جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای درویش نیا

معصومه چنگایی، مصطفی درویش نیا، کورش عزیزی، عیدی بازگیر،
جلد 9، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1399 )
چکیده

چنگایی م، درویش­ نیا م، عزیزی ک، بازگیر ع (1399) فون نماتدهای انگل گیاهی درختان میوه هسته‌دار شهرستان خرم‌آباد. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2):62-51.        DOI:10.2982/PPS.9.2.51.
چکیده
مقدمه: شناسایی نماتدهای انگل گیاهی که از عوامل مهم خسارت­زا در درختان میوه هسته­ دار می‌باشند، جهت پیشبرد اهداف بخش کشاورزی و افزایش سطح تولید دارای اهمیت می‌باشد.
مواد و روش‌ها: طی سال‌های 96-97 تعداد 72 نمونه خاک از باغ‌های شهرستان خرم‌آباد جمع‌آوری گردید. پس از استخراج، کشتن، تثبیت و انتقال نماتدهـا بـه گلیسـرین، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه شد. شناسایی گونه‌ها با استفاده از کلیدهای معتبر انجام گرفت. یافته‌ها: سی گونه نماتد انگل گیاهی از 19 جنس زیر راسته Tylenchina شناسایی شدند. مشخصات
ریخت­شناسی  Aphelenchoides sp. و Ditylenchus sp. که با هیچیک از گونه‌های گزارش شده مطابقت نداشتند، شرح داده شده است.  نتیجه‌گیری: گونه‌های Aphelenchoides haguei، Helicotylenchus tunisiensis، Merlinius nanus، Filenchus ditissimus، Filenchus facultativus  برای نخستین بار روی درختان میوه هسته‌دار در ایران گزارش می‌شوند.
 
درنا فرقانی، عیدی بازگیر، مهدی نصر اصفهانی، مصطفی درویش نیا،
جلد 9، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1399 )
چکیده

فرقانی د، بازگیر ع، نصراصفهانی م، درویش‌نیا م (1399) شدت بیماری‌زایی جدایه‌های ایرانی Rhizoctonia solani در سیب‌زمینی رقم بورن. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2):72-63. DOI:10.2982/PPS.9.2.63.
 
مقدمه: Kühn Rhizoctonia solani یک قارچ خاک­زاد عامل پوسیدگی ریشه سیب‌زمینی است که هرساله خسارت زیادی به محصول سیب‌زمینی در منطقه ­های مختلف ایران وارد می‌سازد. هدف از این پژوهش بررسی بیماری‌زایی جدایه‌های مختلف این قارچ از منطقه ­های مختلف سیب‌زمینی­کاری ایران  روی رقم بورن بود. مواد و روش‌ها: شدت بیماری‌زایی 70 جدایه R. solani جدا شده از منطقه­ های مهم کشت سیب‌زمینی در ایران شامل استان‌های اردبیل، اصفهان، فارس، کردستان، کرمان، لرستان و همدان بر روی رقم سیب‌زمینی بورن در شرایط گلخانه‌ای و در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی گردید. یافته‌ها: تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که بیماری‌زایی جدایه‌ها از تنوع بالائی برخوردار بوده و جدایه‌ها از نظر شدت بیماریزایی در در سطح یک درصد اختلاف معنی­داری داشته و در گروه‌های مختلف قرار دارند. نتیجه‌گیری: جدایه‌های اردبیل-1، اردبیل-5، اصفهان-14، فارس-26، فارس-29، کردستان-34، کردستان-39، کردستان-40، کرمان-47 و همدان-66 بالاترین و جدایه‌های
فارس-21، اصفهان-20، همدان-65 و  اصفهان-18 پایین‌ترین شدت بیماری‌زایی را نشان دادند.
 
مریم میردریکوند، مصطفی درویش نیا، عیدی بازگیر، سمیرا پاکباز،
جلد 10، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1399 )
چکیده

میردریکوند م، درویش‌نیا م، بازگیر ع، پاکباز س (1399) معرفی گونه‌های Fusarium همراه طوقه و ریشه کانولا در استان لرستان ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 10(1): 75-64.
Doi: 10.2982/PPS.10.1.64.
مقدمه: کانولا یکی از  گیاهان روغنی مهم در جهان است. گونه‌های  Fusarium می­توانند باعث پوسیدگی ریشه و طوقه کانولا شوند. مواد و روش‌ها: به‌منظور شناسایی گونه‌های Fusarium همـراه کانولا، در طول فصل زراعی سال 1397 از ریشـه و طوقـه گیـاهان آلوده و مشکوک به آلودگی از مزرعه­های کانولا حومه شهرستان‌های استان لرستان نمونه‌برداری صورت گرفت. نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شده و عوامل مولد بیماری، با استفاده از محـیط کشـت‌های اختصاصی و عمومی جداسازی و خالص‌سازی و سپس با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند. یافته‌ها: از نمونـه‌هـای جمـع‌آوری شــده، در مجموع 88 جدایــه به ‌دســت آمــد کــه بر اســاس مشخصــات ریخــت شناختـی شش گونه شامل:Fusarium acuminatum، F. culmorum، diversisporum F.،F. oxysporum، F. sambucinum و F. solani شناسایی شدند و گونه F. culmorum با 21 جدایه (86/23 درصد) و F. solani با 7 جدایه (95/7 درصد) به ترتیب بیش‌ترین وکم‌ترین درصد فراوانی را داشتند. نتیجه‌گیری: کانولا برای نخستین بار به‌ عنوان میزبان جدیدی برای F. diversisporum و F. sambucinum در ایران گزارش می‌شود.

نفیسه حسامی، مصطفی درویش نیا، عیدی بازگیر،
جلد 10، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1400 )
چکیده

حسامی  ن، درویش‌نیا م، بازگیر ع (1400) واکنش نه رقم لوبیا به دو گونه Fusarium . دانش بیماری­شناسی گیاهی 10(2): 104-93.    
    Doi: 10.2982/PPS.10.2.93. 
مقدمه: دو قارچ خاک­زاد Fusarium oxysporum و F. solani عامل بیماریهای مهم پژمردگی و پوسیدگی ریشه انواع لوبیا هستند. بهترین روش مدیریت این بیماریها شناسایی و کشت رقمهای مقاوم است. این پژوهش برای شناسایی واکنش نه رقم لوبیای ایرانی به این دو قارچ بیمارگر اجرا شد.
مواد و روش­ها: بوته­ های بیمار لوبیا از مزرعه ­های شهرستان الیگودرز در استان لرستان در غرب ایران  جمعآوری و در آزمایشگاه F. solani  و F. oxysporum از آنها جداسازی شدند. بیماریزایی این قارچها ابتدا روی یک رقم محلی بررسی شد. سپس واکنش نه رقم لوبیا نسبت به آنها در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه تعیین شد. یافته‌ها: واکنش رقمها به F. oxysporum و F. solani به ترتیب در رقم قرمزدادفر با شدت بیماری 28/8 و 26/6 درصد، قرمزصیاد با 33/3 و 28/8 درصد، چیتی­کوشا با 35/5 و 33/3 درصد، سفید247 با 40 و 37/8 درصد، سفیدپاک با 46/6 و 46/7 درصد، چیتی492 با 48/8 و 46/7 درصد به عنوان نیمه حساس و چیتی صالح با شدت بیماری 64/4 و 62/2 درصد، قرمزیاقوت با 77/7 و 80 درصد و سفیدالماس با 82/2 و 86/7 درصد به عنوان حساس شناخته شدند. هم‌چنین آنالیز همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی معنی‌دار منفی بین طول ریشه، وزن­ تر و خشک ریشه با شدت این بیماریها وجود دارد. نتیجه‌گیری: شش رقم لوبیای ایرانی قرمزدادفر، قرمزصیاد، چیتی­کوشا، سفید247، سفیدپاک و  چیتی492 به این بیماریها نیمه حساس هستند.

سمیرا پاکباز، مصطفی درویش نیا، آرزو نقوی،
جلد 11، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1400 )
چکیده

 پاکباز س، درویش‌نیا م، نقوی ا (1400) جایگاه نسب­ شناسی جدایه استان لرستان ایران ویروس برگ بادبزنی انگور. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 11(1):12-1.       
     10.2982/PPS.11.1.1 Doi:   
مقدمه: ویروس برگ بادبزنی(GFLV) یک ویروس‌ مهم آلوده کننده انگور در جهان است. مواد و روش‌ها: انگورهای دارای نشانه GFLV از حومه شهر خرم‌آباد در استان لرستان ایران،  در بهار 1399 نمونه‌برداری شدند و آزمون RT-PCR جهت تکثیر ژن GFLV-CP آنها انجام و محصول واکنش توالی‌یابی شد. یافته‌ها: آغازگرهای اختصاصی توانستند قطعه‌ای به طول bp 1515 مربوط به ژن CP را تکثیر کنند. بر اساس توالی نوکلئوتیدی این قطعه، GFLV برای نخستین بار در این منطقه شناسایی شد. تشابه ترادف نوکلئوتیدی این جدایه به میزان 64/95 -14/89 درصد با دیگر جدایه‌های موجود در بانک ژن NCBI تشخیص داده شد. همچنین در درخت نسب­ شناسی  این جدایه ­ها بر اساس ناحیه ژنومی CP، جدایه‌های GFLV در دو گروه I و II خوشه‌بندی شدند. جدایه لرستان GFLV همراه با جدایه‌های GFLV متعلق به ناحیه شمال غربی کشور و جدایه شهر تاکستان در یک زیرشاخه در گروه I قرار گرفتند و جدایه‌های مربوط به سایر کشورها نیز در این گروه در یک زیرشاخه مجزا قرار گرفتند. همچنین جدایه‌های شرق کشور و استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در گروه II و در زیرشاخه‌های متفاوت قرار گرفتند. نتیجه‌گیری: یافته­ های این پژوهش‌ بیانگر بومی بودن ویروس، خاستگاه احتمالی آن از ایران و سپس گسترش آن به سایر نقاط دنیا و نیز اثر جدایی جغرافیایی در تکامل GFLV می‌باشد.

 
مریم فولادی، عیدی بازگیر، مصطفی درویش نیا، کورش عزیزی،
جلد 11، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1401 )
چکیده

فولادی م، بازگیر ع، درویش­نیا م، عزیزی ک (1401) نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با کشت خیار در استان لرستان ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 11(2): 82-73. 10.2982/PPS.11.2.73      Doi:            
 
مقدمه: نماتدها از عوامل خسارت­زا در تولید خیار در جهان هستند. این پژوهش برای شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در مزرعه­ها و گلخانه­ های تحت کشت خیار در استان لرستان در غرب ایران انجام شد. مواد و روش‌ها: هشتاد و پنج نمونه خاک همراه با ریشه خیار از شهرستان‌های مختلف استان لرستان در غرب ایران جمع‌آوری گردیدند. استخراج نماتدها، تثبیت و انتقال آن‌ها به گلسیرین و تهیه لام‌های میکروسکوپی دائمی و شناسایی گونه‌ها با استفاده از منابع علمی معتبر انجام گرفت. یافته‌ها: بیست گونه نماتد انگل گیاهی از 12 جنس از زیر راسته Tylenchina شناسایی شدند. مشخصات ریخت‌شناسی Amplimerlinius globigerus و incognita Meloidogyne به عنوان زیانبارترین نماتدها شرح داده شده است. نتیجه­ گیری: یازده گونه جدید برای فون نماتدهای خیار در ایران گزارش می‌شود.

 
سید مسلم حسینی، مصطفی درویش نیا، حسین رضایی نژاد، عیدی بازگیر، فاطمه درویش نیا،
جلد 11، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1401 )
چکیده

حسینی س م، درویش‌نیا م، رضایی‌نژاد ع، بازگیر ع، درویش‌نیا  ف (1401) اثر اسانسهای آویشن، نعناع فلفلی،  مرزه و دو قارچ‌کش بر رشد سه قارچ بیماری‌زای گیاهی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 11(2): 52-60.                  Doi: 10.2982/PPS.11.2.52
 
مقدمه: بعضی اسانس‌های گیاهی خاصیت ضد قارچی دارند. این پژوهش برای تعیین اثر سه اسانس گیاهی و دو قارچکش شیمیایی بر رشد پرگنه سه قارچ بیمارگر گیاهی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. مواد و روشها: اثر غلظت‌های مختلف سه اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.)، نعناع فلفلی (Mentha piperata L.) و مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica Jamzad)، در مقایسه با دو قارچکش مانکوزب و کاربندازیم، بر  رشد سه قارچ Alternaria solani، Botrytis cinerea  و Fusarium solani با روش رقیقسازی در محیط عصاره مخمر سوکرز مایع مورد بررسی قرار گرفتند و حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت قارچکشی (MFC) آنها محاسبه شدند. یافته ­ها: اسانس آویشن در بین اسانهای گیاهی بیشترین اثر بازدارندگی را بر A. solani و F. solani  و اسانس مرزه بیشترین اثر بازدارندگی را بر B. cinerea داشتند.  مانکوزب در بین قارچکشهای شیمیایی بیشترین اثر بازدارندگی را بر A. solani و کاربندازیم بیشترین اثر بازدارندگی را بر B. cinerea و F. solani داشتند. نتیجه‎گیری: اسانس‌های آویشن و مرزه اثر بازدارندگی قابل ملاحظه‌ای بر رشد پرگنه این سه قارچ بیمارگر گیاهان دارند.


 
فهیمه یاراحمدی، مصطفی درویش نیا، کورش عزیزی،
جلد 12، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1402 )
چکیده

یاراحمدی ف، درویش ­نیا م، عزیزی ک (1402) نماتدهای زخم ریشه و سیستی مزرعه‌­های سبزی و صیفی حومه شهرستان رومشکان استان لرستان ایران. دانش بیماری‌­شناسی گیاهی 12(2):65-53.
مقدمه: نماتدهای زخم ریشه و سیستی می‌توانند باعث خسارت و کاهش محصول سبزی و صیفی گردند. هدف از این پژوهش شناسایی این نماتدهای انگل گیاهی مهم در مزرعه‌­های این گیاهان در حومه شهرستان رومشکان استان لرستان ایران بود. مواد و روش‌‏ها: چهل و پنج نمونـه خاک و ریشه از مزرعه‌های سبزی و صیفی این منطقه  در سال 1400 جمع‌آوری گردیدند. نماتدها به روش سینی استخراج و با استفاده از روش تکمیل شـده دگریـسه  تثبیـت و بـه گلیسیرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی، با استفاده از میکروسکوپ زمینه روشن مجهز به لنز دیجیتال، خصوصیات ریختی هـر یـک از نماتـدها مطالعه و با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند. یافته‏ ها: نماتدهای Pratylenchus speijeri ، P.neglectus، P. thornei و نماتد سیستی Heterodera schachtii  در مزرعه‌های این منطقه شناسایی شدند. P. speijeri برای اولین بار از ایران گزارش و توصیف می‌‏‏شود. همچنین H. schachtii برای اولین بار از کاهو در ایران گزارش می‌شود. نتیجه‌گیری: نظر به حضور این نماتدهای انگل گیاهی مهم روی این گیاهان در این منطقه باید روش‌های مناسب مدیریت آنها را اجرا کرد.


زهرا میرزایی ‎پور، عیدی بازگیر، دوست مراد ظفری، مصطفی درویش نیا،
جلد 12، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1402 )
چکیده

میرزایی‎ پور ز، بازگیر ع، ظفری د، درویش‎نیا م (1402) تاثیر دما و محیط کشت بر رشد و اسپورزایی هشت گونه  Trichoderma. دانش بیماری­ شناسی گیاهی 12(2): 116-105.

گونه­ های Trichoderma  از عوامل مهم مهارزیستی بیمارگرهای خاک­زی گیاهان هستند. رشد و تکثیر این قارچ‌­ها تحت تأثیر محیط کشت و دما قرار می­‌گیرد. این پژوهش به منظور تعیین تأثیر دما و محیط کشت بر رشد و هاگ­زایی گونه­‌های Trichoderma انجام شد. ده جدایه گونه­‌های Trichoderma   از خاک‌­های زراعی مناطق مختلف استان لرستان، ایران جداسازی شدند. مطالعه مشخصات مرفولوژی و توالی­ یابی ناحیه­‌های ژنی ITS-rDNA, tef1α  آن‌ها نشان داد که متعلق به هشت گونه Trichoderma هستند. بررسی تاثیر چهار نوع محیط کشت و پنج دما برای تعیین محیط­ کشت و دمای بهینه برای رشد و تکثیر این قارچ‌ها، نشان داد که محیط سیب­ زمینی/دکستروز/آگار(PDA)  بهترین محیط و دمای 20 تا 30 درجه سلسیوس برای رشد و تکثیر این قارچ­‌ها بهینه هستند. بررسی توانایی آنها در بازدارندگی از رشد قارچ خاکزی بیمارگر گیاهی Rhizoctonia solani  در شرایط آزمایشگاهی، نشان داد که T. harzianum LT8  بیشترین توانایی بازدارندگی را دارد. بنابراین از این جدایه میتوان به عنوان یک عامل بالقوه مهارزیستی برای این قارچ بیمارگر گیاهی در پژوهش‌­های آینده استفاده کرد.
 صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb