تحقیقات جنگلهای زاگرس- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 دکتر مهدی صدروی: دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه یاسوج

msadravi@yu.ac.ir, 09173877160    

دکتر تیمور رستمی شاهراجی: استاد گروه جنگلداری، دانشگاه گیلان

tshahraji@yahoo.co.uk,

دکتر حمیدرضا اولیایی: دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه یاسوج

owliaie@gmail.com, 09173170735

دکتر داود آزادفر: دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 'گرگان

azadfar@gau.ac.ir,

دکتر پدرام عطارد:  دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه تهران

attarod@ut.ac.ir,

دکتر رقیه ذوالفقاری: دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه یاسوج

zolfaghari@yu.ac.ir, 09113384075

دکتر حمید جلیلوند: استاد گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

hj_458_hj@yahoo.com,

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جنگلهای زاگرس:
http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب