درصد با توالی‌های سایر جمعیت‌های X. vuittenezi در بانک ژن یکسان بود. نتیجه ­گیری: این پژوهش نشان می­دهد پایش جمعیت نماتدهای منطقه نیاز به توجه بیشتری دارد.

 
سعید شریفی رستم آبادی، مهدیه رستمی، فرحناز جهانشاهی افشار، فریبا اردشیر،
جلد 12، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1402 )
چکیده

شریفی­ رستم ­آبادی س، رستمی م ، جهانشاهی­ افشار ف، اردشیر ف (1402) معرفی شش نماتد انگل گیاهی از باغهای منطقه رفسنجان استان کرمان ایران. دانش بیماری­شناسی گیاهی 12(2):52-41.
مقدمه: منطقه حومه شهرستان رفسنجان در استان کرمان ایران، دارای باغ‌های درختان میوه متنوعی است که محصول آنها تحت تاثیر نماتدهای انگل گیاهی قرار می­‌گیرد، بنابراین شناسایی نماتدهای انگل گیاهی باغ­‌های میوه‌ی این منطقه ضروری به‌نظر ‌رسید. مواد و روش‌ها: نمونه­‌های خاک از اطراف ریشه درختان زردآلو، هلو، انار، سیب، آلبالو و خرمالو  طی سال‌های 1398 و 1399 از این منطقه جمع‌آوری گردیدند. نماتدها به دو روش سینی و الک-سانتریفیوژ استخراج شده و پس از تثبیت، به گلیسرین خالص منتقل شده، پس از تهیه اسلایدهای دایم، با میکروسکوپ زمینه روشن مطالعه شده و با مراجعه به منابع معتبر  شناسایی شدند. یافته‌ها: شش نماتد از زیرراسته Tylenchomorpha، متعلق به  پنج تیره: Tylenchidae ، Pratylenchidae، Tylenchulidae ، Criconematidae و Anguinidae  شناسایی شدند.  نماتد زخم ریشه (Pratylenchus penetrans)، سنجاقی (Paratylenchus neoamblycephalus) و  سوسیسی شکل (Mesocriconema xenoplax) مهمترین نماتدهای انگل گیاهی باغ‌های درختان میوه این منطقه بودند. نتیجه­ گیری: نظر به حضور برخی نماتدهای مهم و خسارت‌زا  در باغ‌­های این شهرستان اجرای روش­‌های مدیریتی مناسب و پایش جمعیت نماتدهای مهم انگل گیاهی توصیه می­گردد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb