مجله پژوهشهای بذر ایران- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس نشریه: یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، دفتر نشریات دانشکده، مجله پژوهش های بذر ایران

کدپستی: 74831-75918

تلفن: 31006308 (074)

پست الکترونیک: ijsr@yu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهشهای بذر ایران:
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب