سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
./files/site1/pages/instruction_for_author.pdf (راهنمای نگارش مقاله)
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی:
http://yujs.yu.ac.ir/jste/find.php?item=1.48.13.fa
برگشت به اصل مطلب