سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1.   دکتر سیدعلی اکبر بهجت نیا: استاد بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه شیراز                                           behjatnishirazu.ac.ir
  2.   دکتر سید محسن تقوی: استاد بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه شیراز                                                    mtaghavishirazu.ac.ir
  3.   دکتر حبیب اله حمزه زرقانی: دانشیاربیماریشناسی گیاهی، دانشگاه شیراز                                           zarghanishirazu.ac.ir
  4. دکتر مهدی صدروی:دانشیار بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه یاسوج                                           msadraviyu.ac.ir
  5. دکتر محمد صالحی ابرقوئی: استاد بیماریشناسی گیاهی،بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس    Salehi_abarkoohiyahoo.com
  6. دکتر محمد عبداللهی: استاد بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه یاسوج                                                           mdabdollahigmail.com 
  7. دکتر رسول رضائی: دانشیار بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه یاسوج                      rrezaeiyu.ac.ir  

 

 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی:
http://yujs.yu.ac.ir/pps/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب