سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی- درباره نشریه
تعریف مجله علمی- ترویجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نشریه ای اطلاق می گردد که مقاله های تخصصی آن به معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی مربوط می پردازد و سطح آگاهی ها و دانش را ارتقاء می بخشد و او را با مفاهیم جدید علمی آشنا می سازد تا دانش بشری را اشاعه و نگرش عالمانه به جهانی پیرامونی را تقویت می کند.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی:
http://yujs.yu.ac.ir/jste/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب