سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1.   دکتر سیدعلی اکبر بهجت نیا: دانشیار بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه شیراز                                           behjatni@shirazu.ac.ir
  2.   دکتر سید محسن تقوی: استاد بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه شیراز                                                    mtaghavi@shirazu.ac.ir
  3.   دکتر حبیب اله حمزه زرقانی: دانشیاربیماریشناسی گیاهی، دانشگاه شیراز                                          zarghani@shirazu.ac.ir
  4. دکتر مهدی صدروی:دانشیار بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه یاسوج                                           msadravi@yu.ac.ir 
  5. دکتر عباس صلاحی اردکانی: دانشیار بیماریشناسی گیاهی،مرکز تحقیقات کشاورزی یاسوج                   salahi_ abbas@yahoo.com 
  6. دکتر محمد عبداللهی: استاد بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه یاسوج                                                           abdollahi@yu.ac.ir 
  7. دکتر محمد رضا موسوی: دانشیار بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت                      rmmoosavi@yahoo.com  

 

 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی:
http://yujs.yu.ac.ir/pps/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب