جلد 11، شماره 2 - ( (بهار و تابستان) 1401 )                   جلد 11 شماره 2 صفحات 60-52 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hosseini M, Darvishnia M, Rezaeinejad H, Bazgir E, Darvishnia F. (2022). The effect of essential oils of thyme, peppermint, savory and two fungicides on the growth of three plant pathogenic fungi. pps. 11(2), 52-60. doi:10.52547/pps.11.2.52
URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-364-fa.html
حسینی مسلم، درویش نیا مصطفی، رضایی نژاد حسین، بازگیر عیدی، درویش نیا فاطمه. اثر اسانسهای آویشن، نعناع فلفلی، مرزه و دو قارچ‌کش بر رشد سه قارچ بیماری‌زای گیاهی دانش بیماری شناسی گیاهی 1401; 11 (2) :60-52 10.52547/pps.11.2.52

URL: http://yujs.yu.ac.ir/pps/article-1-364-fa.html


گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد ، mdarvishnia44@yahoo.com; darvishnia.m@lu.ac.ir
چکیده:   (635 مشاهده)
حسینی س م، درویش‌نیا م، رضایی‌نژاد ع، بازگیر ع، درویش‌نیا  ف (1401) اثر اسانسهای آویشن، نعناع فلفلی،  مرزه و دو قارچ‌کش بر رشد سه قارچ بیماری‌زای گیاهی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 11(2): 52-60.                  Doi: 10.2982/PPS.11.2.52
 
مقدمه: بعضی اسانس‌های گیاهی خاصیت ضد قارچی دارند. این پژوهش برای تعیین اثر سه اسانس گیاهی و دو قارچکش شیمیایی بر رشد پرگنه سه قارچ بیمارگر گیاهی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. مواد و روشها: اثر غلظت‌های مختلف سه اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.)، نعناع فلفلی (Mentha piperata L.) و مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica Jamzad)، در مقایسه با دو قارچکش مانکوزب و کاربندازیم، بر  رشد سه قارچ Alternaria solani، Botrytis cinerea  و Fusarium solani با روش رقیقسازی در محیط عصاره مخمر سوکرز مایع مورد بررسی قرار گرفتند و حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت قارچکشی (MFC) آنها محاسبه شدند. یافته ­ها: اسانس آویشن در بین اسانهای گیاهی بیشترین اثر بازدارندگی را بر A. solani و F. solani  و اسانس مرزه بیشترین اثر بازدارندگی را بر B. cinerea داشتند.  مانکوزب در بین قارچکشهای شیمیایی بیشترین اثر بازدارندگی را بر A. solani و کاربندازیم بیشترین اثر بازدارندگی را بر B. cinerea و F. solani داشتند. نتیجه‎گیری: اسانس‌های آویشن و مرزه اثر بازدارندگی قابل ملاحظه‌ای بر رشد پرگنه این سه قارچ بیمارگر گیاهان دارند.


 
واژه‌های کلیدی: Alternaria، Botrytis، Fusarium، Carbendazim، Mancozeb
متن کامل [PDF 479 kb]   (298 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/12/28 | پذیرش: 1401/7/4

فهرست منابع
1. Adams RP (1995) Identification of essential oil components by gas chromatophy mass spectroscopy. Allured Publishing. Carol Stream, 11: 400-404.
2. Anthony SK, Abeyvikarma W, Wilson S (20030 The effect of spraying essential oils of Cymbopogon nurdus and Ocimum basilicum on postharvest diseases and storage life of Embul banana. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 78(6): 780-785. [DOI:10.1080/14620316.2003.11511699]
3. Banani H, Olivieri L, Santoro K, Garibaldi A, Gullino ML, Spadaro D (2018) Thyme and savory essential oil efficacy and induction of resistance against Botrytis cinerea through priming of defense responses in apple. Foods, 7(2): 8-11. [DOI:10.3390/foods7020011] [PMID] [PMCID]
4. Bang U (2007) Screening of natural plant volatiles to control the potato (Solanum tuberosum) pathogens Helminthosporium solani, Fusarium solani, Phoma foveata and Rhizoctonia solani. Potato Research, 50(2), 185-203. [DOI:10.1007/s11540-008-9044-y]
5. Barnett HL. and Hunter BB. 1995. Illustrated genera of imperfect fungi. Illustrated genera of imperfect fungi. (3rd ed) 521pp.
6. Bautista-Banos S (2014) Postharvest Decay Control Strategies. Academic Press. London, UK.
7. Bouchra C, Achouri M, Idrissi Hassani LM, Hmamouchi M (2003) Chemical composition and antifungal activity of essential oils against Botrytis cinerea. Journal of Ethnopharmacology. 89: 165-169. [DOI:10.1016/S0378-8741(03)00275-7] [PMID]
8. Cox SD, Mann CM, Markham JL, Bell H C, Gustafson JE, Warmington JR (2000) The mode of antimicrobial action of essential oil of Melaleuca alternifolia (tea tree oil). Journal of Applied Microbiology, 88: 170−175. [DOI:10.1046/j.1365-2672.2000.00943.x] [PMID]
9. Dhifi W, Jelali N, Mnif W, Litaiem M, Hamdi N (2013) Chemical composition of the essential oil of Mentha piperita L. from Tunisia and its biological activities. Journal of Food Biochemistry 37: 362-368. [DOI:10.1111/j.1745-4514.2012.00656.x]
10. Droby S, Wisniewski M, Macarisin D, Wilson C (2009) Twenty years of postharvest biocontrol research. Postharvest Biology and Technology, 52: 137-145. [DOI:10.1016/j.postharvbio.2008.11.009]
11. El Ouadi Y, Manssouri M, Bouyanzer A, Majidi L, Bendaif H, Elmsellem H, Hammouti, B (2017) Essential oil composition and antifungal activity of Melissa officinalis originating from north-Est Morocco, against postharvest phytopathogenic fungi in apples. Microbial Pathogenesis, 107: 321-326. [DOI:10.1016/j.micpath.2017.04.004] [PMID]
12. Feng W, Chen J, Zheng X, Liu Q (2011) Thyme oil to control Alternaria alternata in vitro and in vivo as fumigant and contact treatments. Food Control, 22: 78-81. [DOI:10.1016/j.foodcont.2010.05.010]
13. Galgiani JN, Rinadi MG, Polka AM (1992) Standardization of antifungal Susceptibility testing. Journal of Medicine and Veterinary Mycology, 30(1): 213-217. [DOI:10.1080/02681219280000911] [PMID]
14. Griffin SG, Markhan JL, Leach DN (2000) An agardilution method for the minimum inhibitory concentration of essential oils. Journal of Essential Oil Research, 12(2): 249-255. [DOI:10.1080/10412905.2000.9699509]
15. Gulluce M, Sahin F, Sokmen M, Ozer H, Daferera D, Sokmen A, Polissiou M, Adiguzel A, Ozkan H (2007) Antimicrobial and antioxidant properties of the essential oils and methanol extract from Thymus vulgaris L. Food Chemistry 103: 1449-1456. [DOI:10.1016/j.foodchem.2006.10.061]
16. Habbadi K, Meyer T, Vial L, Gaillard V, Benkirane R, Benbouazza A, Lavire C (2017) Essential oils of Origanum compactum and Thymus vulgaris exert a protective effect against the phytopathogen Allorhizobium vitis. Environmental Science and Pollution Research, 1-10. [DOI:10.1007/s11356-017-1008-9] [PMID]
17. Hellio C, Pons A, Beaupoli MC, Bourgougnon N, Legal Y (2000) Antibacterial, Antifungal and cytotoxic activities of extracts from fish epidermis and epidermal mucus. International Journal of Antimicrobial Agent, 20 (3): 214-219. [DOI:10.1016/S0924-8579(02)00172-3] [PMID]
18. Kordali S, Usanmaz A, Cakir A, Komaki A, Ercisli S (2016) Antifungal and herbicidal effects of fruit essential oils of four Myrtus communis genotypes. Chemistry and Biodiversity, 13(1): 77-84. [DOI:10.1002/cbdv.201500018] [PMID]
19. Kumar R, Mishra AK, Dubey NK, Tripathi YB (2007) Evaluation of Chenopodium ambrosioides oil as a potential source of antifungal, antiaflatoxigenic and antioxidant activity. International Journal of Food Microbiology, 115: 159−164. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2006.10.017] [PMID]
20. Lee SO, Choi GJ, Jang KS, Lim HK, Cho KY, Kim JC (2007) Antifungal activity of five plant essential oils as fumigant against postharvest and soilborne plant pathogenic fungi. The Plant Pathology Journal, 23(2), 97-102. [DOI:10.5423/PPJ.2007.23.2.097]
21. Leslie JF, Summerell B (2006) The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell. Iowa: Ames. 387pp. [DOI:10.1002/9780470278376]
22. Maksimović Z, Milenković M, Vučićević D, Ristić M (2008) Chemical composition and anti-microbial activity of Thymus vulgaris L, All.(Lamiaceae) essential oil. Central European Journal of Biology, 3(2): 149-154. [DOI:10.2478/s11535-008-0013-x]
23. Naeini E, Naseri M, Kamalnejad M, Khoshzaban F, Rajabian T, Esmaeilzadeh H, Mansuri S, Zavieh D (2011) Effect of essential oils of 50 medicinal plants of iran on the Candida albicans in vitro. Journal of Medicinal Plants, 38: 163-172.
24. Pringle B, Pringle R, Bishop C, Clayton R (2009) Potatoes Postharvest. CABI, 427pp. [DOI:10.1079/9780851995021.0000]
25. Sesan TE, Enache E, Iacomi BM, Oprea M, Oancea F, Iacomi C (2016) Antifungal activity of some plant extracts against Alternaria solani in the black currant crop (Ribes nigrum L.). Acta Scientiarum Polonorum, 15(5), 57-68.
26. Sharma, R, Singh D, Singh R (2009) Biological control of postharvest diseases of fruits and vegetables by microbial antagonists. Biological Control, 50:205-221. [DOI:10.1016/j.biocontrol.2009.05.001]
27. Skočibušić M, Bezić N, Dunkić V (2006) Phytochemical composition and antimicrobial activities of the essential oils from Satureja khuzestanica. Food chemistry, 96(1), 20-28. [DOI:10.1016/j.foodchem.2005.01.051]
28. Tripathi P, Dubey NK, Shukla AK (2008) Use of some essential oils as postharvest botanical fungicides in the management of grey mould of grapes caused by Botrytis cinerea. Word Journal of Microbiology and Biotechnology, 24: 39-46. [DOI:10.1007/s11274-007-9435-2]
29. Ultee A, Bennink MHJ, Moezelaar R (2002) The phenolic hydroxyl group of carvacrol is essential for action against the food-borne pathogen Bacillus cereus. Applied and Environmental Microbiology, 68(4), 1561-1568. [DOI:10.1128/AEM.68.4.1561-1568.2002] [PMID] [PMCID]
30. Wang Y, Yu T, Li Y, Cai D, Liu X, Lu H, Zheng X (2009) Postharvest biocontrol of Alternaria solani in Chinese winter jujube by Rhodosporidium paludigenum. Journal of applied microbiology, 107(5): 1492-1498. [DOI:10.1111/j.1365-2672.2009.04330.x] [PMID]
31. Zhang H, Chen F, Wang X, Yao HY (2006) Evaluation of antioxidant of Parsely (Petroselinum crispum) essential oil and identification of its antioxidant constituents. Food Reseach, 39(8): 833-839. [DOI:10.1016/j.foodres.2006.03.007]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه یاسوج دانش بیماری شناسی گیاهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | University of Yasouj Plant Pathology Science

Designed & Developed by : Yektaweb