جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای حسینی

عباس صلاحی اردکانی، سيد عباس حسینی نژاد،
جلد 1، شماره 1 - ( 12-1390 )
چکیده

صلاحی اردکانی، ع. و حسینی‌نژاد، س. ع. 1390. کاربرد بومادران، زیتون‌تلخ و چریش در مبارزه با نماتد غده ریشه Meloidogyne incognita . دانش بیماری‌شناسی گیاهی 1(1): 26-14.
استفاده از سموم شیمیایی برای مبارزه با نماتدهای انگل گیاهی، علاوه بر صرف هزینه زیاد، می‌تواند باعث باقی‌ماندن آن‌ها در محصول، از بین رفتن دشمنان طبیعی نماتدها و آلودگی محیط زیست شود. بر اساس پژوهش‌های انجام شده روغن، عصاره و پودر مغز بذر و کنجاله چریش، عصاره و پودر بذر کامل زیتون تلخ، عصاره و پودر قسمت‌های هوایی بومادران باعث مرگ لاروهای سن دوم نماتد مولد غده ریشه گیاهان Meloidogyne incognita می‌شوند. تاثیر این مواد گیاهی بر مرگ و میر این نماتد در مقایسه با شاهد بیمار، از نظر آماری و در سطح 1 درصد اختلاف معنی‌دار دارند. با کاربرد این مواد گیاهی می‌توان مصرف سموم شیمیایی و خطرات استفاده از آن‌ها، را کاهش داد.

سمانه فولادوند، سیده عاطفه حسینی،
جلد 4، شماره 2 - ( 6-1394 )
چکیده

فولادوند س. و حسینی س.ع. 1394. قارچ‌ها و شبه قارچ‌های ناقل ویروس‌های گیاهی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 4(2):63-53.

قارچ‌های Olpidium brassicae و  O. boronovanus و دو گونه شبه قارچ Polymyxa graminis و P.betae به عنوان ناقلین مهم ویروس‌های گیاهی شناخته شده‌اند. تمامی این قارچ‌ها و شبه­قارچ­ها انگل اجباری ریشه گیاهان می‌باشند و ویروس‌های متعلق به 12 جنس در 4 خانواده را منتقل می‌کنند. در این مقاله ضمن معرفی این ناقلین و چرخه­ی زندگی آن‌ها، ویروس­هایی که منتقل می­کنند و نحوه­ی کسب و انتقال ویروس‌ها شرح داده شده­اند.


موسی محمدی، احمد حسینی، ابراهیم صداقتی، ثمین حسینی،
جلد 7، شماره 1 - ( 12-1396 )
چکیده

محمدی م.، حسینی ا.، صداقتی ا. و حسینی ث. 1396. کاربرد میکوویروس‌ها در مهار زیستی قارچ­های بیمارگر. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 7(1): 62-51.

میکوویروس­ها یا ویروس­های انگل قارچ­ها دارای ژنوم ssRNA، dsRNA یا dsDNA هستند. بعضی از این ویروس‌ها دامنه میزبانی محدودی داشته و فقط جدایه خاصی از میزبان را آلوده می‌کنند، در مقابل بعضی توانایی آلوده­سازی جنس‌های مختلف یک تیره از قارچ­ها را دارند. این ویروس‌ها اغلب در قارچ‌های میزبان با پیوند ریسه‌ای انتقال می‌یابند. اکثر این ویروس‌ها باعث کاهش قدرت بیماری‌زایی میزبان خود می‌شوند و این پدیده به نام کم‌آزاری شناخته می‌شود. میکوویروس‌ها می‌توانند به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در مبارزه زیستی  با قارچ­­های بیمارگر و ایجاد مقاومت القایی در گیاهان استفاده شوند.


سعیده احمدی فر، سید محسن حسینی، ابراهیم محمدی گل تپه، اکبر جاهدی،
جلد 9، شماره 1 - ( 12-1398 )
چکیده

احمدی­ فر س، حسینی س م، محمدی­ گل­ تپه ا، جاهدی ا (1398) روش بهینه تولید زیست توده میسلیومی Ganoderma lucidum در ملاس نیشکر. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(1): 14-1DOI: 10.2982/PPS.9.1.1.
مقدمه: قارچ دارویی Ganoderma lucidum به­ عنوان یکی از موثرترین محصول­های طب­ سنتی در شرق آسیا شناخته شده­ است. بدنه بازیدیوکارپ، میسلیوم و اسپور این قارچ حاوی حدود 400 ترکیب مختلف زیست فعال به­ همراه پلی­ ساکاریدها، پپتیدوگلیکان­ها و تری­ترپن­ها، به عنوان گروه­های موثر با ارزش دارویی می­باشند. برای تولید مقیاس بزرگی از زیست­ توده این قارچ حاوی پل ی­ساکاریدهای ضد تومور و سرطان، کشت غوطه ­ور آن یکی از موثق­ترین فن­آوری­ها است. با توجه به اینکه رشد میسلیوم قارچ با عوامل محیطی مختلف مانند pH، دما و مواد مغذی در دسترس آن ارتباط دارد، هدف از این پژوهش تعیین تاثیر pH، دما، غلظت­های مختلف منبع کربن و نیتروژن بر رشد زیست توده قارچ در محیط ملاس نیشکر بود. مواد و روش­ها: بخش اول پژوهش به شناسایی ریختی و مولکولی جدایه ایرانی G. lucidum اختصاص داده شد. سپس تاثیر منبع­های کربن آرابینوز، مالتوز، سلولاز و زایلوز با غلظت­های 0/1، 0/2 و 0/3 درصد، منبع­های نیتروژن عصاره مخمر، MgSo4.7H2O، پپتون وK2Hpo4 با غلظت­های 0/2، 0/3 و 0/4 درصد، اثر pH 4، 4/5، 5، 5/5، دماهای 25، 28 و 32 درجه سلسیوس و تعداد 2 ، 3 یا 4 قرص به قطر  mm25 زادمایه، بر تولید زیست توده میسلیومی G. lucidum در ملاس نیشکر، در آزمایش­های در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار در شرایط آزمایشگاهی مطالعه شدند. یافته ­ها: مقایسه میانگین وزن خشک میسلیوم تولیدی در تیمارهای مختلف این آزمایش نشان داد که بین تیمارهای مختلف در سطح احتمال 5درصد اختلاف معنی­ داری وجود دارد. بیشترین توده میسلیومی قارچ با منبع نیتروژن پپتون با غلظت 3/0درصد،  منبع کربن مالتوز با غلظت 2/0درصد ، pH=5 ، دمای 28 درجه سلسیوس و افزودن 3 قرص به قطر 5mm2  زادمایه قارچ در محیط مایع ملاس نیشکر بدست آمد. نتیجه­ گیری: ملاس نیشکر می­تواند به­ عنوان یک محیط ارزان و مقرون­ به­ صرفه برای تولید زیست ­توده G. lucodum مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش برای نخستین بار نشان داد، که می­توان با افزودن پپتون با غلظت 0/3 درصد ، مالتوز با غلظت 0/2 درصد، به ملاس نیشکر، با 3 قرص به قطر 5mm2 زادمایه، در pH=5  و دمای 28 درجه سلسیوس بیشترین زیست توده این قارچ دارویی را تولید کرد.


حدیث شهبازی، علیرضا ترنگ، فریدون پاداشت، مریم حسینی چالشتری، مهرزاد اله‌قلی‌پور، مریم خشکدامن، سیده اکرم موسوی قلعه رودخانی، سوسن نظری تابک، فرزانه اسداللهی شریفی، مهناز پورعباس دولت آباد،
جلد 11، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1400 )
چکیده

شهبازی ح، ترنگ ع، پاداشت ف، حسینی­ چالشتری م، اله‌قلی‌پور م، خشکدامن م، موسوی ­قلعه رودخانی س­ ا، نظری­ تابک س، اسداللهی شریفی ف، پورعباس­ دولت­آباد م (1400) واکنش 109 لاین برنج به بیماری بلاست. دانش بیماری­ شناسی گیاهی 11(1):35-24.           
  Doi: 10.2982/PPS.11.1.24

مقدمه: بلاست ناشی از Pyricularia oryzae، مهم‌ترین بیماری قارچی برنج در جهان است. بهترین روش مدیریت بیماری شناسایی و کشت رقم‌های مقاوم است. مواد و روش‌ها: ، واکنش 109 لاین از لاین‌های امیدبخش موسسه تحقیقات برنج کشور به همراه سه رقم شاهد (حساس و مقاوم) در مقابل بیماری بلاست در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. بذر هر یک از لاین‌ها به‌صورت آپلند در خزانه بلاست به‌منظور ارزیابی بلاست برگ، در اوایل تیرماه،کشت شد. جهت آلوده­ سازی لاین‌های موردنظر، از نقاط مختلف استان گیلان برگ‌های آلوده به بلاست جمع‌آوری و در سطح خزانه پاشیده شد. در تمام مراحل، رطوبت لازم جهت ایجاد بیماری توسط آبیاری بارانی تأمین شد. شدت بیماری براساس روش استاندارد موسسه بین ­المللی تحقیقات برنج با درجه ­های صفر تا نه ارزیابی شد. نشاها در گلدانهای بزرگ در گلخانه کشت شدند و مایه‌زنی به‌روش تزریق در گردن خوشه به منظور ارزیابی بلاست خوشه صورت‌ گرفت. یافته‌ها: هفت و 14 لاین با درجه ­های 2 و 3، واکنش مقاومت به بلاست برگ را نشان دادند. سایر لاینها نسبتاً حساس تا بسیارحساس به بیماری بودند. سه لاین TH1، TH2 و TH3 با درجه آلودگی 5، حساس به بیماری بلاست خوشه ارزیابی شدند. نتیجه‌گیری: بیست و یک لاین شناخته شده مقاوم به بلاست برگ را میتوان در برنامه اصلاح رقمهای زراعی برنج استفاده کرد.


 
سیدضیاء میرحسینی چاهوکی، حسین معصومی، جهانگیر حیدرنژاد، اکبر حسینی پور، روح اله عبدالشاهی، محمد مداحیان،
جلد 11، شماره 1 - ( (پاییز و زمستان) 1400 )
چکیده

میرحسینی چاهوکی س ض، معصومی ح، حیدرنژاد ج، حسینی­ پور ا، عبدالشاهی ر، مداحیان م (1400) واکنش چهل ژنوتیپ‌ کدوییان به ویروس موزاییک خیار. دانش بیماری­شناسی گیاهی 11(1): 59-48.            
  Doi: 10.2982/PPS.11.1.48.                                       
چکیده
مقدمه: ویروس موزاییک خیار ((Cucumber mosaic virus, CMV یکی از شایع‌ترین بیمارگرهای گیاهان جالیز در دنیا محسوب می‌شود. بهترین روش‌ مدیریت بیماری شناسایی و کشت رقمهای مقاوم است. مواد و روشها: واکنش 40 ژنوتیپ یا رقم از گیاهان تیره کدوییان شامل طالبی، خیار، خربزه، کدو و هندوانه نسبت به یک جدایه از CMV از زیرگروه IB در شرایط گلخانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تکرار برای هر تیمار ارزیابی گردید. بوته‌ها در مرحله برگ‌های کوتیلدونی با عصاره توتون آلوده به CMV مایه‌زنی شدند. دو تا چهار هفته بعد از مایه‌زنی، واکنش آن‌ها بر اساس شاخص شدت نشانه و میزان جذب در آزمون الایزا (OD405) تعیین شد. یافته ­ها: ژنوتیپ‌ها در پنچ گروه کاملاً حساس، حساس، نسبتاً مقاوم، مقاوم و کاملاً مقاوم دسته­بندی شدند. نتیجه­ گیری: کشت ژنوتیپ‌های کاملا مقاوم یا مقاوم را برای مدیریت بیماری می­توان توصیه کرد.

سید مسلم حسینی، مصطفی درویش نیا، حسین رضایی نژاد، عیدی بازگیر، فاطمه درویش نیا،
جلد 11، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1401 )
چکیده

حسینی س م، درویش‌نیا م، رضایی‌نژاد ع، بازگیر ع، درویش‌نیا  ف (1401) اثر اسانسهای آویشن، نعناع فلفلی،  مرزه و دو قارچ‌کش بر رشد سه قارچ بیماری‌زای گیاهی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 11(2): 52-60.                  Doi: 10.2982/PPS.11.2.52
 
مقدمه: بعضی اسانس‌های گیاهی خاصیت ضد قارچی دارند. این پژوهش برای تعیین اثر سه اسانس گیاهی و دو قارچکش شیمیایی بر رشد پرگنه سه قارچ بیمارگر گیاهی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. مواد و روشها: اثر غلظت‌های مختلف سه اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.)، نعناع فلفلی (Mentha piperata L.) و مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica Jamzad)، در مقایسه با دو قارچکش مانکوزب و کاربندازیم، بر  رشد سه قارچ Alternaria solani، Botrytis cinerea  و Fusarium solani با روش رقیقسازی در محیط عصاره مخمر سوکرز مایع مورد بررسی قرار گرفتند و حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت قارچکشی (MFC) آنها محاسبه شدند. یافته ­ها: اسانس آویشن در بین اسانهای گیاهی بیشترین اثر بازدارندگی را بر A. solani و F. solani  و اسانس مرزه بیشترین اثر بازدارندگی را بر B. cinerea داشتند.  مانکوزب در بین قارچکشهای شیمیایی بیشترین اثر بازدارندگی را بر A. solani و کاربندازیم بیشترین اثر بازدارندگی را بر B. cinerea و F. solani داشتند. نتیجه‎گیری: اسانس‌های آویشن و مرزه اثر بازدارندگی قابل ملاحظه‌ای بر رشد پرگنه این سه قارچ بیمارگر گیاهان دارند.


 
فروغ کاظمیان، سالار جمالی، زهره علیپور، سید محسن نساج حسینی،
جلد 12، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1402 )
چکیده

کاظمیان  ف، جمالی  س ، علیپور  ز، نساج حسینی3 س ­م (1402) تاثیر چهار ترکیب گیاهی بر نماتد غده ریشه کیوی. دانش بیماری­‌شناسی گیاهی 12(2): 40-27.
مقدمه: خسارت نماتدهای غده ریشه یکی از مشکلات تولید کیوی در شمال ایران است. این پژوهش برای بررسی امکان استفاده از برگ­‌های خشک شده چهار گیاه برای مدیریت نماتد غده ریشه کیوی اجرا شد.  مواد و روش­‌ها: خاک و ریشه کیوی­‌های بیمارباغ‌های شهرستان رودسر استان گیلان ایران ، نمونه برداری شدند و نماتد غده ریشه آن‌ها به روش تک توده تخم روی گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا، خالص‌­سازی شد. خصوصیات ریختی لاروهای سن دوم و نماتدهای ماده مطالعه و گونه نماتد شناسایی گردید. جمعیت لازم نماتد روی گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا تکثیر شد. تاثیربرگ‌های خشک داوودی، گل جعفری، گوآوا و خرزهره در دو میزان 50 و 75 گرم در یک کیلوگرم خاک با چهار تکرار برای هر تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی روی نهال­‌های کیوی رقم هایوارد مایه زنی شده با نماتد در شرایط گلخانه­ بررسی شدند. شاخص‌­های آلودگی به نماتد (تعداد گال، توده تخم، تخم، لارو سن دوم در 250 گرم خاک و فاکتور تولید مثلی) و ویژگی­‌های رشدی گیاه (ارتفاع نهال، طول ریشه، حجم ریشه، وزن تر و خشک ریشه و اندام‌­های هوایی) تعیین شدند. یافته‌ها: نماتد غده ریشه عامل بیماری در این منطقه Meloidogyne incognita تشخیص داده شد. تیمارهای مورد استفاده علاوه بر مهار نماتد سبب ارتقای رشد نهال­‌های کیوی گردیدند. مقایسه میانگین­ داده‌­ها نشان داد که تیمار گل داوودی به میزان 75 گرم نسبت به سایر تیمارها، اثر بیشتری روی کاهش شاخص‌­های جمعیتی نماتد داشته است. رتبه­‌های بعدی به ترتیب شامل تیمارهای داوودی 50 گرم، گل جعفری 75 گرم، گل جعفری 50 گرم، خرزهره 75 گرم، خرزهره 50 گرم، گوآوا 75 گرم و گوآوا 50 گرم بودند. تیمار 75 گرم گل داوودی در بهبود رشد نهال­‌ها نیز از بهترین تأثیر برخوردار بود. نتیجه‌­گیری: افزودن 75 گرم برگهای خشک داوودی به هر کیلوگرم خاک به کاهش خسارت نماتد غده ریشه و بهبود رشد نهال­‌های کیوی کمک می‌­کند.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb