سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
1- راهنمای تهیه و تنظیم مقاله
توجه: فرم تعهدنامه یا شناسه مقاله توسط نویسنده مسئول تکمیل و به صورت فایل پیش نیاز همراه مقاله ارسال شود.
./files/site1/files/shenaseh(1).doc (فرم شناسه یا تعهدنامه مقاله را لطفا به صورت فایل پیش نیاز همراه مقاله ارسال نمایید) 

 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی:
http://yujs.yu.ac.ir/pps/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب