برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی خواب بذر در هفت گونه گیاه دارویی از تیره چتریان (Apiaceae) (3702 دریافت)
تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی کدو سبز (Cucurbita pepo) تحت تنش خشکی (3560 دریافت)
تاثیر هیدرو پرایمینگ و اسمو پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa) تحت تنش شوری (3479 دریافت)
تأثیر دماهای مختلف انبارداری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو رقم آفتاب‌گردان (3386 دریافت)
تأثیر پرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر ارزن (Panicum miliaceum) در شرایط تنش خشکی و شوری (3364 دریافت)
اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه شنبلیله (Trigonella foenum-greacum) (3294 دریافت)
اثر محلول‌پاشی متانول و برخی از عناصر ریز مغذی و پرمصرف بر بنیه‌ی بذر حاصل از پایه‌های مادری هیبرید 704 ذرت (Zea mays) (3084 دریافت)
اثر میدان‌های مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum) (3078 دریافت)
تأثیر برخی روش‌های پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر زنیان (Carum copticum) (3026 دریافت)
تأثیر دوره غرقاب، اسیدیته و دماهای بالا بر جوانه‌زنی و دوام بذر خرفه (Portulaca oleracea) (2980 دریافت)
تأثیر زمان برداشت و دمای خشک‌کن بر کیفیت بذر سویا (2909 دریافت)
اثر مقدار بذر و کارایی باکتری های تسهیل‌کننده جذب فسفر بر کیفیت بذر یونجه (Medicago sativa)، با استفاده از آزمون‌های جوانه زنی استاندارد و پیری تسریع‌شده (2881 دریافت)
تأثیر میدان الکترومغناطیس و امواج فراصوت بر جوانه‌زنی بذر زیره سبز (Cuminum cyminum) (2841 دریافت)
واکنش ارقام مختلف برنج (Oryza sativa) به سطوح مختلف شوری در شرایط آزمایشگاه (2823 دریافت)
تأثیر زوال بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus) (2819 دریافت)
اثر پرایمینگ بذور با اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات جوانه‌زنی و کیفیت فیزیولوژیک بذر و گیاهچه عدس (Lens culinaris) (2806 دریافت)
تأثیر متانول بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه عدس (Lens culinaris) تحت تنش خشکی (2794 دریافت)
کمی‌ سازی سبزشدن بذرهای کلزای خودرو و خردل وحشی تحت تأثیر عمق دفن شدن (2779 دریافت)
تأثیر پرایمینگ‌ بذر بر ویژگی‌های رشدی اسفناج (Spinacia oleracea) در مناطق نیمه گرمسیر (2778 دریافت)
اثر کود و پرایمینگ با محلول فسفات دی هیدروژن پتاسیم بر رشد هتروتروفیک گیاه چه های سیاهدانه (Nigella sativa) (2744 دریافت)
تأثیر شرایط نگهداری، رطوبت و قوه نامیه اولیه بذر سویا بر زوال بذر (2679 دریافت)
تأثیر پیش‌تیمار بذر بر برخی مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش خشکی (2672 دریافت)
تاثیر دماهای متناوب بر سرعت جوانه زنی بذر منداب (Eruca sativa) (2659 دریافت)
بررسی هدایت الکتریکی و رشد گیاهچه بذر لوبیا قرمز (Phasaeolous vulgaris) رشدیافته در شرایط تنش خشکی و محلول‌پاشی عناصر روی و منگنز (2626 دریافت)
اثر نانواکسید روی بر دوره پرشدن دانه ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus) (2611 دریافت)
مقایسه بذر حقیقی هیبرید سیب زمینی (Solanum tuberosum) با سه رقم متفاوت غده بذری و ریزغده در سه تاریخ کاشت تابستانه (2568 دریافت)
اثر تاریخ کاشت و رطوبت بذر در برداشت بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر ذرت سینگل کراس 704 تولیدی در استان اردبیل (مغان) (2556 دریافت)
بررسی روش‌های موثر در شکست خواب بذر گیاه دارویی بیلهر (Dorema aucheri) (2529 دریافت)
تأثیر پرایمینگ بذر با سایکوسل بر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus) (2527 دریافت)
افزایش کارایی جوانه‌زنی بذر علف‌گندمی بلند (Agropyron elongatum (Host.) P. Beauv) در شرایط تنش‌های دمای پایین و خشکی با استفاده از اسموپرایمینگ اوره (2508 دریافت)
تأثیر تنش خشکی بر بنیه اولیه لاین‌های اولیه Trittipyrum (2483 دریافت)
تأثیر تیمارهای مختلف بر شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر گیاه گرگ خار (Ammodendron persicum) (2428 دریافت)
واکنش جوانه‌زنی بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت تنش نیترات کادمیوم به پرایمینگ سالیسیلیک اسید (2400 دریافت)
تأثیر رنگ پوسته و تیمارهای مختلف بر خواب و ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) (2358 دریافت)
تأثیر غلظت‌های مختلف اسپرمیدین بر جوانه‌زنی بذر سه رقم خیار (Cucumis sativus) در دمای پایین (2354 دریافت)
بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ و اندازه بذر بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های ماش (Vigna radiata) تحت تنش شوری (2351 دریافت)
تأثیر سطوح مختلف دما بر رفتار جوانه‌زنی رازیانه (Foeniculum vulgare)، شاهدانه (Cannabis sativa) و کنجد (Sesamus indicum) (2344 دریافت)
پتانسیل دگرآسیبی عصاره شش گونه زینتی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گل همیشه بهار (Calendula officinalis) (2342 دریافت)
کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی چای ترش (Hibiscus sabdariffa) به دما (2338 دریافت)
آزمون فرسودگی کنترل‌شده به‌عنوان روشی برای ارزیابی بنیه و پیش‌بینی سبز شدن بذر کلزا (Brassica napus) در مزرعه (2336 دریافت)
اثر مقاوم‌سازی بذر و کیفیت بذرهای حاصل از نواحی مختلف گل‌آذین بر انبارداری گل همیشه‌بهار (Calendula officinalis) (2334 دریافت)
اثر دگرآسیبی اندام هوایی گیاه برنجاسف (Achilla wilhelmsii) و پونه (Mentha longifolia) بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه بارهنگ (Plantago major) (2321 دریافت)
اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال (marianum cv. Budakalazi Silybum) در شرایط تنش شوری و خشکی (2319 دریافت)
تعیین دماهای کاردینال و واکنش گیاهچه عدس‌ الملک (Securigera securidaca) به دماهای مختلف جوانه‌زنی (2314 دریافت)
اثر تنش قلیائیت بر جوانه‌زنی بذر و رشد و ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاهچه دو رقم گلرنگ Carthamus tinctorius (2301 دریافت)
تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum) تحت تنش شوری (2295 دریافت)
تأثیر شوری آب دریا بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه سه گیاه زینتی (2283 دریافت)
تأثیر تنش سولفات مس و تنظیم‌کننده‌های رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر کلزا (Brassica napus) (2282 دریافت)
اثر تنش خشکی و آبیاری معمول طی گل‌دهی تا رسیدگی بذر بر جوانه‌زنی بذر 10 ژنوتیپ بهاره کلزا (Brassica napus) (2268 دریافت)
بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با سولفات روی بر خصوصیات جوانه‌زنی سه رقم کلزای پاییزه (2266 دریافت)
تأثیر هیدروپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاه خارمریم (Silybum marianum) (2255 دریافت)
مدل جوانه‌زنی بذر سرونقره‌ای (Cupressus arizonica) در پاسخ به تنش‌های دمایی و خشکی (2170 دریافت)
اثرات پرتودهی گاما بر صفات جوانه‌زنی و بنیه بذر گیاه دارویی لگجی (Capparis spinosa var. parviflora) (2170 دریافت)
تأثیر اسید جیبرلیک، دما و کشت جنین بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر در گونه‌های مختلف زرشک (Berberis spp.) (2159 دریافت)
تأثیر سرمادهی مرطوب و جیبرلیک اسید بر شکستن خواب بذر دو گونه گیاه دارویی خارمریم (Silybum mrianum) و هندوانه ابوجهل (Citrulus colocynthis) (2149 دریافت)
مطالعه اثر تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه زنی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) (2146 دریافت)
مقایسه اثر روش‌های آماده‌سازی بذر اسپرس بر بهبود تحمل تنش قلیایی و بازیابی آن (2102 دریافت)
تأثیر کیتوزان بر جوانه‌زنی و صفات بیوشیمیایی گیاهچه ماریتیغال (Silybum marianum) تحت تنش شوری (2022 دریافت)
تأثیر حذف غلاف بذر بر تحمل تنش شوری یونجه یک‌ساله (Medicago scutellata) در مرحله جوانه‌زنی (2018 دریافت)
بررسی دماهای کاردینال و اثر سطوح مختلف دما بر شاخص‌های جوانه‌زنی علف هرز نوک لک‌لکی (Erodium cicutarium) (1974 دریافت)
دماهای ویژه جوانه‌زنی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa) (1914 دریافت)
بررسی کاربرد کیتوزان بر جوانه‌زنی سویا (Glycine max) در شرایط تنش شوری (1908 دریافت)
اثر اکسین و سیتوکینین بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه و جوانه‌زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) (1907 دریافت)
ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیرخطی جهت توصیف پاسخ جوانه‌زنی بذر چاودار کوهی (Secale mountanum) به دما (1874 دریافت)
بررسی رفتار جوانه‌زنی و خواب بذر در علف‌های هرز سلمه‌تره (Chenopodium album)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) و دم‌روباهی سبز (Setaria viridis) در باغ‌های پسته رفسنجان (1873 دریافت)
تأثیر نانو دی‌اکسید تیتانیوم و نانو تیوب کربن بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر برخی ارقام جو پوشینه‌دار (Hordeum vulgare) (1859 دریافت)
تأثیر تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa- foetida) (1855 دریافت)
روند تسهیم اندوخته بذری و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز با پیش‌تیمار عنصر روی در بذر گندم (Triticum aestivum) (1854 دریافت)
اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و تخلیه ذخایر بذرهای نخود (Cicer arietinum) (1801 دریافت)
بررسی رفتار جوانه‌زنی علف هرز سلمه‌تره (Chenopodium album) در پاسخ به دما و تنش‌های شوری و غرقابی (1767 دریافت)
بررسی عناصر روی و منیزیم بر خصوصیات زراعی و جوانه‌زنی بذر گندم نان (Triticum aestivum L. cv. Sivand) (1756 دریافت)
کمی‌سازی سبز شدن بذر کوشیا (Kochia indica) تحت تأثیر دما، شوری و عمق کاشت (1709 دریافت)
مطالعه اثر اسید جاسمونیک و اسید هیومیک بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر چای ترش (Hibiscus sabdariffa) تحت تنش شوری (1512 دریافت)
تأثیر هیدروپرایمینگ و پیری بذر بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) تحت تیمار شوری (1341 دریافت)
تأثیر پیری زودرس بر جوانه‌زنی و فعالیت آنتی‌اکسیدانت‌های بذر ارقام هیبرید ذرت (Zea mays) (1340 دریافت)
اثر پیش‌تیمارهای مختلف بر صفات جوانه‌زنی و رشد بذرهای برنج (Oryza sativa) در مقایسه با نانوذرات نقره در طی تنش خشکی (1337 دریافت)
تأثیر اندازه بذر بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی ذرت (Zea mays) در آزمایشگاه (1310 دریافت)
اثر محلول‌پاشی برگی روی و بور بر گیاه مادری و غنی‌سازی بذر بر بنیه و شاخص‌های جوانه‌زنی بذر کنجد (Sesamum indicum) رقم داراب 1 (1297 دریافت)
تأثیر تنش خشکی مرحله زایشی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر ژنوتیپ‌های بومی و اصلاح‌شده برنج (Oryza sativa) (1283 دریافت)
واکنش جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) به تنش شوری و خشکی (1277 دریافت)
اثر روش های مختلف پرایمینگ بر قابلیت انبارداری و جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus) لاین کرج 3 در شرایط تنش شوری (1265 دریافت)
اثر دگرآسیبی غلظت‌های متفاوت عصاره آبی نه گونه علف هرز بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه انیسون (Pimpinella anisum) (1258 دریافت)
ارزیابی توان دگرآسیبی عصاره‌ی آبی بومادران (Achillea wilhelmsii) بر جوانه‌زنی و رشد خردلی کاذب (Hirshfeldia incana) و جوی هرز وحشی (Hordeum glaucum) (1251 دریافت)
اثر منطقه تولید و اندازه بذر بر شاخص های جوانه زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه بادام زمینی (Arachis hypogaea) (1250 دریافت)
تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و پایداری غشاء انیسون (Pimpinella anisum) و رازیانه (Foeniculum vulgare) (1246 دریافت)
اثر دماهای مختلف و تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی گزنه یونانی (Urtica pilulifera) (1225 دریافت)
بررسی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های آلوتتراپلوئید پنبه (Gossypium sp.) به کمک روش‌های آماری چند متغیره و شاخص‌های تحمل به تنش در مرحله جوانه زنی (1221 دریافت)
بررسی تحمل به شوری بوته‌های نسل F2 حاصل از تلاقی سه رقم برنج (Oryza sativa) در مرحله جوانه‌زنی (1179 دریافت)
تسهیل جوانه زنی بذر هشت گونه زالزالک (.Crataegus spp) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی (1174 دریافت)
تأثیر محلول‌پاشی گیاه مادری با اسید سالیسیلیک و اسپرمین تحت تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر سرخارگل (Echinacea purpurea) (989 دریافت)
تأثیر نانو ذرات کیتوزان و نیترات پتاسیم بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa) (870 دریافت)
ارزیابی توان دگرآسیبی علف هرز فرفیون (Euphorbia maculata) بر صفات جوانه‌زنی، رنگیزه‌های کلروفیلی و کاروتنوئیدی ارقام گندم (830 دریافت)
کارایی پیش تیمارهای شیمیایی و مکانیکی بر شکستن خواب بذر و ویژگی های جوانه‌زنی پنیرک (Malva neglcta) (797 دریافت)
تأثیر پیش تیمارهای بذری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط تنش خشکی (791 دریافت)
خصوصیات جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های بذر توده‌های مختلف پنیرباد (Withania coagulans) در پاسخ به هیپوکلریت سدیم و پیش سرمادهی مرطوب (782 دریافت)
تأثیر پیش تیمار متیل جاسمونات بر شاخص‌های جوانه‌زنی و ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه استویا (Stevia rebuadiana) تحت تنش شوری (759 دریافت)
تأثیر میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی دان‌سیاه (Guizotia abyssinica) تحت تنش خشکی (723 دریافت)
واکنش جوانه‌زنی بذر سویا رقم ویلیامز به عصاره آبی توق (Xanthium spp) و سلمه‌تره (Chenopodium album) (691 دریافت)
تأثیر دگرآسیبی عصاره درمنه (Artemisia sieberi) بر خصوصیات سبزشدن و جذب عناصر غذایی کهور ایرانی (Prosopis cineraria) (680 دریافت)
مقایسه مدلهای مختلف جهت تعیین زمان تا 50 درصد حداکثر جوانه زنی: مطالعه موردی روی بذرهای پنبه (Gossypium hirsutum) (300 دریافت)
جمع کل آمار: 209419

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهشهای بذر ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Seed Research

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.