جستجو در مقالات منتشر شده


128 نتیجه برای موضوع مقاله: تخصصي

زهرا محمدی، فرهاد نظریان فیروزآبادی، زیبا نظری،
جلد 9، شماره 2 - ( 6-1399 )
چکیده

محمدی ز، نظریان فیروزآبادی ف، نظری ز (1399) میزان بیان ژن­های کدکننده LysM-RLKs سیب‌زمینی پس از القا با محرک کیتین. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2):50-37.   DOI:10.2982/PPS.9.2.37.
 
مقدمه: گیرنده‌های شبه­ کینازی دارای موتیف لیزین(LysM-RLKs)  سهم مهمی در مسیر پاسخ دفاعی گیاهان به بیماری­ها و تنش­های محیطی دارند. این پژوهش برای بررسی تاثیر کیتین به عنوان محرک بیان ژنهای کدکننده LysM-RLKs انجام ‌شد. مواد و روش‌ها: میزان بیان سه ژن PGSC0003DMP400010799،PGSC0003DMP400010800 وPGSC0003DMP400061331  کدکننده LysM-RLKs در اثر تیمار با کیتین (μg/ml 150) در برگ‌های جوان سیب­زمینی هفت هفته‌ای رقم Jely در برگ‌های تیمار شده  و شاهد بررسی گردید. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌های بیان ژن­ها نشان داد که بیان هر سه ژن نسبت به شاهد به صورت معنی‌داری در اثر استفاده از کیتین افزایش می­یابد. نتیجه‌گیری: افزایش بیان ژن‌های کدکننده LysM-RLKs با استفاده از کیتین می‌تواند در القای مقاومت سیستمیک به بیماری­های گیاهی و تنش­های محیطی مؤثر باشد.

درنا فرقانی، عیدی بازگیر، مهدی نصر اصفهانی، مصطفی درویش نیا،
جلد 9، شماره 2 - ( 6-1399 )
چکیده

فرقانی د، بازگیر ع، نصراصفهانی م، درویش‌نیا م (1399) شدت بیماری‌زایی جدایه‌های ایرانی Rhizoctonia solani در سیب‌زمینی رقم بورن. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2):72-63. DOI:10.2982/PPS.9.2.63.
 
مقدمه: Kühn Rhizoctonia solani یک قارچ خاک­زاد عامل پوسیدگی ریشه سیب‌زمینی است که هرساله خسارت زیادی به محصول سیب‌زمینی در منطقه ­های مختلف ایران وارد می‌سازد. هدف از این پژوهش بررسی بیماری‌زایی جدایه‌های مختلف این قارچ از منطقه ­های مختلف سیب‌زمینی­کاری ایران  روی رقم بورن بود. مواد و روش‌ها: شدت بیماری‌زایی 70 جدایه R. solani جدا شده از منطقه­ های مهم کشت سیب‌زمینی در ایران شامل استان‌های اردبیل، اصفهان، فارس، کردستان، کرمان، لرستان و همدان بر روی رقم سیب‌زمینی بورن در شرایط گلخانه‌ای و در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی گردید. یافته‌ها: تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که بیماری‌زایی جدایه‌ها از تنوع بالائی برخوردار بوده و جدایه‌ها از نظر شدت بیماریزایی در در سطح یک درصد اختلاف معنی­داری داشته و در گروه‌های مختلف قرار دارند. نتیجه‌گیری: جدایه‌های اردبیل-1، اردبیل-5، اصفهان-14، فارس-26، فارس-29، کردستان-34، کردستان-39، کردستان-40، کرمان-47 و همدان-66 بالاترین و جدایه‌های
فارس-21، اصفهان-20، همدان-65 و  اصفهان-18 پایین‌ترین شدت بیماری‌زایی را نشان دادند.
 
صغری قاسمی دودران، مهدی داوری،
جلد 9، شماره 2 - ( 6-1399 )
چکیده

قاسمی دودران ص، داوری م (1399) بیماری‌های قارچی فندق در ایران. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2): 94-85.         DOI:10.2982/PPS.9.2.85.

درخت فندق، دارای رویشگاه‌های طبیعی در شمال غرب ایران در جنگل‌های استان‌های اردبیل و گیلان است. بیماری زوال یک عامل تهدیدکننده درختان فندق در این ناحیه است. نشانه‌های بیماری به شکل ضعف عمومی، کاهش رشد، برگ‌ریزی و سرخشکیدگی شاخه‌ها، شانکر روی شاخه و تنه و پوسیدگی ریشه ظاهر می‌شوند که سرانجام به مرگ تدریجی یا زوال درختان منجر می‌شوند. قارچ‌هایی که باعث ایجاد بیماری زوال فندق در ایران می‌شوند Diaporthe amygdali،
و Cytospora fuckelii به‌عنوان عامل‌های شانکر و Fusarium semitectum، F. lateritium،  F. anthophilum و Armillaria mellea به‌عنوان عامل‌های پوسیدگی ریشه گزارش شده‌اند. نشانه‌های زوال درختان فندق در ایران، قارچ‌های بیمارگر و راهکارهای مدیریت بیماری در این مقاله شرح داده شده‌اند.
 
علی رستمی، مهدی صدروی، رسول رضایی، محمد عبداللهی،
جلد 9، شماره 2 - ( 6-1399 )
چکیده

رستمی ع، صدروی م، رضائی ر، عبداللهی م (1399) مهار زیستی پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با دو گونه Trichoderma  و Pseudomonas fluorescens. دانش بیماری­شناسی گیاهی 9(2):27-14. Doi: 10.2982/PPS.9.2.14

مقدمه: پوسیدگی فوزاریومی ریشه، ناشی ازf. sp. phaseoliFusarium solani ، یکی از بیماری­های مهم لوبیا در جهان است، که خسارت آن تا 85 درصد محصول گزارش شده است. مهار زیستی روشی سالم و سازگار با محیط زیست برای مدیریت این بیماری خاک­­برد است. مواد و روش­ها:  مزرعه ­های لوبیا در استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید شدند و از ریشه های پوسیده بوته­ های  بیمار نمونه‌برداری شد. دو جدایه بیمارگر از آنها جداسازی، خالص­سازی و شناسایی شدند. قدرت بیماری­زایی این دو جدایه روی دو رقم درخشان و پاک لوبیا در گلخانه آزمایش شد. قدرت بازدارندگی از رشد پرگنه جدایه پرآزارتر بیمارگر توسط 14 جدایه Trichoderma harzianum ، چهار جدایه Trichoderma virens ، دو جدایه Trichoderma atroviridae و پنج جدایه بومی  florescensPseudomonas و CHAOP. florescens   در شرایط آزمایشگاهی با توانایی فرا انگلی و تولید مواد پادزیست بررسی شدند. سرانجام تاثیر چهار جدایه برتر T. harzianum یک جدایه T.  atroviridae  و دو جدایه P. florescens  برشدت بیماری در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ­ها: تمام جدایه ­های سه گونه  Trichoderma توانایی فرا انگلی و از بین بردن ریسه های بیمارگر را داشتند. در آزمایش تولید مواد پادزیستی فرار و نافرار  چهار جدایه   harzianum T. توانایی بیشتر معنی­داری نشان دادند. در آزمایش گلخانه نیز تمام تیمارها باعث کاهش معنی­ دار شدت بیماری شدند ولی یک جدایه harzianum  T. تاثیر بیشتری داشت. نتیجه ­گیری: بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در مزرعه ­های لوبیا در جنوب­ غربی ایران هم وجود دارد. جدایه­ های بومی T. harzianum ، T. virens  و T. atroviridae توانایی فرا انگلی بیمارگر را دارند. این قارچها و جدایه ­های باکتری    florescensPseudomonas    توانایی بازدارندگی از رشد پرگنه بیمارگر با تولید مواد پادزیستی دارند. جدایه­ های Trichoderma harzianum و T. atroviridae و . florescens CHAO  P
  توانایی کاهش شدت بیماری را در شرایط گلخانه دارند.


فریبا قادری،
جلد 9، شماره 2 - ( 6-1399 )
چکیده

قادری ف (1399) بیماری لکه سفید سنبله گندم. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2): 118-108. DOI:10.2982/PPS.9.2.108.
 
لکه سفید سنبله، ناشی از قارچ Parastagonospora nodorum یک بیماری مهم گندم نان و دوروم است. این بیماری باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول می‌شود. تاریخچه بیماری، ریخت شناسی بیمارگر و روش مدیریت بیماری شامل تناوب، شخم، جمع‌آوری بقایای بوته‌های بیمار پس از برداشت، از بین بردن علف‌های هرز، کشت بذر سالم یا ضدعفونی بذر با یک قارچ‌کش‌های جذبی و کشت رقم مقاوم شرح داده شده‌اند.

پارمیدا آل احمد، لیلا ابراهیمی،
جلد 9، شماره 2 - ( 6-1399 )
چکیده

آل‌احمد پ، ابراهیمی ل (1399) روش مبارزه زیستی با بیماری‌های قارچی پس از برداشت سیب. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2): 107-95.        DOI:10.2982/PPS.9.2.95.
 
بیماری‌های پس از برداشت سیب، معمولاً توسط طیف وسیعی از قارچ‌ها به وجود می‌آیند. پوسیدگی پس از برداشت این میوه، مهم­ترین دلیل کاهش طول عمر و ارزش اقتصادی آن به شمار می‌آیند. قارچ‌های  Botrytis cinerea و Penicillium expansum به ترتیب عامل کپک خاکستری و کپک آبی، شایع‌ترین  عامل­های پوسیدگی بعد از برداشت میوه سیب شناخته شده­اند. استفاده از سم­های شیمیایی برای مبارزه با این قارچها می­تواند اثرهای سوء بر سلامت مصرف­کنندگان و محیط‌زیست داشته و سبب بروز مقاومت در قارچها و از بین رفتن جانداران مفید ‌شود. بنابراین مبارزه زیستی با این قارچها به عنوان روشی مناسب برای مصرف کنندگان و سازگار با محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. کارآیی  قارچ­های  Candida saitoana و Trichoderma harzianum و باکتری Rahnella aquatilis در مبارزه زیستی با این بیماری­ها به اثبات رسیده است.

حبیب اله چاره گانی،
جلد 9، شماره 2 - ( 6-1399 )
چکیده

چاره‌گانی ح (1399) تأثیر سرکه چوب، اسید هیومیک و ریزجانداران موثر بر نماتد Meloidogyne javanica  روی گوجه‌فرنگی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2):84-73.         DOI:10.2982/PPS.9.2.73.

مقدمه: نماتد غده ریشه Meloidogyne javanica خطرناک‌ترین نماتد بیماریزای گیاهی در جهان است. با توجه به خطرهای زیست ‌محیطی حاصل از سم­های شیمیایی برای مهار این نماتد، یافتن ترکیبهای ایمن و دوستدار محیط زیست ضروری می‌باشد. مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر اثر سرکه چوب در غلظت‌های 3/0، 6/0 و 9/0 درصد حجمی-حجمی، ریزجانداران مؤثر (EM®) در غلظت‌های 5، 10 و 15 درصد حجمی-حجمی و اسید هیومیک در غلظت‌های 2/0، 4/0 و 6/0 درصد حجمی-حجمی و نماتدکش ترویگو (شاهد مثبت) در غلظت 4/0 درصد حجمی-حجمی در خسارت M. javanica روی گوجه­فرنگی رقم Early-Urbana در شرایط گلخانه بررسی شد. یافته‌ها: EM® در بالاترین غلظت (15 درصد حجم به حجم) موثرترین ترکیب آلی مورد استفاده برای کاهش شاخص‌های جمعیتی نماتد بود. این تیمار موجب افزایش طول، وزن‌تر و خشک شاخساره به ترتیب به میزان 41، 28 و 36 درصد و کاهش تعداد تخم، گال و کیسه‌تخم در ریشه و عامل تولیدمثل نماتد به ترتیب به میزان 58، 48، 49 و 57 درصد شد. نماتدکش ترویگو موجب کاهش تعداد تخم، گال و کیسه‌تخم در ریشه و فاکتور تولیدمثل نماتد به ترتیب به میزان 87، 88، 96 و 87 درصد درمقایسه با گیاهان تیمار نشده گردید. نتیجه‌گیری: ترکیبهای آلی مورد استفاده در این آزمایش توانایی مهار M. javanica در گوجه‌فرنگی کشت شده در شرایط گلخانه را دارند.
 

مهسا سمیعی، مهدی داوری،
جلد 9، شماره 2 - ( 6-1399 )
چکیده

سمیعی م، داوری م (1399) بیماری‌های مهم چمن در ایران.  دانش بیماری‌شناسی گیاهی 9(2): 128-119.        DOI:10.2982/PPS.9.2.119.

چمن مهمترین گیاه تحت کشت در فضای سبز شهرها است،که موجب تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گرد و غبار می­شود. بیماری‌های  قارچی و شبه­ قارچی شایع‌ترین بیماری‌های چمن در ایران هستند که این گیاه را در تمام مراحل رشد تحت تأثیر قرار می‌دهند و باعث خشکیدگی و زوال آن می‌شوند. گونه‌های Pythium، Fusarium، Microdochium، Rhizoctonia، Bipolaris، Pyricularia و Colletotrichum به عنوان عامل­های گیاهچه­ میری، پوسیدگی ریشه و طوقه، لکه­ برگی و آنتراکنوز چمن در ایران شناخته شده­اند. نشانه­ های این بیماری­ها، مشخصه­ های ریختی بیمارگرها و روش مدیریت آنها شرح داده شده است.


صفحه 7 از 7    
7
بعدی
آخرین
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | University of Yasouj Journals System Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb